Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

34/1953 Sb. znění účinné od 7. 5. 1953

34

 

Zákon

ze dne 24. dubna 1953,

jímž některé osoby nabývají československého státního občanství.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1)

Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb․ a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve.

(2)

Spolu s manželem, po případě spolu s otcem nebo matkou, stávají se československými občany manželky a nezletilé děti osob uvedených v předchozím odstavci, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky jiného státu.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.

Zápotocký v. r.

Dr. John v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.