Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

98/1996 Sb. znění účinné od 26. 4. 1996

98

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 5. dubna 1996,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky

a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č․ 43/1995 Sb., se mění takto:

1.

§ 12 odst. 5 písm. c) zní:

c)

zaměstnavatelé příslušní k Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., na účet číslo 19-5175630277/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Brno.“.

2.

V § 1 odst. 1 písm. b), v § 1 odst. 2 písm. a) a v příloze č. 1 bodu 2 se obchodní jméno „Kooperativa, moravskoslezská družstevní pojišťovna, a. s.,“ nahrazuje obchodním jménem „Moravskoslezská KOOPERATIVA, družstevní pojišťovna, a. s.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.