Čekejte, prosím...
A A A
53/1963 Sb. znění účinné od 17. 7. 1963 do 31. 12. 2009

53

 

ZÁKON

ze dne 9. července 1963,

jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb․

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

(§ 203-2)

Ustanovení § 203 trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb. se mění takto:

§ 203

Příživnictví

(1)

Kdo pokračuje v soustavném vynechávání pracovních směn bez závažného důvodu nebo v předstírání pracovní neschopnosti, ač byl již pro takový čin postižen místním lidovým soudem nebo národním výborem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením.

(2)

Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci a dává se někým vydržovat nebo si prostředky k obživě opatřuje jiným nekalým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.