Čekejte, prosím...
A A A
253/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2009

253

 

ZÁKON

ze dne 24. září 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

Za § 25 se vkládá nový § 26, který včetně nadpisu zní:

§ 26

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem

 

(1) Za podmínek uvedených v § 24 odst. 1 může soud podmíněně upustit od potrestání, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele.

(2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok a zároveň vysloví nad pachatelem dohled.

(3) Pachateli, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, může soud uložit přiměřená omezení a přiměřené povinnosti směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu má též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

(4) Soud může jako přiměřená omezení nebo povinnosti uvedené v odstavci 3 uložit zejména

a)

podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace,

b)

podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy,

c)

podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle tohoto zákona,

d)

podrobit se vhodným programům psychologického poradenství,

e)

zdržet se návštěv nevhodného prostředí a styku s určitými osobami,

f)

zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek.

(5) Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě již během zkušební doby.

(6) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 5, aniž na tom měl pachatel, od jehož potrestání bylo upuštěno, vinu, má se za to, že se osvědčil.

(7) Bylo-li vysloveno, že se pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na něj, jako by nebyl odsouzen.“.

2.

V § 34 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení․“.

3.

V § 57 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) S přihlédnutím ke stupni společenské nebezpečnosti trestného činu, možnostem nápravy a poměrům pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit trest vyhoštění ve výměře od jednoho roku do deseti let, anebo na dobu neurčitou.

(3) Soud trest vyhoštění neuloží, jestliže

a)

se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele,

b)

pachateli byl poskytnut azyl,

c)

pachatel má na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, má zde pracovní a sociální zázemí a uložení trestu vyhoštění by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin, nebo

d)

hrozí nebezpečí, že pachatel bude ve státě, do kterého by měl být vyhoštěn, pronásledován pro svoji rasu, národnost, příslušnost k určité sociální skupině, politické nebo náboženské smýšlení, nebo jestliže by vyhoštění vystavilo pachatele mučení či nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu.“.

4.

V § 59 odst. 2 se za slova „přiměřená omezení“ vkládají tato slova: „a přiměřené povinnosti uvedené v § 26 odst. 4“.

5.

Za § 60 se vkládají nové § 60a a 60b, které včetně nadpisu znějí:

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

s dohledem

 

§ 60a

 

(1) Za podmínek uvedených v § 58 odst. 1 může soud podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, vysloví-li zároveň nad pachatelem dohled.

(2) Při podmíněném odsouzení s dohledem stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.

(3) Podmíněně odsouzenému, kterému byl vysloven dohled, může soud uložit přiměřená omezení nebo i přiměřené povinnosti uvedené v § 26 odst. 4 směřující k tomu, aby vedl řádný život; zpravidla mu má též uložit, aby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil.

(4) Jestliže podmíněně odsouzený, ohledně něhož byl vysloven dohled, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to popřípadě již během zkušební doby, že se trest vykoná.

(5) Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 4, aniž na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.

(6) Bylo-li vysloveno, že se podmíněně odsouzený osvědčil, anebo má-li se za to, že se osvědčil, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen. Rozhodne-li soud podle odstavce 4, že se trest vykoná, rozhodne zároveň o způsobu výkonu trestu.

 

§ 60b

 

Ohledně vztahu podmíněného odkladu výkonu trestu k dalším trestům uloženým vedle tohoto trestu, odvolání záruky za nápravu pachatele a zápočtu doby, po kterou podmíněně odsouzený s dohledem vedl ve zkušební době řádný život, do nové zkušební doby se užije obdobně ustanovení o podmíněném odsouzení.“.

6.

V § 89 odst. 16 se připojuje tato věta: „Ustanovení o věcech se vztahují i na cenné papíry.“.

7.

V § 90 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Jestliže zákon stanoví, že pachatel musí být nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti nebo postavení, postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány u právnické osoby, jejímž jménem pachatel jedná.“.

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5, v novém odstavci 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a v novém odstavci 5 se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.

8.

§ 102 včetně nadpisu a § 103 se vypouštějí.

9.

§ 125 včetně nadpisu zní:

§ 125

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

 

(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nebo

kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje, nebo

kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají

a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odsta vci 1 nebo 2 značnou škodu na cizím majetku nebo jiný zvlášť závažný následek.“.

10.

Za § 125 se vkládá nový § 126, který včetně nadpisu zní:

§ 126

Porušení povinnosti v řízení o konkursu a vyrovnání

 

Kdo po prohlášení konkursu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce konkursní podstaty a tím ohrozí úplné a správné zjištění majetku patřícího do konkursní podstaty nebo zpeněžení tohoto majetku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“.

11.

Za § 128c se vkládá nový § 129, který včetně nadpisu zní:

§ 129

Vystavení nepravdivého potvrzení

 

Kdo jménem banky nebo jiné právnické osoby oprávněné k provozování finanční činnosti podle zvláštního zákona nebo jako auditor vystaví jinému nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo majetkových poměrech, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“.

12.

§ 143 včetně nadpisu zní:

§ 143

Společné ustanovení

 

Ochrana podle § 140 až 142 se poskytuje též penězům cizozemským, tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům, jakož i tuzemským a cizozemským cenným papírům.“.

13.

§ 146 včetně nadpisu zní:

§ 146

Porušení zákazů v době nouzového stavu

v devizovém hospodářství

 

Kdo v době nouzového stavu v devizovém hospodářství poruší zákazy, které jsou stanoveny devizovým zákonem pro nouzový stav v devizovém hospodářství a vztahují se na vyhlášený nouzový stav, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let.“.

14.

Za § 146 se vkládají nové § 147 a 147a, které včetně nadpisů znějí:

§ 147

Neodvedení daně, pojistného na sociální

zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti

 

(1) Kdo jako plátce ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za poplatníka odvést daň, pojist né na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění, nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.

 

§ 147a

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

 

Trestnost neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 147) zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.“.

15.

V § 148 v nadpisu se slovo „dávky“ nahrazuje slovy „povinné platby“, v odstavci 1 se slovo „dávku“ nahrazuje slovy „povinnou platbu“ a za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Stejně bude potrestán, kdo vyláká výhodu na některé z povinných plateb uvedených v odstavci 1.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4 a v novém odstavci 3 písm. a) a v novém odstavci 4 se za slova „v odstavci 1“ vkládají tato slova: „nebo 2“.

16.

Za § 148a se vkládá nový § 148b, který včetně nadpisu zní:

§ 148b

Nesplnění oznamovací povinnosti

v daňovém řízení

 

(1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné vyměření daně jinému nebo její vymáhání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem značnou škodu.“.

17.

V § 150 odst. 1 se za slovo „výrobky“ vkládají slova „nebo služby“ a slova „šest měsíců“ se nahrazují slovy „dvě léta“.

18.

V § 151 se slova „jeden rok“ nahrazují slovy „dvě léta“.

19.

V § 156 se vypouští odstavec 3.

20.

V § 167 odst. 1 se za slova „podvodu podle § 250 odst. 4,“ vkládají tato slova: „pojistného podvodu podle § 250a odst. 5, úvěrového podvodu podle § 250b odst. 5,“.

21.

Za § 176 se vkládá nový § 176a, který včetně nadpisu zní:

§ 176a

Nedovolená výroba a držení státní pečeti

a úředního razítka

 

Kdo neoprávněně vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává státní pečeť nebo razítko orgánu veřejné správy s vyobrazením státního znaku nebo razítko, jehož otisk je povinnou součástí listin, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, anebo předmět způsobilý plnit jejich funkci, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.“.

22.

V § 217 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

(2) Odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, umožní-li, byť i z nedbalosti, osobě mladší než 18 let hru na hracích přístrojích, které jsou vybaveny technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry.“.

23.

V § 249b se slova „platební kartu jiného“ nahrazují slovy „nepřenosnou platební kartu jiného, identifikovatelnou podle jména nebo čísla,“.

24.

V § 250 odst. 1 se za slovo „omyl“ vkládá čárka a slova „nebo využije něčího omylu“ se nahrazují slovy „využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti“.

25.

Za § 250 se vkládají § 250a a 250b, které včetně nadpisů znějí:

§ 250a

Pojistný podvod

 

(1) Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu nikoliv malou.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b)

způsobí-li takovým činem na cizím majetku značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

 

§ 250b

Úvěrový podvod

 

(1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy či v žádosti o poskytnutí subvence nebo dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele nebo jiné oprávněné osoby použije úvěr, subvenci nebo dotaci na jiný než určený účel.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu nikoliv malou.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

b)

způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

(5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.“.

Dosavadní § 250a se označuje jako § 250c.

26.

§ 255 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.“.

27.

§ 256 odst. 1 zní:

(1) Kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že

a)

zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku,

b)

předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,

c)

svůj majetek zdánlivě zmenšuje, nebo

d)

v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.“.

28.

§ 256b včetně nadpisu zní:

§ 256b

Pletichy při řízení konkursním a vyrovnacím

 

(1) Kdo jako konkursní věřitel v souvislosti s hlasováním na schůzi věřitelů nebo v souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání nebo jako věřitel v souvislosti s hlasováním při vyrovnacím jednání přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním na schůzi věřitelů nebo v souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání za souhlas s vyrovnáním poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo jako vyrovnací správce, správce konkursní podstaty nebo člen věřitelského výboru v konkursu přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavc i 1, 2 nebo 3 značnou škodu.

(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu.“.

29.

V § 257 odst. 3 se slova „jeden rok až pět let“ nahrazují slovy „dvě léta až osm let“.

Čl. II

Přechodné a závěrečné ustanovení

1.

Trest uložený před účinností tohoto zákona za čin, který není trestným činem podle tohoto zákona, se nevykoná; ustanovení trestního zákona o souhrnném trestu se v takovém případě neužije. Byl-li za takový čin a sbíhající se trestný čin uložen úhrnný nebo souhrnný trest, soud trest poměrně zkrátí; přitom přihlédne ke vzájemnému poměru závažnosti činů, které od účinnosti tohoto zákona nejsou trestnými činy, a sbíhajících se trestných činů.

2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.