Čekejte, prosím...
A A A
28/1981 Sb. znění účinné od 23. 11. 1981
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 85/1985 Sb.

23.11.1981

28

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 20. ledna 1981

o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových

vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8. října 1968

 

Dne 8. října 1968 byla v Locarnu sjednána Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů.

Listina o schválení Československé socialistické republiky byla uložena u generálního ředitele Světové organizace duševního vlastnictví — depozitáře Dohody — dne 4. srpna 1970.

Dohoda vstoupila na základě svého článku 9 odstavce 3 písmena a) v platnost dnem 27. dubna 1971 a tímto dnem vstoupila rovněž v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

LOCARNSKÁ DOHODA

o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsaná v Locarnu 8. října 1968 (čl. 1-15)

Článek 1

Utvoření Zvláštní unie; přijetí mezinárodního třídění

1.

Státy, na které se vztahuje tato dohoda, tvoří Zvláštní unii.

2.

Pro průmyslové vzory a modely přijímají tyto státy totéž třídění (dále „mezinárodní třídění“).

3.

Mezinárodní třídění obsahuje:

I.

seznam tříd a podtříd;

II.

abecední seznam výrobků, které mohou být předmětem vzorů a modelů, s údajem o třídách a podtřídách, do nichž jsou zařazeny;

III.

vysvětlující poznámky.

4.

Seznam tříd a podtříd je seznam připojený k této dohodě jako příloha, s výhradou změn a doplňků, které v něm může provádět Výbor znalců, vytvořený podle článku 3 (dále „Výbor znalců“).

5.

Abecední seznam výrobků a vysvětlující poznámky přijímá Výbor znalců na základě řízení stanoveného v článku 3.

6.

Mezinárodní třídění může Výbor znalců měnit a doplňovat v rámci řízení stanoveného v článku 3.

7.

 

a)

Mezinárodní třídění je vypracováno v jazyku anglickém a francouzském.

b)

Oficiální texty mezinárodního třídění v jiných jazycích, které může určit Shromáždění uvedené v článku 5, pořizuje po konzultacích se zúčastněnými vládami Mezinárodní úřad pro duševní vlastnictví (dále „Mezinárodní úřad“) uvedený v Úmluvě zřizující Světovou organizaci duševního vlastnictví (dále „Organizace“).

Článek 2

Použití a právní dosah mezinárodního třídění

1.

S výhradou závazků uložených touto dohodou má mezinárodní třídění jen správní význam. Každý stát mu však může přiznat takový právní význam, jaký uzná za vhodný. Zejména nezavazuje mezinárodní třídění státy Zvláštní unie co do způsobu a rozsahu ochrany vzorů a modelů v těchto státech.

2.

Každý ze států Zvláštní unie si vyhrazuje možnost používat mezinárodního třídění buď jako hlavního třídění nebo jako pomocného třídění.

3.

Úřady států Zvláštní unie budou uvádět v úředních listinách o přihlášení nebo o zápisu vzorů a modelů, a pokud se úředně zveřejňují, tedy i v těchto zveřejněních čísla tříd a podtříd mezinárodního třídění, do nichž jsou zařazeny výrobky, které jsou předmětem vzorů nebo modelů.

4.

Při výběru označení, která se mají zařadit do abecedního seznamu výrobků, se Výbor znalců vyvaruje užití takových označení, k nimž mohou existovat výlučná práva, pokud je to jen možné.

Zahrnutí označení do abecedního seznamu však nelze vykládat jako vyjádření Výboru znalců o tom, zda k takovému označení výlučná práva existují či nikoli.

Článek 3

Výbor znalců

1.

U Mezinárodního úřadu se zřizuje Výbor znalců, který je pověřen úkoly uvedenými v článku 1, odstavcích 4, 5 a 6. Ve Výboru znalců je zastoupen každý stát Zvláštní unie; Výbor se řídí jednacím řádem, k jehož přijetí je třeba prosté většiny hlasů zastoupených států.

2.

Výbor znalců přijímá abecední seznam výrobků a vysvětlující poznámky prostou většinou hlasů států Zvláštní unie.

3.

Návrhy na změny nebo doplňky mezinárodního třídění může předkládat úřad každého státu Zvláštní unie nebo Mezinárodní úřad. Každý návrh předkládaný úřadem se předává Mezinárodnímu úřadu. Návrhy úřadů a Mezinárodního úřadu zašle Mezinárodní úřad členům Výboru znalců nejpozději dva měsíce před zasedáním, na němž mají být tyto návrhy zkoumány.

4.

Rozhodnutí Výboru znalců o změnách a doplňcích mezinárodního třídění vyžadují prostou většinu hlasů států Zvláštní unie. Jde-li však o zřízení nové třídy nebo o přesun výrobků z jedné třídy do jiné, vyžaduje se jednomyslnost.

5.

Znalci mohou hlasovat písemně.

6.

Jestliže některý stát nejmenuje pro určité zasedání výboru znalců svého zástupce nebo neodevzdá-li jmenovaný zástupce během zasedání nebo ve lhůtě stanovené jednacím řádem svůj hlas, má se za to, že příslušný stát souhlasí s usnesením Výboru.

Článek 4

Oznamování a zveřejňování třídění a jeho změn a doplňků

1.

Abecední seznam výrobků a vysvětlující poznámky, které Výbor znalců přijal, jakož i jím rozhodnuté změny a doplňky mezinárodního třídění, oznamuje Mezinárodní úřad úřadům států Zvláštní unie. Rozhodnutí Výboru znalců vstupuje v účinnost při obdržení oznámení. Dochází-li však k vytvoření nové třídy nebo k převodu výrobků z jedné třídy do jiné, vstupují tyto změny v účinnost 6 měsíců po odeslání oznámení.

2.

Mezinárodní úřad, jakožto depozitář mezinárodního třídění, do něho zařadí změny a doplňky, které vstoupily v účinnost. Změny a doplňky se zveřejní v časopisech, které určí Shromáždění.

Článek 5

Shromáždění Zvláštní unie

1.
a)

Zvláštní unie má Shromáždění skládající se ze států Zvláštní unie.

b)

Vláda každého státu Zvláštní unie je zastoupena jedním delegátem, který může mít své zástupce, poradce a znalce.

c)

Výdaje každé delegace hradí vláda, která tuto delegaci vyslala.

2.
a)

S výhradou ustanovení článku 3 Shromáždění

I.

projednává všechny otázky týkající se chodu a rozvoje Zvláštní unie, jakož i uplatňování této dohody;

II.

dává Mezinárodnímu úřadu pokyny pro přípravu revizních konferencí;

III.

přezkoumává a schvaluje zprávy a činnost generálního ředitele Organizace (dále jen „generální ředitel“) týkající se Zvláštní unie a dává mu potřebné pokyny v otázkách spadajících do kompetence Zvláštní unie;

IV.

stanoví program, schvaluje dvouletý rozpočet Zvláštní unie a schvaluje její závěrečné účty;

V.

schvaluje finanční řád Zvláštní unie;

VI.

schvaluje pořízení oficiálních textů mezinárodního třídění v jiných jazycích než v angličtině a francouzštině;

VII.

zřizuje, kromě Výboru znalců uvedeného v článku 3, jiné výbory znalců a pracovní skupiny, které považuje za účelné pro uskutečňování cílů Zvláštní unie;

VIII.

rozhoduje o tom, které státy, jež nejsou členy Zvláštní unie a které mezinárodní nevládní organizace mohou být připuštěny jako pozorovatelé k jeho zasedání;

IX.

schvaluje úpravy článků 5 až 8;

X.

činí další vhodná opatření zaměřená na dosažení cílů Zvláštní unie;

XI.

plní všechny ostatní úkoly, které vyplývají z této dohody.

b)

O otázkách, které zajímají rovněž jiné unie spravované Organizací, rozhoduje Shromáždění po vyslechnutí Koordinačního výboru Organizace.

3.
a)

Každý členský stát Shromáždění má 1 hlas.

b)

Polovina členských států Shromáždění tvoří kvorum (nejnižší nezbytný počet pro schopnost usnášet se).

c)

Je-li na zasedání počet zastoupených států nižší než polovina, avšak činí-li nebo převyšuje-li jednu třetinu členských států Shromáždění, může Shromáždění činit rozhodnutí, a to bez ohledu na ustanovení písmene b); rozhodnutí Shromáždění, s výjimkou rozhodnutí o jednacím řádu, se však stanou vykonavatelnými teprve po splnění dále uvedených podmínek. Mezinárodní úřad oznámí tato rozhodnutí těm členským státům Shromáždění, které nebyly zastoupeny, a vyzve je, aby ve lhůtě tří měsíců, která je počítána od data tohoto sdělení, odevzdaly písemně svůj hlas nebo abstenci. Jestliže po uplynutí této lhůty je počet států, které takto odevzdaly svůj hlas nebo abstenci, roven nejméně počtu států chybějících k dosažení kvora na zasedání, tato rozhodnutí se stanou vykonavatelnými za předpokladu, že je současně dosaženo potřebné většiny.

d)

S výjimkou ustanovení článku 8 odstavce 2 jsou Shromážděním přijímána rozhodnutí dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů.

e)

Abstence se nepočítá jako hlas.

f)

Delegát může zastupovat pouze jeden stát a může hlasovat pouze jeho jménem.

g)

Členské státy Zvláštní unie, které nejsou členy Shromáždění, jsou připuštěny na jeho schůze jako pozorovatelé.

4.
a)

Shromáždění se schází jednou za dva roky na řádné zasedání svolané generálním ředitelem, a to s výjimkou mimořádných případů, ve stejné době a na stejném místě jako Valné shromáždění Organizace.

b)

Shromáždění se schází na mimořádné zasedání svolané generálním ředitelem na žádost jedné čtvrtiny členských států Shromáždění.

c)

Generální ředitel připraví pro každé zasedání pořad jednání.

5.

Shromáždění schvaluje svůj jednací řád.

Článek 6

Mezinárodní úřad

1.
a)

Administrativní úkoly Zvláštní unie zajišťuje Mezinárodní úřad.

b)

Mezinárodní úřad zejména připravuje zasedání Shromáždění a Výboru znalců a všech ostatních výborů znalců nebo pracovních skupin, které mohou být Shromážděním nebo Výborem znalců zřízeny a zajišťuje sekretariát těchto orgánů.

c)

Generální ředitel je nejvyšším úředníkem Zvláštní unie a zastupuje ji.

2.

Generální ředitel a jím určení spolupracovníci se účastní bez hlasovacího práva všech zasedání Shromáždění, Výboru znalců nebo všech ostatních výborů nebo pracovních skupin, které Shromáždění nebo Výbor znalců mohou ustavit. Generální ředitel nebo jím určený spolupracovník je z úřední povinnosti tajemníkem těchto orgánů.

3.
a)

Mezinárodní úřad připravuje podle pokynů Shromáždění revizní konference o ustanoveních dohody, kromě článků 5 až 8.

b)

Mezinárodní úřad se může radit o přípravě revizních konferencí s mezivládními organizacemi a s mezinárodními nevládními organizacemi.

c)

Generální ředitel a osoby jím určené se účastní bez hlasovacího práva jednání revizních konferencí.

4.

Mezinárodní úřad plní všechny ostatní úkoly, kterými byl pověřen.

Článek 7

Financování

1.
a)

Zvláštní unie má svůj rozpočet.

b)

Rozpočet Zvláštní unie obsahuje vlastní příjmy a výdaje Zvláštní unie, její příspěvek do rozpočtu společných výdajů unií a případně částku danou k dispozici rozpočtu Konference Organizace.

c)

Za společné výdaje unií se považují výdaje, které se nevztahují výlučně na Zvláštní unii, nýbrž vztahují se také na jednu nebo více dalších unií spravovaných Organizací. Podíl Zvláštní unie na těchto společných výdajích je úměrný zájmu, který na nich Zvláštní unie má.

2.

Rozpočet Zvláštní unie se sestavuje s přihlédnutím k požadavkům koordinace s rozpočty ostatních unií spravovaných Organizací.

3.

Rozpočet Zvláštní unie zahrnuje tyto příjmy:

I.

příspěvky členských států Zvláštní unie;

II.

poplatky a dávky za služby poskytované Mezinárodním úřadem z titulu Zvláštní unie;

III.

výtěžek z prodeje publikací Mezinárodního úřadu týkajících se Zvláštní unie a z dávek za tyto publikace;

IV.

dary, odkazy a subvence;

V.

nájemné, úroky a další různé příjmy.

4.
a)

Při určování částky příspěvků uvedených v odstavci 3 I, patří každý členský stát Zvláštní unie do téže třídy, do níž je zařazen v Pařížské unii na ochranu průmyslového vlastnictví, a platí své roční příspěvky podle počtu jednotek, jaký je stanoven pro takovou třídu v této unii.

b)

Roční příspěvek každého členského státu Zvláštní unie sestává z částky, jejíž poměr k celkové částce ročních příspěvků všech států pro rozpočet Zvláštní unie je stejný jako poměr mezi počtem jednotek třídy, do které je zařazen a celkovým počtem jednotek všech států.

c)

Příspěvky jsou splatné prvního ledna každého roku.

d)

Stát, který je v prodlení s placením svých příspěvků, nemá právo hlasovat v žádném orgánu Zvláštní unie, rovná-li se částka nedoplatků celkové částce příspěvků, které má platit tento stát za dva předcházející plné roky, nebo překračuje-li ji. Orgán Zvláštní unie může však dovolit takovému státu, aby v daném orgánu i nadále vykonával své hlasovací právo, má-li tento orgán za to, že k prodlení došlo za mimořádných a nevyhnutelných okolností.

e)

V případě, kdy rozpočet nebude schválen před začátkem nového finančního období, bude převeden rozpočet z minulého roku, a to způsobem stanoveným finančním řádem.

5.

Výše poplatků a dávek za služby poskytované Mezinárodním úřadem z titulu Zvláštní unie určí generální ředitel, který o tom podá zprávu Shromáždění.

6.
a)

Zvláštní unie má provozovací kapitálový fond, který se vytvoří jednorázovou platbou poskytnutou každým státem Zvláštní unie. Stane-li se fond nedostatečným, rozhodne Shromáždění o jeho zvýšení.

b)

Výše počáteční platby každého státu do uvedeného fondu nebo jeho účasti na zvýšení tohoto fondu je úměrná ročnímu příspěvku toho kterého státu platnému v roce, během něhož se fond vytvoří nebo během něhož se učiní rozhodnutí o jeho zvýšení.

c)

Poměrnou částku a způsob platby určí Shromáždění na návrh generálního ředitele poté, co vyslechlo názor Koordinačního výboru Organizace.

7.
a)

Dohoda o sídle Organizace uzavřená se státem, na jehož území Organizace sídlí stanoví, že tento stát poskytuje zálohy v případech, kdy je provozní kapitálový fond nedostačující. Výše těchto záloh a podmínky, za nichž jsou poskytovány, jsou v každém jednotlivém případě předmětem samostatných dohod mezi tímto státem a Organizací.

b)

Stát uvedený pod písmenem a) a Organizace mají každý právo vypovědět závazek poskytovat zálohy, a to formou písemného oznámení. Výpověď se stane účinnou tři roky po uplynutí roku, ve kterém byla oznámena.

8.

Revize účtů je zajišťována způsobem, který je stanoven finančním řádem, jedním nebo více státy Zvláštní unie nebo externími revizory, které s jejich souhlasem ustanoví Shromáždění.

Článek 8

Úpravy článků 5 až 8

1.

Návrhy na úpravy článků 5, 6, 7 a tohoto článku může předložit každý členský stát Shromáždění nebo generální ředitel. Tyto návrhy oznamuje generální ředitel členským státům Shromáždění alespoň šest měsíců před jejich projednáváním ve Shromáždění.

2.

Úpravy článků uvedených v odstavci 1 schvaluje Shromáždění. Jejich schválení vyžaduje tříčtvrtinové většiny odevzdaných hlasů; avšak jakékoliv úpravy článku 5 a tohoto odstavce vyžadují čtyři pětiny odevzdaných hlasů.

3.

Úpravy článků uvedených v odstavci 1 vstoupí v platnost měsíc poté, co generální ředitel obdrží písemné oznámení o jejich přijetí. Úpravy musí být přijaty třemi čtvrtinami počtu států, které byly členy Zvláštní unie v době, kdy úprava byla schválena. Přijetí musí být učiněno v souladu s příslušnými ústavními pravidly. Každá úprava uvedených článků takto přijatá váže všechny státy, které jsou členy Zvláštní unie v době, kdy úprava vstoupí v platnost, nebo které se stanou jejími členy později; avšak každá úprava, která má za následek zvýšení finančních závazků států Zvláštní unie, váže pouze ty státy, které takovou úpravu notifikovaly.

Článek 9

Ratifikace a přístup; vstup v účinnost

1.

Každý ze států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, který podepsal tuto dohodu, ji může ratifikovat, a nepodepsal-li ji, může k ní přistoupit.

2.

Ratifikační listiny a listiny o přístupu se ukládají u generálního ředitele.

3.
a)

Pro prvních 5 států, které uložily své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato dohoda v účinnost 3 měsíce po uložení páté takové listiny.

b)

Pro každou další zemi vstoupí tato dohoda v účinnost 3 měsíce poté, co generální ředitel notifikuje její ratifikaci nebo přístup k ní, pokud v ratifikační listině nebo v listině o přístupu není udáno pozdější datum. V takovém případě vstoupí tato dohoda pro tento stát v účinnost k udanému datu.

4.

Ratifikace nebo přístup právem znamená přijetí všech ustanovení a přiznání všech výhod plynoucích z této dohody.

Článek 10

Účinnost a doba trvání dohody

Tato dohoda má stejnou účinnost a dobu trvání jako Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.

Článek 11

Revize článků 1 až 4 a 9 až 15

1.

Články 1 až 4 a 9 až 15 této dohody je možno revidovat, aby bylo dosaženo žádoucích zlepšení.

2.

Každá revize má být předmětem konference, kterou konají delegáti členských států Zvláštní unie.

Článek 12

Výpověď

1.

Každý stát může vypovědět tuto dohodu oznámením zaslaným generálnímu řediteli. Tato výpověď je účinná pouze pro stát, který ji podal. Vůči ostatním státům Zvláštní unie zůstává dohoda platná a vykonatelná.

2.

Výpověď nabývá účinnosti jeden rok po dni, kdy o tom generální ředitel obdrží oznámení.

3.

Právo výpovědi obsažené v tomto článku nemůže žádný stát využít, dokud neuplyne pět let ode dne, kdy se stál členem Zvláštní unie.

Článek 13

Území

Pro tuto dohodu se použijí ustanovení článku 24 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Článek 14

Podpisy, jazyky, oznámení

1.
a)

Tato dohoda je podepsána v jednom originálním exempláři vyhotoveném v anglickém a francouzském jazyku, přičemž obě znění jsou stejně závazná. Originální znění je uloženo u švýcarské vlády.

b)

Tato dohoda zůstává otevřena k podpisu do 30. června 1969 v Bernu.

2.

Generální ředitel pořídí po konzultacích se zúčastněnými vládami oficiální texty v jiných jazycích, jež může určit Shromáždění.

3.

Generální ředitel předá dvě vládou Švýcarska ověřené kopie podepsaného textu této dohody vládám těch států, které ji podepsaly, a vládě každého jiného státu, který o to požádá.

4.

Generální ředitel dá zaregistrovat tuto dohodu u sekretariátu Organizace spojených národů.

5.

Generální ředitel oznamuje vládám všech států Zvláštní unie datum vstupu této dohody v účinnost, podepsání, uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu, přijetí změn této dohody a datum jejich vstupu v účinnost a notifikace výpovědí.

Článek 15

Přechodná ustanovení

Do doby, kdy první generální ředitel nastoupí do funkce, považují se v této dohodě odkazy na Mezinárodní úřad nebo na generálního ředitele za odkazy na Spojené mezinárodní kanceláře na ochranu duševního vlastnictví (BIRPI) nebo na jejich ředitele.

Příloha k vyhlášce č. 28/1981 Sb.

SEZNAM TŘÍD A PODTŘÍD MEZINÁRODNÍHO TŘÍDĚNÍ

 

Třída

1 — Potravinářské výrobky včetně dietetických potravin

01

Pečivo, suchary, jemné pečivo, těstoviny

02

Čokoláda, cukrovinky, zmrzliny

03

Sýry, máslo a ostatní mléčné výrobky, jakož i jejich náhražky

04

Výrobky řeznické a uzenářské

05

Krmiva

99

Různé

 

Třída

2 — Oděvní zboží včetně obuvi

01

Oděvní součásti

02

Spodní odívání, prádlo, šněrovačky, podprsenky

03

Pokrývky hlavy

04

Obuv (včetně vysokých bot, bot a domácí obuvi)

05

Punčochy a ponožky

06

Kravaty, šátky a šály

07

Rukavičkářské výrobky

08

Krátké zboží

99

Různé

 

Třída

3 — Cestovní potřeby, předměty osobní potřeby neobsažené v jiných třídách

01

Cestovní kufry, příruční kufry a pouzdra

02

Kabely, náprsní tašky, peněženky, pouzdra

03

Deštníky, hole

04

Vějíře

99

Různé

 

Třída

4 — Kartáčnické zboží

01

Kartáče a košťata na čištění

02

Toaletní kartáče a kartáče na šaty

03

Kartáče průmyslové

04

Štětce

99

Různé

 

Třída

5 — Textilní výrobky nikoli konfekční, fólie z umělých hmot nebo látek a kůže

01

Příze

02

Textilní látky (tkané, pletené nebo vyrobené jiným způsobem)

03

Fólie z umělých hmot nebo látek

04

Plsť

05

Potahové fólie (tapety, linoleum atd.)

06

Krajky

07

Výšivky

99

Různé

 

Třída

6 — Bytové vybavení

01

Nábytek

02

Matrace a polštáře

03

Záclony (hotové k použití)

04

Koberce

05

Rohože a běhouny

06

Zrcadla a rámy

07

Ramínka na šaty

08

Pokrývky

09

Prádlo pro domácnost a stolní prádlo

99

Různé

 

Třída

7 — Potřeby pro domácnost, neobsažené v ostatních třídách

01

Nádobí a skleněné zboží

02

Přístroje a nádoby kuchyňské

03

Nože, vidličky, lžíce

04

Sporáky, opékače topinek atd.

05

Přístroje na sekání, mletí a míchání

06

Žehličky, přístroje na mytí, čištění a sušení

99

Různé

 

Třída

8 — Nářadí a železářské zboží

01

Nástroje a nářadí pro zemědělství, lesnictví a zahradnictví

02

Ostatní nástroje a nářadí

03

Zámky a kování

04

Hřebíky, šrouby, matky, svorníky atd.

99

Různé

 

Třída

9 — Obaly a nádoby

01

Lahve, lahvičky, demižóny a hrnce

02

Uzávěry

03

Konve a sudy

04

Krabice, bedny

05

Košíčky na potraviny, koše

06

Pytle, schránky, tuby a pouzdra

07

Konzervové krabice

08

Lana, provazy, pásy atd. pro balicí účely

99

Různé

 

Třída

10 — Hodinářské a měřicí přístroje

01

Hodiny pokojové a kyvadlové

02

Hodinky kapesní a náramkové

03

Budíky

04

Ostatní hodiny

05

Všechny ostatní časoměrné přístroje

06

Ciferníky, ručičky a všechny ostatní součásti hodin a jiných časoměrných

přístrojů

07

Geodetické, námořní, akustické a meteorologické přístroje

08

Přístroje na měření fyzikálních veličin, např. délky, tlaku atd.

09

Přístroje na měření teploty

10

Přístroje na měření elektrických veličin (voltmetry atd.)

11

Zkušební přístroje

99

Různé

 

Třída

11 — Ozdoby

01

Šperky

02

Bibeloty, ozdoby na stůl, na krb, na zeď, včetně nádob na květiny

03

Medaile a odznaky

04

Umělé květiny, rostliny a plody

05

Sváteční dekorační předměty

99

Různé

 

Třída

12 — Vozidla

01

Vozidla tažená zvířaty

02

Ruční vozíky a kolečka

03

Lokomotivy a vagóny pro železnice a ostatní kolejová vozidla

04

Lanovky a sedačkové výtahy

05

Zdvihadla

06

Lodě a čluny

07

Letadla a kosmická vozidla

08

Automobily a autobusy

09

Nákladní auta a traktory

10

Přívěsy a obytné přívěsy

11

Motocykly a kola

12

Dětské vozíky a vozíky pro tělesně postižené

13

Vozidla pro speciální potřebu

14

Pneumatiky a obruče pro vozidla, jiná výstroj a výzbroj pro vozidla

neobsažená v jiných třídách

99

Různé

 

Třída

13 — Zařízení pro výrobu, rozvod nebo transformaci elektrické energie

01

Generátory a motory

02

Transformátory, usměrňovače, baterie, akumulátory

03

Materiál a zařízení pro rozvod a řízení elektrické energie

99

Různé

 

Třída

14 — Elektrické a elektronické přístroje

01

Přístroje pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu

02

Přístroje pro záznam, reprodukci a zpracování informací

03

Telekomunikační a zpravodajské přístroje (přístroje telegrafické,

dálnopisné, televizní a rozhlasové)

04

Zesilovače

99

Různé

 

Třída

15 — Stroje pro průmysl a domácnost

01

Neelektrické motory

02

Pumpy a kompresory

03

Zemědělské stroje

04

Stavební stroje

05

Stroje pro průmysl jinde neuvedené

06

Stroje na mytí a čištění pro průmyslové účely

07

Stroje na mytí a čištění pro použití v domácnosti

08

Textilní stroje pro průmyslové účely na šití, pletení a vyšívání

09

Textilní stroje pro domácnost na šití, pletení a vyšívání

10

Chladicí stroje k průmyslovým účelům

11

Chladicí stroje pro domácnost

12

Stroje pro výrobu a přípravu potravin

99

Různé

 

Třída

16 — Výrobky pro fotografii, kinematografii a optiku

01

Fotografické přístroje

02

Filmovací přístroje

03

Projekční přístroje pro statické obrazy

04

Přístroje na promítání filmů

05

Fotokopírovací a zvětšovací přístroje

06

Vyvolávací přístroje

07

Příslušenství

08

Optické zboží jako brýle, mikroskopy atd.

99

Různé

 

Třída

17 — Hudební nástroje

01

Klávesové nástroje (včetně elektronických a jiných varhan)

02

Dechové nástroje

03

Strunné nástroje

04

Bicí nástroje

05

Mechanické hudební nástroje

99

Různé

 

Třída

18 — Tiskařské a kancelářské stroje

01

Psací a počítací stroje s výjimkou elektronických

02

Tiskařské stroje pro knihtisk

03

Tiskařské stroje pro jiné způsoby tisku (mimo fotokopírovacích)

04

Typografická písma a znaky

05

Stroje na ořezávání papíru

99

Různé

 

Třída

19 — Papírnické zboží, kancelářské potřeby, potřeby pro umělce a pro vyučování

01

Psací papír a obálky

02

Kancelářské potřeby

03

Kalendáře

04

Vazby

05

Pohlednice a ostatní tiskoviny

06

Materiál a potřeby pro ruční psaní

07

Materiál a potřeby pro malování s výjimkou štětců pro sochaře, rytce a pro jiné umělecké techniky

08

Učební pomůcky

99

Různé

 

Třída

20 — Zařízení pro prodej a propagaci

01

Prodejní automaty

02

Potřeby pro výstavy a prodejny

03

Reklamní tabule a návěstidla

99

Různé

 

Třída

21 — Hry, hračky a sportovní potřeby

01

Hry

02

Hračky

03

Nářadí a předměty pro gymnastiku a sport

04

Ostatní předměty pro zábavu a obveselení

05

Stany

99

Různé

 

Třída

22 — Zbraně a potřeby pro lov, rybaření, pro hubení škodlivých zvířat

01

Sečné a bodné zbraně

02

Střelné zbraně

03

Munice, rozněcovadla a střely

04

Lovecké potřeby (s výjimkou zbraní)

05

Rybářské pruty

06

Navijáky

07

Háčky

08

Ostatní potřeby rybářské

09

Pasti a potřeby k hubení škodlivých zvířat

99

Různé

 

Třída

23 — Zařízení sanitární, topná, ventilační a vzduchotechnická

01

Přístroje pro rozvod tekutin a plynů (včetně kohoutů a potrubí)

02

Sanitární zařízení (vany, sprchy, umyvadla, WC, sanitární bloky atd.)

03

Topná zařízení

04

Ventilační a klimatizační zařízení

05

Pevná paliva

99

Různé

 

Třída

24 — Lékařství a laboratoře

01

Zařízení pro převoz nemocných a pro umísťování nemocných v nemocnici

02

Přístroje a zařízení pro nemocnice (pro diagnózy, vyšetření, operace a ošetření, jakož i pro vyšetření očí)

03

Lékařské, chirurgické a zubolékařské nástroje

04

Protézy

05

Obvazy, bandáže a prostředky pro léčebnou péči

99

Různé

 

Třída

25 — Stavby a stavební prvky

01

Stavební materiál a stavební prvky jako kámen, cihly, trámy, tašky, břidlice, panely

02

Okna, dveře, rolety atd.

03

Profily

04

Domy, garáže a ostatní stavby

05

Stavební díly pro hlubinné stavby

99

Různé

 

Třída

26 — Osvětlovací zařízení

01

Elektrické a jiné zdroje světla jako žárovky, osvětlovací trubice a osvětlovací desky

02

Lampy, stojací lampy, lustry, nástěnné a stropní lampy

03

Přístroje veřejného osvětlení (venkovní lampy, osvětlení scénické, světlomety)

04

Pochodně, přenosné lampy a lucerny

05

Svíčky, svícny

06

Stínidla

99

Různé

 

Třída

27 — Tabák, kuřácké potřeby

01

Tabák, doutníky a cigarety

02

Dýmky, špičky na doutníky a špičky na cigarety

03

Popelníky

04

Zápalky

05

Zapalovače

06

Pouzdra na doutníky a na cigarety, tabatěrky, dózy

99

Různé

 

Třída

28 — Výrobky a předměty kosmetické a farmaceutické, toaletní potřeby a zařízení

01

Farmaceutické výrobky a předměty

02

Kosmetické výrobky a předměty

03

Toaletní předměty a zařízení pro pěstění krásy

99

Různé

 

Třída

29 — Zařízení a výstroj pro záchranu a pro ochranu lidí

01

Protipožární zařízení a výstroj

02

Zařízení a výstroj pro záchranu na vodě a pod vodou

03

Zařízení a výstroj pro záchranné akce v horách

04

Zařízení a výstroj pro záchranu před jiným nebezpečím (dopravní, důlní, pracovní nehody apod.)

99

Různé

 

Třída

30 — Pěstování a chov zvířat

01

Boudy a ohrady

02

Zařízení pro krmení a napájení

03

Sedlářské zboží

04

Zařízení a výstroj pro záchranu zvířat

99

Různé

 

Třída

31 — Různé (všechny výrobky neobsažené v předchozích třídách)