Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

125/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 185/2001 Sb.

1.1.2002

zrušeno

zákonem č. 132/2000 Sb.

1.1.2001

zákonem č. 37/2000 Sb.

29.2.2000

Více...

125

 

ZÁKON

ze dne 13. května 1997

o odpadech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 1-2)

§ 1

Předmět a působnost zákona

(1)

Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady.

(2)

Zákon se nevztahuje na nakládání

a)

s odpadními a zvláštními vodami,1

b)

s odvaly, výsypkami a odkališti vzniklými při hornické činnosti,2

c)

s odpady drahých kovů,3

d)

s radioaktivními odpady,4

e)

s mrtvými lidskými těly, orgány a ostatky,5

f)

s uhynulými těly zvířat, 6

g)

s chemickými látkami a chemickými přípravky.6a

 

(3)

Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor2 a na odkaliště.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.7 Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona.

(2)

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

(3)

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

(4)

Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

(5)

Využívání odpadů je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, k recyklaci odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů.

(6)

Úprava odpadů je změna jejich fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností za účelem umožnění jejich přepravy, dopravy, využití nebo zneškodnění nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

(7)

Zneškodňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor.8

(8)

Dovoz a vývoz odpadů je každý přechod odpadů přes státní hranice, vyjma tranzitní přepravy.

(9)

Tranzit odpadů je přeprava odpadů od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu v České republice.

(10)

Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění.

(11)

Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou.

(12)

Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

(13)

Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů;9 původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů.

(14)

Obalem je soubor prostředků, které se používají k zajištění balení, to je k ochraně výrobků, ochraně umožňující oběh zboží a usnadňující jeho prodej a spotřebu.

ČÁST DRUHÁ

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (§ 3-10)

§ 3

Všeobecné povinnosti

(1)

Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

(2)

S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy platnými pro výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi,10

(3)

Některé nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí, podléhají zpřísněnému režimu. Jejich seznam stanoví Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.

(4)

Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených, ve smyslu tohoto zákona nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy.11 Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy.12 Podmínky pro využití odpadů jako hnojiva stanoví Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

(5)

Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem, který je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy. Na každého, kdo převezme odpady od původce, přecházejí povinnosti původce (§ 5).

(6)

Je-li původce odpadu znám, ale nezdržuje se na území České republiky, zajistí zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad. Náklady s tím spojené je povinen hradit původce.

(7)

Nepodaří-li se příslušnému okresnímu úřadu v řízení o odstranění protiprávního stavu [§ 26 odst. 1 písm. d)] podle tohoto zákona zjistit právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která odpad umístila na nemovitost, která není určena k ukládání odpadů, přechází povinnost zajistit zneškodnění odpadu na vlastníka nemovitosti, na níž je odpad umístěn, a to na jeho vlastní náklady. Pokud vlastník nemovitosti v tomto řízení prokáže, že umístění odpadu jím nebylo způsobeno ani jím zaviněno a že učinil veškerá opatření k ochraně své nemovitosti, která lze na něm vyžadovat, uhradí mu účelně vynaložené náklady na zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad.

(8)

Seznam nebezpečných odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, stanoví ministerstvo vyhláškou.

(9)

Ředění nebo míchání odpadů za účelem snížení koncentrace nebezpečných látek pro následné zneškodnění je zakázáno․

(1)

Původce nebo oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. Katalog odpadů vydá ministerstvo vyhláškou. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, nebo v případě pochybností, zařadí odpad ministerstvo na návrh okresního úřadu. Na toto řízení se nevztahuje správní řád.13 Zařazení podle Katalogu odpadů nezbavuje původce odpadu nebo oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a nezbavuje ho odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem.

(2)

S odpady, které jsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné, je původce nebo oprávněná osoba povinna nakládat jako s odpady nebezpečnými. Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, je původce nebo oprávněná osoba povinna vést tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když takto není označen v Katalogu odpadů.

(3)

Pokud původce nebo oprávněná osoba stanoveným způsobem prokáže, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, není povinna dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; je však povinna trvale kontrolovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným.

(4)

Nebezpečné vlastnosti odpadů hodnotí a osvědčení o vlastnostech odpadů vydává právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená společně ministerstvem a Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „pověřená osoba“).

(5)

Podmínky pověření podle odstavce 4, limity a způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a podrobnosti o vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

§ 5

Povinnosti původců odpadů

(1)

Původce odpadů (dále jen „původce“) je povinen

a)

odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

b)

odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,14

c)

nelze-li využít odpady podle písmena b), zajistit zneškodnění odpadů,

d)

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 4 odst. 3 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)

předávat nebezpečné odpady k využívání nebo zneškodňování pouze osobě oprávněné provozovat zařízení k úpravě, využívání nebo zneškodňování odpadů podle § 7 odst. 4 písm. a), nebo zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. f).

f)

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

g)

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,

h)

vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,

i)

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

j)

platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

k)

zpracovat plán odpadového hospodářství (dále jen "POH"). Náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Zpracovaný POH zasílá původce bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu.

(2)

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem příslušného okresního úřadu upustit.

(3)

Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

(4)

Oprávněná osoba, která převezme od původce odpady, přejímá na sebe též veškeré povinnosti původce stanovené tímto zákonem.

(5)

Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu. Tento souhlas se nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu.

(6)

Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 se vztahují i na obce jako původce komunálního odpadu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 6

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

(1)

Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů je povinna

a)

samostatně zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

b)

zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru a výkupu,

c)

odebírat či vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek,

d)

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

e)

zabezpečovat odpady před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,

f)

nakládat s nebezpečnými odpady nebo provozovat zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů lze pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu,

g)

vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,

h)

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.

(2)

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj oprávněná osoba se souhlasem příslušného okresního úřadu upustit.

(3)

Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je povinna při odběru a výkupu těchto odpadů vést evidenci osob, od kterých odpady odebrala nebo vykoupila; k plnění této povinnosti je oprávněna vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodebere ani nevykoupí.

(4)

Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru a výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila.

§ 7

Povinnosti při úpravě,

využívání a zneškodňování odpadů

(1)

Provozovat zařízení ke zneškodňování odpadů a dále zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu, který současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařízení.

(2)

Technické požadavky na tato zařízení, náležitosti jejich provozního řádu a podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3)

Správní úřady vydávající podle zvláštních předpisů15 rozhodnutí o užívání staveb nebo zařízení nevydají toto rozhodnutí, pokud nebude žadatelem předložen souhlas podle odstavce 1.

(4)

Oprávněná osoba je povinna

a)

zneškodňovat odpady a upravovat a využívat nebezpečné odpady podle odsouhlaseného provozního řádu,

b)

zabezpečit odpady před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,

c)

zveřejňovat seznam druhů odpadů, k jejichž zneškodňování nebo úpravě je oprávněna,

d)

vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,

e)

zneškodnit odpady v mimořádných případech na základě rozhodnutí příslušného okresního úřadu, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí původce, a pokud není znám, okresní úřad, který rozhodnutí vydal,

f)

umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení; na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

g)

zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí,

h)

při provozování skládky zřídit a vést finanční rezervu na asanaci a zajištění skládky po jejím uzavření,

i)

asanaci, rekultivaci a následnou péči zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy (§ 32).

(5)

Odpady lze energeticky využívat nebo zneškodňovat spalováním nebo jinými termochemickými metodami v zařízeních k tomu účelu určených a splňujících požadavky stanovené zvláštními předpisy.12 V zařízeních, která nebyla původně pro spalování odpadů určena, lze odpady spalovat pouze v případě, že jsou splněny požadavky stanovené zvláštními předpisy12 a na základě souhlasu správních úřadů.11

(6)

Technické provedení skládky odpadů musí zajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho ukončení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

(7)

Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky uvedené v odstavcích 2 a 6. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Provozovatel skládky je povinen v provozním řádu skládky určit seznam odpadů, které lze na skládce ukládat, a zajistit, aby na skládku nebyly ukládány jiné odpady než uvedené v provozním řádu.

§ 8

Povinnosti při přepravě a dopravě odpadů

(1)

Oprávněná osoba zabezpečující přepravu a dopravu je povinna

a)

zabezpečit přepravu a dopravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech,16

b)

umožnit kontrolním orgánům kontrolu nakládání s nebezpečným odpadem v průběhu jeho přepravy a dopravy; na vyžádání kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou a dopravou odpadů.

(2)

Účastníci přepravy a dopravy nebezpečných odpadů jsou povinni vést evidenci v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva a využívat přepravních tras stanovených na návrh územně příslušného okresního úřadu Ministerstvem dopravy a spojů ve spolupráci s územně příslušným orgánem kraje v přenesené působnosti.

§ 9

Nakládání s komunálním odpadem na území obce

(1)

Na území obce nakládá s komunálním odpadem ( § 2 odst. 3) obec nebo ta oprávněná osoba ( § 2 odst. 13), která k nakládání s komunálním odpadem obdržela písemný souhlas obce. Písemný souhlas uděluje obec v samostatné působnosti. Obec může stanovit bližší podmínky, za kterých může být souhlas udělen. Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád.

(2)

Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec může vyhláškou stanovit výši poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování odpadů včetně způsobu jeho výběru.

(3)

Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů obec splní, zajistí-li pravidelný svoz těchto odpadů oprávněnou osobou.

(4)

Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak stanoví obecně závazná vyhláška podle odstavce 2, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.

(5)

Původci nebo oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou na základě písemné dohody s obcí využívat systém nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí.

§ 10

Poplatek za komunální odpad

(1)

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit ( § 9 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území.

(2)

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Na rozúčtování se přiměřeně použijí předpisy o usměrňování cen služeb spojených s nájmem bytu.17a Vlastníci bytů vymezených jako jednotky podle zvláštního zákona,17 kteří nemají určeného správce, jsou poplatníky i plátci zároveň.

(3)

Správu poplatku25 vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.

(4)

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

(5)

Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem a rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.

(6)

Původci nebo oprávněné osoby, které produkují odpad podle Katalogu odpadů zařazený jako komunální a kteří se na základě písemné dohody s obcí zapojili do systému stanoveného obcí, platí cenu dohodnutou v této písemné dohodě.

ČÁST TŘETÍ

DOVOZ, VÝVOZ

A TRANZITNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ (§ 11-17)

§ 11

Obecné podmínky

(1)

Dovoz odpadů za účelem jejich zneškodnění v České republice je zakázán.

(2)

Vývoz odpadů vymezených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,18 je možný pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Vývoz nebezpečných odpadů za účelem recyklace do zemí, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je zakázán.

(3)

Dovoz, vývoz a tranzit odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je možný pouze se souhlasem ministerstva (červený seznam); tato vyhláška současně stanoví odpady, které jsou volně obchodovatelným zbožím, (zelený seznam).

(4)

Dovoz a tranzit odpadů uvedených ve žlutém seznamu je možný po splnění oznamovací povinnosti, a pokud ministerstvo do 30 dnů od přijetí písemného oznámení dovoz nebo tranzit odpadů nezamítne nebo nestanoví podmínky. Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na odpady, které nejsou zařazeny v červeném, žlutém ani zeleném seznamu.

(5)

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)

seznam odpadů, jejichž dovoz, vývoz a tranzit je možný pouze se souhlasem ministerstva, (červený seznam),

b)

seznam odpadů, které je možné dovézt pouze po splnění oznamovací povinnosti, (žlutý seznam),

c)

seznam odpadů, které jsou volně obchodovatelným zbožím, (zelený seznam) a

d)

náležitosti žádosti o dovoz, vývoz a tranzit odpadů.

Dovoz odpadů

§ 12

(1)

Souhlas podle § 11 odst. 3 se vydává na základě písemné žádosti žadatele obsahující předepsané náležitosti. Ministerstvo může žádat o doplnění podkladů.

(2)

Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých lze odpad dovézt. Vydaný souhlas lze při porušení tohoto zákona nebo stanovených podmínek odejmout. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí souhlasu nemá odkladný účinek.

(3)

Souhlas musí vždy obsahovat tyto podmínky:

a)

množství, druh a kategorii odpadů podle Katalogu odpadů (§ 4),

b)

způsob využití odpadů v České republice,

c)

druh a množství odpadů vzniklých zpracováním dovezených odpadů,

d)

trasu přepravy a dopravy odpadů na místo jejich využití,

e)

kód odpadu podle seznamů uvedených v § 11,

f)

dobu platnosti souhlasu.

§ 13

(1)

Záměr dovézt odpady dle § 11 odst. 4 je povinen žadatel písemně oznámit ministerstvu před zahájením dovozu. Přijetí oznámení potvrdí ministerstvo do tří pracovních dnů po jeho obdržení. Pokud ministerstvo do 30 dnů od data potvrzení příjmu oznámení nesdělí zamítnutí, lze dovoz uskutečnit.

(2)

Ministerstvo může v průběhu 30denní lhůty podle odstavce 1 sdělit žadateli podmínky, za kterých lze dovoz uskutečnit.

(3)

Dovoz lze uskutečnit do jednoho roku od data potvrzení příjmu oznámení.

§ 14

Příjemce dovezeného odpadu je povinen během tří pracovních dnů následujících po přijetí odpadu potvrdit na evidenčním listu jeho přijetí a nejpozději do 180 dnů oznámit využití dovezeného odpadu ministerstvu.

§ 15

Vývoz odpadů

(1)

Vývoz odpadů, s výjimkou odpadů, které jsou podle tohoto zákona volně obchodovatelným zbožím uvedeným ve vyhlášce ministerstva, je možný pouze na základě souhlasu ministerstva.

(2)

Souhlas podle odstavce 1 se vydává na základě písemné žádosti obsahující předepsané náležitosti. Ministerstvo může žádat doplnění podkladů. Ministerstvo do tří pracovních dnů po obdržení žádosti potvrdí její příjem. O žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne potvrzení příjmu žádosti. Souhlas může obsahovat podmínky, za kterých lze vývoz uskutečnit. Vydaný souhlas lze při porušení tohoto zákona nebo stanovených podmínek odejmout. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí souhlasu nemá odkladný účinek.

§ 16

Tranzit odpadů

V průběhu tranzitu nesmí být s přepravovaným odpadem nakládáno jinak než formou přepravy; každé jiné nakládání musí být bezodkladně oznámeno nejbližšímu okresnímu úřadu.

§ 17

Účastníkem řízení podle § 12 a 13 je dovozce a zpracovatel odpadu, pokud není dovozcem podle § 15 vývozce.

ČÁST ČTVRTÁ

VÝROBKY, OBALY A OBALOVÉ MATERIÁLY (§ 18-19)

§ 18

(1)

Výrobci a dovozci zboží nesmí uvádět na trh výrobky, jejichž nespotřebované části a obaly nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem, při kterém vliv na životní prostředí nepřesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy.19

(2)

Výrobci a dovozci obalů musí zajistit, že v používaných obalech nepřekročí součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu hodnoty stanovené vyhláškou ministerstva.

(3)

Výrobci a dovozci zboží jsou povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobků.

(4)

S účinností od 1. ledna 2008 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech.

§ 19

(1)

Výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů jsou povinni zajistit, aby nejpozději do 31. prosince 2000 byl obalový odpad využíván a recyklován v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

(2)

Výrobky a obaly musí být označeny pro účely dalšího nakládání s nimi způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva.

(3)

Vláda stanoví nařízením seznam výrobků a obalů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů.

(4)

Ten, kdo uvede na trh výrobek nebo obal stanovený nařízením vlády podle odstavce 3, je povinen výrobek nebo obal po jeho použití odebrat zpět.

(5)

Ministerstvo stanoví vyhláškou přípustný obsah olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v používaných obalech, rozsah využívání obalů a jejich recyklování a způsob označování výrobků a obalů.

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ (§ 20-21)

§ 20

(1)

Původci a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, vedou průběžně evidenci odpadů podle druhů, množství a způsobu nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu. Způsob vedení evidence a ohlašování odpadů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2)

Původci v případě, že produkují nebezpečné odpady podle § 3 odst. 3 nebo produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílají každoročně do 15. února roku následujícího hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu. Stejnou povinnost mají oprávněné osoby, které provádějí sběr, výkup, úpravu a zneškodňování odpadů.

(3)

Okresní úřad zpracovává na základě hlášení evidenci odpadů a nakládání s nimi v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Evidence o odpadech a evidence o nebezpečných odpadech podle § 3 odst. 3 se vede odděleně. Tyto evidence odpadů zasílá každoročně orgánu kraje v přenesené působnosti do 31. května. Orgán kraje v přenesené působnosti tyto evidence odpadů a nakládání s nimi zpracuje v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a zasílá je každoročně ministerstvu do 30. června běžného roku.

(4)

Evidenci odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje toto ministerstvo ve spolupráci s ministerstvem.

(5)

Každý má právo nahlížet na okresních úřadech a u orgánů krajů v přenesené působnosti do evidence o produkci odpadů, která je zpracovávaná okresními úřady a orgány kraje v přenesené působnosti podle odstavce 3.

§ 21

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1)

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou tuzemští přepravci povinni zaslat příslušnému okresnímu úřadu evidenční list v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

(2)

Při přepravě nebezpečných odpadů podle § 3 odst. 3 vedou evidenci o přepravě způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva všichni účastníci přepravy.

(3)

Odesílatel odpadu je povinen

a)

přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,

b)

zaslat evidenční list okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do deseti dnů od jejího zahájení,

c)

informovat okresní úřad příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí20 (dále jen „inspekce“) v případě, že do 20dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu,

d)

při přepravě nebezpečného odpadu podle § 3 odst. 3 informovat okresní úřad nejpozději v den zahájení přepravy.

(4)

Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do deseti dnů od jeho převzetí.

ČÁST ŠESTÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (§ 22-28)

§ 22

Státní správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají

a)

ministerstvo,

b)

inspekce,

c)

celní orgány,

d)

kraje,

 

e)

okresní úřady,

 

f)

obce.

§ 23

Ministerstvo

(1)

Ministerstvo

a)

je ústředním orgánem státní správy v oblasti nakládání s odpady,

b)

vykonává vrchní státní dozor v oblasti nakládání s odpady,

c)

vykonává funkci kompetentního úřadu při dovozu, vývozu a tranzitní přepravě odpadů podle mezinárodní úmluvy,18

d)

pověřuje právnické nebo fyzické osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

e)

rozhoduje v pochybnostech o zařazení odpadů ( § 4 odst. 1),

 

f)

zpracovává a vede souhrnnou evidenci o druzích odpadů, jejich množství a způsobu nakládání s nimi, a tuto evidenci zpřístupňuje občanům,

 

g)

zpracovává koncepce odpadového hospodářství.

 

(2)

Vrchním státním dozorem v oblasti nakládání s odpady je dozor nad tím, jak správní úřady, které vykonávají státní správu v oblasti nakládání s odpady, dodržují právní předpisy v této oblasti.

§ 24

Inspekce

(1)

Inspekce

a)

kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

b)

ukládá právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností; stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,

c)

může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou nebo ho odebrat (§ 38 odst. 3),

d)

dává ministerstvu podněty k uplatnění vrchního státního dozoru.

(2)

Inspekce spolupracuje s okresními úřady, celními orgány, Policií České republiky a finančními úřady, případně dalšími správními úřady a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc.

(3)

Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se při kontrolní činnosti prokazují průkazy inspekce.

§ 25

Celní orgány

(1)

Celní orgány21 kontrolují u zboží, které je při přechodu státní hranice deklarováno jako odpad určený k využití jako druhotná surovina nebo pro jiné účely, s výjimkou zneškodňování, a který není uveden ve vyhlášce ministerstva,

a)

zda odpad je vybaven doklady podle tohoto zákona a vyhlášky ministerstva,

b)

zda odpad odpovídá údajům uvedeným na průvodních dokladech podle tohoto zákona a vyhlášky ministerstva.

(2)

Celní orgány u zboží, které je při přechodu státní hranice deklarováno jako odpad určený k využití jako druhotná surovina nebo pro jiné účely, s výjimkou zneškodňování, a který je uveden ve vyhlášce ministerstva, kontrolují, zda odpad odpovídá údajům uvedeným na průvodních dokladech podle tohoto zákona a vyhlášky ministerstva.

(3)

V případě porušení tohoto zákona nebo v případě pochybností celní orgány zboží zadrží. O porušení zákona informují inspekci a v případě pochybností požádají inspekci o odbornou pomoc.

(4)

Celní orgány nepropustí na území České republiky zboží, které je deklarováno jako odpad, který je určen ke zneškodnění nebo u něhož není z dokladů zřejmý způsob využití, nebo pokud se nepodaří odstranit pochybnosti podle odstavce 3.

(5)

Celní orgány vedou evidenci všech zásilek odpadů propuštěných přes hranice. Do této evidence umožní pracovníkům ministerstva a inspekce přístup.

§ 25a

Kraj

(1)

Kraj v samostatné působnosti zpracovává koncepce odpadového hospodářství kraje.

(2)

Orgán kraje v přenesené působnosti

a)

vede a zpracovává evidenci odpadů podle § 20 odst. 3 v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a tuto evidenci zpřístupňuje občanům,

b)

stanovuje ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů přepravní trasy podle § 8 odst. 2,

c)

uděluje právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání autorizaci k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3.

(3)

Autorizaci uděluje orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu je činnost provozována.

§ 26

Okresní úřad

(1)

Okresní úřad

a)

vede a zpracovává evidenci odpadů podle § 20 odst. 3 a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,

b)

uděluje souhlas podle § 5 odst. 2 a 5, § 6 odst. 1 písm. f) a odst. 2, § 7 odst. 1, § 32 odst. 4; udělení souhlasu může vázat na podmínky,

c)

kontroluje, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se nakládání s odpady,

d)

ukládá opatření a stanoví lhůty k odstranění protiprávního stavu, a hrozí-li poškození životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit zneškodnění odpadů na náklady původce,

e)

ukládá provozovateli zařízení ke zneškodňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska péče o životní prostředí, povinnost zneškodnit odpad,

f)

ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností; současně může stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy,

g)

může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud tento nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobi t škodu na životním prostředí,

h)

může zakázat provoz zařízení ke zneškodňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto zařízení právní předpisy týkající se nakládání s odpady a mohlo-li by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,

i)

stanovuje termín a podmínky péče o skládku po jejím uzavření podle § 33 odst. 1,

j)

může pozastavit na dobu 30 dnů platnost oprávnění k autorizované činnosti nebo pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou nebo ho odebrat (§ 38 odst. 3),

k)

rozhoduje v případě sporů o placení poplatku a jeho výši podle § 30 odst. 2,

l)

zpřístupňuje občanům informace z evidence o produkci odpadů zpracované okresním úřadem,

m)

vede evidenci zařízení ke zpracovávání a zneškodňování odpadů a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu,

n)

předkládá Ministerstvu dopravy a spojů a příslušnému orgánu kraje návrhy tras vhodných pro přepravu nebezpečných odpadů za územní obvod své působnosti podle § 8 odst. 2.

(2)

Souhlas podle § 5 odst. 2 a 5, § 6 odst. 1 písm. f) a odst. 2, § 7 odst. 1 a § 32 odst. 4 uděluje okresní úřad, v jehož obvodu je činnost provozována.

(3)

Okresní úřad změní nebo odejme souhlas v případě, že

a)

provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů nebo úpravě nebezpečného odpadu není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech a v určené lhůtě nedojde ke zjednání nápravy,

b)

souhlas je využíván nad stanovený rozsah nebo v rozporu s právními předpisy.

(4)

Okresní úřad dává vyjádření

a)

ke zřízení zařízení ke zneškodňování odpadů,

b)

v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,

c)

k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,

d)

k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu.

(5)

Vyjádření podle odstavce 4 písm. a) až c) vydává okresní úřad, v jehož územním obvodu se nachází zařízení určené k nakládání s odpady. Vyjádření podle odstavce 4 písm. d) vydává okresní úřad příslušný podle sídla právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby oprávněné k podnikání.

§ 27

Obce

(1)

Obce

a)

mohou ukládat pokuty fyzickým osobám podle zvláštního zákona22 za neplnění povinností vyplývajících z obecně závazné vyhlášky,

 

b)

mohou ukládat podle tohoto zákona pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které neplní povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky nebo nemají zajištěné využití nebo zneškodňování odpadů,

 

c)

mohou právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání stanovit podmínky a lhůty pro zjednání nápravy,

 

d)

kontrolují, jak právnické osoby a fyzické osoby plní povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky a zda právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo zneškodňování odpadů,

 

e)

mohou vyžadovat od fyzických osob prokázání toho, jak s komunálním odpadem naložily ( § 9 odst. 2).

 

(2)

Ustanovení odstavce 1 písm. d) se nepoužije, je-li původcem odpadů nebo provozovatelem zařízení ke zneškodňování odpadů obec sama.

§ 28

Oprávnění a povinnosti inspektorů

při kontrolní činnosti

(1)

Inspektoři a pověření pracovníci ministerstva a ostatních správních úřadů vykonávajících působnost při nakládání s odpady jsou oprávněni při výkonu své kontrolní činnosti

a)

vstupovat v nezbytně nutném rozsahu, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních předpisů. Do vojenských objektů a zařízení Armády České republiky23 mohou vstupovat, popřípadě vjíždět jen se souhlasem velitele objektu. Za škodu způsobenou při výkonu kontrolní činnosti odpovídá stát; této odpovědnosti se nemůže zprostit,

b)

požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly,

c)

odebírat vzorky a pořizovat fotodokumentaci.

(2)

Inspektoři a pověření pracovníci ministerstva a ostatních správních úřadů vykonávajících působnost při nakládání s odpady jsou povinni při výkonu své činnosti

a)

prokázat se průkazem,

b)

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět obchodního a služebního tajemství, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti,

c)

před vstupem do cizích objektů informovat provozovatele,

d)

respektovat provozní, bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele,

e)

pořizovat protokol o provedených odběrech vzorků,

f)

šetřit majetek kontrolovaného subjektu.

(3)

Inspektoři mohou po vyzvání celních orgánů a v jejich doprovodu vstupovat do celního prostoru a provádět odbornou kontrolní činnost zaměřenou na plnění povinností na úseku dovozu, vývozu a tranzitu odpadů vyplývajících z tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

ČÁST SEDMÁ

POPLATKY (§ 29-33)

ODDÍL I

POPLATKY ZA ULOŽENÍ ODPADŮ (§ 29-31)

§ 29

(1)

Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek [§ 5 odst. 1 písm. i)].

(2)

Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku.

(3)

Poplatky se neplatí za ukládání odpadů na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky v souladu s projektem a provozním řádem skládky.

(4)

Při ukládání komunálního odpadu, z něhož byla tříděním odstraněna nebezpečná složka odpadu podle Katalogu odpadů a využitelná složka odpadu, je možno uplatnit slevu z poplatku ve výši a za podmínek stanovených vyhláškou ministerstva.

§ 30

(1)

Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka.

(2)

Poplatek vybírá provozovatel skládky při uložení odpadu na skládku. Provozovatel skládky potvrdí původci vybrání poplatku. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky příjemci poplatku vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce. V případě sporů o placení poplatku a jeho výši rozhodne okresní úřad, který vydal souhlas s provozem skládky.

(3)

Poplatek je v rozsahu stanoveném tímto zákonem příjmem obce, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, a Státního fondu životního prostředí.24

(4)

Pokud je původcem obec a ukládá odpad na skládku, která je na jejím katastrálním území, nevybírá se od této obce základní složka poplatku.

(5)

Kontrolu placení poplatků u provozovatele skládky provádí obec, na jejímž katastrálním území leží skládka.

(6)

Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, platí penále ve výši 0,5 promile ze zadržené částky denně. Penále je příjmem obce.25 V případě, že provozovatelem skládky je obec nebo podnikatelský subjekt s majetkovou účastí obce, je penále příjmem Státního fondu životního prostředí.

§ 31

(1)

Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž území skládka leží. V případě, že skládka leží na území několika obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle velikosti části skládky ležící v území těchto obcí.

(2)

Výše základní složky poplatku je stanovena v příloze č. 3 zákona.

(3)

Riziková složka poplatku je příjmem Státního fondu životního prostředí.24

(4)

Výše sazby rizikové složky poplatku je stanovena v příloze č. 3 zákona.

ODDÍL II

FINANČNÍ REZERVA (§ 32-33)

§ 32

(1)

Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu (dále jen „finanční rezerva“).

(2)

Tvorba finanční rezervy se zahrnuje do nákladů provozovatele skládky a tvorba této rezervy je výdajem na udržení, zajištění a dosažení příjmů.

(3)

Peněžní prostředky této rezervy se ukládají na vázaný účet a nesmějí být zahrnuty do konkursní podstaty.

(4)

Čerpání z prostředků finanční rezervy smí být prováděno pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu na práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení provozu a asanací. Souhlas okresní úřad uděluje na základě rozhodnutí o zahájení rekultivačních prací vydaného podle zvláštního předpisu.15

(5)

Nevyčerpaná část finanční rezervy se po ukončení péče o skládku uvolňuje ve prospěch provozovatele skládky nebo jeho právního nástupce; není-li právní nástupce znám nebo neexistuje-li, odvede se do rozpočtu obce.

(6)

Výši finanční rezervy za tunu uloženého odpadu a podrobnosti vytváření a užití finanční rezervy stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí vyhláškou.

§ 33

(1)

Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví individuálně pro každou skládku okresní úřad jako součást provozního řádu. Lhůta nesmí být kratší než 15 let u skládek nebezpečného a komunálního odpadu a pět let u skládek ostatního odpadu.

(2)

Stavební úřad může jako součást kolaudačního rozhodnutí uložit další podmínky péče o skládku.

ČÁST OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO NAKLÁDÁNÍ

S NĚKTERÝMI NEBEZPEČNÝMI ODPADY (§ 34-37)

§ 34

(1)

Nakládat s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3 na území České republiky může právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání pouze na základě autorizace.

(2)

Autorizaci uděluje orgán kraje v přenesené působnosti na základě návrhu okresního úřadu. K nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3, ke kterým byla udělena autorizace, již není třeba souhlasu okresního úřadu podle § 5 odst. 5.

§ 35

(1)

Autorizace se uděluje na dobu určitou, nejvýše na deset let. Autorizace může být prodloužena orgánem kraje v přenesené působnosti vždy o dalších deset let.

(2)

Udělená autorizace nepřechází na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání.

(3)

Podmínky pro udělení autorizace právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání jsou

a)

sídlo na území České republiky,

b)

ustanovený odborný zástupce,

c)

doklad o tom, že je provozovatelem zařízení, které je schopno zneškodnit nebo upravit daný druh nebezpečného odpadu v souladu s tímto zákonem; v případě nezbytné spolupráce též doklad o autorizaci spolupracujících subjektů a o smluvním zajištění této spolupráce.

(4)

Odborným zástupcem může být ustanovena jen fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky a která prokáže odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje předložením dokladu o vysokoškolském vzdělání chemického směru a dokladu o nejméně třech letech praxe při práci s jedy nebo nebezpečnými odpady nebo dokladem o středním vzdělání chemického směru ukončeného maturitou a dokladem o nejméně pěti letech praxe při práci s jedy nebo nebezpečnými odpady. Fyzická osoba musí dále prokázat svou bezúhonnost předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, kterým prokáže, že nespáchala úmyslný trestný čin.

(5)

Odborný zástupce odpovídá za řádné nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3.

(6)

Oprávněná osoba je povinna příslušnému orgánu kraje oznámit změnu odborného zástupce do 15 dnů. Nebude-li do této doby odborný zástupce ustanoven a jeho ustanovení oznámeno příslušnému orgánu kraje, udělená autorizace pozbývá platnosti.

§ 36

(1)

Žádost o udělení autorizace podávají právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání písemně okresnímu úřadu podle sídla provozovny. Okresní úřad žádost posoudí a do 60 dnů postoupí příslušnému orgánu kraje. Součástí žádosti je vždy výpis z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, doklady o odborné způsobilosti odborného zástupce, výpis z obchodního rejstříku o založení právnické osoby nebo ověřená kopie listiny o jejím zřízení a údaje podle § 35 odst. 3 písm. c). Orgán kraje v přenesené působnosti může požadovat doplnění podkladů k žádosti.

(2)

Orgán kraje v přenesené působnosti udělí autorizaci právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jsou-li splněny p odmínky stanovené v tomto zákoně.

(3)

Orgán kraje v přenesené působnosti odejme autorizaci oprávněné osobě, pokud závažným způsobem poruší tento zákon, pokud opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušných správních úřadů nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla autorizace udělena.

(4)

Rozhodnutí o autorizaci zaniká

a)

smrtí fyzické osoby oprávněné k podnikání,

b)

výmazem právnické osoby z obchodního rejstříku,

c)

prohlášením konkursu,

d)

uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

e)

není-li do 15 dnů jmenován odborný zástupce,

f)

rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti o odnětí autorizace,

g)

přenesou-li právnické osoby své sídlo nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání místo svého pobytu mimo území České republiky.

§ 37

Oprávněná osoba, které byla udělena autorizace, je povinna

a)

zajistit, aby autorizovanou činnost vykonávaly osoby s odbornou způsobilostí,

b)

zajistit, aby zařízení používaná k výkonu autorizované činnosti splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené zvláštními předpisy,

c)

umožnit kontrolním orgánům jejich činnost a poskytnout jim a příslušnému orgánu kraje údaje a informace o výkonu autorizace,

d)

vést evidenci o nakládání s nebezpečnými odpady,

e)

zastavit na základě rozhodnutí okresního úřadu na dobu 30 dnů výkon autorizované činnosti.

ČÁST DEVÁTÁ

HODNOCENÍ

NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ (§ 38)

§ 38

(1)

Nebezpečné vlastnosti odpadů hodnotí pověřená osoba (§ 4 odst. 4) na žádost původce nebo oprávněné osoby. Jestliže na základě hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřená osoba zjistí, že odpad nebezpečné vlastnosti nemá, vydá o tom žadateli osvědčení. Kopii tohoto osvědčení zašle žadatel neprodleně inspekci a příslušnému okresnímu úřadu. Osvědčení nezbavuje původce odpadu a oprávněnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí, a odpovědnosti za škody způsobené nevhodným nakládáním s odpadem.

(2)

V osvědčení vymezí pověřená osoba druh odpadu, na který se osvědčení vztahuje, vyhodnocení vlastností odpadu a stanoví dobu platnosti osvědčení; tato doba nesmí být delší než čtyři roky. Osvědčení pozbývá platnosti vždy, pokud u původce dojde ke změně technologie, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti.

(3)

Inspekce nebo okresní úřad může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou osobou, jsou-li pochybnosti, že při hodnocení nebezpečných vlastností odpadů byl dodržen stanovený postup, nebo ho odebrat, pokud původce nebo oprávněná osoba porušili povinnosti při nakládání s odpady anebo odpad má některou z nebezpečných vlastností.

(4)

Na vydávání a odebírání osvědčení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.13

ČÁST DESÁTÁ

SANKCE (§ 39-41)

§ 39

(1)

Pokutu do výše 300 000 Kč uloží příslušná obec, příslušný okresní úřad nebo inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

a)

při nakládání s nebezpečnými odpady porušila povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících nakládání s výrobky a látkami se stejnými nebezpečnými vlastnostmi (§ 3 odst. 2),

b)

nemá zajištěno využití nebo zneškodnění odpadů nebo se zbavila odpadu způsobem, který je v rozporu s tímto zákonem nebo jinými právními předpisy (§ 3 odst. 5),

c)

nevede ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů a neplní ohlašovací povinnosti [§ 5 odst. 1 písm. g), § 6 odst. 1 písm. g), § 7 odst. 4 písm. d), § 8 odst. 2, § 20 a 21],

d)

neumožní kontrolním orgánům výkon kontrolní činnosti (§ 28),

e)

nezveřejňuje druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru a výkupu nebo neodebírá, případně nevykupuje zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek [§ 6 odst. 1 písm. b) a c)],

f)

nezabezpečuje odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí [§ 5 odst. 1 písm. f), § 6 odst. 1 písm. e), § 7 odst. 4 písm. b)],

g)

nerespektuje zákonem stanovené požadavky na kvalitativní vlastnosti používaných výrobků nebo obalů a úroveň nakládání s nimi (§ 18 odst. 2),

h)

neoznačí obaly stanoveným způsobem (§ 19 odst. 2),

i)

podniká s komunálním odpadem bez souhlasu příslušné obce (§ 9 odst. 3),

j)

nesplní povinnost nabídnout odpad k využití [§ 5 odst. 1 písm. b)],

k)

nekontroluje, zda odpad nemá nebezpečné vlastnosti (§ 4 odst. 3),

l)

uvede na trh výrobky, jejichž nespotřebované části nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem v tomto zákoně uvedeným (§ 18 odst. 1),

m)

nezajistí jako výrobce nebo dovozce obalu (obalového materiálu) jeho využití a recyklaci v roz sahu stanoveném vyhláškou ministerstva (§ 19 odst. 1).

(2)

Pokutu do výše 500 000 Kč uloží příslušný okresní úřad nebo inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

a)

nakládá s nebezpečným odpadem jako s odpadem ostatním, upravuje, využívá nebo zneškodňuje odpady v zařízeních, která k tomu nejsou určena (§ 3 odst. 4),

b)

vzniklé odpady netřídí, případně neshromažďuje utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií [§ 5 odst. 1 písm. a) a e), § 6 odst. 1 písm. a) a d)],

c)

nevede evidenci osob, od kterých odebrala nebo vykoupila druhy odpadů stanovených vyhláškou, nebo neověřila jejich totožnost (§ 6 odst. 3),

d)

nezveřejňuje seznamy druhů odpadů, k jejichž zneškodňování nebo úpravě je oprávněna [§ 7 odst. 4 písm. c)],

e)

nevytváří finanční rezervu na asanaci, rekultivaci a zajištění péče o skládku po ukončení jejího provozu [§ 7 odst. 4 písm. h), § 32 odst. 1],

f)

neuvede na průvodní dokumentaci výrobku nebo na obalu, případně v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobků (§ 18 odst. 3),

g)

nezajistí zpětný odběr obalu stanoveného nařízením vlády (§ 19 odst. 4),

h)

neplní podmínky okresního úřadu pro péči o skládku po skončení jejího provozu (§ 33),

i)

nezajistí místo pro ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu (§ 9 odst. 4).

(3)

Pokutu ve výši od 30 000 Kč do 10 000 000 Kč uloží příslušný okresní úřad nebo inspekce právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která

a)

nakládá s odpadem označeným v Katalogu odpadů jako odpad nebezpečný jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby (§ 4 odst. 4), že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, a prokáže-li se, že odpad nebezpečné vlastnosti má (§ 4 odst. 3),

b)

nakládá s nebezpečným odpadem bez souhlasu příslušného okresního úřadu nebo v rozporu s ním [§ 5 odst. 5, § 6 odst. 1 písm. f)],

c)

provozuje zařízení ke zneškodňování odpadů nebo k úpravě či využití nebezpečných odpadů bez souhlasu příslušného okresního úřadu nebo v rozporu s ním (§ 7 odst. 1),

d)

provozuje zařízení ke zneškodňování odpadů nebo k úpravě nebezpečných odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem nebo neplní technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva (§ 7 odst. 2),

e)

nezabezpečí zneškodnění odpadů na základě rozhodnutí příslušného okresního úřadu [§ 7 odst. 4 písm. e)],

f)

nezabezpečí po ukončení provozu zařízení jeho asanaci, rekultivaci a následnou péči o toto zařízení [§ 7 odst. 4 písm. g)],

g)

neplní podmínky stanovené tímto zákonem pro dovoz, vývoz a tranzitní přepravu odpadů (§ 11 až 16),

h)

nakládá s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3 bez udělené autorizace nebo v rozporu s ní nebo neplní stanovené povinnosti (§ 34 až 37),

i)

neplní podmínky pro uvádění výrobků, obalů a obalových materiálů na trh (§ 18 odst. 1 a § 19 odst. 1),

(4)

Pokud se pokuta ukládá za porušení povinností podle odstavce 3 při nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3, může být pokuta uložena až do výše 30 000 000 Kč.

(5)

Obec uloží pokutu

a)

do výše 200 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokud na základě dohody podle § 9 odst. 5 neplní povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou upravující systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů,

b)

do výše 10 000 Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky obce; přitom postupuje podle zvláštního zákona.22

§ 40

(1)

Uložením pokuty podle § 39 nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody.

(2)

Pokutu lze uložit právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání do dvou let ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný orgán státní správy dozvěděl, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(3)

Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního prostředí, popřípadě k míře jeho poškození.

(4)

Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za niž byla pokuta uložena, uloží orgán státní správy další pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice sazby.

§ 41

(1)

Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá orgán státní správy, který jako první zahájil řízení o jejím uložení; pokuty uložené inspekcí vymáhá příslušný finanční úřad. V případě, že bylo zahájeno řízení ve stejný den inspekcí, okresním úřadem nebo obcí, provede řízení o uložení pokuty okresní úřad. V případech uvedených v § 27 odst. 1 písm. c) provedou řízení obce. O zahájení řízení o uložení pokuty se inspekce, okresní úřad a obec vzájemně informují. Při vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního předpisu.25

(2)

O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo orgánu kraje v přenesené působnosti rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí obce rozhoduje okresní úřad.

(3)

Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.24

(4)

Pokuty uložené okresním úřadem jsou příjmem státního rozpočtu.

(5)

Pokuty uložené obcí jsou příjmem rozpočtu obce.

(6)

Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního zákona.

ČÁST JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ

A ZÁVĚREČNÁ (§ 42-45)

§ 42

Společná ustanovení

Není-li výslovně stanoveno jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení.13

§ 43

Přechodná ustanovení

(1)

Obec je povinna zajistit místo pro odkládání odpadů (§ 9 odst. 4) do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2)

Výrobci a dovozci zboží jsou povinni splnit povinnosti uvedené v tomto zákoně týkající se informací o způsobu využití nebo zneškodnění obalů nebo nespotřebovaných částí výrobků nejpozději do 12 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

(3)

Výrobci, dovozci a prodejci jsou povinni plnit povinnosti uvedené v tomto zákoně týkající se zpětného odběru použitých výrobků a obalů nejpozději do tří let od nabytí účinnosti nařízení vlády o podrobnostech nakládání s obaly (§ 19 odst. 3).

(4)

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která dosud nakládá s nebezpečnými odpady podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., a chce s nimi dále nakládat, a jde o odpady podle § 3 odst. 3 tohoto zákona, je povinna nejdéle do 12 měsíců od účinnosti tohoto zákona získat autorizaci pro nakládání s nebezpečnými odpady.

(5)

Rozhodnutí vydaná podle § 4 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., a jeho prováděcích předpisů, pozbývají platnosti do dvou let po nabytí účinnosti tohoto zákona.

(6)

Řízení o pokutách zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Ostatní zahájená řízení se dokončí podle tohoto zákona.

(7)

Poplatky za uložení odpadů za rok 1997 se vyměřují podle zákona České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, ve znění zákona č. 41/1995 Sb.

§ 44

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.

Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb.

2.

Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, ve znění zákona č. 41/1995 Sb.

4.

Nařízení vlády České republiky č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů.

5.

Nařízení vlády České republiky č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 401/1991 Sb., o programech odpadového hospodářství.

7.

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (částka 69/1991 Sb.).

§ 45

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 125/1997 Sb.

Okruh věcí, které se považují za odpady

 

1. odpad z výroby nebo spotřeby dále blíže nespecifikovaný,

2. výrobky, které neodpovídají požadované jakosti,

3. výrobky s prošlou lhůtou spotřeby,

4. materiály rozlité, ztracené nebo jinou nehodou znehodnocené, včetně materiálů, zařízení apod., jež byly v důsledku nehody znečištěny,

5. materiály znečištěné nebo znehodnocené v důsledku plánovaných činností (např. odpad po čistících operacích, obalové materiály, kontejnery),

6. nepoužitelné součástky (např. vyřazené baterie, vyčerpané katalyzátory),

7. látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, znečištěná rozpouštědla, vyčerpané temperovací soli),

8. odpad z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky),

9. odpad z procesů snižujících znečištění (např. kaly ze skrubrů, prach z vysavačů, upotřebené filtry),

10. odpad z obrábění a tváření (např. třísky od soustružení, okuje z válcování),

11. odpad z těžby, s výjimkou odpadu podle § 1 odst. 2 písm. b) zákona, a zpracování surovin (např. důlní odpad, kaly z těžby ropy),

12. znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné polychlorovanými bifenyly),

13. jakékoli materiály, látky nebo výrobky, jejichž používání bylo zákonem zakázáno,

14. výrobky, pro které již vlastník nemá upotřebení (např. vyřazené předměty ze zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů).

Příloha č. 2 k zákonu č. 125/1997 Sb.

Seznam nebezpečných vlastností odpadů

 

1. výbušnost,

2. hořlavost,

3. oxidační schopnost,

4. tepelná nestálost organických peroxidů,

5. schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny,

6. ekotoxicita,

7. následná nebezpečnost,

8. akutní toxicita,

9. pozdní účinek,

10. žíravost,

11. infekčnost,

12. radioaktivita.

Příloha č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb.

Základní poplatek za ukládání odpadů

Kč/t

 

KATEGORIE ODPADU

1998

1999 – 2000

2001 – 2002

2003 a dále

nebezpečný

200

250

350

450

komunální + ostatní

20

30

50

80

 

Rizikový poplatek za ukládání nebezpečných odpadů

Kč/t

 

KATEGORIE ODPADU

1998

1999 – 2000

2001 – 2002

2003 a dále

nebezpečný

300

500

750

1000

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 37/2000 Sb.29.2.2000


Poznámky pod čarou:

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb.

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.

Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Např. nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů. pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak.

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozd ějších předpisů.Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.

Např. opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.).

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Např. zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Např. opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.).

Např. opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.).

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozd ějších předpisů.Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.

Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.

Například vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.

§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

Např. zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů.

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

Např. § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb.

4

Vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

5

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

6

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

6a

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

7

Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech.

9

Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10

Např. nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů. pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak.

11

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozd ějších předpisů.Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.

12

Např. opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.).

13

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

14

Např. zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

15

Např. § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16

Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.

17

§ 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

17a

Například vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.

18

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

19

Např. zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

20

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

21

Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

22

Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

23

Zákon ČNR č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů.

24

Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

25

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.