Čekejte, prosím...
A A A
31/1960 Sb. znění účinné od 5. 4. 1960 do 28. 3. 1966

31

 

Vyhláška

ministerstva dopravy

ze dne 15. března 1960,

kterou se vydává letecký přepravní řád

 

Ministerstvo dopravy vydává podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (leteckého zákona) tento

 

 

Letecký přepravní řád

Č Á S T I

Všeobecná ustanovení (§ 1-4)

§ 1

Rozsah platnosti

Letecký přepravní řád se vztahuje ne veškerou vnitrostátní a mezinárodní leteckou přepravu cestujících, zavazadel a zboží, včetně služeb s ní souvisících, provozovanou Československými aeroliniemi (dále jen "dopravce").

§ 2

Činnost dopravce

(1)

Dopravce je povinen provádět v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství pravidelnou leteckou přepravu podle letových řádů a nepravidelnou leteckou přepravu na základě ujednání.

(2)

Dopravce je též oprávněn obstarávat pozemní přepravu cestujících, zavazadel a zboží na letiště a z letišť nebo z jiných míst přistání, jakož i organizovat dodávání zavazadel a zboží až k příjemci.

(3)

Dopravce vykonává též činnost vyplývající z generálního zastoupení zahraničních leteckých dopravců v ČSR, zejména přijímá k přepravě po jejich liniích cestující, zavazadla a zboží.

(4)

V mezinárodní letecké přepravě se dopravce může dát zastoupit jiným leteckým dopravcem.

§ 3

Přijetí k přepravě

Cestující, zavazadla a zboží přijímá dopravce k přepravě v provozovnách na letištích a v dopravních kancelářích.

§ 4

Podrobné přepravní podmínky

Podrobná ustanovení o letecké přepravě cestujících, zavazadel a zboží obsahují podrobné přepravní podmínky vydané dopravcem se souhlasem ministerstva dopravy. 1

Č Á S T I I

Letecká přeprava cestujících a zavazadel (§ 5-19)

§ 5

Uspořádání přepravy

Přeprava cestujících a zavazadel je prováděna buď podle vyhlášených letových řádů (letecká přeprava pravidelná) nebo podle ujednání (letecká přeprava nepravidelná).

§ 6

Letenky

(1)

Každý cestující je povinen opatřit si letenku nejpozději před nastoupením cesty; dopravce je povinen každému cestujícímu vydat letenku po plném zaplacení jízdného. Dopravce má právo odmítnout přepravu osoby, která nemá platnou letenku.

(2)

Zní-li letenka na jméno cestujícího, je nepřenosná.

§ 7

Nárok na leteckou přepravu

(1)

Cestující má zajištěno právo na místo v letadle pro určitý let, jestliže mu byla vydána letenka na tento let a potvrzeno zajištění místa.

(2)

Jestliže cestující nepoužije místo, které pro něho bylo v letadle zajištěno, vrátí mu dopravce jízdné nebo jeho část za podmínek, které stanoví podrobné přepravní podmínky.

(3)

Pro leteckou přepravu dětí mohou být stanoveny zvláštní podmínky, pokud jde o doprovod dětí dospělou osobou, jízdné a nárok na přepravu zavazadel.

(4)

Z letecké přepravy jsou vyloučeny osoby stižené přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení.

(5)

Dopravce může odmítnout přepravu cestujícího nebo cestujícího z přepravy vyloučit:

a)

vyžadují-li to předpisy o provádění letů,

b)

v zájmu bezpečnosti dopravy nebo veřejného pořádku, popřípadě pro jiné důvody, pro které by mohl cestující ostatním být na obtíž nebo ohrozit jejich bezpečnost.

Dopravce může stanovit v tomto ohledu zvláštní podmínky.

§ 8

Povinnosti cestujících

(1)

Cestující je povinen na vyzvání zaměstnanců dopravce, pověřených dopravcem, prokázat svou totožnost.

(2)

Cestující je povinen chovat se v letadle, jakož i při nastupování a vystupování, popřípadě i během pozemní přepravy tak, aby nebyl na obtíž ostatním cestujícím a řídit se pokyny dopravce a jeho zaměstnanců.

§ 9

Zavazadla

(1)

Každý cestující má nárok na bezplatnou přepravu zavazadel až do váhy, stanovené v podrobných přepravních podmínkách (volná zavazadla). Za přepravu zavazadel přesahujících tuto váhu platí cestující při jejich podeji přepravné podle tarifu (přespočetná zavazadla).

(2)

Obal, rozměry a obsah zavazadel musí vyhovovat předpisům dopravce, stanoveným v podrobných přepravních podmínkách.

(3)

Zavazadla se přepravují jako nezapsaná nebo zapsaná.

§ 10

Nezapsaná zavazadla

(1)

Jako nezapsaná zavazadla se přepravují předměty, které má cestující se souhlasem dopravce za letu u sebe a sám je opatruje.

(2)

Podrobné přepravní podmínky stanoví, které předměty může mít cestující za letu u sebe a které se nezapočítávají do váhy zavazadel.

(3)

Podrobné přepravní podmínky zároveň stanoví, které předměty cestující za letu nesmí mít u sebe.

§ 11

Zapsaná zavazadla

Zapsaná zavazadla se přepravují v pravidelné letecké přepravě v zavazadlovém prostoru, v mezích možnosti týmž letadlem jako cestující; není-li přeprava týmž letadlem možná, letadlem nejbližším (dřívějším nebo pozdějším).

§ 12

Obsah zavazadel

Pouze s předchozím souhlasem dopravce a za podmínek jím stanovených lze v zavazadlech přepravovat

a)

předměty nebezpečné (výbušniny, látky jedovaté, žíravé, samozápalné a radioaktivní, střelné zbraně a pod.),

b)

jiné předměty, které by svými vlastnostmi mohly způsobit škodu, ohrozit bezpečnost nebo být na obtíž cestujícím.

§ 13

Přezkoumání obsahu zavazadel

(1)

Cestující je povinen na požádání dopravce uvést obsah zavazadla. Dopravce je též oprávněn obsah zavazadla přezkoumat za přítomnosti cestujícího; není-li přítomen, musí být přezkoumání přítomen alespoň jeden svědek, který není zaměstnancem dopravce.

(2)

Zjistí-li se, že v zavazadle jsou předměty, které není dovoleno v zavazadlech přepravovat nebo které neodpovídají svojí povahou nebo obaly předpisům dopravce, může být takové zavazadlo před letem nebo během cesty vyloučeno z přepravy; dopravci přísluší náhrada stanovená tarifem.

§ 14

Podej zapsaných zavazadel

(1)

Dopravce při podeji zavazadla zapíše váhu a počet kusů cestujícímu do letenky. Každý kus opatří zavazadlovou přívěskou a útržek této přívěsky odevzdá rovněž cestujícímu.

(2)

Je-li předmět podávaný k přepravě jako zavazadlo poškozen, je dopravce oprávněn poznamenat to v přepravním dokladu nebo o tom pořídit zápis a požádat cestujícího o uznání správnosti záznamu nebo zápisu. Jinak je dopravce oprávněn převzetí poškozeného zavazadla k přepravě odmítnout.

§ 15

Výdej zapsaných zavazadel

(1)

Zavazadlo vydá dopravce po předložení letenky a po odevzdání zavazadlových útržků na jednotlivé kusy.

(2)

Cestující, popřípadě držitel letenky, je oprávněn požadovat, aby mu byly potvrzeny:

a)

výhrady ke stavu vydávaného zavazadla,

b)

den a hodina, kdy o zavazadlo požádal, jestliže mu nebylo vydáno.

(3)

Přijme-li cestující, popřípadě držitel letenky, zavazadlo bez písemné výhrady při výdeji, předpokládá se, že zavazadlo bylo vydáno v dobrém stavu.

§ 16

Malá zvířata

(1)

Slepecký pes se přepravuje zdarma, doprovází-li nevidomou, na něho odkázanou osobu a jestliže pes je opatřen náhubkem a příslušnou výstrojí a vycvičen úředně oprávněnou organizací.

(2)

Ostatní malá zvířata se přepravují jako zavazadla ve schránách v zavazadlovém prostoru za přepravné podle tarifu a jejich váha včetně schrány se nezahrnuje do váhy volných zavazadel.

§ 17

Letové řády - Zrušení letu

(1)

Letové řády ve vnitrostátní letecké přepravě stanoví dopravce v dohodě se Státní leteckou správou s přihlédnutím k připomínkám příslušných výkonných orgánů národních výborů a letové řády v mezinárodní letecké přepravě v dohodě s příslušnými leteckými správami a zahraničními leteckými dopravci.

(2)

Dopravce nezaručuje započetí a ukončení přepravy v určité lhůtě, pokud ke zdržení dojde z důvodů na něm nezávislých.

(3)

Letové řády může dopravce z naléhavých důvodů změnit.

(4)

Dopravce je oprávněn z povětrnostních, technických nebo i jiných příčin na něm nezávislých let zrušit a poskytnout náhradní přepravu jiným letadlem nebo i jiným dopravním prostředkem, popřípadě vrátit cestujícímu jízdné nebo cenu jízdného připadající na nevyužitou část cesty; při náhradní přepravě jiným dopravním prostředkem vrátí dopravce cestujícímu rozdíl jízdného.

§ 18

Přeplatky a nedoplatky

(1)

Přeplatky vzniklé chybou při výpočtu jízdného, popřípadě ostatní náhrady podle tarifu, musí být vráceny a nedoplatky vzniklé týmž způsobem musí být zaplaceny.

(2)

Podrobné přepravní podmínky mohou stanovit, že ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přeplatky, popřípadě nedoplatky, jež nedosahují určité výše.

(3)

Je-li adresa cestujícího dopravci známa, je povinen vrátit přeplatek na jeho adresu z vlastního podnětu.

§ 19

Nepravidelná letecká přeprava

(1)

Nepravidelná letecká přeprava se sjednává přijetím a potvrzením objednávky.

(2)

Objednávku může objednatel letu odvolat nejpozději ve lhůtě, stanovené dopravcem v oznámení o přijetí a potvrzení objednávky, popřípadě v podrobných přepravních podmínkách. Neučiní-li tak v této lhůtě, je povinen při odřeknutí letu nahradit dopravci výdaje, které mu vznikly tím, že nadarmo učinil přípravy k provedení letu, popřípadě zaplatit náhradu předem dohodnutou.

(3)

Ustanovení § § 7 až 16 (vyjma ustanovení § 7 odstavce 2) a § 18 platí přiměřeně i v nepravidelné přepravě osob.

Č Á S T I I I

Přeprava zboží (§ 20-37)

§ 20

Uspořádání přepravy

K letecké přepravě zboží lze použít pravidelné i nepravidelné letecké přepravy.

§ 21

Předměty z letecké přepravy vyloučené nebo přijímané k letecké

přepravě jen za zvláštních podmínek

(1)

Z letecké přepravy jsou vyloučeny předměty, jejichž přeprava je zakázána.

(2)

Nebezpečné předměty, zejména žíraviny, výbušniny, hořlaviny, stlačené plyny, látky jedovaté a látky radioaktivní mohou být přepravovány jen, jsou-li splněny podmínky stanovené dopravcem.

(3)

Potraviny, živá zvířata a rostliny, pro jejichž přepravu jsou stanoveny podmínky zvláštními předpisy, zejména zdravotními, mohou být přijímány k letecké přepravě jen, jsou-li tyto podmínky splněny.

(4)

U předmětů, jejichž nakládání, přeprava nebo vykládání způsobuje obtíže, nebo které se svou povahou, objemem, tvarem, vahou nebo obalem nehodí k letecké přepravě s ohledem na letadla, která má dopravce k dispozici, může být přijetí k přepravě odepřeno nebo vázáno na splnění zvláštních podmínek.

(5)

Mrtvoly v rakvích se přepravují zpravidla jen letadly na objednávku. Veškeré předpisy, zejména předpisy týkající se schrán a předpisy zdravotní, musí být přitom dodrženy.

(6)

Odesílatel odpovídá za veškeré škody, ke kterým by došlo v důsledku toho, že nedodržel všechny podmínky, stanovené dopravcem.

§ 22

Objednávka letecké přepravy zboží

V pravidelné i nepravidelné letecké přepravě zboží může dopravce požadovat předchozí objednávku, aby mohl přepravu plánovat a organizovat. Podrobnosti objednávky, zejména za jakých podmínek je třeba ji předložit a kdy je dopravce oprávněn objednávku odmítnout, stanoví podrobné přepravní podmínky.

§ 23

Nárok na leteckou přepravu zboží

(1)

V pravidelné letecké přepravě se zboží přijímá k přepravě, pokud to dovoluje dopravní zařízení, váhové zatížení letadla a volný prostor po obsazení letadla cestujícími a naložení pošty a volných zavazadel.

(2)

Dopravce je oprávněn použít jako náhradní přepravu jiného letadla než bylo sjednáno a se souhlasem odesílatele popřípadě i jiného dopravního prostředku.

§ 24

Sjednání přepravní smlouvy

Přepravní smlouva mezi dopravcem a odesílatelem je sjednána:

a)

v nepravidelné letecké přepravě potvrzením objednávky dopravcem,

b)

v pravidelné letecké přepravě převzetím zboží dopravcem k přepravě.

Dopravce se sjednáním přepravní smlouvy zavazuje k řádnému provedení letecké přepravy.

§ 25

Letecký nákladní list

(1) Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je letecký nákladní list.

(2)

Odesílatel vyhotoví letecký nákladní list v předepsaném počtu a formě a předá jej dopravci zároveň se zbožím podávaným k přepravě. Dopravce potvrdí převzetí zboží k přepravě vrácením potvrzené kopie leteckého nákladního listu.

(3)

Odesílatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v leteckém nákladním listu a je odpovědný za každou škodu, kterou dopravce utrpí proto, že jeho údaje a prohlášení byly nesprávné, nepřesné nebo neúplné.

§ 26

Řízení podle celních a jiných předpisů

Řízení nutná podle celních a jiných předpisů může obstarat dopravce, není-li to v rozporu s platnými předpisy. Za obstarání tohoto řízení je dopravce opravněn požadovat náhradu podle tarifu.

§ 27

Přezkoumání obsahu

(1)

Dopravce má právo se přesvědčit, zda skutečný obsah souhlasí s udaným obsahem v nákladním listu. Může se též přesvědčit, zda u zboží převzatého k přepravě za zvláštních podmínek jsou tyto podmínky splněny.

(2)

Při zjišťování obsahu musí být přítomen odesílatel. Není-li to možné, je třeba aby byl přítomen alespoň jeden svědek, který není zaměstnancem dopravce.

(3)

Zjistí-li se při přezkoumání obsahu takové závady, že by přepravou mohla být způsobena újma na zdraví osob nebo škody na dopravním prostředku nebo jiných zásilkách, může dopravce zásilku vyloučit z přepravy, uskladnit na účet a nebezpečí odesílatele a vybrat náhradu podle tarifu. Provedená opatření je dopravce povinen oznámit odesílateli.

§ 28

Obal, stav a označení zboží

(1)

Zboží musí být baleno tak, aby bylo chráněno před ztrátou a poškozením a aby nemohlo způsobit škodu nebo ohrozit bezpečnost osob a dopravy. Rovněž tak musí být zásilka řádně označena. Podrobnosti o povinnostech odesílatele týkající se balení a označování jednotlivých kusů stanoví podrobné přepravní podmínky.

(2)

Chybí-li obal, je-li obsah vadný, nevyhovuje-li příslušným předpisům, anebo je-li obsah zásilky zřejmě poškozen, může dopravce odmítnout přepravu zásilky, nebo její převzetí k přepravě vázat podmínku, že odesílatel uzná závadu písemně v nákladním listu.

§ 29

Zjištění váhy a počtu kusů

Při převzetí zásilky k přepravě zjistí dopravce její váhu a počet kusů a porovná zjištěné údaje s údaji v leteckém nákladním listu.

§ 30

Nakládání a vykládání zboží

(1)

Zásilky nakládá do letadel a vykládá z letadel dopravce vlastními silami, není-li ujednáno jinak, a to za náhradu stanovenou tarifem.

(2)

Provádí-li nakládání (vykládání) odesílatel (příjemce), je povinen řídit se pokyny dopravce.

§ 31

Zboží s prohlášenou hodnotou

(1)

Dopravce může přijímat k letecké přepravě zboží s prohlášenou hodnotou.

(2)

Prohlášenou hodnotou se rozumí částka, kterou si odesílatel oceňuje podle své volby zboží podané k přepravě.

(3)

Nejvyšší prohlášená hodnota zásilky, která může být letecky přepravena, může být stanovena v podrobných přepravních podmínkách. Zásilka přesahující tuto hodnotu může být letecky přepravena jen na podkladě zvláštní dohody.

(4)

Za převzetí zboží s prohlášenou hodnotou k letecké přepravě je dopravce oprávněn vybrat náhradu podle tarifu.

§ 32

Změna přepravní smlouvy

(1)

Dokud zásilka nebyla vydána příjemci, může odesílatel žádat, aby na jeho náklady mu byla zásilka vrácena, nebo aby byla dodána jinému příjemci, anebo může dát jiný příkaz.

(2)

Příjemce může přikázat, aby mu na jeho náklady byla zásilka dodána na jiném místě.

(3)

Příkazy podle odstavců 1 a 2 musí být dány písemně. Dopravce je povinen takovým příkazům vyhovět, pokud to dovolují celní, zdravotní a jiné předpisy a pokud neprokáže, že tomu brání provozní poměry.

§ 33

Dodání zboží

(1)

Po příchodu zásilky do místa určení je dopravce povinen vydat zásilku příjemci se všemi jemu určenými průvodními listinami, po projednání podle celních a jiných předpisů. Příjemce je povinen svým podpisem potvrdit datum a hodinu přijetí zásilky.

(2)

V pravidelné letecké přepravě může být zásilka dodána příjemci:

a)

na letišti určení,

b)

v dopravní kanceláři,

c)

na jeho adresu, jestliže je to zavedeno.

§ 34

Překážky v přepravě a při dodání

(1)

Nelze-li přepravu provést, nelze-li vypátrat příjemce nebo odmítne-li příjemce přijetí zásilky, postupuje dopravce podle příkazu odesílatele, který si neprodleně vyžádá. Není-li možno dosáhnout příkazu, může dopravce na náklady a nebezpečí odesílatele zásilku uskladnit; o tom musí odesílatele neprodleně uvědomit.

(2)

Není-li možno v případech uvedených v odstavci 1 odesílatele ani dodatečně zpravit, nebo nedá-li odesílatel proveditelný příkaz, může dopravce zásilku prodat ve veřejné dražbě nebo učinit jiná opatření ve lhůtě a za podmínek, stanovených podrobnými přepravními podmínkami. Jde-li o předměty, které se rychle kazí, může je dopravce prodat ihned, aby předešel zkažení, přičemž musí být dbáno odborné péče. Výtěžku použije dopravce ke krytí svých pohledávek a zbytek vyplatí odesílateli.

§ 35

Přepravné

(1)

Dopravci přísluší za provedenou přepravu zboží a za jiné s dopravou spojené služby přepravné a náhrady stanovené tarifem.

(2)

Dopravce má k zajištění svých pohledávek z přepravní smlouvy zástavní právo k zásilce, pokud ji má v držení.

§ 36

Přeprava zboží na dobírku

Odesílatel může zaslat zboží dobírkou, pokud to dovolují podrobné přepravní podmínky. Za převzetí zboží na dobírku k přepravě vybírá dopravce náhradu stanovenou tarifem.

§ 37

Přeplatky a nedoplatky

(1)

Přeplatky vzniklé chybou při výpočtu přepravného, popřípadě ostatní náhrady podle tarifu musí být vráceny a nedoplatky vzniklé týmž způsobem musí být zaplaceny.

(2)

Podrobné přepravní podmínky mohou stanovit, že ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přeplatky, popřípadě nedoplatky, jež nedosahují určité výše.

(3)

Je-li adresa odesílatele (příjemce) dopravci známa, je povinen vrátit přeplatek na jeho adresu z vlastního podnětu.

Č Á S T I V

Odpovědnost z letecké přepravy (§ 38-39)

§ 38

(1)

Odpovědnost dopravce se řídí ve vnitrostátní letecké přepravě:

a)

cestujících a věcí, které si cestující opatrují za letu sami, obecnými předpisy, 2

b)

zapsaných zavazadel a zboží Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (Varšavskou) č. 15/1935 Sb․ a předpisy jí doplňujícími (dále jen "Úmluva").

(2)

Odpovědnost dopravce v mezinárodní letecké přepravě osob, zavazadel a zboží se řídí Úmluvou.

(3)

Omezení odpovědnosti, stanovená Úmluvou platí i v takové přepravě mezinárodní, na kterou se jinak Úmluva nevztahuje, a v přepravě vnitrostátní; omezení odpovědnosti se však nevztahují na leteckou přepravu zboží s prohlášenou hodnotou, kde dopravce odpovídá až do výše udané částky.

§ 39

Lhůty k uplatnění nároků z odpovědnosti

Lhůty k uplatnění nároků z odpovědnosti v letecké přepravě cestujících, zavazadel a zboží stanoví podrobné přepravní podmínky v souladu s obecnými předpisy a s mezinárodními dohodami.

Č Á S T V

Účinnost (§ 40)

§ 40

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Ministr dopravy:

Vlasák v.r.Poznámky pod čarou:

Výši jízdného a přepravného stanoví tarify vydané Čs. aeroliniemi.

Občanský zákon č. 141/1950 Sb. a zákon č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky.

Poznámky pod čarou:
1

Výši jízdného a přepravného stanoví tarify vydané Čs. aeroliniemi.

2

Občanský zákon č. 141/1950 Sb. a zákon č. 63/1951 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky.