Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

52/1987 Sb. znění účinné od 1. 7. 1987 do 31. 12. 2006

52

 

ZÁKON

ze dne 23. června 1987,

kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, a zákona č. 22/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje § 92105 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 6 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Pro pracovněprávní vztahy pracovníků organizací se zahraniční majetkovou účastní včetně mezinárodních hospodářských organizací nebo jejich poboček se sídlem v Československé socialistické republice může vláda Československé socialistické republiky stanovit odchylnou úpravu od zákoníku práce, pokud jde o vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní dobu a dobu odpočinku, odměňování, pracovní volno a náhradou mzdy, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce, náhradu škody a průměrný výdělek․“.

 

2.

Dosavadní text § 127 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Organizace omluví též nepřítomnost muže v práci po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc podle předpisů o nemocenském pojištění nebo příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku; po tuto dobu mu nepřísluší náhrada mzdy.“.

 

3.

§ 157 odst. 1 zní:

(1) V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží ženě mateřská dovolení po dobu 28 týdnů; porodila-li žena zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o ženu osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.“.

 

4.

§ 158 zní:

§ 158

 

(1) Mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem

(2) Vyčerpá-li žena z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží mateřské dovolené ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v § 157 odst. 1. Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu, jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o ženu, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, nebo o ženu osamělou.“.

 

5.

V § 159 odst. 3 a 5 se slova „12 týdnů“ nahrazují slovy „14 týdnů“.

 

6.

§ 160 odst. 2 zní:

(2) Mateřská dovolená se poskytuje takové ženě ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů a převzala-li žena dvě nebo více dětí nebo jde-li o ženu osamělou, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku osmi měsíců. Další mateřská dovolená se poskytuje až do dne, kdy dítě dosáhne věku dvou let.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.