Čekejte, prosím...
A A A
63/1984 Sb. znění účinné od 1. 8. 1984 do 30. 4. 1990

63

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 6. června 1984

o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 397 odst. 4 občanského zákoníku:

§ 1

Občan může opakovaně přenechávat nemovitost (např. rodinný domek, rekreační chatu, pozemek) nebo její část (např. byt, místnost) jinému k dočasnému užívání za náhradu za účelem ubytování v rámci cestovního ruchu (dále jen "dočasné ubytování v soukromí") jen se souhlasem místního národního výboru, 1 v jehož obvodě je nemovitost /2/ (dále jen "národní výbor").

§ 2

Občan může poskytovat dočasné ubytování v soukromí v případech uvedených v § 1 jen prostřednictvím organizace oprávněně provozující služby cestovních kanceláří, 3 s kterou uzavřel smlouvu (dále jen "pověřená organizace").

§ 3

(1)

V žádosti o udělení souhlasu občan uvede

a)

své jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,

b)

označení prostoru, kde bude dočasné ubytování v soukromí poskytovat, jeho popis, umístění a vybavení,

c)

období, na které má být souhlas vydán.

(2)

K žádosti občan připojí souhlas vlastníka (spoluvlastníků) nebo správce nemovitosti a zpravidla i vyjádření pověřené organizace.

(3)

Občan je povinen sdělit případně další potřebné údaje, vyžádané národním výborem.

§ 4

Národní výbor ve svém rozhodnutí, jímž uděluje souhlas,

a)

zařadí prostor, kde bude dočasné ubytování v soukromí poskytováno, podle vybavenosti do příslušné skupiny, 4 na tomto základě se určí cena ubytování podle cenových předpisů,

b)

určí dobu, na kterou se souhlas vydává,

c)

určí, s kterou organizací občan uzavře smlouvu, v níž budou upraveny podmínky, za nichž bude občan poskytovat dočasné ubytování v soukromí.

§ 5

Občan je povinen poskytovat dočasné ubytování v soukromí v souladu s rozhodnutím, kterým byl udělen souhlas, se smlouvou uzavřenou s pověřenou organizací a s obecně závaznými právními předpisy, zejména s hygienickými předpisy. 5

§ 6

Národní výbor může souhlas odejmout,

a)

jestliže občan při poskytování dočasného ubytování v soukromí porušil vůči ubytované osobě povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy nebo nedodržuje své povinnosti vyplývající z rozhodnutí národního výboru nebo ze smlouvy uzavřené s pověřenou organizací,

b)

jestliže to vyžaduje důležitý zájem společnosti.

§ 7

Poskytování dočasného ubytování v soukromí v rozporu s tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů. 6

§ 8

Občan, který před účinností tohoto nařízení uzavřel se socialistickou organizací smlouvu o poskytování dočasného ubytování v soukromí, může do 31. prosince 1984 poskytovat dočasné ubytování v souladu s uzavřenou smlouvou bez souhlasu národního výboru podle § 1.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1984.

Korčák v.r.Poznámky pod čarou:

§ 3 písm. a) zákona České národní rady č. 120/1983 Sb., o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu.

§ 9, 13 a 14 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

Ceník maloobchodních cen pro přechodné ubytování, obor 953 MC - 775) 82.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydané k jeho provedení, zejména vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, a vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/1969 Sb․, o přečinech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 písm. a) zákona České národní rady č. 120/1983 Sb., o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu.

3

§ 9, 13 a 14 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

4

Ceník maloobchodních cen pro přechodné ubytování, obor 953 MC - 775) 82.

5

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a předpisy vydané k jeho provedení, zejména vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, a vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

6

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/1969 Sb․, o přečinech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.