Čekejte, prosím...
A A A
117/1983 Sb. znění účinné od 1. 11. 1983 do 31. 12. 1992

117

 

ZÁKON

ze dne 27. října 1983,

kterým se mění a doplňuje celní zákon

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Celní zákon č. 44/1974 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 32 zní:

"§ 32

 

Pokud mezinárodní smlouva, kterou je Československá socialistická republika vázána, nestanoví jinak, mohou pracovníci celní správy zastavovat osoby a dopravní prostředky, provádět celní prohlídku zavazadel. dopravních prostředků, jejich nákladů a průvodních listin jen v celním pohraničním pásmu.".

 

2.

V § 112 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Proti rozhodnutí celního ředitelství o stanovení celní hodnoty obchodního zboží podle odstavce 1 lze podat opravný prostředek k soudu․ O tomto opravném prostředku rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu má celní ředitelství sídlo.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.