Čekejte, prosím...
A A A
63/1950 Sb. znění účinné od 1. 7. 1997 do 29. 2. 2000
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 356/1999 Sb.

1.3.2000

zrušen

zákonem č. 61/1997 Sb.

1.7.1997

 

zákonem č. 303/1993 Sb.

1.1.1994

 

63

 

Zákon

 

ze dne 17. května 1950

 

o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem

a o zrušení státních finančních monopolů.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Oddíl I.

Hospodaření s tabákem. (§ 1-2)

§ 1

zrušen

§ 2.

zrušen

Oddíl II.

Hospodaření se solí. (§ 3-5)

§ 3.

Ministra výživy zřídí v dohodě s ministrem financí ze státního majetku spravovaného státními solivary v Prešově, z majetkové podstaty Solných mlýnů, společnosti s ručením obmezeným v Olomouci, a ze státního majetku spravovaného dosavadními obchodními správami solného monopolu v Praze a v Bratislavě národní podnik pro hospodaření se solí.

§ 4.

(1)

Dnem zrušení předpisů o solném monopolu ( § 11) zanikají bez likvidace Solné mlýny, společnost s ručením obmezeným v Olomouci, a veškerá její práva a závazky přecházejí na stát. Soudy a orgány veřejné správy provedo u na návrh ministerstva výživy potřebné zápisy ve veřejných knihách s odvoláním na tento zákon.

(2)

Za převzatý majetek Solných mlýnů přísluší společníkům náhrada nejvýše do jmenovité hodnoty jejich kmenových vkladů. O náhradě, způsobu placení a o době splatnosti rozhodne ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem financí.

§ 5.

(1)

Národnímu podniku pro hospodaření se solí přísluší výhradní oprávnění:

a)

k získávání solanky,

b)

k výrobě, zpracování, úpravě, zušlechťování a balení soli ve výrobě.

(2)

Ministr výživy může udělit oprávnění k výrobě, úpravě a zušlechťování soli jiným národním podnikům.

Oddíl III.

Hospodaření s lihem. (§ 6-7)

§ 6.

zrušen

§ 7.

zrušen

Oddíl IV.

Společná ustanovení. (§ 8-10)

§ 8.

(1)

Pro národní podniky, které budou zřízeny podle § 1 odst. 1 a § 3, platí, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, předpisy upravující právní poměry národních podniků, zřízených podle dekretu presidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

(2)

Národní podniky mohou vykonávat a obstarávat samostatně všechny práce a pomocné úkony, které souvisí s předmětem jejich podnikání nebo slouží k udržování jejich zařízení, i kdyby bylo jinak k nim třeba živnostenského oprávnění.

§ 9.

zrušen

§ 10.

(1)

Kdo poruší ustanovení tohoto zákona nebo předpisů podle něho vydaných, s výjimkou přestupků uvedených v odstavci 2, bude potrestán, nejde-li o čin soudně trestný, okresním národním výborem pro správní přestupek pokutou do 500.000 Kčs a trestem na svobodě do šesti měsíců nebo některým z těchto trestů; pro případ nedobytnosti pokuty uloží se náhradní trest na svobodě podle míry zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činiti více než šest měsíců.

(2)

Přestupky proti předpisům vydaným podle § 7 budou stíhány a trestány podle zákona č. 283/1948 Sb․, o všeobecné dani, ve znění zákona č. 263/1949 Sb..

Oddíl V.

Zrušení státních finančních monopolů

a zavedení všeobecné daně. (§ 11-12)

§ 11.

(1)

S výhradou ustanovení odstavce 3 se zrušují předpisy o státních finančních monopolech tabákovém, solném, lihovém, výbušných látek a umělých sladidel, jakož i ostatní předpisy odporující tomuto zákonu.

(2)

Zrušují se zejména:

a)

celní a monopolní řád,

b)

ustanovení § 4 obecného horního zákona,

c)

zák. č. XI/1868, o solném důchodku, a všechny předpisy o solném monopolu platné dosud na Slovensku,

d)

zák. čl. XIV/1868, o tabákovém důchodku, a všechny předpisy o tabákovém monopolu platné dosud na Slovensku,

e)

zákon č. 95/1888 ř. z., o clu pálených lihovin, o dani z kořalky a z výroby lisovaného droždí, jež spojena jest s pálením kořalky,

f)

část II nařízení č. 120/1899 ř. z., o změně zákona o dani z lihu,

g)

zák. čl. XX/1899, o dani z lihu,

h)

zákon č. 414/1919 Sb., jímž se zavádí monopol výbušných látek,

ch)

zákon č. 643/1919 Sb., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu,

i)

zákon č. 74/1920 Sb., jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů,

j)

zákon č. 326/1921 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solném monopolu,

k)

ustanovení § 1 vládního nařízení č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, pokud se za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření prohlašuje "Tabáková režie",

l)

ustanovení § 87 odst. 1 č. 24 celního zákona č. 114/1927 Sb. a § 171 a část I přílohy A vládního nařízení č. 168/1927 Sb., jímž se provádí celní zákon,

m)

zákon č. 86/1932 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem,

n)

zákon č. 270/1937 Sb., jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel,

o)

ustanovení § § 92104 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů,

p)

ustanovení § 1 zákona č. 118/1948 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a znárodnění velkoobchodních podniků, pokud z dosahu zákona vylučuje obchodní činnost provozovanou státními finančními monopoly,

r)

ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 279/1948 Sb., o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském.

(3)

Nedotčena zůstávají

a)

ustanovení bezpečnostních předpisů týkajících se výbušných látek,

b)

část I č. 1 odst. 10 písm. b) přílohy A vládního nařízení č. 168/1927 Sb.,

c)

§ 2 odst. 1 č. 10 vládního nařízení č. 36/1949 Sb., o finančních referátech okresních národních výborů, pokud jde o výbušné látky.

§ 12.

(1)

Tabák a tabákové výrobky, sůl, líh, výbušné látky a umělá sladidla podléhají ode dne zrušení předpisů uvedených v § 11 všeobecné dani podle zákona č. 283/1948 Sb., o všeobecné dani, ve znění zákona č. 263/1949 Sb.

(2)

Ministr financí může nařízením stanovit, aby náhradní dávka za monopolní daň z lihu, vybíraná podle § 108 odst. 2 celního zákona a podle § 219 vládního nařízení č. 168/1927 Sb., ve znění vládního nařízení č. 105/1949 Sb., byla ode dne zrušení monopolních předpisů týkajících se lihu vybírána jakožto náhradní dávka za všeobecnou daň z lihu.

Oddíl VI.

Závěrečná ustanovení. (§ 13)

§ 13.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 11 odst. 1 a 2, u nichž stanoví ministr financí nařízením, kdy a v jakém rozsahu nabývají účinnosti; provedou jej ministři výživy, vnitřního obchodu a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Krajčír v. r.

Ing. Jankovcová v. r.