Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

70/1994 Sb. znění účinné od 29. 4. 1994 do 31. 12. 2016

70

 

ZÁKON

ze dne 22. března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,

o loteriích a jiných podobných hrách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon české národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s Ministerstvem zemědělství a výživy České republiky".

 

2.

V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Povolení u dostihových sázek může být vydáno pouze tehdy, bude-li 90 % výtěžku použito na chov dostihových plemen koní․".

Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.

Havel v.r.

Klaus v.r.