Čekejte, prosím...
A A A
17/1966 Sb. znění účinné od 17. 3. 1971 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 15/1971 Sb.

1.9.1990

17

 

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy

ze dne 14. března 1966

o leteckém přepravním řádu

 

Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb. o civilním letectví (leteckého zákona), a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:

Č Á S T P R V N Í

Všeobecná ustanovení (§ 1-4)

§ 1

Rozsah platnosti

(1)

Letecký přepravní řád (dále jen přepravní řád) stanoví práva, povinnosti a odpovědnost československého provozovatele letecké dopravy (dále jen ,,dopravce") jakož i práva, povinnosti a odpovědnost cestujících a přepravců.

(2)

Přepravní řád se vztahuje na veškerou vnitrostátní a mezinárodní přepravu cestujících, zavazadel a zboží provozovanou dopravcem.

(3)

Vnitrostátní přepravou je přeprava, při které podle smlouvy leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení přepravy či nikoliv, na území československé socialistické republiky.

(4)

Mezinárodní přepravou je přeprava, při které podle smlouvy leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení přepravy či nikoliv, buď na území Československé socialistické republiky a jiného dalšího státu, nebo na území pouze Československé socialistické republiky, je-li stanoveno mezilehlé přistání v zahraničí.

(5)

Ustanovení přepravního řádu musí být uplatňována tak, aby sloužila zájmům společnosti a aby letecká doprava uspokojovala účelně a hospodárně přepravní potřeby občanů a organizací.

§ 2

Činnost dopravce

(1)

Dopravce provádí v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství pravidelnou leteckou přepravu podle letových řádů a nepravidelnou leteckou přepravu na základě zvláštních ujednání.

(2)

Za tímto účelem

a)

plánuje, organizuje a provádí přepravu cestujících, zavazadel a zboží,

b)

dbá o bezpečnost a včasnost přepravy cestujících a umožňuje jim pohodlí a používání společenských a kulturních zařízení,

c)

zabezpečuje neporušenost přepravovaných zavazadel a zboží,

d)

vykonává činnost vyplývající z generálního zastoupení zahraničních leteckých dopravců v Československé socialistické republice, zejména přijímá k přepravě po jejich linkách cestující, zavazadla a zboží,

e)

je oprávněn obstarávat pozemní přepravu cestujících, zavazadel a zboží na letiště a z letiště nebo z jiných míst přistání a obstarávat sběrnou službu, jakož i organizovat dodávání zavazadel a zboží až k příjemci.

(3)

Při provádění přepravy se může dopravce dát zastoupit jiným dopravcem, přitom odpovídá stejným způsobem, jakoby přepravu provedl sám.

§ 3

Omezení přepravy

Dopravce je oprávněn z povětrnostních, technických nebo i jiných příčin na něm nezávislých let odložit, zrušit nebo předčasně ukončit.

§ 4

Podrobné přepravní podmínky a tarify

Podrobná ustanovení o letecké přepravě cestujících, zavazadel a zboží obsahují podrobné přepravní podmínky vydané dopravcem se souhlasem ministerstva dopravy. Jízdné, přepravné a náhrady za služby spojené s leteckou přepravou stanoví tarify.

Č Á S T D R U H Á

Přeprava cestujících a zavazadel (§ 5-21)

§ 5

Základní ustanovení

(1)

Cestující, který splnil podmínky stanovené přepravním řádem, má právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně a včas.

(2)

Právo na místo v letadle pro určitý let má cestující, jestliže byla vydána letenka na tento let a potvrzeno zajištění místa. Dítě do 2 let, nebylo-li za ně zaplaceno jízdné, nemá nárok na vlastní sedadlo a na dopravu volných zavazadel.

(3)

Každý cestující je povinen opatřit si letenku nejpozději před nastoupením cesty. Dopravce je povinen vydat po zaplacení jízdného cestujícímu (skupině cestujících) letenku.

(4)

Zní-li letenka na jméno cestujícího, je nepřenosná.

(5)

Nepoužije-li cestující místo, které bylo pro něho v letadle zajištěno, vrátí mu dopravce jízdné nebo jeho část. Výše jízdného a podmínky, za kterých se vrací, jsou stanoveny v podrobných přepravních podmínkách.

§ 6

Jízdné a jiné náhrady

(1)

Dopravci přísluší za provedené přepravní výkony jízdné, stanovené tarifem letecké přepravy.

(2)

Cestující je povinen uhradit výdaje, které dopravci na žádost cestujícího vznikly, zejména výdaje za telefonní rozhovory, telegramy, dálnopisná sdělení v souvislosti se zajištěním nebo zrušením místa v letadle nebo jiných služeb podle zvláštního přání cestujícího.

§ 7

Letové řády

(1)

Dopravce sestavuje a vydává letové řády pro vnitrostátní přepravu s přihlédnutím k připomínkám národních výborů; letové řády pro mezinárodní leteckou přepravu vydává dopravce v dohodě se zahraničními dopravci a po projednání se zahraničními leteckými úřady. Při sestavování letových řádů přihlédne podle možností i k připomínkám stálých větších přepravců. Letové řády a jejich změny schvaluje ministerstvo dopravy nebo orgán jím pověřený.

(2)

Letové řády musí podávat přesný přehled o spojích a uspořádání letecké pravidelné přepravy. Výrazným způsobem musí být vyznačena též doba platnosti. Letové řády umísťuje dopravce na všech letištích a ve svých zařízeních, sloužících cestujícím.

§ 8

Povinnosti cestujících

(1)

Cestující jsou povinni zachovávat opatrnost přiměřenou zvláštní povaze leteckého provozu a uposlechnout pokynů, které jim dávají oprávnění pracovníci nebo které jsou dávány rozhlasem, na vývěskách, popřípadě jiným způsobem.

(2)

Cestující se musí zdržet všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy a pořádek v letadle nebo působit rušivě na výkon služby pracovníků dopravce. Rovněž tak jsou povinni chovat se v letadle, jakož i při nastupování a vystupování, popřípadě i během pozemní přepravy tak, aby svým chováním nerušili ostatní cestující.

(3)

Cestující jsou povinni se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování majetku dopravce ani ostatních cestujících a napomáhat při udržování čistoty a pořádku v letadlech i ostatních zařízeních dopravce.

(4)

Cestující jsou povinni při nákupu letenky a před nástupem do letadla na vyzvání prokázat svoji totožnost.

 

(5)

Cestující jsou povinni před nástupem do letadla odevzdat dopravci do úschovy věci ohoržující bezpečnost leteckého provozu, zejména zbraně, výbušniny, střelivo, žíraviny, radioaktivní materiály, snadno zápalné předměty a podrobit se kontrolním opatřením dopravce nebo orgánu Sboru národní bezpečnosti směřujícím k zjištění, zda tyto věci nepřepravují. O přepravě uvedených věcí rozhodne dopravce v souladu s ustanovenímm § 40 této vyhlášky.

§ 9

Povinnosti dopravce

(1)

Dopravce je povinen provádět přepravu cestujících s odbornou péčí. Při přepravě má zejména dbát o bezpečnost cestujících a pořádek v letadle.

(2)

Letadle musí být v řádném technickém stavu, čistá a vybavena tak, aby byla zajištěna žádoucí kultura cestování.

(3)

Při nepravidelnostech v přepravě je dopravce povinen informovat cestující o všech závažných skutečnostech týkajících se jejího provedení.

(4)

Dopravce je povinen informovat cestující a přepravce vhodným způsobem, např. vývěskami, tiskem a rozhlase, o všech změnách v přepravě, zavedení nových linek, posílení přepravy při zvláštních příležitostech atd.

(5)

Na požádání cestujícího je dopravce povinen předložit mu k nahlédnutí přepravní řád, tarifi letecké dopravy, letové řády a podrobné přepravní podmínky.

§ 10

Péče o cestující

(1)

Dopravce je povinen starat se o pohodlnou přepravu cestujících. Pro potřebu přepravy dbá o zřizování vhodných zařízení jako informační kanceláře, kulturní střediska, hygienická zařízení, tranzitní hotely, úschovny zavazadel a stanoví podmínky pro jejich užívání. Dopravce je povinen tato zařízení udržovat v náležité čistotě a zajišťovat jejich provoz podle potřeb cestujících.

(2)

Onemocní-li cestující během přepravy a jeho onemocnění si vyžádá lékařské ošetření, postará se dopravce o poskytnutí potřebné péče v místě přistání. Náklady spojené s touto službou, pokud budou účtovány dopravci, je cestující povinen dopravci nahradit.

§ 11

Vyloučení osob z přepravy

Dopravce může odmítnou přepravu cestujícího

a)

vyžadují-li to předpisy o provádění letů,

b)

došlo-li by provedením přepravy k porušení předpisů státu odletu, příletu nebo přeletu.

c)

je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení, nebo nemůže-li se pro svůj tělesný nebo duševní stav starat sám o sebe,

d)

porušuje-li svým chováním bezpečnost dopravy nebo veřejný pořádek.

§ 12

Přeprava zavazadel

(1)

Zavazadla se přepravují jako nezapsaná nebo zapsaná.

(2)

Cestující má právo na bezplatnou přepravu zavazadel až do váhy stanovené v podrobných přepravních podmínkách (tzv. volná zavazadla).

(3)

Obal, rozměry, obsah a váha jednotlivých zavazadel musí vyhovovat ustanovením přepravního řádu a podrobných přepravních podmínek.

§ 13

Nezapsaná zavazadla

(1)

Jako nezapsaná zavazadla se přepravují předměty, které má cestující za letu u sebe a sám je opatruje.

(2)

Podrobné přepravní podmínky stanoví, které předměty může mít cestující za letu u sebe a které se nezapočítávají do váhy zavazadel.

§ 14

Zapsaná zavazadla

(1)

Zapsaná zavazadla jsou zavazadla, která byla odevzdána dopravci k přepravě a na která dopravce vystavil zavazadlovou přívěsku a v mezinárodní přepravě též zavazadlový lístek.

(2)

Zavazadla se přepravují zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li přeprava týmž letadlem možná, uskuteční se nejbližším možným spojem (dřívějším nebo pozdějším); dopravce je povinen předem tuto skutečnost cestujícím oznámit.

(3)

Zavazadla přesahující povolenou volnou váhu, mohou být přepravena jen pokud to dovolují podrobné přepravní podmínky.

§ 15

Obsah zavazadel

Předměty, které svými vlastnostmi nebo použitím mohly způsobit škodu, ohrozit bezpečnost přepravy nebo být na obtíž cestujícím, lze v zavazadlech přepravovat pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených.

§ 16

Přezkoumání zavazadel

(1)

Cestující je povinen na požádání dopravce uvést obsah zavazadla. Dopravce je též oprávněn obsah zavazadla přezkoumat za přítomnosti cestujícího; není-li cestující přítomen, musí být přezkoumání přítomen aspoň jeden svědek, který není pracovníkem dopravce.

(2)

Zjistí-li se, že v zavazadle jsou předměty, které není dovoleno v zavazadlech přepravovat nebo které neodpovídají svojí povahou nebo obalem ustanovením přepravního řádu nebo podrobných přepravních podmínek, může být takové zavazadlo před letem nebo během cesty vyloučeno z přepravy; dopravci přísluší náhrada stanovená tarifem.

§ 17

Prodej zapsaných zavazadel

(1)

Dopravce při podeji zavazadla potvrdí cestujícímu váhu a počet podaných kusů. Každý kus opatří zavazadlovou přívěskou a útržek této přívěsky odevzdá cestujícímu.

(2)

Je-li předmět podávaný k přepravě jako zavazadlo poškozen, je dopravce oprávněn poznamenat to v přepravním dokladu nebo o tom pořídit zápis a povinen požádat cestujícího o uznání správnosti zápisu. Odmítne-li cestující zápis uznat, je dopravce oprávněn převzetí poškozeného zavazadla k přepravě odmítnout.

§ 18

Výdej zapsaných zavazadel

(1)

Dopravce vydá zavazadlo po odevzdání útržku zavazadlové přívěsky; v mezinárodní přepravě též po odevzdání zavazadlového lístku.

(2)

Cestující, popřípadě držitel útržku zavazadlové přívěsky, je oprávněn požadovat, aby mu byly potvrzeny:

a)

výhrady ke stavu vydávaného zavazadla,

b)

den a hodina, kdy o zavazadlo požádal, jestliže mu nebylo vydáno.

(3)

Příjme-li cestující (držitel útržku zavazadlové přívěsky) zavazadlo bez písemné výhrady při výdeji, předpokládá se, že zavazadlo bylo vydáno v dobrém stavu.

§ 19

Nepravidelná přeprava cestujících

(1)

Nepravidelná přeprava osob musí být předem objednána. Objednávka musí obsahovat veškeré údaje potřebné k provedení a vyúčtování přepravy, zejména jméno (název), adresu objednatele, přesné určení místa a dobu přistavení letadla, směr, cíl a dobu trvání přepravy a počet účastníků přepravy.

(2)

Objednávku je třeba učinit písemně. Výjimečně může být přijata ústní, telefonická nebo telegrafická objednávka. V takovém případě je objednatel povinen zastal dodatečně objednávku písemnou.

(3)

Nemůže-li dopravce objednávku přijmout, je povinen o tom objednatele neprodleně vyrozumět.

(4)

Objednávku může objednatel letu zrušit nejpozději do doby přijetí objednávky dopravcem, nebyla-li sjednána jiná lhůta, jinak je povinen nahradit dopravci výdaje a škody, které mu vznikly tím, že nadarmo učinil přípravy k provedení letu, popřípadě zaplatit náhradu předem dohodnutou.

§ 20

Vznik smlouvy o nepravidelné přepravě

(1)

Smlouva o nepravidelné přepravě vzniká mezi objednatelem přepravy a dopravcem písemným přijetím objednávky.

(2)

Smlouvou se dopravce zavazuje objednateli přepravit účastníky přepravy a jejich věci do sjednaného místa (míst) řádně a včas; přepravu je dopravce povinen provést v dohodnutém rozsahu a za sjednaných podmínek. Objednatel se zavazuje dopravci, že on i účastníci přepravy splní sjednané podmínky a že zaplatí sjednané jízdné.

§ 21

Provedení nepravidelné přepravy

(1)

K plnění smlouvy o přepravě je dopravce povinen ve sjednané době přistavit letadlo, které odpovídá dohodnutým podmínkám; nebyl-li dohodnut typ letadla, přistaví letadlo odpovídající povaze, účelu, době trvání přepravy a počtu jejich účastníků.

(2)

Dopravce je povinen provést přepravu po trase, která byla dohodnuta s objednatelem. Povolení k provedení letu obstará dopravce. V mezinárodní nepravidelné přepravě je dopravce oprávněn, jestliže mu nebylo uděleno zahraničními leteckými úřady povolení letu (přeletu) pro dohodnutou trasu a nedohodnou-li se účastníci jinak, let podle § 3 zrušit.

(3)

Nebyla-li trasa přepravy dohodnuta, provede dopravce přepravu po trase, jejíž použití je hospodárné se zřetelem k účelu přepravy a k druhu použitého letadla.

(4)

Podléhá-li sjednaná přeprava řízení podle zvláštních předpisů, zejména celních, zdravotních a bezpečnostních, je objednatel přepravy povinen provést veškerá nutná opatření.

(5)

Objednatel přepravy je povinen určit osobu, která odpovídá za udržování pořádku v letadle a za dodržování bezpečnostních předpisů účastníky přepravy; tato osoba je povinna též zajistit, aby účastníci přepravy byli při pokračování letu vždy včas přítomni.

(6)

Vyskytne-li se při přípravě nebo při provádění přepravy překážka, pro kterou přepravu nelze uskutečnit nebo v přepravě pokračovat, řídí se postup dohodou mezi objednatelem letu a dopravcem. dopravce má právo na náhradu za účelně provedené výkony i když přepravu neprovedl ve sjednaném rozsahu; stalo-li se tak z příčin na jeho straně, má dopravce právo na náhradu, jen když objednatel měl nebo mohl mít z částečně provedené přepravy prospěch.

Č Á S T T Ř E T Í

Přeprava zboží (§ 22-38)

§ 22

Základní ustanovení

Zboží se přijímá k letecké přepravě pokud to dovoluje povaha zásilky, dopravní zařízení, váhové zatížení letadla a na pravidelných linkách osobní přepravy též pokud to dovoluje volný prostor po obsazení letadla cestujícími a po naložení zavazadel a pošty.

§ 23

Objednávka letecké přepravy zboží

(1)

Dopravce je oprávněn od přepravce požadovat předchozí objednávku, aby přepravu mohl včas zajistit a organizovat.

(2)

Podrobnosti objednávky, její náležitosti a případy, kdy je dopravce oprávněn objednávku odmítnou, stanoví podrobné přepravní podmínky.

(3)

Objednávku je třeba učinit písemně. Výjimečně může být přijata ústní, telefonická nebo telegrafická objednávka. V takovém případě je objednatel povinen zaslat dodatečně objednávku písemnou.

(4)

Nemůže-li dopravce objednávku přijmout, je povinen o tom objednatele neprodleně vyrozumět.

(5)

Objednávku může objednatel přepravy odvolat nejpozději do doby přijetí objednávky dopravcem, nebyla-li sjednána jiná lhůta, jinak je povinen nahradit dopravci výdaje a škody, které mu vznikly tím, že nadarmo učinil přípravy k provedení letu, popřípadě zaplatit náhradu předem dohodnutou.

§ 24

Vznik přepravní smlouvy

Přepravní smlouva mezi dopravcem a přepravcem je sjednána

a)

v pravidelné letecké přepravě, jestliže předcházela objednávka, písemným přijetím objednávky, jinak převzetím zboží dopravcem k přepravě,

b)

v nepravidelné letecké přepravě písemným přijetím objednávky dopravcem.

§ 25

Letecký nákladní list

(1)

Dokladem o převzetí zboží k přepravě je letecký nákladní list, který doprovází zásilku až do jejího vydání popřípadě likvidace.

(2)

Odesilatel vyplní letecký nákladní list v předepsaném počtu vyhotovení a předá jej dopravci zároveň se zbožím podávaným k přepravě. Dopravce potvrdí převzetí zboží k přepravě vrácením potvrzené kopie leteckého nákladního listu.

(3)

Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v leteckém nákladním listu a je odpovědný za škodu, kterou dopravce utrpí proto, že údaje a prohlášení odesílatele byly nesprávné, nepřesné nebo neúplné.

§ 26

Změna přepravní smlouvy

(1)

Dokud zásilka nebyla vydána příjemci, může odesilatel žádat, aby na jeho náklad mu byla zásilka vrácena nebo dodána jinému příjemci, anebo může dát jiný příkaz:

(2)

Příjemce může přikázat, aby mu na jeho náklady byla zásilka dodána na jiném místě.

(3)

Příkazy podle odstavců 1 a 2 musí být dány písemně. Dopravce je povinen v mezích provozních možností takovým příkazům vyhovět, pokud to dovolují celní, zdravotní a jiné předpisy.

§ 27

Obal, stav a označení zboží

(1)

Zboží musí být baleno a označeno tak, aby bylo chráněno před ztrátou a poškozením aby nemohlo způsobit škodu nebo ohrozit bezpečnost osoba dopravy. Bližší ustanovení o povinnostech odesilatele týkající se balení a označování jednotlivých kusů obsahují podrobné přepravní podmínky.

(2)

Chybí-li obal, je-li obal vadný, nevyhovuje-li příslušným předpisům, anebo je-li obsah zásilky zřejmě poškozen, může dopravce odmítnout přepravu zboží nebo vázat jeho převzetí k přepravě podmínkou, že odesilatel uzná závadu písemně v nákladním listu.

§ 28

Zjištění váhy a počtu kusů

Při převzetí zboží k přepravě zjistí dopravce váhu a počet kusů a porovná jištěné údaje s údaji v leteckém nákladním listu.

§ 29

Nakládání a vykládání zboží

(1)

Není-li ujednáno jinak, nakládá zboží do letadel a vykládá je z letadel dopravce vlastními prostředky

(2)

Provádí-li nakládání (vykládání) odesilatel (příjemce), je povinen řídit se pokyny dopravce.

§ 30

Zboží na dobírku

Odesilatel může zaslat zboží dobírkou, pokud to dovolují podrobné přepravní podmínky. Za převzetí zboží na dobírku k přepravě vybírá dopravce náhradu stanovenou tarifem.

§ 31

Přezkoumání zásilky

(1)

Dopravce má právo se kdykoliv přesvědčit, zda skutečný obsah zásilky souhlasí s údaji v nákladním listu. Může se též přesvědčit, zda u zboží převzatého k přepravě za zvláštních podmínek jsou tyto podmínky splněny.

(2)

Při zjišťování obsahu musí být přítomen odesilatel. Není-li to možné, je třeba, aby byl přítomen alespoň jeden svědek, který není pracovníkem dopravce.

(3)

Zjistí-li se při přezkoumání obsahu takové závady, že by přepravou mohla být způsobena újma na zdraví osob nebo škody na dopravním prostředku nebo jiných zásilkách anebo vyvolány při letu obtíže pro cestující a posádku, může dopravce zásilku vyloučit z přepravy, uskladnit ji na účet a nebezpečí odesilatele a vybrat náhradu podle tarifu. Provedená opatření je dopravce povinen oznámit odesilateli.

§ 32

Vydání zboží

(1)

Po příchodu zásilky do místa určení je dopravce povinen vydat zásilku příjemci po zaplacení neuhrazených výloh se všemi jemu určenými průvodními listinami. V mezinárodní dopravě lze zásilku vydat teprve po projednání podle celních a jiných předpisů. Příjemce je povinen potvrdit přijetí zásilky na nákladním listu.

(2)

Není-li ujednáno jinak, vydá se zásilka příjemci na letišti určení. O příchodem zásilky vyrozumí dopravce příjemce návěštím.

§ 33

Dodací lhůty

Dopravce je povinen přepravit zboží ve sjednané lhůtě a nebyla-li sjednána, přepravit je bez zbytečného odkladu.

§ 34

Překážky v plnění přepravní smlouvy

(1)

Nelze-li vypátrat příjemce, odmítne-li příjemce přijetí zásilky nebo nelze-li ji příjemci vydat z jiného důvodu na straně příjemce, vydat z jiného důvodu na straně příjemce, postupuje dopravce podle příkazu odesilatele, který si neprodleně vyžádá. Není-li možno dosáhnout příkazu, může dopravce na náklady a nebezpečí odesilatele zásilku uskladnit a odesilatele o tom musí neprodleně uvědomit.

(2)

Není-li možno v případech uvedených v odstavci 1 odesilatele ani dodatečně vyrozumět nebo nedá-li odesilatel proveditelný příkaz, je dopravce oprávněn provést likvidaci zásilky. Likvidace se provede předáním věci nebo zboží organizacím oprávněným je převzít nebo prodejem, a je-li zboží v takovém stavu, že se nedá hospodářsky vůbec zužitkovat, jeho zničením při zachování příslušných předpisů.

(3)

Dopravce vyrozumí odesilatele o zamyšlené likvidaci nejrychlejším způsobem. K likvidaci přikročí do 5 dnů po vyrozumění odesilatele za podmínek stanovených podrobnými přepravními podmínkami. Zásilky, které vzhledem k jejich povaze nelze uskladnit, zejména zásilky snadno zkazitelného zboží a živých zvířat, může dopravce prodat bez předchozího vyrozumění odesilatele ihned, aby předešel znehodnocení.

(4)

O likvidaci zásilky sepíše dopravce zápis a vyrozumí odesilatele.

(5)

Z výtěžku likvidace se uhradí přednostně pohledávky dopravce z přepravní smlouvy; případný zbytek výtěžku vydá dopravce oprávněnému z přepravní smlouvy nebo jestliže ten o vydání zbytku výtěžku likvidace nepožádá, odvede se částka do státního rozpočtu.

(6)

Nestačí-li výtěžek likvidace na úhradu pohledávek dopravce, je přepravce povinen uhradit dopravci zbývající částku.

§ 35

Přepravné a jiné náhrady

(1)

Dopravci přísluší za provedenou přepravu zboží přepravné stanovené tarifem.

(2)

Za jiné, s dopravou spojené služby, které byly provedeny z příkazu nebo v zájmu přepravce, přísluší dopravci náhrada výdajů, které vznikly v důsledku těchto služeb.

(3)

Vyúčtování přepravného a jiných náhrad musí odpovídat sjednaným podmínkám a umožňovat přezkoumání správnosti účtovaných částek.

§ 36

Přeprava zboží podléhajícího rychlé zkáze

(1)

Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky, tuky) se přepravuje podle druhů a vlastnosí a podle délku přepravy a roční doby.

(2)

Vyžaduje-li to povaha zásilky, je přepravce povinen s dopravcem dohodnout zvláštní způsob zacházení se zásilkou za přepravy.

(3)

Náhradu za znehodnocení zboží způsobné jeho zkažením obdrží přepravce jen tehdy, prokáže-li zkažení zboží bylo způsobeno překročením dodací lhůty nebo nedodržením podmínek dohodnutých podle odstavce 2.

§ 37

Přeprava živých zvířat

(1)

Živá zvířata lze přepravovat jako zásilky ve vyhovujících schránkách v nákladním prostoru. Odesilatel je povinen uvědomit příjemce o prodeji a pravděpodobném příchodu zásilky a příjemce musí zásilku očekávat na letišti.

(2)

Při požadování přepravy živých zvířat je odesilatel povinen uvést druh zvířete, jeho nebezpečnost, počet kusů, rozměry schrany a hrubou váhu zásilky.

(3)

K nakládání a vykládání živých zvířat je dopravce oprávněn požadovat odbornou pomoc odesilatele nebo příjemce.

(4)

Není-li dohodnuto jinak, obstarává během přepravy krmení a napájení zvířat přepravce.

(5)

Slepecký pes se přepravuje zdarma, doprovází-li nevidomou, na něho odkázanou osobu a jestliže pec je opatřen náhubkem a příslušnou výstrojí a vycvičen úředně oprávněnou organizací.

§ 38

Celní a jiné řízení

(1)

Podléhá-li zásilka v době jejího převzetí dopravcem a do doby jejího vydání řízení podle zvláštních předpisů, zejména předpisů celních, veterinárních, rostlinolékařských, zdravotních a bezpečnostních, je odesilatel povinen podle povahy řízení provést sám veškerá nutná opatření nebo požádat dopravce o jejich provedení. V tomto případě je odesilatel povinen odevzdat dopravci včas listiny a doklady, které jsou pro řízení nutné; dopravce není povinen zkoumat, jsou-li listiny úplné a správné. Odesilatel odpovídá dopravci za škodu, která vznikne proto, že listina chybí, je neúplná nebo nesprávná. Dopravce odpovídá za škodu vzniklou nepoužitím nebo nesprávným použitím jemu svěřených listin.

(2)

Dopravce je povinen na vyzvání orgánů státní správy při řízení podle odstavce 1 provést veškerá nutné opatření týkající se přepravované zásilky, i když o to nebyl odesilatelem požádán.

(3)

Náhradu za úkony dopravce podle předchozích odstavců stanoví tarif.

Č Á S T Č T V R T Á

Společná a závěrečná ustanovení (§ 39-45)

§ 39

Zavazadla (zboží s prohlášenou hodnotou

(1)

Dopravce může přijímat k přepravě zavazadla a zboží s prohlášenou hodnotou, za podmínek, stanovených podrobnými přepravními podmínkami.

(2)

Prohlášenou hodnotou se rozumí částka, kterou si cestující (přepravce) oceňuje podle své volby zavazadlo a zboží podané k přepravě.

(3)

Dopravce může stanovit v podrobných přepravních podmínkách nejvyšší prohlášenou hodnotou zavazadla a zboží, které může být letecky přepraveno, a nejvyšší hodnotou všech zavazadel a zboží v letadle. Zavazadla a zboží přesahující tyto hodnoty mohou být letecky přepravována jen na podkladě zvláštní dohody.

§ 40

Přeprava věcí ohrožujících bezpečnost

leteckého provozu

Letecká přeprava věcí ohrožujících bezpečnosti leteckého provozu, zejména zbraní, výbušnin, střeliva, žíravin, radioaktivních materiálů, předmětů snadno zápalných, je dovolena pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených․

§ 41

Odpovědnost z letecké přepravy

(1)

Odpovědnost dopravce z přepravní smlouvy se řídí;

a)

u cestujících ve vnitrostátní přepravě, jestliže přeprava nebyla provedena včas, ustanovením občanského zákoníku a tohoto přepravního řádu (odst. 2) v mezinárodní přepravě ustanovéními mezinárodních úmluv). 1

b)

u zapsaných zavazadel a zboží ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě ustanoveními mezinárodních úmluv. 1

 

(2)

Při pravidelné přepravě cestujících je dopravce povinen, jestliže přeprava nebyla provedena včas, dopravit cestujícího do místa určení jiným letadlem nebo jiným dopravním prostředkem anebo mu vrátit jízdné připadající na nevyužitou část cesty podle volby cestujícího. Při náhradní přepravě jiným dopravním prostředkem má cestující nárok na vrácení rozdílu jízdného.

 

(3)

Při nepravidelné přepravě osob má objednatel přepravy nárok, jestliže přeprava nebyla provedena včas, na provedení náhradní přepravy jiným letadlem nebo jiným dopravním prostředkem. Není-li to možné nebo jestliže by tím účel objednané přepravy byl zmařen, je dopravce povinen jízdné vrátit. Kromě toho je povinen nahradit objednateli přepravy skutečnou škodu vzniklou tím, že přeprava nebyla provedena vůbec nebo že nebyla proveden včas, ledaže přeprava nemohla být provedena z důvodů uvedených v § 3.

§ 42

Uplatnění a zánik práv cestujících a přepravců

(1)

Ve vnitrostátní přepravě musí uplatnit cestující práva podle § 40 odst. 1 písm. a), objednatel nepravidelné přepravy práva podle § 40 odst. 3, u dopravce písemnou reklamací bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy přeprava byla nebo měla být provedena: je-li v nepravidelné přepravě osob objednatelem socialistická organizace, do šesti měsíců od vzniku přepravní smlouvy. Nebyla-li práva v těchto lhůtách uplatněna, zaniknou.

 

(2)

V mezinárodní přepravě cestujících a v přepravě zapsaných zavazadel a zbožím musí cestující (objednatel nepravidelné přepravy) i přepravce uplatnit písemnou reklamací práva podle § 40 odst. 1 písm. a) a b) ve lhůtách stanovených mezinárodními úmluvami.

 

(3)

Promlčení (zánik) práv uvedených v odst. 1 a 2 se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a mezinárodních úmluv.

§ 43

Uplatnění a zánik práv dopravce

Pro uplatnění a zánik práv dopravce vůči cestujícím (objednatelům nepravidelné přepravy) a přepravcům platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a mezinárodních úmluv.

§ 44

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva dopravy č. 31/1960 Sb., kterou se vydává letecký přepravní řád.

§ 45

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Indra v.r.Poznámky pod čarou:

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská) uveřejněná pod č. 15/1935 Sb. a Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 (tzv. Haagský) uveřejněný pod č. 15/1966 Sb.

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská) uveřejněná pod č. 15/1935 Sb. a Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 (tzv. Haagský) uveřejněný pod č. 15/1966 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská) uveřejněná pod č. 15/1935 Sb. a Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929 (tzv. Haagský) uveřejněný pod č. 15/1966 Sb.