Čekejte, prosím...
A A A
117/1987 Sb. znění účinné od 1. 1. 1988 do 31. 12. 1999

117

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 9. prosince 1987

o péči o zdraví zvířat

 

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví podle § 8 odst. 3, § 15 odst. 4 a § 35 písm. a) až d) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky:

ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ PREVENCE (§ 1-10)

§ 1

Povinností chovatelů je vytváření příznivých podmínek pro životní prostředí, ošetřování, výživu, plenitbu, hospodářské nebo jiné využívání zvířat.

§ 2

(1)

Chovatelské organizace jsou povinny

a)

umísťovat ve stájích a jiných budovách sloužících chovu hospodářských zvířat jen zvířata toho druhu, pro které je stavba určena a v počtu odpovídajícím její kapacitě podle schválené projektové dokumentace, jiná zvířata jen se souhlasem orgánu veterinární péče, 1

b)

pečovat o vytváření a udržování vhodných hygienických podmínek ve stájích a jiných budovách v nichž se zdržují hospodářská zvířata,

c)

zabránit nepovolaným osobám ve vstupu do prostorů sloužících živočišné výrobě, pokud orgán veterinární péče 1 v dohodě s chovatelskou organizací nedá souhlas ke vstupu cizím osobám z důležitých důvodů, zejména pro účely výuky a výzkumu,

d)

dodržovat stanovené technologické postupy a uplatňovat zásady turnusového provozu, při němž se do stájí a jiných budov nebo jejich samostatných, provozně oddělených částí jednorázově umísťují a z nich přemísťují ucelené skupiny zvířat, najde-li o vyřazování zvířat ze zdravotních nebo výrobních důvodů,

e)

udržovat dezinfekční a jiná protinákazová zařízení v řádném stavu a zabezpečit pravidelná čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, popřípadě i dezodorizaci provozních prostorů, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení a strojů, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek a osobních ochranných pracovních prostředků,

f)

dbát o řádnou funkci zařízení sloužících k získávání živočišných produktů,

g)

zajistit umístění kafilerního boxu, popřípadě kafilerního trezoru odděleně od ostatních provozních prostorů, a to tak, aby byl přístupný z vnější komunikace, nepropustný, dobře čistitelný a dezinfikovatelný, jakož uzamykatelný,

h)

postarat se o bezpečné ukládání kadaverů až do jejich odvozu aby nedocházelo k jejich znehodnocení, odcizení nebo zneužití ani k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

(2)

Při turnusovém provozu se provádí čištění a dezinfekce, v případě potřeby i dezinfekce a deratizace uvolněných prostorů po každém odsunu zvířat.

(3)

Nezajistí-li chovatelská organizace provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace, popřípadě i dezodorizace, zabezpečí orgán veterinární péče 1 jejich provedení na náklad chovatelské organizace.

§ 3

Chovatelské organizace jsou dále povinny

a)

zařazovat hospodářská zvířata do chovu teprve po předchozím veterinárním vyšetření,

b)

udržovat hospodářská zvířata v čistotě, dbát o ošetřování zvířat podle jejich druhu a kategorie a způsobu jejich hospodářského využití a uplatňovat při jejich ošetřování pracovní postupy odpovídající fyziologickým potřebám zvířat,

c)

používat medikované krmné přípravky a jiné přípravky určené k ochraně nebo obnovení zdraví, k zmírnění chorobných příznaků nebo k ovlivněných fyziologických funkcí zvířat podle stanovených veterinárních zásad, popřípadě podle pokynů orgánů veterinární péče, 1

d)

zajistit neprodleně veterinární vyšetření hospodářského zvířete, které poranilo člověka za okolností vyvolávajících podezření onemocnění vzteklinou,

e)

vydat provozní řád pro chov hospodářských zvířat vypracovaný v součinnosti s orgánem veterinární péče, 1

f)

využívat k úkonům spojeným s porodem jen k tomu způsobilé a odborně připravené pracovníky,

g)

používat jako ošetřovatele, popřípadě jiné pracovníky přicházející do přímého styku s hospodářskými zvířaty pouze osoby, které nevylučují choroboplodné zárodky přenosné na zvířata daného druhu a které se podrobily 1. vstupní lékařské prohlídce a dalším periodickým preventivním lékařským prohlídkám ve lhůtách stanovených orgánem veterinární péče, 1 2. mimořádným lékařským prohlídkám v souvislosti s onemocněním nemocí přenosnou na zvířata nebo na základě požadavku orgánu veterinární péče, 1

h)

používat jako ošetřovatele dojnic a dojiče jen osoby se zdravotním průkazem a posudkem o zdravotní způsobilosti k práci, 2

i)

zamezit, aby osoby které ošetřují hospodářská zvířata v ohnisku nákazy zvířat nebo hospodářská zvířata umístěná odděleně z nákazových a karanténních důvodů, mohly přicházet do styku se zdravými zvířaty vnímavými na nákazu toho druhu.

§ 4

(1)

Manipulace s hnojem a močůvkou, jejich skladování a využití se řídí

a)

použitou technologií ustájení, druhem a kategorií hospodářských zvířat,

b)

požadavky vyplývajícími z předpisů o veterinární péči, o péči o zdraví lidu, o vodním hospodářství a o státní ochraně přírody. 3

(2)

Hnůj a močůvku včetně kejdy skotu a prasat lze vyvážet k aplikaci do půdy bez předchozí asanace jen za předpokladu, že pocházejí z chovu zvířat prostého nákaz, jinak jen se souhlasem orgánu veterinární péče. 1

Výživa hospodářských zvířat

§ 5

(1)

K napájení hospodářských zvířat musí být používána přednostně pitná voda, popřípadě není-li možno ji zajistit, jiná zdravotně nezávadná voda, která vyhovuje požadavkům kladeným technickou normou na vlastnosti napájecí vody. 4

(2)

Není-li k napájení hospodářských zvířat odebírána voda z veřejného vodovodu, musí chovatelská organizace zabezpečit v součinnosti s orgánem veterinární péče 1 a s orgánem hygienické služby její laboratorní vyšetření

a)

před zahájením jejího odběru,

b)

jednou v každém kalendářním roce,

c)

při vzniku jakéhokoli podezření z hlediska narušení její zdravotní nezávadnosti.

§ 6

(1)

Krmiva musí být zdravotně nezávadná a musí odpovídat fyziologickým potřebám hospodářských zvířat daného druhu a kategorie.

(2)

Příměs specificky účinné látky v krmivu se vždy zřetelně vyznačuje na obalu.

(3)

Látky, které nejsou přirozenou složkou krmiv a nepoužívají se jako krmivo ani jako typická přísada do krmiva (cizorodé látky), mohou být obsaženy v krmivu jen v množství, v němž nevyvolávají u hospodářských zvířat poruchy zdraví snižující produkci nebo nenarušují zdravotní a hygienickou nezávadnost a biologickou hodnotu živočišných produktů.

(4)

Nejvyšší přípustná množství cizorodých látek jsou stanovena v příloze k této vyhlášce. Není-li v ní uvedeno nejvyšší přípustné množství cizorodé látky pro některé krmivo, určí je orgán veterinární péče 5 se souhlasem federálního ministerstva zemědělství a výživy, a to tak, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná množství cizorodých látek v potravinách živočišného původu stanovená zvláštním předpisem. 6

§ 7

Chovatelské organizace jsou povinny

a)

dodržovat při používání průmyslových, kuchyňských a jiných odpadů jako krmiv veterinární podmínky jejich zkrmování,

b)

požádat při vzniku podezření z hlediska zdravotní hygienické a dietické nezávadnosti krmiv orgán veterinární péče 1 o odběr vzorků, jejich vyšetření a posouzení,

c)

projednat s orgánem veterinární péče 1 každou podstatnou změnu ve způsobu výživy hospodářských zvířat,

d)

zabránit přístupu hospodářských zvířat k jedům a jiným látkám škodlivým zdraví a dbát o to, aby se napájecí voda a krmiva nedostaly do styku s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin, jakož i s jinými látkami škodlivými zdraví zvířat a lidí,

e)

provádět včasná a účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve výživě,

f)

dbát pokynů orgánů veterinární péče 1 o dalším využití, popřípadě o neškodném odstranění zdravotně závadných krmiv.

§ 8

(1)

Chovatelské organizace a organizace vyrábějící krmiva jsou povinny soustavně pečovat

a)

o dodržování schválených technologických a pracovních postupů při výrobě, zpracování, ošetřování, skladování, přepravě a používání krmiv,

b)

o ochranu krmiv před znečištěním a před jejich kontaminací nežádoucími mikroorganismy a plísněmi, jakož i chemickými a jinými látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí,

c)

o pravidelný úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, popřípadě i dezodorizaci prostorů, budov a zařízení sloužících k výrobě, zpracování, skladování a přepravě krmiv a o udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek v nich.

(2)

V zájmu zabezpečení zdravotní nezávadnosti krmných směsí musí organizace, které je vyrábějí,

a)

oddělit místně a provozně výrobu krmných směsí od jiné výroby,

b)

skladovat 1. komponenty pro krmné směsi po dobu nezbytnou k provedení jejich laboratorního vyšetření z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti, 2. biologicky účinné látky odděleně pod uzávěrou,

c)

ukládat kontrolní vzorky do uplynutí záruční doby dávky (šarže), z níž byly vzorky odebrány.

§ 9

Orgán veterinární péče 1 sleduje ve spolupráci s chovatelskými organizacemi životní prostředí, ošetřování a výživu zvířat i reakce zvířat na ně, celkový klinický stav zvířat, popřípadě biologické ukazatele signalizující nástup poruch zdraví, konstituční a funkční vady a malformace plodů a mláďat, ukazatele produkce a reprodukce a zdravotní nezávadnost živočišných produktů, hodnotí shromážděné údaje a stanoví, popřípadě provádí potřebné veterinární profylaktické a léčebné úkony a jiná opatření.

§ 10

Ve spolupráci se společenskými organizacemi myslivců a rybářů, orgány státní ochrany přírody a dalšími zúčastněnými orgány a organizacemi sleduje orgán veterinární péče 1 zdravotní stav zvěře a dalších volně žijících zvířat a provádí potřebná opatření v zájmu omezování výskytu a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a naopak, jakož i v zájmu omezování jiných škodlivých vlivů ohrožujících jejich zdraví.

ČÁST DRUHÁ

REPRODUKCE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT (§ 11-13)

§ 11

(1)

Při posuzování zdravotní způsobilosti plemeníků a plemenic k inseminaci a přirozené plemenitbě se z hlediska požadavků veterinární péče přihlíží zejména k tomu, zda zvířata

a)

pocházejí z rodičů prostých závažných dědičných vad a onemocnění ovlivňujících zdraví a užitkové vlastnosti, pokud jsou přenosné na potomstvo,

b)

jsou vzhledem k svému zdravotnímu stavu vhodná k chovu, zdravá a prostá závažných dědičných vad.

(2)

K inseminaci se používá jen sperma vybraných zdravých plemeníků, které je zdravotně nezávadné a má dobré oplozovací schopnosti. Nesmí být použito sperma plemeníků, kteří působili v přirozené plemenitbě; to neplatí, jde-li o sperma plemenných hřebců šlechtitelských chovů.

(3)

Zařazování nového stáda plemenic do inseminace se uskutečňuje na základě veterinárního osvědčení.

§ 12

(1)

V chovech, v nichž k tomu byly vytvořeny podmínky, se při zdravotní selekci zvířat pro účely jejich zařazování do plemenitby vychází také z výsledků kontroly zdraví a kontroly dědičnosti zdraví hospodářských zvířat.

(2)

Kontrola zdraví hospodářských zvířat se zaměřuje na včasné zjišťování skutečností, které mohou upozorňovat na nebezpečí vzniku poruch zdraví zvířat, poruch reprodukce a snižování produkce.

(3)

Kontrola dědičnosti zdraví je založena na sledování určených zdravotních znaků a vlastností zvířat a jejich potomstva. Je zaměřena na

a)

odstraňování dědičných vad,

b)

vyšlechtění zvířat s dobře rozvinutými požadovanými vlastnostmi zejména s vysokou odolností proti stresům vyvolávajícím poruchy jejich zdraví a snižujícím jejich produkci a reprodukci.

§ 13

K zajištění plynulého reprodukčního procesu a účelnému využívání reprodukčního potenciálu hospodářských zvířat je chovatelská stanice povinna zabezpečit

a)

řádný odchov mladých plemenic s ohledem na jejich tělesný vývin a funkci jejich pohlavních orgánů,

b)

příznivé podmínky pro ošetřování a výživu plemenic s přihlédnutím k jejich fyziologickým potřebám a požadavkům vyplývajícím z fáze reprodukčního cyklu, jakož i pro uplatňování biotechnických metod řízení reprodukce,

c)

sledování a evidenci pohlavních cyklů plemenic v zájmu stanovení nejvhodnější doby zapuštění, pravidelné vyhledávání a včasné hlášení říje plemenic,

d)

dodržování základních hygienických požadavků na plemenitbu a fixování plemenic při provádění inseminace,

e)

náležitou péči o březí plemenice, hygienické a šetrné provádění porodů, sledování stavu pohlavních orgánů plemenic v období po porodu, řádné ošetření o odchov mláďat,

f)

včasné hlášení poruch plodnosti plemeníků a hromadných poruch plodnosti plemenic orgánu veterinární péče, 1 neprodlené vyžádání odborné veterinární pomoci při těžkých porodech, zmetáních a onemocnění pohlavních orgánů,

g)

trvalé sledování a hodnocení ukazatelů reprodukce a využití produkčního věku plemenic.

ČÁST TŘETÍ

VETERINÁRNÍ LÉČEBNÁ PÉČE (§ 14)

§ 14

(1)

Chovatel je povinen

a)

ohlásit onemocnění, popřípadě podezření z onemocnění zvířete orgánu veterinární péče 1 a sledovat stav zvířete, podle potřeby mu poskytnout první pomoc, a jde-li o podezření z nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat infekčního původu, zajistit oddělené umístění a dezinfekci místa,

b)

dbát pokynů orgánu veterinární péče, 1 pokud jde o ošetřování, napájení a krmení zvířete, jakož i podávání léčiv a přípravků. Zvláštní podmínky pro požívání některých veterinárních léčiv může stanovit orgán veterinární péče 5 jen se souhlasem federálního ministerstva zemědělství a výživy,

c)

porazit a vykolit zvíře na místě v případě nebezpečí z prodlení, zejména nebezpečí úhynu, pokud nejde o podezření z takové nákazy, popřípadě jiného onemocnění zvířat, při nichž by bylo poražení a vykolení zvířete na místě spojeno s ohrožením zdraví lidí nebo se zamořením prostředí choroboplodnými zárodky.

(2)

O nutné porážce na místě musí chovatele neprodleně uvědomit orgán veterinární péče. 1

ČÁST ČTVRTÁ

PŘEMÍSŤOVÁNÍ, PŘEPRAVA A SVODY ZVÍŘAT (§ 15-23)

Přemísťování zvířat

§ 15

(1)

Veterinární osvědčení je třeba k přemístění 7

a)

zvířat na výstavy, trhy, přehlídky, soutěže a svody pro jiné účely (dále jen "svod zvířat"),

b)

skotu, prasat, ovcí a koz s výjimkou selat, která nejsou určena pro zařízení do společných chovů a jehňat a kůzlat mladších tří měsíců, lichokopytníků, kožešinových zvířat, včel a ryb, s výjimkou ryb akvarijních, mimo území obce z jiného důvodu neuvedeného pod písmenem a), nejde-li o přemístění těchto zvířat 1. se souhlasem veterinárního lékaře mezi provozy téže chovatelské organizace v rámci okresu, 2. k léčení a na nutnou porážku, hrozí-li nebezpečí z prodlení,

c)

psů a koček starších šesti měsíců, zvěře, zvířat zoologických zahrad a cirkusů mimo území okresu,

d)

zvířat v dalších případech stanovených orgánem veterinární péče, 1 zejména se zřetelem na nákazovou situaci nebo v zájmu zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

(2)

Jde-li o psa staršího šesti měsíců a nejde-li o přemístění z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a), může být veterinární osvědčení nahrazeno písemným dokladem o jeho očkování proti vzteklině.

(3)

Veterinární osvědčení se nevyžaduje k přemísťování konzervovaného spermatu určeného k inseminování.

§ 16

(1)

Chovatel je povinen požádat orgán veterinární péče 1 podle místa chovu zvířete o vydání veterinárního osvědčení před předpokládaným přemístěním zvířete ve lhůtě

a)

deseti týdnů, jde-li o plemenný skot,

b)

šesti týdnů, jde-li o ostatní plemenná zvířata a užitkový skot,

c)

čtyř týdnů, jde-li o ostatní hospodářská zvířata,

d)

jednoho týdne, jde-li o jatečná zvířata a zvířata k přemísťovaná k svodu zvířat.

(2)

Dodržení lhůt uvedených v odstavci 1 se nevyžaduje, jde-li o přemístění zvířete na nutnou porážku.

(3)

Veterinární osvědčení se vydává na určitou dobu, která v něm musí být vyznačena.

(4)

Při přemístění zvířete mimo území okresu, k němuž je třeba veterinární osvědčení, je chovatel povinen neprodleně uvědomit orgán veterinární péče 1 podle místa určení zvířete o jeho přemístění a na požádání předložit veterinární osvědčení, a jde-li o koně, také zdravotní průkaz koně. To neplatí, jde-li o přemístění zvířete k jatečním účelům.

Přeprava zvířat

§ 17

(1)

Nakládání a vykládání hospodářských zvířat, zvěře a zvířat zoologických zahrad a cirkusů se provádí za dozoru chovatele. V průběhu jejich přepravy silniční dopravou nesmí být vozidlo ponecháno bez dozoru; zvláštní předpisy zůstávají nedotčeny. 8

(2)

Organizace a osoby zúčastněné na nakládání, přepravě a vykládání zvířat musí dbát o šetrné zacházení s nimi. Přípravky s uklidňujícím účinkem lze zvířatům podávat jen se souhlasem veterinárního lékaře.

(3)

Před nakládáním musí být zvířata nepojena, a nejde-li o zvířata přepravovaná k jatečním účelům, také nakrmena. 9

§ 18

(1)

Pro přepravu zvířat mohou být požity jen takové dopravní prostředky a zařízení, které byly řádně vyčištěny, účinně dezinfikovány a upraveny tak, aby se zamezilo vypadávání nebo vytékání např. krmiva, steliva, výkalů; dopravní prostředky použité k přepravě zvířat musí být zabezpečeny proti nepříznivým povětrnostním vlivům. 10

(2)

Po skončení přepravy zvířat musí být požité dopravní prostředky a zařízení řádně vyčištěny a účinně dezinfikovány. 11 Dopravce je povinen vést o čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci dopravních prostředků dopravních prostředků používaných k přepravě zvířat evidenci.

(3)

Provozovatel jatek je povinen vytvořit podmínky k tomu, aby dopravce mohl po skončení přepravy zvířat k jatečním účelům provést v jeho zařízení a na jeho náklad čištění a dezinfekci použitých dopravních prostředků.

§ 19

(1)

Organizace, jejíž pracovníci provázejí přepravovaná zvířata, jsou povinny své pracovníky poučit o povinnostech péče o zvířata při přepravě a o bezpečnosti práce při styku s nimi.

(2)

Osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny

a)

zabránit styku přepravovaných zvířat s jinými zvířaty,

b)

vystříhat se styku s jinými zvířaty a omezit styk s jinými osobami na nezbytnou míru,

c)

provést po skončení přepravy osobní očistu a dezinfekci.

§ 20

(1)

Zvířata určená k poražení v souvislosti s plněním ochranných a zdolávacích opatření mohou být přepravována jen způsobem určeným orgánem veterinární péče. 1

(2)

Dopravní prostředky, v nichž jsou přepravována zvířata uvedená v odstavci 1, musí být před výjezdem z ohniska nákazy zevně očištěny a dezinfikovány.

§ 21

Svody zvířat

Pořadatel svodu zvířat je povinen

a)

požádat orgán veterinární péče 1 o stanovení veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat ve lhůtě podle § 16 odst. 1,

b)

dbát stanovených veterinárních podmínek z hlediska 1. předběžného veterinárního vyšetření zvířat, jejich přejímání a rozmísťování v prostorech svodu zvířat, 2. potřebného vybavení místa konání svodu zvířat, k veterinárnímu vyšetřování a ošetřování zvířat, popřípadě i k dalším odborným veterinárním úkonům, 3. provádění sanitačních opatření,

c)

zajistit, popřípadě prostřednictvím chovatelů zabezpečit řádnou péči o zvířata a řádné čištění a účinnou dezinfekci míst a zařízení, v nichž se zvířata zdržovala nebo byla předváděna.

Karanténa

§ 22

(1)

Při přemístění hospodářských zvířat za účelem jejich umístění v chovu je chovatel povinen je držet v karanténě a požádat orgán veterinární péče 1 o jejich vyšetření, podle potřeby též o provedení ochranného očkování nebo veterinárního léčebného úkonu; orgán veterinární péče 1 může chovateli uložit, aby po stanovenou dobu byla v karanténě před opětovným zařazením do chodu umístěna také zvířata, která se účastnila svodu zvířat.

(2)

Podmínky karantény hospodářských zvířat, která jsou přemísťována na základě organizované spolupráce v zemědělství, určí zúčastněným chovatelským organizacím orgán veterinární péče. 1

§ 23

(1)

Karanténa trvá po dobu čtyř týdnů, její trvání však může být v odůvodněných případech prodlouženo nebo zkráceno; provádí se v prostorech místně a provozně oddělených od prostorů, v nichž jsou chována jiná zvířata.

(2)

Stáje a jiné budovy, v nichž se provádí karanténa zvířat, musí být v bezpečné vzdálenosti od jiných budov a zařízení sloužících chovu zvířat a od veřejných komunikací.

(3)

Zvířata nemocná nákazou zvířat a zvířata z ní podezřelá nesmějí být přemísťována do stájí nebo jiných budov, v nichž jsou chována zdravá zvířata.

ČÁST PÁTÁ

OPATŘENÍ PŘI NÁKAZÁCH A JINÝCH HROMADNÝCH ONEMOCNĚNÍCH ZVÍŘAT (§ 24-26)

§ 24

Chovatel je povinen neprodleně ohlásit podezření z nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat a do příchodu veterinárního lékaře orgánu veterinární péče 1 zajistit, aby

a)

podezřelá zvířata neopustila svá stanoviště, pokud není účelné jejich okamžité oddělené umístění v rámci stáda,

b)

osoby, které přišly do styku s podezřelými zvířaty, nevycházely z prostorů, které slouží chovu těchto zvířat, a aby do nich jiné osoby nevstupovaly,

c)

živočišné produkty, které pocházejí od podezřelých zvířat, nebyly používány, jakkoli zpracovávány nebo uváděny do oběhu a aby byly ukládány odděleně,

d)

předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, tj. zbytky krmiva, stelivo, výkaly, nářadí apod., nebyly vynášeny nebo vyváženy a používány jinde.

§ 25

(1)

V rámci zdolávání velmi nebezpečné nákazy, podle potřeby i při zdolávání některých nebezpečných nákaz zvířat, vykonává se soustavný veterinární dozor v ohnisku nákazy.

(2)

Se zřetelem na příznivý průběh zdolávání nákazy lze zmírnit nebo zrušit některá opatření ještě před prohlášením nákazy za zdolanou.

§ 26

(1)

Nákaza zvířat může být prohlášena za zdolanou, jestliže

a)

všechna nemocná zvířata v ohnisku nákazy zvířat se uzdravila nebo byla z něho přemístěna a ve stanovené pozorovací době nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou nebo nevzniklo podezření z ní, popřípadě jestliže v ohnisku nákazy zvířat nejsou již žádná zvířata, která jsou na tuto nákazu vnímavá,

b)

byla provedena závěrečná ohnisková dezinfekce, v odůvodněných případech též dezinsekce a deratizace.

(2)

Při zkoumání podmínek k prohlášení jiného hromadného onemocnění zvířat za zdolané se přiměřeně vychází z hledisek uvedených v odstavci 1.

ČÁST ŠESTÁ

VETERINÁRNÍ ASANACE (§ 27-28)

§ 27

Organizace pověřená prováděním veterinárních asanačních úkonů

a)

je povinna do 24 hodin poté, kdy byla o potřebě odvozu konfiskátů živočišného původu uvědoměna, zajistit jejich odvoz dopravními prostředky k tomu zvlášť určenými, upravenými a vybavenými; v odůvodněných případech jen po trase a za podmínek určených orgánem veterinární péče, 1

b)

zpracovává pro další průmyslové využití konfiskáty živočišného původu, které musí být zbaveny choroboplodných zárodků sterilizací nebo jiným vhodným způsobem,

c)

neškodně odstraňuje konfiskáty živočišného původu, není-li možné jejich zpracování pro další průmyslové využití nebo nařídí-li to orgán veterinární péče 1 z jiných důvodů; neškodné odstranění se provádí spálením nebo zakopáním na místě k tomu příslušným národním výborem určeném (zahraboviště), které musí být oploceno, uzavřeno, náležitě označeno a udržováno,

d)

provádí 1. podle pokynů orgánu veterinární péče 1 závěrečnou ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, jejíž náklady se hradí ze státních prostředků, 2. na základě pokynu orgánu veterinární péče 1 nebo na základě dohody s chovatelem, popřípadě s organizací zacházející s krmivy dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v jiných případech, jejíž náklady nese chovatel nebo uvedená organizace.

§ 28

(1)

Organizace pověřená prováděním veterinárních asanačních úkonů zabezpečuje

a)

odchyt a utracení toulavých psů a koček, popřípadě i jiných masožravých zvířat v době, na kterou byl v rámci ochranných a zdolávacích opatření nařízen zákaz volného pobíhání zvířat,

b)

na žádost národního výboru a v součinnosti s orgánem Sboru národní bezpečnosti organizovaný hromadný odchyt toulavých psů a koček a jejich utracení, popřípadě umístění v karanténě, jakož i jejich předávání k jinému využití, např. pro výzkumné účely, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat nebo veřejného pořádku, popřípadě v jiném veřejném zájmu.

(2)

Odchycené zvíře, které poranilo člověka, musí být po stanovenou dobu drženo v karanténě a vyšetřeno; v odůvodněném případě může orgán veterinární péče 1 stanovit, že také jiné odchycené zvíře musí být drženo v karanténě.

(3)

Zvíře odchycené podle odstavce 1 písm. b) může být se souhlasem orgánu veterinární péče 1 vydáno na požádání jeho majiteli, který je povinen nahradit náklady za něho vynaložené za odchyt a nezbytnou péči o zvíře.

(4)

Ustanovení odstavce 3 platí přiměřeně také pro postup týkající se zvířete se zvláštním výcvikem nebo jinak chovatelsky cenného, které bylo odchyceno podle odstavce 1 písm. a). V takovém případě může být vlastníku uloženo, aby zvíře za účelem pozorování umístil odděleně nejméně na dobu tří měsíců.

ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 29-32)

§ 29

(1)

Ustanovení § 2 písm. a), f), h), § 4, § 5 odst. 1, § 6, § 7 písm. a), b), c), d) a f), § 8 odst. 1, § 12 a 13 platí pro občany, kteří chovají hospodářská zvířata, a pro organizace, které chovají ostatní zvířata, a to v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat, způsobu a účelu jejich chovu.

(2)

Občané, kteří chovají ostatní zvířata, jsou povinni

a)

plnit nadřízená veterinární opatření, zejména předvést zvíře k povinnému očkování nebo jinému odbornému veterinárnímu úkonu v určeném termínu,

b)

neprodleně zabezpečit podle pokynů orgánu veterinární péče 1 veterinární vyšetření zvířete, které poranilo člověka.

Výklad pojmů

§ 30

(1)

Velmi nebezpečné nákazy zvířat jsou slintavka a kulhavka, mor skotu, plicní nákaza skotu, africký mor prasat, mor prasat, vesikulární choroba prasat, neštovice ovcí a koz, influenza drůbeže, pseudomor drůbeže (newcastleská choroba), mor koní a vozhřivka.

(2)

Nebezpečné nákazy zvířat jsou brucelóza, tuberkulóza, paratuberkulóza, sněť slezinná, sněť šelestivá, vzteklina, Aujeszkyho choroba, salmonelóza, chlamidióza, Q horečka, prašivina skotu, ovcí a koní, opar lysivý (trichofytóza), puchýřovitý zánět dutiny ústní, kampylobakterióza, trichomoniáza skotu, infekční rinotracheitida skotu, leukóza skotu, slizniční choroba skotu, červenka prasat, nakažlivá obrna prasat, virový zánět žaludku a střev prasat, puchýřovitá vyrážka prasat, dysenterie prasat, sípavka prasat, nakažlivá agalakcie ovcí a koz, cholera drůbeže, infekční laringotracheitida drůbeže, ornitóza, neštovice drůbeže, nakažlivý zánět jater kachen, infekční rinopneumonie koní, hřebčí nákaza, nakažlivá chudokrevnost koní, nakažlivá metritida koní, tularemie, myxomatóza, ektromelie norků, Aleutská choroba norků, parvoviróza norků, mor včelího plodu, hniloba včelího plodu, varroáza, infekční nekrotická pankreatitida a virová hemoragická septikémie lososovitých ryb.

(3)

Jiná hromadná onemocnění zvířat jsou nákazy, které nepatří mezi velmi nebezpečné a nebezpečné nákazy nákazy zvířat, i onemocnění neinfekčního původu, jež postihují více zvířat za týchž nebo obdobných příznaků a způsobují jejich hynutí nebo jiné hospodářsky významné ztráty.

(4)

Nákaza zvířat neuvedená v odstavcích 1 a 2 může být považována za velmi nebezpečnou nebo nebezpečnou, jen pokud tak stanovilo federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě s orgány veteriánrní péče 5 se zřetelem k tomu, že se tato nákaza projevuje obdobně nebezpečným způsobem.

§ 31

(1)

Pro účely této vyhlášky se rozumí pod jménem

a)

hospodářská zvířata: zvířata využívaná k hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, lichokopytníci, králíci, kožešinová zvířata, ryby a včely;

b)

jatečná zvířata: zvířata určená k jatečním účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, lichokopytníci a králíci;

c)

chovatel: každý, tj. organizace i občan, kdo k jakémukoli účelu - třeba jen přechodně - chová zvíře nebo zvířata;

d)

krmiva:krmiva, krmné směsi, krmné doplňky a přísady určené ke krmení zvířat, popřípadě suroviny k jejich výrobě;

e)

nákaza zvířat: nemoc zvířat, která má přenosný charakter;

f)

potvrzení nákazy zvířat: konečné stanovení diagnózy předepsanými metodami;

g)

zvířata podezřelá z nákazy zvířat: zvířata, u nichž se projevují příznaky vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichž je podle výsledku vyšetření nutno mít za to, že jsou podezřelá z určité nákazy zvířat;

h)

zvířata podezřelá z nakažení: zvířata, u nichž se neprojevují příznaky vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, o nichž však lze mít za to, že přišla přímo nebo nepřímo do styku s jejím zdrojem;

i)

zvířata podezřelá: zvířata podezřelá z nákazy zvířat a zvířata podezřelá z nakažení;

j)

ohnisko nákazy zvířat: místo, v němž jsou zvířata nemocná nákazou zvířat a podezřelá nebo předměty kontaminiované původci nákazy zvířat;

k)

ochranné pásmo: území vymezené okolo ohniska nákazy zvířat, v němž se předpokládá přítomnost jejich původců;

l)

konfiskáty živočišného původu: celá těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat (kadavery) a nepoživatelné živočišné produkty, popřípadě živočišné produkty vyloučené z použití k obvyklému účelu podle platných předpisů nebo podle rozhodnutí orgánu státní veterinární správy;

m)

kafilerní box (trezor): účelové zařízení pro krátkodobé ukládání kadaverů před jejich odvozem organizací pověřenou prováděním veterinárních asanačních úkonů.

(2)

Kde se v této vyhlášce mluví o zvířatech, rozumí se tím podle okolností, též násadová vejce, sperma, oplodněné zárodečné buňky (zygoty) a oplodněné jikry.

(3)

Za nepovolanou osobu se pro účely této vyhlášky považuje ten, kdo v určitém zařízení nebo prostoru vyhrazeném chovu hospodářských zvířat není určen k výkonu práce nebo neplní úkoly bezprostředně související s vlastní živočišnou výrobou na tomto pracovišti.

§ 32

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Ministr:

Ing. Toman CSc. v. r.

Příloha k vyhlášce č. 117/1987 Sb.

Nejvyšší přípustná množství cizorodých látek v krmivech (mg.kg -1)

 

A. Cizorodé látky přídatné:

 

a) kyseliny, zásady, soli:

jodid draselný

krmné směsi 25,0

chlorid sodný

celková krmná dávka 10 000,0

kyselina citronová

celková krmná dávka bez omezení

 

b)

chemické konzervační prostředky: kyselina chlorovodíková bílkovinné siláže, hydrolizáty 1 200,0 kyselina sírová bílkovinné siláže 500,0 kyselina fosforečná bílkovinné siláže 2 000,0 mravenčan vápenatý (jako kyselina mravenčí) bílkovinné siláže 200,0 dvojsiřičitan draselný bílkovinné siláže 300,0 dvojsiřičitan sodný (jako kysličník siřičitý) bílkovinné siláže 300,0 kyselina propionová bílkovinné siláže 3 000,0 kysličník siřičitý zkrmitelné zbytky 300,0 louh sodný, louh draselný sláma 1 000,0 formaldehyd jako konzervační přípravek pro krmiva 1 000,0 allylisothiokyanát (AITK) bílkovinné siláže 5,0

 

c) látky upravující

konzistenci krmiva:

oxid křemičitý

mléčné krmné směsi 5 000,0

 

d) barviva přírodní:

xantofyly (color index 75135)

celková krmná dávka

pro drůbež 0,5

červená paprika

celková krmná dávka

pro drůbež 2,0

 

e) antioxydanty:

deriváty fenolu

(butylhydroxytoluen BHT)

celková krmná dávka 125,0

deriváty chinolinu

(ethoxydihydro-tri-methylchinolin)

celková krmná dávka 250,0

 

f) látky zchutňující:

benzen - sulfimid

celková krmná dávka

pro selata 1,2

chinin (báze)

celková krmná dávka

pro skot 10,0

 

g) krmné enzymy:

amyláza, proteáza, lipáza,

celuóza

celková krmná dávka bez omezení

 

h) dusíkaté látky

nebílkovinné:

močovina, amonné soli pro přežvýkavce

možno krýt

30 % potřeby

dusíkatých látek

k vyrovnání

krmné dávky

podle zásad

ON 467019

 

B. Cizorodé látky znečišťující:

 

a) chemické prvky:

antimon

celková krmná dávka 1,0

krmné mléko 0,1

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi,

kompletní sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 1,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

minerální doplňky,

náhradní krmiva 2,0

objemná krmiva sušená 3,0

arsen

celková krmná dávka 2,0

krmné mléko 0,2

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 2,0

krmné směsi doplňkové,

minerální doplňky,

náhradní krmiva 4,0

objemná krmiva sušená 6,0

bílkovinná krmiva

živočišného původu 10,0

cín

celková krmná dávka 100,0

krmné mléko 25,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 100,0

krmné směsi doplňkové

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 200,0

objemná krmiva sušená,

minerální doplňky 300,0

fluor

celková krmná dávka

pro skot, ovce, kozy 30,0

prasata 100,0

drůbež mladou 250,0

drůbež dospělou 350,0

krmné mléko 10,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 30,0

krmné směsi doplňkové 60,0

objemná krmiva sušená,

náhradní krmiva 100,0

bílkovinná krmiva

živočišného původu 500,0

minerální doplňky 1 200,0

hliník

celková krmná dávka 100,0

krmné mléko 10,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi,

kompletní, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 100,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 200,0

objemná krmiva sušená,

minerální doplňky 300,0

chróm

celková krmná dávka 5,0

krmné mléko 0,5

obiloviny, krmné směsi

kompletní, krmné směsi

doplňkové 3,0

objemná krmiva čerstvá,

sušené mléko a mléčné

krmné směsi, bílkovinná

krmiva živočišného

původu, bílkovinná krmiva

rostlinného původu 5,0

náhradní krmiva 10,0

objemná krmiva sušená,

minerální doplňky 15,0

jód

celková krmná dávka 5,0

krmné mléko 0,5

sušené mléko a mléčné

krmné směsi, náhradní

krmiva 5,0

bílkovinná krmiva

živočišného původu 40,0

kadmium

celková krmná dávka 0,3

krmné mléko 0,05

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, sušené mléko

a mléčné krmné směsi 0,3

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 0,5

krmné směsi doplňkové 0,6

objemná krmiva sušená,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

minerální doplňky,

náhradní krmiva 1,0

kobalt

celková krmná dávka 2,0

krmné mléko 0,2

sušené mléko a mléčné

krmné směsi 1,0

kompletní, bílkovinná krmiva

rostlinného původu 2,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 4,0

objemná krmiva sušená 6,0

mangan

celková krmná dávka 100,0

krmné mléko 10,0

sušené mléko a mléčné

krmné směsi 50,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, bílkovinná

krmiva rostlinného původu 100,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 200,0

objemná krmiva sušená 300,0

měď

celková krmná dávka pro

ovce, kozy 12,0

telata 30,0

skot, drůbež 50,0

prasata 125,0

krmné mléko 5,0

sušené mléko a mléčné

krmné směsi 30,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, bílkovinná krmiva

rostlinného původu 50,0

objemná krmiva sušená,

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 100,0

molybden

celková krmná dávka 1,0

krmné mléko 0,1

sušené mléko a mléčné

krmné směsi 0,5

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, bílkovinná krmiva

rostlinného původu 1,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 2,0

objemná krmiva sušená,

minerální doplňky 3,0

nikl

celková krmná dávka 5,0

krmná dávka 0,5

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 5,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 10,0

objemná krmiva sušená,

minerální doplňky 15,0

olovo

celková krmná dávka 5,0

krmné mléko 0,5

obiloviny, sušené mléko

a mléčné krmné směsi 2,0

objemná krmiva čerstvá,

krmné směsi kompletní,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 5,0

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 10,0

objemná krmiva sušená 15,0

minerální doplňky 20,0

rtuť

celková krmná dávka 0,1

krmné mléko 0,02

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu 0,1

krmné směsi doplňkové 0,2

objemná krmiva sušená,

náhradní krmiva 0,3

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

minerální doplňky 0,5

selen

celková krmná dávka 0,5

krmné mléko 0,05

sušené mléko

a mléčné krmné směsi 0,3

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, bílkovinná

krmiva rostlinného původu 0,5

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 1,0

objemná krmiva sušená 1,5

zinek

celková krmná dávka 250,0

krmné mléko 25,0

sušené mléko a mléčné

krmné směsi 150,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, bílkovinná

krmiva rostlinného původu 250,0

objemná krmiva sušená,

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 500,0

železo

celková krmná dávka 1 250,0

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní, krmné směsi

doplňkové, sušené mléko

a mléčné krmné směsi,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu,

krmné mléko 1 250,0

objemná krmiva sušená,

bílkovinná krmiva

živočišného původu

náhradní krmiva 2 500,0

 

b) mykotoxiny:

celková krmná dávka pro (mikro g.kg-1) 1

pstruhy 0,0001 0,1

ostatní ryby 0,005 5,0

mladou drůbež 0,002 2,0

dojnice a zvířata

v laktaci 0,01 10,0

dospělou drůbež,

prasata, telata 0,02 20,0

skot a ovce

ve výkrmu 0,05 50,0

extrahované šroty:

sójový 0,03 30,0

bavlníkový 0,03 30,0

podzemnicový 0,07 70,0

 

1) Množství myxotoxinů se vyjadřuje obvykle v mikrogramech.

 

c) ostatní cizorodé látky

znečišťující:

dusičnany

(vyjádřeno jako KNO3)

celková krmná dávka 1 000,0

objemná krmiva čerstvá 1 000,0

objemná krmiva sušená,

náhradní krmiva 5 000,0

dusitany

(vyjádřeno jako NaNO3)

celková krmná dávka 4,0

objemná krmiva čerstvá 4,0

objemná krmiva sušená,

náhradní krmiva 20,0

polychlorované bifenyly (PCB)

celková krmná dávka 0,2

objemná krmiva čerstvá

obiloviny, krmné směsi,

kompletní 0,2

objemná krmiva sušená,

krmné směsi doplňkové,

bílkovinná krmiva

rostlinného původu,

minerální doplňky,

tukované krmné směsi 0,5

sušené mléko a mléčné

krmné směsi

(vyjádřeno na tuk) 1,0

krmné mléko

(vyjádřeno na tuk) 1,5

bílkovinná krmiva

živočišného původu,

náhradní krmiva 1,0

krmné tuky 3,0

 

C. Pesticidy:

 

lindan (gama HCH)

celková krmná dávka 0,1

objemná krmiva čerstvá,

obiloviny, krmné směsi

kompletní 0,1

objemná krmiva sušená, krmné

směsi doplňkové, bílkovinná

krmiva rostlinného původu,

minerální doplňky, tukované

krmné směsi 0,2

sušení mléko a mléčné krmné

směsi, krmné mléko (vyjádřeno

na tuk) 0,5

bílkovinná krmiva živočišného

původu, náhradní krmiva 0,5

krmné tuky 1,0

ostatní izomery HCH (alfa, beta)

celková krmná dávka 0,02

objemná krmiva čerstvá

obiloviny, krmné směsi kompletní 0,02

objemná krmiva sušená, krmné

směsi doplňkové, bílkovinná krmiva

rostlinného původu,

minerální doplňky, tukované

krmné směsi 0,04

sušené mléko a mléčné krmné

směsi, krmné mléko (vyjádřeno

na tuk) 0,1

bílkovinná krmiva živočišného

původu, náhradní krmiva 0,1

krmné tuky 0,2

hexachlobenzen

celková krmná dávka 0,05

objemná krmiva čerstvá, obiloviny,

krmné směsi, směsi kompletní 0,05

objemná krmiva sušená krmné

směsi doplňkové, bílkovinná

krmiva rostlinného původu,

minerální doplňky, tukované

krmné směsi 0,01

bílkovinná krmiva živočišného

původu, náhradní krmiva 0,25

krmné tuky 0,5

DDT + DDD + DDE

celková krmná dávka 0,1

objemná krmiva čerstvá, obiloviny

krmné směsi kompletní 0,1

objemná krmiva sušená, krmné

směsi doplňkové, bílkovinná

krmiva rostlinného původu,

minerální doplňky, tukované

krmné směsi 0,2

sušené mléko a mléčné krmné

směsi, krmné mléko

(vyjádřeno na tuk) 0,5

bílkovinná krmiva živočišného

původu, náhradní krmiva 0,5

krmné tuky 1,0

triaziny, (atrazin, simazin,

prometryn, terbutryn)

celková krmná dávka 0,1

objemná krmiva čerstvá 0,1

objemná krmiva sušená 0,5

fosforovodík

celková krmná dávka 0,01

objemná krmiva čerstvá, obiloviny,

krmné směsi kompletní, bílkovinná

krmiva rostlinného původu 0,01

objemná krmiva sušená, krmné

směsi doplňkové, bílkovinná

krmiva živočišného původu,

náhradní krmiva 0,02

diquat

celková krmná dávka 2,0

objemná krmiva čerstvá 1,5

obiloviny, krmné směsi kompletní,

krmné směsi doplňkové, bílkovinná

krmiva rostlinného původu 2,0

objemná krmiva sušená 3,0

bílkovinná krmiva živočišného

původu, náhradní krmiva 4,0

paraquat

celková krmná dávka

i jednotlivá krmiva 0,01

 

Poznámky:

 

Objemná krmiva čerstvá zahrnují:

luční porosty, jednoleté pícniny, víceleté pícniny a okopaniny včetně siláží a senáží z těchto porostů.

 

Objemná krmiva sušená zahrnují:

seno, slámu, úsušky a tvarovaná krmiva na bázi objemných pícnin.

 

Bílkovinná krmiva živočišného původu zahrnují výrobky veterinárních asanačních ústavů a rybí moučky.

 

Bílkovinná krmiva rostlinného původu zahrnují pokrutinové extrahované šroty a krmné kvasnice.

 

Minerální doplňky:

není-li uvedeno nejvyšší přípustné množství cizorodé látky, nesmí její obsah v minerálním doplňku po zamíchání do krmné směsi vést k překročení nejvyššího přípustného množství stanoveného pro krmnou směs kompletní.

 

Náhradní krmiva:

nejvyšší přípustné množství cizorodé látky se vztahuje ne obsah náhradního krmiva do 10 % v celkové krmné dávce.Poznámky pod čarou:

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 11 a 15 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

§ 11 a 14 vyhlášky ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb. Věstníku MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práce (reg. částka 2/1968 Sb.), ve znění směrnic č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR (reg. částka 20/1970 Sb.).

Směrnice ministerstva zdravotnictví SSR č. 17/1970 Věstníku MZ SSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. částka 24/1970 Sb.).

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

ON 736661 - Stájový vodovod.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 2 zákona ČNR č. 108/1987 Sb․

§ 2 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 Sb.

Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách, ve znění směrnic č. 63/1984 Sb. Hygienické předpisy a směrnic č. 69/1986 Sb. Hygienické předpisy.

Směrnice ministerstva zdravotnictví SSR č. 35/1977 Věstníku MZ SSR o hygienických požadavcích na cizorodé látky v poživatinách, ve znění směrnic č. 19/1984 Věstníku MZ SSR a směrnic č. 7/1986 Věstníku MZ SSR.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 2 zákona ČNR č. 108/1987 Sb․

§ 2 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

Pro přemísťování zvířat v souvislosti s jejich dovozem, průvozem a vývozem - viz. vyhláška federálního ministra zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb. a č. 74/1985 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

§ 10 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

§ 12 a13 vyhlášky ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

§ 65 vyhlášky ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.

§ 35 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

§ 25 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel.

§ 25 vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 71/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel.

§ 13 vyhlášky č. 122/1979 Sb.

§ 65 vyhlášky č. 133/1964 Sb.

§ 10 zákona č. 68/1979 Sb.

§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 122/1979 Sb.

§ 51 odst. 10 a 11 vyhlášky č. 133/1964 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

§ 2 zákona ČNR č. 108/1987 Sb․

§ 2 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

Poznámky pod čarou:
1

§ 9 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

§ 9 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

, o působnosti orgánů veterinární péče

Slovenské socialistické republiky.

2

§ 11 a 15 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

§ 11 a 14 vyhlášky ministerstva zdravotnictví SSR č. 103/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem.

Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb. Věstníku MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práce (reg. částka 2/1968 Sb.), ve znění směrnic č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR (reg. částka 20/1970 Sb.).

Směrnice ministerstva zdravotnictví SSR č. 17/1970 Věstníku MZ SSR o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. částka 24/1970 Sb.).

3

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody.

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

4

ON 736661 - Stájový vodovod.

5

§ 2 zákona ČNR č. 108/1987 Sb․

§ 2 zákona SNR č. 110/1987 Sb.

6

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika České socialistické republiky č. 50/1978 Sb.

Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách, ve znění směrnic č. 63/1984 Sb. Hygienické předpisy a směrnic č. 69/1986 Sb. Hygienické předpisy.

Směrnice ministerstva zdravotnictví SSR č. 35/1977 Věstníku MZ SSR o hygienických požadavcích na cizorodé látky v poživatinách, ve znění směrnic č. 19/1984 Věstníku MZ SSR a směrnic č. 7/1986 Věstníku MZ SSR.

7

Pro přemísťování zvířat v souvislosti s jejich dovozem, průvozem a vývozem - viz. vyhláška federálního ministra zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území.

8

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb. a č. 74/1985 Sb.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

§ 10 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

§ 12 a13 vyhlášky ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

§ 65 vyhlášky ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu.

§ 35 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu.

§ 25 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel.

§ 25 vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 71/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel.

9

§ 13 vyhlášky č. 122/1979 Sb.

§ 65 vyhlášky č. 133/1964 Sb.

10

§ 10 zákona č. 68/1979 Sb.

§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 122/1979 Sb.

11

§ 51 odst. 10 a 11 vyhlášky č. 133/1964 Sb.