Čekejte, prosím...
A A A
155/1980 Sb. znění účinné od 1. 1. 1981 do 30. 6. 1998

155

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 31. října 1980,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě

územního řízení a stavebním řádu

 

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu se mění a doplňuje takto:

1.

§ 2 odst. 1 písm. d) zní:

 

d)

přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,“.

 

2.

V § 2 odst. 1 se za písm. d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:

 

e)

opěrné zdi,

f)

podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 6 m.“.

 

3.

§ 3 zní:

§ 3

Drobné stavby

 

(1) Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ke stavbě pro bydlení, občanského vybavení, pro výrobu a skladování, ke stavbě pro individuální rekreaci apod.) a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí, a to:

a)

přízemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, například kůlny, prádelny, letní kuchyně, přístřešky, zařízení pro nádoby na odpadky, stavby pro chov drobného zvířectva, zemědělské drobné stavby, vrátnice, šatny, umývárny, hygienická zařízení, sauny, úschovny kol a dětských kočárků, čekárny a stavby sportovních zařízení,

b)

podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m, například sklepy, žumpy bez přepadu.

(2) Za drobné stavby se považují též:

a)

stavby organizací na lesní půdě sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, například přenosné jednoduché přístřešky, krmelce, oborohy, krmné linky, posedy, svážnice, sklady krmiva, nářadí nebo hnojiva,

b)

oplocení,

c)

připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní stavby, 13)

d)

nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky a na sousední pozemky, 14) propustky apod․

(3) Za drobné stavby se nepovažují stavby uvedené v odstavcích 1 a 2, které jsou provozovnou, stavby, garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderně energetických zařízení, stavby domovních čistíren odpadních vod.“.

 

4.

V § 7 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6 a vkládá se nový odstavec 5, který zní:

 

(5) S dotčenými orgány státní správy, jejichž stanoviska popřípadě vyjádření byla opatřena k dokumentaci požadované podle odstavce 3 písmena a) a b) ještě před zahájením územního řízení, omezí stavební úřad projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí podle míry, v jaké byly jejich požadavky splněny.“.

 

5.

Nadpis § 14 zní:

Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací“.

 

6.

§ 15 zní:

 

„§ 15

 

(1) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že proti provedení stavby nemá námitek, připojí ke sdělení jím ověřený jednoduchý situační náčrt. Kopii sdělení s ověřeným náčrtem předá stavební úřad městskému nebo místnímu národnímu výboru.

(2) Sdělení stavebního úřadu podle odstavce 1 nenahrazuje rozhodnutí dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů. 15)

_________

15) Např. podle § 13 a) a § 14 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., § 4 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích.„.

 

7.

§ 19 písm b) zní:

 

b)

postupně k etapám stavby, to je k částem stavby schopným samostatného užívání, popřípadě k jiným částem, pokud to zvláštní předpisy připouštějí, 16) a ke stavbě zařízení staveniště. Stavební úřad může vzhledem k celospolečenským zájmům (ochrana životního prostředí, chráněných území, zajištění komplexnosti výstavby apod.) stanovit, že provede řízení až po rozšíření žádosti na další části (objekty), popřípadě na celou stavbu [písmeno a)].

_________

16)

Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

8.

§ 24 zní:

 

(1) Dokumentace stavby, jejímž stavebníkem je občan, obsahuje zejména

a)

situační výkres v měřítku 1:200 s vyznačením přípojek na veřejný rozvod a kanalizaci,

b)

stavební výkresy v měřítku 1:100, ze kterých je zřejmý dosavadní i navrhovaný stav (půdorysy s označením účelu užívání všech prostor, řezy, pohledy a schematické vyznačení vnitřních instalací),

c)

technický popis s odhadem stavebních nákladů,

d)

přehled stavebních hmot, dílců a výrobků; u rodinných domků prokáže stavebník způsob jejich zabezpečení.

(2) Samostatné výkresy konstrukcí, přípojek a vnitřních instalací si stavební úřad vyžádá tehdy, jde-li o neobvyklé řešení nebo není-li možné jejich řešení spolehlivě posoudit z vyznačení v situačním výkresu a ve stavebních výkresech.“.

 

9.

§ 42 odst. 2 písm. d) zní:

 

d)

geometrický plán nebo jinou dokumentaci podle předpisů o evidenci nemovitostí k vyznačení změn, jsou-li předmětem evidence nemovitostí, popřípadě potvrzení, že tato dokumentace byla objednána; tyto doklady se nepřipojují v případech, kdy nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby a u drobných staveb.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.

Ministr:

Ing. Šupka v. r.