Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

273/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

zákonem č. 417/2009 Sb.

27.11.2009

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

Více...

273

 

ZÁKON

ze dne 11. října 1996

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování.

(2)

Sídlem Úřadu je Brno.

(3)

V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

(4)

S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.

(5)

Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.

(6)

Předseda Úřadu se může své funkce vzdát.

(7)

Výkon funkce předsedy Úřadu končí

a)

dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce,

b)

uplynutím jeho funkčního období,

c)

dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo

d)

dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin.

(8)

Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen

a)

nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebo

b)

narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu․

(9)

Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(10)

Předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

(11)

Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

§ 2

Úřad:

a)

vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,

b)

vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,

c)

vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 187/1999 Sb.2.9.1999