Čekejte, prosím...
A A A
136/1985 Sb. znění účinné od 7. 11. 2000 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 385/2000 Sb.

7.11.2000

 

vyhláškou č. 89/1998 Sb.

22.4.1998

 

vyhláškou č. 398/1992 Sb.

1.8.1992

 

Více...

136

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky,

ministerstva financí Slovenské republiky a předsedy Státní banky Československé

ze dne 16. prosince 1985

o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví

ČÁST I

PŘEDMĚT A ROZSAH ÚPRAVY (§ 1-2)

§ 1

(1)

Tato vyhláška upravuje poskytování finanční, úvěrové a jiné pomoci na

a)

bytovou výstavbu prováděnou stavebními bytovými družstvy (dále jen „družstvo“) v družstevním vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví v případech uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) (dále jen „družstevní bytová výstavba“),

b)

individuální bytovou výstavbu prováděnou občany nebo na výstavbu prováděnou družstvy, která je určena k převodu do osobního vlastnictví jejich členů (dále jen "individuální bytová výstavba").

(2)

Vyhláška se vztahuje na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou podle zápisu ve stavebním deníku od 1. srpna 1992 a na individuální bytovou výstavbu zahajovanou na základě stavebního povolení vydaného od 1. srpna 1992.

§ 2

(1)

Družstevní bytovou výstavbou se pro účely této vyhlášky rozumí

a)

stavba bytového domu,2 který musí mít nejméně dvě obytná podlaží, společné schodiště, nejméně 4 byty všechny přístupné ze společných chodeb nebo podest a ze společného vchodu;

b)

zřizování bytů úpravami nebytových prostor, nástavbami nebo vestavbami do půdních prostorů v objektech právnických osob;

c)

stavební úpravy bytových domů družstev s byty III. a IV. kategorie na byty I. nebo II. kategorie,3 popřípadě stavební úpravy nebytových objektů družstev na bytový dům [písmeno a)].

(2)

Individuální bytovou výstavbou se pro účely této vyhlášky rozumí

a)

stavba rodinného domu, u něhož aspoň dvě třetiny podlahové plochy všech místností připadají na byty a ve kterém je nejvýše pět obytných místností, nepočítajíc v to kuchyně; větší počet obytných místností může mít, jestliže úhrn jejich podlahové plochy nepřesahuje 120 m2; z obytných kuchyní se do tohoto úhrnu započítávají pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahuje 12 m2 (dále jen "rodinný domek");

b)

stavba obytného domu s byty ve vlastnictví;5)

c)

změny stavby rodinného domku, kterou se bez využití dosavadních obytných místností získá nový samostatný byt, aniž objekt ztratí povahu rodinného domku;

d)

změna stavby jiné než obytné budovy na rodinný domek, kterou se získá nový samostatný byt;

e)

zřizování bytů v osobním vlastnictví úpravami nebytových prostor nebo nástavbami, popřípadě vestavbami do půdních prostorů v obytných domech s byty v osobním vlastnictví.

ČÁST II

DRUŽSTEVNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA (§ 3-15)

Podmínky poskytování pomoci

§ 3

(1)

Pomoc podle této vyhlášky se družstvům poskytuje na výstavbu zařazenou v seznamech stavebních objektů družstevní bytové výstavby schválených okresními úřady, která je projektově připravena, smluvně zajištěna a bylo na ni vydáno stavební povolení. Seznamy stavebních objektů družstevní bytové výstavby na území České republiky, resp. na území Slovenské republiky schvalují okresní úřady po předchozím souhlasu ministerstva financí České republiky, resp. ministerstva financí Slovenské republiky.

(2)

Finanční a úvěrovou pomoc podle této vyhlášky lze poskytnout pouze v případě, že se družstvo zaváže družstevní bytovou výstavbu financovat, pořizovací náklad bytového domu a zdroje financování rozdělit a výši úhrady za užívání bytu stanovit v souladu se zvláštním přepisem.6 U družstevních bytů zahájených před 1. březnem 1991, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle dříve platných předpisů, musí být obdobně dodrženy podmínky podle zvláštních úprav6a o financování družstevní bytové výstavby, rozdělení pořizovacích nákladů bytového domu a zdrojů jejich krytí a stanovení výše úhrad za užívání bytu, za kterých byla finanční a úvěrová pomoc poskytnuta.

Státní příspěvky

§ 4

Základní příspěvek

(1)

Základní příspěvek činí 11 100 Kčs na každý byt bez zřetele k jeho velikosti a 1200 Kčs na 1 m2 užitkové plochy7 bytů v domě do výměry 94 m2 u jednotlivých bytů (dále jen „užitková plocha“).

(2)

Zřizuje-li družstvo byty způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b) nebo c), nesmí příspěvek podle odstavce 1 přesáhnout 60 % rozpočtových nákladů zvýšených při výstavbě způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. c) o nabývací cenu objektu.

§ 5

Zvláštní příspěvky

(1)

Kromě základního příspěvku podle § 4 se poskytne na 1 m2 užitkové plochy zvláštní příspěvek při výstavbě bytových domů

a)

o 4 nebo 9 až 12 obytných podlažích (dále jen „podlaží“) v částce 240 Kčs,

b)

o 3 podlažích v částce 470 Kčs,

c)

o 2 podlažích v částce 670 Kčs.

(2)

Za obytné podlaží pro účely stanovení zvláštního příspěvku podle odstavce 1 se považuje podlaží (nadzemní i podzemní), v němž plocha bytů přesahuje 50 % jeho celkové plochy.

(3)

Při zřizování bytů vestavbami do půdních prostorů se poskytne zvláštní příspěvek ve výši 200 Kčs za 1 m2 užitkové plochy. Zřizují-li se byty nástavbami, poskytne se na 1 m2 užitkové plochy zvláštní příspěvek ve výši 430 Kčs.

(4)

Zvláštní příspěvek se dále poskytne na úhradu zvýšených nákladů výstavby družstevních bytů vyvolaných zvláštní úpravou bytů pro invalidy a nebo jiným zařízením vyvolaným obecnou potřebou, pokud vybudování takového zařízení bylo družstvu uloženo na základě zvláštního právního předpisu.7a)

(5)

Na náklady spojené s vybudováním základního technického vybavení nezahrnovaného do rozpočtových nákladů bytového domu,8) které pořizuje družstvo v souvislosti s výstavbou bytového domu a které zůstane jeho v lastnictvím, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši nákladů spojených s jeho pořízením.

§ 6

Postup při poskytování státních příspěvků

(1)

Státní příspěvky na družstevní bytovou výstavbu poskytuje družstvu u staveb na území České republiky okresní úřad příslušný podle místa stavby (Magistrátní úřad hlavního města České republiky Prahy)10) u staveb na území Slovenské republiky obvodní úřad v sídle okresního úřadu příslušného podle místa stavby10a) (dále jen "příslušný úřad") z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu příslušné republiky.

(2)

O poskytnutí státních příspěvků rozhoduje příslušný úřad11 na základě žádosti družstva, kterou družstvo podává zpravidla nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením výstavby. V žádosti se uvedou a doloží všechny skutečnosti rozhodné pro stanovení výše základního, popřípadě zvláštního příspěvku.

(3)

Příspěvky převede příslušný úřad na účet státního příspěvku stavebním bytovým družstvům u Konsolidační banky Praha, s. p. ú., popřípadě u jejího právního nástupce (dále jen "banka"). Na investiční účet družstva převádí banka příspěvky až po vyčerpání vlastních finančních prostředků družstva určených na výstavbu.

(4)

Dojde-li po poskytnutí státních příspěvků ke změně projektové dokumentace, jež bude mít vliv na jejich výši, je družstvo povinno oznámit neprodleně tuto změnu příslušnému úřadu, popřípadě požádat o úpravu výše státních příspěvků.

(5)

Zvláštní příspěvky podle § 5 odst. 4 a 5 se poskytují zálohově na základě rozpočtu, popřípadě hospodářských smluv; jejich konečná výše se stanoví podle skutečných nákladů po dokončení stavby. Potřebné doklady, zejména původní rozpočet a konečnou fakturu včetně nezbytné specifikace, předloží družstvo příslušnému úřadu do 3 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí.

(6)

Nedojde-li k uskutečnění výstavby, na niž byly státní příspěvky poskytnuty, popřípadě dojde-li ke změně úče lu užívání postaveného objektu nebo změně jeho vlastnictví, je družstvo povinno státní příspěvky vrátit. O jejich vrácení rozhoduje příslušný úřad.11 Vrácený příspěvek odvede příslušný úřad do státního rozpočtu příslušné republiky. Obdobně je družstvo povinno státní příspěvky vrátit, nebudou-li dodrženy podmínky, popřípadě zvláštní úpravy,6a za kterých byla finanční pomoc poskytnuta.

Úvěr na družstevní bytovou výstavbu

§ 7

Podmínky a výše úvěru

(1)

Banka poskytuje úvěr na družstevní bytovou výstavbu za podmínky, že financování výstavby je zajištěno vlastními prostředky družstva určenými na výstavbu (dále jen "členské podíly") v rozsahu, který odpovídá nejméně 26 % základního příspěvku přiznaného podle § 4. Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru je dále podmíněno zajištěním úvěru smlouvou mezi bankou a družstvem o zřízení zástavního práva.11a

(2)

Banka poskytuje úvěr do výše celkových rozpočtových nákladů bytového domu snížených o náklady na vestavěná nebytová zařízení (dále jen „náklady na výstavbu bytů“), nekrytých příspěvky podle § 4 a 5 a členskými podíly podle odstavce 1, nejvýše však do částky 15 000 Kčs na každý byt bez zřetele k jeho velikosti a 1000 Kčs na 1 m2 užitkové plochy.

(3)

Banka může odmítnout úvěr na náklady vyvolané nehospodárným řešením nebo prováděním výstavby.

(4)

Pokud příspěvky podle § 4 a 5, úvěr podle odstavce 2 a členské podíly podle odstavce 1 nekryjí plně náklady na výstavbu bytů, zvyšují se členské podíly nad minimální rozsah stanovený podle odstavce 1 tak, aby náklady na výstavbu bytů byly plně finančně kryty.

(5)

Úvěr se poskytuje s dobou splatnosti až 40 let; tato lhůta se počítá od dokončení výstavby. nejpozději však od doby dvou let od zahájení výstavby, u svépomocné výstavby od doby tří let od zahájení výstavby. Z úvěru se platí úrok 1 %.

§ 8

Poskytování a splácení úvěru

(1)

Banka poskytuje úvěr na žádost družstva předkládanou před zahájením výstavby. Se žádostí předkládá družstvo rozhodnutí příslušného úřadu podle § 6 odst. 2. V úvěrové smlouvě mezi bankou a družstvem se uvedou podrobnější podmínky čerpání a splácení úvěru.

(2)

Náklady na výstavbu se hradí z úvěru až po vyčerpání členských podílů, popřípadě jejich části, která není smluvně zajištěna osobním nebo věcným plněním členů družstva, a příspěvků poskytnutých družstvu podle § 4 a 5. Družstvo je povinno převést členské podíly, popřípadě jejich část, která není smluvně zajištěna osobním nebo věcným plněním jeho členů, na svůj investiční účet u banky před zahájením výstavby.

(3)

Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími i úrok.

Jiná pomoc poskytovaná při družstevní bytové výstavbě

§ 9

Pomoc místních orgánů

Náklady na vybudování objektů základní technické vybavenosti bytové výstavby,12) včetně připojení bytového domu družstva na veřejnou síť této vybavenosti, může obec uhradit ze svých příjmů, popřípadě z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu příslušné republiky.

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

Půjčky státních spořitelen

Na složení členského podílu na družstevní byt může státní spořitelna poskytnout členu družstva půjčku s dobou splatnosti až 10 let; úroková sazba z půjčky činí 2,7 %.

§ 15

Kontrola banky

(1)

Banka provádí financování družstevní bytové výstavby a vykonává namátkovou ekonomickou kontrolu výstavby a hospodaření družstva.28

(2)

Družstvo předkládá bance podklady pro financování,29 popřípadě další podklady, které si banka vyžádá.

ČÁST III

INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÁ VÝSTAVBA (§ 16-25)

Příspěvky

§ 16

Podmínky poskytování příspěvků

Na individuální bytovou výstavbu může být občanovi, který je stavebníkem (dále jen "stavebník") nebo členem družstva, prostřednictvím kterého zabezpečuje výstavbu rodinného domku (dále jen "člen družstva"), poskytnut státní příspěvek pouze za podmínek, že

a)

stavba byla zahájena na základě stavebního povolení,30

b)

stavba splňuje podmínky stanovené technickými předpisy a bude získán samostatný byt k řešení nejméně pro 3 osoby,2

c)

na stavbu nebylo ještě vydáno kolaudační rozhodnutí,

d)

stavebník ani jeho manžel, popřípadě člen družstva ani jeho manžel dosud neobdržel nenávratnou finanční pomoc na složení členského podílu na byt v družstevní výstavbě nebo na pořízení, popřípadě modernizaci rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví, nebo jednorázový příspěvek na opatření náhradního bydlení; pokud uvedenou pomoc obdržel, je možno státní příspěvek poskytnout, jestliže ji vrátil; přitom není rozhodující, zda taková pomoc byla poskytnuta podle této vyhlášky, jiných předpisů nebo dříve platných předpisů,

e)

při výstavbě zabezpečované družstvem vydá družstvo členovi potvrzení, ve kterém se uvede místo stavby, datum vydání stavebního povolení, stavební úřad, který je vydal, jakož i podrobná charakteristika objektu, který družstvo pro člena staví, umožňující stanovit výši příspěvku; součástí potvrzení je souhlas družstva se vznikem zástavního práva podle § 17 odst. 6 písm. a).

§ 17

Státní příspěvky

(1)

Stavebníkům a členům družstva uvedeným v § 16 může být na individuální bytovou výstavbu poskytnut státní příspěvek do výše 50000 Kčs.

(2)

Státní příspěvek podle odstavce 1 lze zvýšit

a)

až o 10000 Kčs, provádí-li se výstavba na pozemcích se ztíženými zakládacími podmínkami,32

b)

celkem až o 10000 Kčs na:

1.

vybudování vodovodní přípojky,32a jestliže přípojkou bude získán jediný zdroj pitné vody a stavební úřad v podmínkách stavebního povolení vybudování této přípojky uložil nebo určil,32b

2.

zřízení studny jako jediného zdroje pitné vody v případě, že objekt není možno připojit na veřejný vodovod a zřízení studny je povoleno vodohospodářským orgánem,

3.

vybudování kanalizační přípojky,32a jestliže stavební úřad v podmínkách stavebního povolení vybudování této přípojky uložil nebo určil,32b

4.

zřízení septiku, popřípadě obdobného kanalizačního zařízení k odvádění odpadních vod z objektu, pokud bude jejich stavba v souladu se stavebním povolením,32b

c)

celkem až o 8000 Kčs na:

1.

zřízení domovní čistírny odpadních vod budované v souvislosti s individuální bytovou výstavbou,

2.

zřízení soustavy využívající sluneční energii pro otop a ohřev vody (soustava a sluneční ko lektor) v stavěném objektu jako součásti soustavy pro vytápění a ohřev vody v obytné budově, pokud hrubá plocha slunečního kolektoru32c bude činit alespoň 8 m2.

Zvýšení podle písmene a) až c) lze při splnění stanovených podmínek sčítat.

(3)

Podmínkou poskytnutí státního příspěvku stavebníkovi (stavebníkům-manželům) podle odstavců 1 a 2 je, že se stavebník ve smlouvě zaváže

a)

výstavbu provést v souladu se stavebním povolením32d tak, aby byly splněny podmínky uvedené v § 16 písm. b),

b)

výstavbu dokončit tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do 10 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18), pokud v odůvodněných případech nebude dohodnuta lhůta delší,

c)

rodinný domek nebo byt ve vlastnictví45 po dobu 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18), nejméně však 8 let od kolaudace, nepřevádět32e) bez souhlasu příslušného úřadu32ea) na jiného a do uplynutí této doby jej užívat k trvalému bydlení,

d)

státní příspěvek vrátit v případě, že nedodrží některý ze závazků, k němuž se při poskytnutí příspěvku zavázal (písmeno a) až c)), a v případě, že před uplynutím doby stanovené v písmenu c) hodlá rodinný domek nebo byt ve vlastnictví45 převést na jiného nebo před uplynutím doby stanovené v písmenu c) přestane být vlastníkem rodinného domku nebo bytu v osobním vlastnictví.

(4)

Podmínkou poskytnutí státního příspěvku stavebníkovi podle odstavců 1 a 2 dále je, že stavebník

a)

zřídí zástavní právo k nemovitosti,32f kterým pro případ vzniku povinnosti vrátit státní příspěvek vrácení tohoto příspěvku zajistí,

b)

souhlasí s tím, že státní příspěvek bude na bezúročný účet uhrazen ( § 21 odst. 1) až po vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.

(5)

Podmínkou poskytnutí státního příspěvku členovi družstva podle odstavců 1 a 2 je, že člen družstva se ve smlouvě zaváže

a)

do převodu rodinného domku, na který mu byl poskytnut státní příspěvek, do osobního vlastnictví, setrvat jako člen družstva,

b)

nejdéle do šesti měsíců po kolaudaci uzavřít s družstvem smlouvu o převodu rodinného domku do osobního vlastnictví,

c)

převedený rodinný domek do uplynutí 10 let od uzavření smlouvy o poskytnutí státního příspěvku ( § 18), nejméně však 8 let od převodu do osobního vlastnictví od družstva, nepřevádět32e bez souhlasu příslušného úřadu na jiného a do uplynutí této doby jej užívat k trvalému bydlení,

d)

státní příspěvek vrátit v případě, že nedodrží některý ze závazků, k němuž se při poskytnutí příspěvku zavázal(písmeno a) až c)), a v případě, že před uplynutím doby stanovené v písmenu c) hodlá rodinný domek převedený od družstva převést na jiného nebo před uplynutím doby stanovené v písmenu c) přestane být vlastníkem tohoto rodinného domku.

(6)

Podmínkou poskytnutí státního příspěvku členu družstva podle odstavců 1 a 2 dále je, že člen družstva

a)

zřídí zástavní právo k nemovitosti,32f kterým pro případ vzniku povinnosti vrátit státní příspěvek vrácení tohoto příspěvku zajistí,

b)

souhlasí s tím, že státní příspěvek bude na příslušný účet družstva u banky uhrazen ( § 21 odst. 1) až po vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí podle písmene a).

(7)

Provádí-li výstavbu rodinného domku s několika byty společně několik stavebníků, je možno poskytnout státní příspěvek podle odstavců 1 a 2 každému z nich; počet státních příspěvků přitom nesmí být vyšší než počet stavěných bytů. Manželům lze poskytnout pouze jeden státní příspěvek. Pro členy družstev platí uvedené podmínky obdobně.

§ 18

Smlouva o poskytnutí státního příspěvku

(1)

Státní příspěvek podle § 17 odst. 1 a 2 se poskytuje na základě písemné smlouvy, kterou uzavře se stavebníkem nebo členem družstva okresní národní výbor. Je-li příspěvek podle § 17 odst․ 1 a 2 poskytován za trvání manželství, je smlouva uzavírána s oběma stavebníky-manžely nebo členy družstva-manžely. Se členem družstva může být smlouva uzavřena jen tehdy, předloží-li písemné potvrzení obsahující závazek družstva

a)

zabezpečit podmínky uvedené v § 16 písm. a) a b),

b)

provést výstavbu v souladu se stavebním povolením,

c)

nabídnout nejpozději do tří měsíců po kolaudaci rodinný domek k převodu tomuto členu družstva do osobního vlastnictví,

d)

bezprostředně oznámit příslušnému úřadu převod rodinného domku z vlastnictví družstva do osobního vlastnictví člena družstva,

e)

prostředky státního příspěvku, převedené na příslušný účet družstva u banky, použít pouze k úhradě nákladů výstavby.

 

(2)

Smlouvu uzavřenou podle odstavce 1 zašle příslušný úřad pobočce České spořitelny, a. s., příslušné podle místa stavby (dále jen "spořitelna").

(3)

Příslušný úřad je povinen sledovat plnění podmínek smlouvy a v případě jejich porušení požadovat neprodlené vrácení státního příspěvku. Vrácený státní příspěvek odvede příslušný úřad do státního rozpočtu prostřednictvím spořitelny.

(4)

Vrácení státního příspěvku poskytnutého stavebníkům-manželům nebo členům družstva-manželům se nevyžaduje v případě, že závazky, k jejichž plnění se stavebníci-manželé nebo členové družstva-manželé zavázali ve smlouvě o poskytnutí státního příspěvku, plní alespoň jeden z nich .

(5)

V případě, že po zániku manželství nebo dohodou manželů32g) se vlastníkem rodinného domku nebo bytu ve vlastnictví, stane manžel stavebníka se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí státního příspěvku, nevyžaduje se vrácení státního příspěvku, jestliže se vlastník rodinného domku nebo bytu ve vlastnictví písemnou smlouvou zaváže do uplynutí původní doby, stanovené ve smlouvě o poskytnutí státního příspěvku, plnit podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a jestliže uzavře s příslušným úřadem smlouvu o vzniku zástavního práva obdobně podle § 17 odst. 4. Při požadování vrácení státního příspěvku poskytnutého členu družstva se postupuje obdobně.

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

§ 21

Úhrada a použití státních příspěvků

(1)

Na základě smlouvy o poskytnutí státního příspěvku uzavřené podle § 18 a registrované smlouvy o vzniku zástavního práva ve smyslu § 17 odst. 4, popřípadě smlouvy uzavřené podle § 17 odst. 6, uhradí spořitelna státní příspěvek na bezúročný účet stavebníka, který se zřizuje i bez příkazu občana; provádí-li občan výstavbu rodinného domku v rámci družstva jako jeho člen, uhradí spořitelna státní příspěvek na příslušný účet družstva u banky.

(2)

Státní příspěvky se hradí z účelové dotace na individuální bytovou výstavbu obsažené ve státních rozpočtech republik. Částky uhrazené na bezúročné účty stavebníků, popřípadě účty družstev vypořádá spořitelna s příslušným ministerstvem financí na vrub účelové dotace.

(3)

Prostředky na bezúročném účtě může stavebník použít pouze k úhradě nákladů spojených s výstavbou. Při uvolňování těchto prostředků postupuje spořitelna obdobně jako při výplatách z půjček na bytovou výstavbu, které sama poskytuje. U členů družstev se prostředky státního příspěvku započtou na úhradu ceny při převodu rodinného domku z vlastnictví družstva do vlastnictví občana.

 

(4)

Nebudou-li prostředky na bezúročném účtě stavebníka použity podle odstavce 3, lze je použít k vrácení státního příspěvku a na úhradu půjčky poskytnuté spořitelnou podle § 22. Nepoužité prostředky vrátí spořitelna do státního rozpočtu republiky až do výše poskytnutého státního příspěvku. U prostředků státního příspěvku poskytnutého členu družstva postupuje družstvo obdobně.

(5)

Jestliže od právní moci kolaudačního rozhodnutí vydaného na individuální bytovou výstavbu uvedenou v § 2 odst. 2 uplyne alespoň 5 let nebo stavební povolení pozbylo platnosti v důsledku nezahájení stavby ve stanovené nebo povolené lhůtě,32h je spořitelna oprávněna bezúročný účet uvedený v odstavci 1 zrušit. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně. O zrušení bezúročného účtu a vrácení státního příspěvku, popřípadě jeho části zpět do státního rozpočtu podle odstavce 4 informuje spořitelna písemně příslušný úřad.

§ 22

Půjčky a úvěry na individuální bytovou výstavbu

(1)

Spořitelna může poskytovat stavebníkům na individuální bytovou výstavbu půjčky nejvýše do částky 250000 Kčs, při výstavbě rodinného domku se dvěma a více byty nejvýše do částky 300 000 Kčs. Jestliže se na výstavbě podílí více stavebníků, nesmí součet poskytnutých půjček přesáhnout uvedené horní hranice.

(2)

Doba splatnosti půjček činí nejvýše 40 let od vydání stavebního povolení. Úroková sazba z půjčky činí 2,7 %.

(3)

U členů družstev se půjčky podle odstavce 1 a 2 použije k úhradě ceny rodinného domku při jeho převodu z vlastnictví družstva do vlastnictví občana.

(4)

Jestliže výstavbu rodinného domku provádí družstvo [§ 1 odst. 1 písm. b)], může mu banka poskytnout úvěr. Poskytování úvěru banka váže na předchozí využití vlastních prostředků družstva na výstavbu a státního příspěvku poskytnutého podle § 17.

(5)

Pokud družstvo provádí výstavbu rodinného domku , činí úroková sazba z úvěru 2,7 %.

(6)

Úvěr se poskytuje na dobu výstavby stanovenou stavebním úřadem. Úvěr je splatný jednorázově při převodu rodinného domku z vlastnictví družstva do vlastnictví občana.

§ 23

Ostatní pomoc poskytovaná na výstavbu

Náklady spojené se zřizováním přístupové komunikace k pozemku včetně chodníku a rozšíření zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, popřípadě vody, plynu, kanalizace a tepla hradí obecní úřad (u staveb v ČR též okresní úřad) z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu příslušné republiky, popřípadě ze svých příjmů34a).

§ 24

Sdružení stavebníků k výstavbě

Sdruží-li se stavebníci do družstva pro výstavbu rodinných domků, vztahuje se na ně pomoc v rozsahu stanoveném touto vyhláškou pro individuální bytovou výstavbu. Příspěvky na výstavbu podle § 17 a půjčky spořitelny podle § 22 lze převést na bezúročný účet družstva pro výstavbu rodinných domků u spořitelny. Pro použití těchto prostředků platí obdobně ustanovení § 21 odst. 3 až 5; uvolňování prostředků může spořitelna vázat na předchozí použití vlastních finančních prostředků družstva.

§ 25

zrušen

ČÁST IV

(§ 26-30)

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

ČÁST V

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ (§ 31-36)

§ 31

Úvěr na rozsáhlejší opravy a stavební úpravy

družstevních bytových domů

(1)

Banka může poskytnout družstvu úvěr na provedení potřebných materiálově a kapacitně zajištěných rozsáhlejších oprav a stavebních úprav družstevních bytových domů s dobou splatnosti až 10 let. Z úvěru se platí úrok 1 %.

(2)

Úvěr se splácí stejnými pololetními splátkami zahrnujícími i rok. První pololetní splátka je splatná nejdéle koncem pololetí následujícího po termínu plánovaného dokončení akce.

§ 32

Další půjčky spořitelen

Na nákladnější opravy, výměny konstrukcí, stavební úpravy, zejména modernizaci rodinných domků a obytných domů s byty v osobním vlastnictví a na úhradu závazků vzniklých ze smluv podle § 18 odst. 1 může spořitelna poskytnout půjčku s dobou splatnosti do 10 let, pokud v odůvodněných případech nebude dohodnuta lhůta delší. Úroková sazba z půjčky činí 2,7 %.

§ 33

Výjimky a odchylky

(1)

V odůvodněných případech mohou být na návrh příslušného úřadu,32ea) v hlavním městě Praze Magistrátního úřadu, stanoveny odchylky, popřípadě pro jednotlivé případy povoleny výjimky z ustanovení § 17 odst. 1. V jednotlivých společensky odůvodněných případech může být na návrh příslušného úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátního úřadu, povolena výjimka z ustanovení § 18 odst. 3, nejde-li o případy uvedené v § 18 odst. 4 a 5. Odchylky z ustanovení § 17 odst. 1 a výjimky z ustanovení § 17 odst. 1 a § 18 odst. 3 povoluje příslušné ministerstvo financí. V případě, že podmínka uvedená v § 16 písm. a) nebyla splněna v důsledku nesprávného úředního postupu na straně stavebního úřadu a stavba byla dodatečně povolena,34b) může příslušné ministerstvo financí na návrh příslušného úřadu povolit výjimku z § 16 písm. a).

(2)

Státní banka československá může na žádost družstva povolit výjimku z ustanovení § 7 odst. 2, § 8 odst. 2 a § 31 odst. 2.

§ 33a

zrušen

§ 34

Ustanovení přechodná

(1)

Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. srpnem 1992 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. srpnem 1992 se použije dosavadních předpisů; u družstevní bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 2, 3, 4, 6, 10, 11 a v § 34a a u individuální bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 5, 7 až 15 a v § 34a. Pro modernizaci rodinných domků povolenou před 1. srpnem 1992 se použije předpisů platných v době vydání stavebního povolení s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 10, 11 a v § 34a.

(2)

U družstevní bytové výstavby zahájené před 1. lednem 1986 může banka na žádost družstva prodloužit splatnost úvěru na 40 let, jestliže úvěr připadající na 1 m2 užitkové plochy bytu je vyšší než 1000 Kčs.

(3)

Jestliže u družstevní bytové výstavby zahájené podle zápisu ve stavebním deníku od 1. ledna 1989 do 30. června 1989 příslušný úřad rozhodl do 1. července 1989 o poskytnutí státních příspěvků podle předpisů platných do 30. června 1989, rozhodne příslušný úřad na základě žádosti družstva o přiznání, popřípadě vrácení rozdílu mezi státními příspěvky poskytnutými podle předpisů platných do 30. června 1989 a státními příspěvky podle dosavadních předpisů. Řídí se přitom ustanoveními § 6 odst. 2 a 3. Ustanovení § 6 odst. 4, 5 a 6 platí obdobně.

(4)

U družstevní bytové výstavby k 1. lednu 1989 rozestavěné rozhodne příslušný úřad na základě dokladů předložených družstvem do 31. října 1989 o poskytnutí příspěvku ve výši celého rozdílu vyplývajícího z úpravy zůstatku rozpočtových nákladů k 31. prosinci 1988 v důsledku změn velkoobchodních cen k 1. lednu 1989.35 Řídí se přitom ustanovením § 6 odst. 2 a 3. Ustanovení § 6 odst. 4, 5 a 6 platí obdobně.

(5)

Jestliže na individuální bytovou výstavbu vedenou v § 2 odst. 2 písm. a) splňující podmínky uvedené v § 16 písm. a) a b), na kterou bylo vydáno stavební povolení od 1. ledna 1986 do 30. června 1989, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci od 20. dubna 1989, a doba mezi nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí a nabytím právní moci příslušného stavebního povolení nepřekročila 36 měsíců, poskytne příslušný úřad stavebníkovi příspěvek za urychlené dokončení stavby ve výši 20000 Kčs. V případě, že doba uvedená v předchozí větě nepřekročila 24 měsíců a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději dnem 31. prosince 1990, zvyšuje se příspěvek za urychlené dokončení stavby na 25000 Kčs. Ustanovení § 17 odst. 7 a § 25 odst. 2, 3 a 4 platí obdobně.

(6)

U družstevní bytové výstavby zahájené od 1. ledna 1991 do 1. března 1991 se finanční, úvěrová a jiná pomoc podle dosavadních předpisů poskytuje pouze v případě, že stavba (stavební objekt) byla zařazena alespoň v prvé fázi režimů komplexní bytové výstavby,36 schválených v roce 1990. Ustanovení § 5 odst. 9 platí obdobně.

(7)

U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. listopadu 1964 do 31. prosince 1985, na niž ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, je možno v případě, že jsou splněny ostatní podmínky stanovené touto vyhláškou, poskytnout občanovi, který se stal stavebníkem37 po 1. lednu 1982, státní příspěvek podle ustanovení § 17 odst. 1 této vyhlášky, a to do výše 40000 Kčs. Ustanovení § 17 odst. 2 této vyhlášky nelze použít. Ustanovení dříve platných předpisů38 o poskytování stabilizačních příspěvků, bezúročných půjček, popřípadě příspěvků k cenovému vyrovnání, se po účinnosti této vyhlášky nepoužijí.

(8)

U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. dubna 1989 do 30. června 1989,

a)

na kterou nebyl poskytnut státní příspěvek podle dosavadního předpisu, se poskytování státního příspěvku a stabilizačního příspěvku řídí touto vyhláškou;

b)

na kterou byl poskytnut státní příspěvek, popřípadě stabilizační příspěvek podle čl. II bodů 2, 3, 4 a 5 dosavadního předpisu, nelze po účinnosti této vyhlášky státní příspěvek zvýšit podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a), c) a f) dosavadního předpisu;

c)

na kterou byl poskytnut státní příspěvek, popřípadě stabilizační příspěvek ve smyslu písmene a) nebo b), platí pro poskytování příspěvku za urychlené dokončení stavby ustanovení § 25 dosavadního předpisu; ustanovení odstavce 5 se nepoužije.

(9)

U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 1. července 1989 do 1. března 1991,

a)

na kterou nebyl poskytnut státní příspěvek podle dosavadního předpisu, se poskytování státního příspěvku a stabilizačního příspěvku řídí touto vyhláškou;

b)

na kterou byl poskytnut státní příspěvek podle dosavadního předpisu, nelze po účinnosti této vyhlášky státní příspěvek zvýšit podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a), c) a f) dosavadního předpisu.

(10)

Právnické osoby, které uzavřely se svými pracovníky smlouvu o poskytnutí

a)

stabilizačního příspěvku, nebo stabilizační půjčky, popřípadě bezúročné půjčky na složení členského podílu na družstevní byt,

b)

stabilizačního příspěvku, popřípadě bezúročné půjčky na individuální bytovou výstavbu, nebo

c)

příspěvku na modernizaci podle dříve platných předpisů,39) nevyžadují vrácení stabilizačního příspěvku v případě, že pracovník v důsledku pracovního úrazu, za který právnická osoba odpovídá, nebo v důsledku nemoci z povolání zemře nebo se stane invalidním, nebo v případě, že pracovník se stane vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilým k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, a to pro onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice,40) nebo pracovní úraz, za který právnická osoba odpovídá, nebo jiné onemocnění, vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí. Pokud k nesplnění stabilizačního závazku došlo v důsledku organizačních změn, mohou právnické osoby postupovat obdobně. V ostatních případech nesplnění stabilizačního závazku lze od vymáhání splnění povinnosti vrátit stabilizační příspěvek, nebo stabilizační půjčku, popřípadě bezúročnou půjčku na složení členského podílu na družstevní byt, nebo stabilizační příspěvek, popřípadě bezúročnou půjčku na individuální bytovou výstavbu anebo příspěvek na modernizaci, zcela nebo zčásti upustit po projednání s příslušným odborovým orgánem. Podmínka, že občan rodinný domek (obytnou část zemědělské usedlosti, byt ve vlastnictví) nepřevede na jiného a bude jej užívat k trvalému bydlení, však musí být plněna a její plnění sledováno do uplynutí původně smluvené doby stabilizačního závazku, s výjimkou případů úmrtí stavebníka. Pro smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku, nebo stabilizační půjčky, popřípadě bezúročné půjčky na složení členského podílu na družstevní byt platí plnění podmínky členství v družstvu a užívání družstevního bytu obdobně.

 

(11)

Ustanovení odstavce 10, § 12 a 13 se vztahují i na právní poměry vzniklé od 1. ledna 1990.

(12)

U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. dubna 1989 se postupuje podle § 18 odst. 4.

(13)

U individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. dubna 1989 lze k zajištění vrácení poskytnutého státního příspěvku zřídit zástavní právo i k jiné nemovitosti, než na kterou byl poskytnut státní příspěvek.

(14)

Jestliže u individuální bytové výstavby zahájené na základě stavebního povolení vydaného od 20. dubna 1989 došlo nebo dojde k porušení podmínek smlouvy o poskytnutí státního příspěvku tím, že nebyla dodržena doba výstavby uvedená v § 17 odst. 3 písm. b), avšak kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 13 let ode dne uzavření smlouvy, může příslušný úřad od vymáhání vrácení příspěvku upustit.

(15)

Ustanovení § 21 odst. 5 se vztahuje obdobně i na použití prostředků na bezúročném účtu stavebníka v případě, že státní, popřípadě stabilizační příspěvek byl poskytnut na individuální bytovou výstavbu zahájenou na základě stavebního povolení vydaného před 1. srpnem 1998. O zrušení bezúročného účtu a vrácení státního, popřípadě stabilizačního příspěvku, popřípadě jejich části informuje spořitelna písemně právnickou osobu, která smlouvu o poskytnutí státního, popřípadě stabilizačního příspěvku uzavřela.

§ 34a

(1)

Rodinným domkem, na který lze poskytnout finanční, úvěrovou a jinou pomoc na individuální bytovou výstavbu, na modernizaci, popřípadě na nákladnější opravy a stavební úpravy, podle dosavadních předpisů, včetně půjček spořitelen, se rozumí stavba41) nabývaná výstavbou do vlastnictví občanů, popřípadě stavba ve vlastnictví občanů, odpovídající vymezení uvedenému v § 2 odst. 2 písm. a).

(2)

Pokud na individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. srpnem 1992 nebyla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle dosavadních předpisů, postupuje se při poskytování této pomoci podle dosavadních předpisů s tím, že podmínkou poskytnutí státního příspěvku je místo uzavření smlouvy o omezení převodu nemovitosti podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., uzavření smlouvy o vzniku zástavního práva ve smyslu § 17 odst. 4 písm. a) této vyhlášky. U členů družstev se postupuje obdobně podle § 17 odst . 6 písm. a). Ustanovení § 21 odst. 1 platí obdobně.

(3)

Pokud byly podle dosavadních předpisů uzavřeny smlouvy o poskytnutí státních příspěvků a smlouvy o poskytnutí státních příspěvku a smlouvy o omezení převodu nemovitosti podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., které nebyly registrovány, je podmínkou poskytnutí státního příspěvku podle uzavřené smlouvy o poskytnutí státního příspěvku uzavření smlouvy o vzniku zástavního práva ve smyslu § 17 odst. 4 písm. a), popřípadě § 17 odst. 6 písm. a) této vyhlášky. Ustanovení § 21 odst. 1 platí obdobně.

(4)

Na individuální bytovou výstavbu zahájenou na základě stavebního povolení vydaného do 31. července 1992, na kterou ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nelze poskytnout stabilizační příspěvek podle dosavadních předpisů občanovi, který se stal stavebníkem od 1. srpna 1992. Pro členy družstev platí ustanovení předcházející věty obdobně.

(5)

Při porušení smlouvy o poskytnutí státního příspěvku, popřípadě bezúročné půjčky na individuální bytovou výstavbu, uzavřené podle dosavadního, popřípadě dříve platného předpisu,42) stavebníkem - manželem

a)

v důsledku úmrtí stavebníka - manžela, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí státního příspěvku, může se při vymáhání vrácení státního příspěvku postupovat obdobně podle § 18 odst. 4 a 5,

b)

z jiných důvodů, může se po vrácení částky státního příspěvku odpovídající rozdílu mezi výší původně poskytnutého příspěvku a výší příspěvku, který bylo možno poskytnout jednotlivému stavebníkovi, při vymáhání vrácení státního příspěvku postupovat obdobně podle § 18 odst. 4 a 5 v případě, že původní závazky bude plnit manžel stavebníka.

(6)

U členů družstev, kterým byl poskytnut státní příspěvek na individuální bytovou výstavbu, se postupuje podle odstavce 5 obdobně.

(7)

Jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí příspěvku na modernizaci rodinného domku, stanovené předpisy platnými v době vydání stavebního povolení a podmínky stanovené v § 2 odst. 2 písm. a), lze tento příspěvek poskytnout pouze za předpokladu, že smlouva o poskytnutí příspěvku na modernizaci rodinného domku bude uzavřena nejpozději do 31. prosince 1992.

(8)

Ustanovení § 6 odst. 6 této vyhlášky o povinnosti družstva vrátit státní příspěvek v případě změny vlastnictví objektu se nepoužije v případě, že družstvo převede byt podle zvláštního předpisu43) do vlastnictví fyzické osoby - člena družstva, který je nájemcem převáděného bytu a jehož nájemní vztah k bytu vznikl po splacení členského podílu tímto členem nebo jeho právním předchůdcem.

(9)

Ustanovení dosavadních předpisů o poskytování stabilizačních příspěvků na složení členských podílů do družstva na družstevní byt se od 1. srpna 1992 nepoužijí.

§ 35

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 159/1983 Sb.

§ 36

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Ministr financí

Československé socialistické republiky

Ing. Žák v.r.

 

Ministr financí

Slovenské socialistické republiky

v.z. Ing. Valášek CSc. v.r.

 

Ministr financí

České socialistické republiky

Ing. Tlapák v.r.

 

Předseda Státní banky československé

Ing. Stejskal v.r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Znění Čl. II vyhlášky č. 89/1998 Sb.:22.4.1998
Poznámka: Čl. II vyhlášky č.74/1989 Sb.1.7.1989


Poznámky pod čarou:

ČSN 73 4301 Obytné budovy.

§ 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

Výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovouvýstavbu, uveřejněný pod č. 3 ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991, reg. v částce 16/1991 Sb.

Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby.Závazné směrnice vydané svazy družstev a Ústřední radou družstev podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníkuč. 109/1964 Sb.

Směrnice svazů družstev vydané podle § 69 odst. 8 zákona č. 94/1988 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobnídružstevnictví.

Užitkovou plochou se rozumí plocha ve smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkónů).

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby.Závazné směrnice vydané svazy družstev a Ústřední radou družstev podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníkuč. 109/1964 Sb.

Směrnice svazů družstev vydané podle § 69 odst. 8 zákona č. 94/1988 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobnídružstevnictví.

§ 129c až 129i hospodářského zákoníku.

§ 6 odst. 1 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

§ 16 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.

§ 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ČSN 73 4301 Obytné budovy.

Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 5 ze dne 31. března 1982 o pozemcích se ztíženými zakládacími podmínkami určených pro výstavbu rodinných domků (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 1-2/1982), reg. v částce 17/1982 Sb .

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 144/1978 Sb., o veřejnýchvodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 154/1978 Sb., oveřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 15/1989 Sb.

§ 25 a 26 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnějšíúpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 144/1978 Sb., o veřejnýchvodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 154/1978 Sb., oveřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 15/1989 Sb.

§ 25 a 26 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnějšíúpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

§ 25 a 26 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnějšíúpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

ČSN 060212 Ploché sluneční sběrače pro ohřev kapalin. Stanovení energetické činnosti a hydromechanickéhoodporu.

§ 66 popřípadě § 68 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 872 odst. 7 občanského zákoníku.

§ 872 odst. 7 občanského zákoníku.

§ 151a a násl. občanského zákoníku.

§ 151a a násl. občanského zákoníku.

§ 67 zákona č. 50/1976 Sb.

Metodické a organizační pokyny Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. j. 1134/60/88 ze dne 31. března 1988 k promítnutí důsledků změn velkoobchodních cen k 1. 1. 1989 do rozpočtů staveb, uveřejněné ve Zpravodaji SKVTRI, částka 2-3/1988 a v Cenovém věstníku, částka 32/1988.

Výklad Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ze dne 15. 11. 1988 k Metodickým aorganizačním pokynům č. j. 1134/60/88 ze dne 31. března 1988 k promítnutí důsledků změn velkoobchodníchcen k 1. 1. 1989 do rozpočtů staveb, uveřejněný ve Zpravodaji SKVTRI, částka 6-7/1988 a v Cenovémvěstníku, částka 2-3/1989.

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 254/1990 Sb.,kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje.

§ 66 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 70 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 1415 vyhlášky č. 191/1964 Sb.

Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 1819 vyhlášky č. 191/1964 Sb.

§ 11, 1216 vyhlášky č. 137/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., a vyhlášky č. 26/1969 Sb.

Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb.

§ 3 vyhlášky č. 99/1970 Sb.

§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 160/1976 Sb.

§ 17, 1819 vyhlášky č. 1/1982 Sb.

Poznámky pod čarou:
2

ČSN 73 4301 Obytné budovy.

3

§ 4 vyhlášky Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

6

Výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovouvýstavbu, uveřejněný pod č. 3 ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991, reg. v částce 16/1991 Sb.

6a

Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby.Závazné směrnice vydané svazy družstev a Ústřední radou družstev podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníkuč. 109/1964 Sb.

Směrnice svazů družstev vydané podle § 69 odst. 8 zákona č. 94/1988 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobnídružstevnictví.

7

Užitkovou plochou se rozumí plocha ve smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkónů).

11

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

11a

§ 129c až 129i hospodářského zákoníku.

28

§ 6 odst. 1 zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé.

29

§ 16 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.

30

§ 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

32

Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 5 ze dne 31. března 1982 o pozemcích se ztíženými zakládacími podmínkami určených pro výstavbu rodinných domků (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 1-2/1982), reg. v částce 17/1982 Sb .

32a

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 144/1978 Sb., o veřejnýchvodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 185/1988 Sb.

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 154/1978 Sb., oveřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky č. 15/1989 Sb.

32b

§ 25 a 26 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnějšíúpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.

32c

ČSN 060212 Ploché sluneční sběrače pro ohřev kapalin. Stanovení energetické činnosti a hydromechanickéhoodporu.

32d

§ 66 popřípadě § 68 zákona č. 50/1976 Sb.

32e
32f

§ 151a a násl. občanského zákoníku.

32h

§ 67 zákona č. 50/1976 Sb.

35

Metodické a organizační pokyny Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. j. 1134/60/88 ze dne 31. března 1988 k promítnutí důsledků změn velkoobchodních cen k 1. 1. 1989 do rozpočtů staveb, uveřejněné ve Zpravodaji SKVTRI, částka 2-3/1988 a v Cenovém věstníku, částka 32/1988.

Výklad Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ze dne 15. 11. 1988 k Metodickým aorganizačním pokynům č. j. 1134/60/88 ze dne 31. března 1988 k promítnutí důsledků změn velkoobchodníchcen k 1. 1. 1989 do rozpočtů staveb, uveřejněný ve Zpravodaji SKVTRI, částka 6-7/1988 a v Cenovémvěstníku, částka 2-3/1989.

36

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 128/1978 Sb., o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují.

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 254/1990 Sb.,kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje.

37

§ 66 zákona č. 50/1976 Sb.

§ 70 zákona č. 50/1976 Sb.

38

§ 1415 vyhlášky č. 191/1964 Sb.

Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 1819 vyhlášky č. 191/1964 Sb.

§ 11, 1216 vyhlášky č. 137/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb., a vyhlášky č. 26/1969 Sb.

Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb.

§ 3 vyhlášky č. 99/1970 Sb.

§ 17, 18, a 19 vyhlášky č. 160/1976 Sb.

§ 17, 1819 vyhlášky č. 1/1982 Sb.

45

§ 872 odst. 7 občanského zákoníku.