Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26/1983 Sb. znění účinné od 1. 4. 1983 do 31. 1. 1991

26

 

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 14. ledna 1983,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých

analytických normálech

 

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 7 odst. 1 písm. f) a § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:

Čl. I

Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 zní:

"(1) Československý analytický normál (též československý referenční materiál složení, dále jen "normál") je míra v podobě látky nebo materiálu o přesně stanoveném obsahu jedné nebo více složek, která je ověřená Úřadem pro normalizaci a měření (dále jen "úřad").".

 

2.

§ 2 odst. 1 zní:

"(1) Organizace vyrábějící materiál určený pro normál (dále jen "výrobce") předkládá technické zadání této výroby před jejím započetím úřadu ke schválení․".

 

3.

§ 2 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) K ohlášení ukončené výroby materiálu pro normál připojí výrobce protokol o dosažených výsledcích ve vztahu k technickému zadání; zároveň předá úřadu vzorky materiálu podle § 3.".

 

4.

§ 4 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ověřování normálu má povahu zjišťování a stanovení určitých hodnot (atestace). V odůvodněných případech zejména když se ověření provádí pomocí státního etalonu, 1 neprovádějí se ověřovací rozbory na různých místech a v různé době podle odstavce 1 a postup ověřování se stanoví ve schváleném technickém zadání.".

 

5.

§ 6 se doplňuje odstavci 4 a 5, které zní:

"(4) Úřad může podle povahy normálu stanovit i jiný způsob úředního ověření, než jaký je uveden v odstavci 2.

(5) Vzorky určené k úschově podle odstavce 2 i podle § 3 jsou ve stanoveném množství předávány úřadu bezplatně.".

 

6.

Za § 9 se vkládá § 9a, který spolu s nadpisem zní:

"§ 9a

Referenční materiál vlastností

 

(1) Československý referenční materiál vlastností (dále jen "referenční materiál") je míra v podobě látky nebo materiálu, která po dobu její platnosti trvalým způsobem reprodukuje hodnotu určité veličiny a je úředně ověřená úřadem.

(2) Pro referenční materiál stanovený a používaný jako hlavní podnikový etalon 2 platí ověření provedené podle této vyhlášky jako typové ověření a úřední ověření provedené před jeho uvedením do oběhu.

(3) Na referenční materiály se vztahují přiměřeně také ustanovení vyhlášky týkající se normálů, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1".

 

7.

Za § 9 se dále vkládají § 9b a § 9c, které spolu s nadpisem zní:

"Ustanovení společná

 

§ 9b

 

(1) Na žádost organizace může úřad výjimečně ověřit materiál pro normál nebo referenční materiál, aniž bylo postupováno podle § 2 anebo povolit jeho ověření v zahraničí.

(2) Tuzemský odběratel normálu z dovozu nebo referenčních materiálů z dovozu je povinen si opatřit před uzavřením hospodářské smlouvy s organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti od úřadu povolení a předložit úřadu potřebné podklady, zejména z hlediska potřebnosti dovozu. 3

(3) Normál z dovozu nebo referenční materiál z dovozu se považuje za ověřený podle této vyhlášky, pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Československá socialistická republika vázána.

(4) Rejstřík normálů a referenčních materiálů vede Československý metrologický ústav. Tento ústav v rozsahu stanoveném úřadem rovněž zajišťuje příslušné organizační a technické činnosti podle této vyhlášky a fakturuje organizacím podle ceníku metrologických výkonů úhrady za úřední ověřování.

 

§ 9c

 

Tato vyhláška se nevztahuje na provozní normály a provozní referenční materiály, které nejsou určeny k úřednímu ověření.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1983.

Předseda:

Ing. Hill CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě (dále jen "zákon").

§ 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 1 zákona.

§ 7 odst. 1 písm. f) zákona.

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě (dále jen "zákon").

2

§ 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 1 zákona.

3

§ 7 odst. 1 písm. f) zákona.