Čekejte, prosím...
A A A
110/1987 Sb. znění účinné od 1. 1. 1988 do 15. 1. 1992

110

 

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

 

z 21. decembra 1987

 

o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky

 

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Orgány veterinárnej starostlivosti

(1)

Orgánmi veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky sú:

a)

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b)

národné výbory,

c)

Ústredná nákazová komisia,

d)

orgány veterinárnej správy.

(2)

Orgány veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky vykonávajú štátnu správu na úseku veterinárnej starostlivosti podľa tohto zákona, podľa zákona o veterinárnej starostlivosti 1 a predpisov vydaných na jeho základe, prípadne podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti.

§ 2

Ministerstvo

(1)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti

a)

určuje hlavné úlohy veterinárnej starostlivosti a vedecko-technického rozvoja na tomto úseku a organizuje, riadi a kontroluje ich plnenie,

b)

riadi výkon štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti,

c)

riadi orgány veterinárnej správy,

d)

riadi špecializačnú prípravu veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov,

e)

spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh veterinárnej starostlivosti, predovšetkým v súčinnosti s nimi zabezpečuje zásobovanie veterinárnymi liečivami, prípravkami a potrebami.

(2)

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, v ktorých prípadoch sa odborné veterinárne činnosti vykonávajú bezplatne.

Národné výbory

§ 3

Miestne národné výbory

a)

po dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy určujú miesta pre trhy určené na predaj potravín a surovín živočíšneho pôvodu (ďalej len „živočíšne produkty“) a drobných zvierat a povoľujú konanie trhov s drobnými zvieratami,

b)

prejednávajú priestupky na úseku veterinárnej starostlivosti.

§ 4

Okresné národné výbory

a)

rozhodujú o nariadení a ukončení mimoriadnych veterinárnych opatrení podľa zákona o veterinárnej starostlivosti 2 (ďalej len „mimoriadne veterinárne opatrenia“), ak sa netýkajú len individuálne určenej organizácie alebo občana, a dozerajú na ich plnenie,

b)

po dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy určujú miesta výstav, trhov, prehliadok alebo súťaží zvierat, prípadne zvodov zvierat na iné účely (ďalej len „zvody zvierat“) a povoľujú ich konanie; to sa netýka trhov s drobnými zvieratami,

c)

rozhodujú o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat,

d)

prerokúvajú plnenie úloh veterinárnej starostlivosti a návrhy opatrení na jej rozvoj vo svojom územnom obvode,

e)

ukladajú pokuty organizáciám podľa zákona o veterinárnej starostlivosti. 3

§ 5

Krajské národné výbory

a)

rozhodujú o nariadení a ukončení mimoriadnych veterinárnych opatrení, ak sa týkajú viacerých okresov v jednom kraji, a dozerajú na ich plnenie,

b)

prerokúvajú plnenie úloh veterinárnej starostlivosti a návrhy opatrení na jej rozvoj vo svojom územnom obvode.

§ 6

Nákazové komisie

(1)

Okresné a krajské národné výbory zriaďujú na plnenie svojich úloh súvisiacich s ochranou proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat nákazové komisie. Nákazová komisia je osobitným orgánom národného výboru, 4 je riadená radou národného výboru a podriadená aj nákazovej komisii vyššieho stupňa.

(2)

Predsedom nákazovej komisie je predseda alebo podpredseda národného výboru, tajomníkom vedúci pracovník príslušného orgánu veterinárnej správy. Za členov nákazovej komisie sa vymenúvajú vedúci pracovníci národného výboru a zástupcovia orgánov a organizácií, ktorým prislúcha uskutočňovať opatrenia na zdolávanie a na zamedzenie šírenia nákaz a iných hromadných ochorení zvierat.

(3)

Nákazová komisia

a)

prerokúva, koordinuje a kontroluje plnenie úloh na úseku ochrany proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat v územnom obvode svojho národného výboru; prerokúva a koordinuje aj návrhy opatrení na rozvoj veterinárnej starostlivosti,

b)

predkladá plenárnemu zasadaniu alebo rade národného výboru návrhy na nariadenie a ukončenie mimoriadnych veterinárnych opatrení,

c)

riadi vykonávanie mimoriadnych veterinárnych opatrení v územnom obvode svojho národného výboru,

d)

ak ide o nákazovú komisiu okresného národného výboru, schvaľuje pohotovostné plány ochranných a zdolávacích opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat a ozdravovacie plány na zdolávanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat. 5

§ 7

Ústredná nákazová komisia

(1)

Ústredná nákazová komisia koordinuje plnenie úloh ústredných orgánov štátnej správy na úseku ochrany proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat. Ak sa vyskytne nákaza alebo iné hromadné ochorenie zvierat, ktoré by mohlo ohroziť zdravie zvierat vo viacerých krajoch, Ústredná nákazová komisia ústredne riadi prijímanie a vykonávanie mimoriadnych veterinárnych opatrení alebo ich sama nariadi.

(2)

Ústrednú nákazovú komisiu zriaďuje vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predsedom Ústrednej nákazovej komisie je minister poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister“).

Orgány veterinárnej správy

§ 8

(1)

Orgánmi veterinárnej správy sú:

a)

Štátna veterinárna správa Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátna veterinárna správa“),

b)

okresné veterinárne správy pre územné obvody okresných národných výborov,

c)

mestská veterinárna správa pre územný obvod Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a mestské veterinárne správy pre územné obvody národných výborov, ktoré majú pôsobnosť mestských i okresných národných výborov.

(2)

Ministerstvo môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť inú územnú pôsobnosť okresných alebo mestských veterinárnych správ.

(3)

Štátna veterinárna správa, okresné a mestské veterinárne správy sú orgány štátnej správy.

(4)

Štátna veterinárna správa je podriadená ministerstvu. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister; na čele okresných a mestských veterinárnych správ sú riaditelia, ktorých vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ.

(5)

Štátna veterinárna správa, okresné a mestské veterinárne správy sú rozpočtovými organizáciami.

§ 9

(1)

Okresná alebo mestská veterinárna správa

a)

vykonáva veterinárny dozor podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, 6 vydáva záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a kontroluje ich plnenie,

b)

rozhoduje o nariadení a ukončení mimoriadnych veterinárnych opatrení, ktorými sa ukladajú povinnosti individuálne určenej organizácii alebo občanovi, a dozerá na ich plnenie,

c)

sleduje výskyt synantropných a divých zvierat a vykonáva opatrenia na ochranu zdravia ľudí predovšetkým pred nákazami a na ochranu životného prostredia,

d)

oznamuje na základe výsledkov predbežného vyšetrenia zvierat výskyt veľmi nebezpečnej alebo nebezpečnej nákazy zvierat štátnej veterinárnej správe, príslušnému národnému výboru a príslušnému útvaru Zboru národnej bezpečnosti, výskyt choroby prenosnej zo zvierat na človeka aj okresnému hygienikovi a robí opatrenia nevyhnutné na zdolávanie a na zamedzenie šírenia nákazy zvierat,

e)

vydáva záväzné posudky, ktoré sa musia podľa zákona o veterinárnej starostlivosti vyžiadať v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní a k návrhom podnikových technických noriem, 7

f)

udeľuje vystavením veterinárneho osvedčenia súhlas na premiestňovanie zvierat,

g)

vydáva veterinárne osvedčenia pre prepravu živočíšnych produktov,

h)

vykonáva veterinárnu kontrolu a vydáva veterinárne osvedčenie podľa zákona o veterinárnej starostlivosti 8 pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

i)

určuje veterinárne podmienky, za ktorých možno povoliť konanie zvodov zvierat, ak sa na zvode zúčastnia iba zvieratá z územného obvodu v jej pôsobnosti,

j)

vykonáva prehliadky jatočných zvierat a mäsa a veterinárne vyšetrenie ďalších živočíšnych produktov a rozhoduje o ich použiteľnosti, 9

k)

určuje podmienky na použitie krmív v prípadoch ustanovených zákonom o veterinárnej starostlivosti, 10

l)

vydáva chovateľským organizáciám pokyny na vypracovanie pohotovostných plánov ochranných a zdolávacích opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat a na vypracovanie ozdravovacích plánov na zdolanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat,

m)

vydáva organizáciám, ktoré vyrábajú, spracúvajú, ošetrujú, skladujú alebo prepravujú živočíšne produkty, pokyny na vypracovanie pohotovostných plánov veterinárnych hygienických opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat a na vypracovanie programov hygienických a sanitačných opatrení.

(2)

Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, okresná alebo mestská veterinárna správa nariadi aj také mimoriadne veterinárne opatrenia, o ktorých inak rozhodujú národné výbory. O týchto opatreniach neodkladne informuje príslušný národný výbor, ktorý ich potvrdí, prípadne zmení alebo zruší.

(3)

Okresné a mestské veterinárne správy vykonávajú odborné veterinárne činnosti pre potreby organizácií a občanov.

§ 10

Štátna veterinárna správa

a)

riadi okresné a mestské veterinárne správy,

b)

určuje nevyhnutný rozsah odborných činností vykonávaných špecializovanými organizáciami štátnej veterinárnej služby (§ 11), usmerňuje a zjednocuje ich vykonávanie v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a kontroluje ich vykonávanie,

c)

vykonáva veterinárny dozor podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, 6 v prípadoch, v ktorých si to vyhradí, vydáva záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a kontroluje ich plnenie,

d)

vydáva veterinárne povolenie na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,

e)

vydáva záväzné posudky podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, 7 ak ich vydanie neprislúcha okresným alebo mestským veterinárnym správam; môže si vyhradiť vydávanie posudkov i v prípadoch, ktoré inak prislúchajú do pôsobnosti okresných alebo mestských veterinárnych správ,

f)

určuje veterinárne podmienky, za ktorých možno povoliť konanie zvodov zvierat, ak určenie týchto podmienok neprislúcha okresnej alebo mestskej veterinárnej správe,

g)

predkladá ministerstvu návrhy ozdravovacích programov na zdolanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat,

h)

dáva súhlas na overovanie, výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu doteraz nepoužívaných krmív z hľadiska ich zdravotnej nezávadnosti,

i)

dáva súhlas na schválenie overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu veterinárnych liečiv a prípravkov, ktoré podliehajú schváleniu podľa osobitných predpisov, 11 a povoľuje po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky overovanie, výrobu, dovoz a uvádzanie do obehu ostatných veterinárnych liečiv a prípravkov.

§ 11

Špecializované organizácie štátnej veterinárnej služby

Minister zriaďuje špecializované organizácie na poskytovanie osobitných veterinárnych činností a služieb, najmä na vykonávanie veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky, veterinárnej liečebnej alebo asanačnej činnosti, na výrobu alebo kontrolu veterinárnych liečiv a prípravkov, prípadne na zásobovanie týmito liečivami a prípravkami, ako aj organizácie určené na špecializačnú prípravu veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Orgány veterinárnej správy vzájomne spolupracujú s orgánmi hygienickej služby, poskytujú si najmä informácie týkajúce sa výskytu ochorení prenosných zo zvierat na človeka a naopak a ochrany pred nimi a zabezpečenia zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov alebo ďalších skutočností, ktoré majú význam pri starostlivosti o zdravie ľudí a pri vytváraní zdravých životných podmienok.

§ 13

(1)

Orgány veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky spolupracujú s orgánmi veterinárnej starostlivosti Českej socialistickej republiky, najmä pri prijímaní a vykonávaní zásadných opatrení na predchádzanie veľmi nebezpečným a nebezpečným nákazám, hospodársky významným iným hromadným ochoreniam zvierat a pri ich výskyte, pri zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov a krmív a pri veterinárnej ochrane štátneho územia.

(2)

Záväzné posudky a veterinárne osvedčenia vydané orgánmi veterinárnej starostlivosti Českej socialistickej republiky v rámci ich pôsobnosti platia aj v Slovenskej socialistickej republike.

§ 14

Výnos pokút uložených podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je príjmom rozpočtu národného výboru, ktorý ich uložil.

§ 15

Všeobecné predpisy o správnom konaní sa na rozhodovanie orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky vzťahujú iba vtedy, ak ide o

a)

poskytovanie podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat,

b)

vydávanie záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,

c)

vydávanie záväzných posudkov, ktoré sú podľa zákona o veterinárnej starostlivosti samostatným správnym rozhodnutím, 12

d)

ukladanie pokút organizáciám,

e)

prejednávanie priestupkov.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.

V. Šalgovič v.r.

 

P. Colotka v.r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.

§ 23 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 27 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 63b zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 35/1983 Zb.).

§ 33 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 22 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 24 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 16 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 15 ods. 2 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 22 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 24 zákona č. 87/1987 Zb.

§ 20 ods. 2, § 62, § 79 ods. 4 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

§ 24 ods. 2 zákona č. 87/1987 Zb.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.

2

§ 23 zákona č. 87/1987 Zb.

3

§ 27 zákona č. 87/1987 Zb.

4

§ 63b zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 35/1983 Zb.).

5

§ 33 zákona č. 87/1987 Zb.

6

§ 22 zákona č. 87/1987 Zb.

7

§ 24 zákona č. 87/1987 Zb.

8

§ 16 zákona č. 87/1987 Zb.

9

§ 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb.

10

§ 15 ods. 2 zákona č. 87/1987 Zb.

11

§ 20 ods. 2, § 62, § 79 ods. 4 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

12

§ 24 ods. 2 zákona č. 87/1987 Zb.