Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

218/1994 Sb. znění účinné od 30. 11. 1994

218

 

ZÁKON

ze dne 3. listopadu 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví

státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 15 odst. 2 se za písmeno j) doplňuje nové písmeno k), které zní:

"k)

k převodu 3,0 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na rok 1995, které budou v letech 1995 a 1996 použity na financování investičních akcí Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.".

2.

V § 15 odst. 3 se za slova "odstavce 2" vkládají slova "písm. a) až j)".

3.

V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní :

"(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zmocňuje, aby po projednání s Ministerstvem financí vydalo obecně závazný právní předpis, kterým se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení podle § 15 odst․ 2 písm. k) tohoto zákona.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.