Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

43/1980 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

43

 

ZÁKON

ze dne 10. dubna 1980,

kterým se mění a doplňuje tresní zákon a trestní řád.

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb. a zákona č. 29/1978 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 odst. 3 se na konci připojují slova „nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy.“.

 

2.

V hlavě dvacáté čtvrté se za oddíl třetí vkládá oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:

Oddíl čtvrtý

Rozhodování podle mezinárodních smluv

 

§ 384a

 

Jestliže je podle vyhlášené mezinárodní smlouvy třeba rozhodnout o výkonu trestního rozsudku cizího státu, soud rozhoduje ve veřejném zasedání rozsudkem․ Řízení koná soud příslušný podle § 14 až 19.“.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.