Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

66/1959 Sb. znění účinné od 1. 11. 1959 do 22. 8. 1961

66

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 23. října 1959

o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství

 

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:

§ 1

(1)

Zřizuje se Správa pro rozvoj místního hospodářství (dále jen "Správa") jako orgán vlády, jehož úkolem je zajišťovat zejména jednotné řešení zásadních otázek metodických, mzdových, cenových v místním hospodářství a jednotné provádění předpisů o hospodaření s byty; Správa obstarává v případech vymezených vládou i další záležitosti místního hospodářství, společné krajským národním výborům, především na úseku technického rozvoje a přípravy a zvyšování kvalifikace kádrů.

(2)

Těžiště působnosti Správy je v poradenské a koordinační činnosti pro výkonné orgány krajských národních výborů.

§ 2

V čele Správy je její vedoucí, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 3

Úkoly Správy a její organizaci podrobněji upraví statut, který schvaluje vláda.

§ 4

(1)

Na Slovensku se zřizuje Správa pro rozvoj místního hospodářství na Slovensku (dále jen "Správa na Slovensku) jako orgán sboru pověřenců, který zajišťuje a obstarává v případech vymezených sborem pověřenců úkoly uvedené v § 1.

(2)

Vedoucího Správy na Slovensku jmenuje a odvolává sbor pověřenců.

(3)

Úkoly Správy na Slovensku a její organizaci podrobněji upraví statut, který schvaluje sbor pověřenců.

§ 5

K zajištění úkolů Správy a Správy na Slovensku mohou jejich vedoucí vydávat obecné právní předpisy a závazné směrnice.

§ 6

Zřízením Správy a Správy na Slovensku není dotčena dosavadní pravomoc a odpovědnost výkonných orgánů národních výborů na úseku místního hospodářství.

§ 7

Vedoucí Správy a Správy na Slovensku se ve své práci bezprostředně opírají o pomoc poradního sboru; členy poradních sborů jsou vybraní funkcionáři národních výborů a pracovních organizací místního hospodářství.

§ 8

(1)

Zásadní věci místního hospodářství řeší vedoucí Správy a Správy na Slovensku vždy v úzké spolupráci, vyměňují si zkušenosti a dbají o jejich využití.

(2)

Vedoucí Správy na Slovensku je členem poradního sboru vedoucího Správy.

§ 9

Ústřední úřady, výkonné orgány národních výborů a jiné orgány státní správy poskytují Správě a Správě na Slovensku potřebnou pomoc při plnění jejich úkolů

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. listopadu 1959; provedou je všichni členové vlády.

Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

inž. Šimůnek v. r.

inž. Jankovcová v. r.

dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Škoda v. r.

dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

inž. Černý v. r.

dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

inž. Púčik v. r.