Čekejte, prosím...
A A A
16/1997 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 100/2004 Sb.

1.5.2004

zákonem č. 320/2002 Sb.

1.1.2003

16

 

ZÁKON

ze dne 22. ledna 1997

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů

a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-4)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (§ 5-18)

ODDÍL PRVNÍ

zrušen (§ 5-9)

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

ODDÍL DRUHÝ

zrušen (§ 10-18)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (§ 19-21)

ODDÍL PRVNÍ

zrušen (§ 19)

§ 19

zrušen

ODDÍL DRUHÝ

zrušen (§ 20-21)

§ 20

zrušen

§ 21

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (§ 22)

§ 22

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (§ 23)

§ 23

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (§ 24-27)

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (§ 28-32)

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 29a

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

§ 32

zrušen

ČÁST OSMÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 Sb.,

O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (§ 33)

§ 33

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 5 odst. 6 se slova „Česká a Slovenská Federativní Republika“ nahrazují slovy „Česká republika“ a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č. 4a) zní: „ , s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem․4a)

__________

4a

) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

§ 56 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

(2) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce je oprávněn stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba.“.

 

3.

V § 80 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Inspekce je oprávněna, stejně jako okresní úřady a správy, vyžadovat prokázání původu podle § 54, ukládat opatření podle § 66 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.“.

 

4.

V § 87 odst. 1 písm. g) se na konci připojují tato slova: „nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a)“.

 

5.

V § 87 odst. 3 písm. i) se na konci připojují tato slova: „nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,“.

 

6.

V § 88 odst. 1 se za písmenem m) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno n), které zní:

n)

neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu.4a)“.

 

7.

V § 88 odst. 2 písm. k) se na konci připojují tato slova: „nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,“.

 

8.

§ 88 odst. 4 zní:

(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.“.

 

9.

V § 89 odst. 1 věta druhá zní: „Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv.“; současně se na konci připojuje tato věta: „V případě odebrání na základě zvláštního předpisu4a) se toto ustanovení nepoužije.“.

ČÁST DEVÁTÁ

(§ 34)

§ 34

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha

 

zrušena