Čekejte, prosím...
A A A
112/1998 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2017

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998 s výjimkou čl. I bodů 1 a 5 a čl. II, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

 

112

 

ZÁKON

ze dne 18. března 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 30 odst. 1 písm. b) se slova „je alkohol“ nahrazují slovy „jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol“.

2.

V § 30 odst. 1 písm. e) se za slova „jiných návykových látek“ vkládají tato slova: „než látek omamných a psychotropních“.

3.

V § 30 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

umožňuje neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,“.

Dosavadní písmena f) až ch) se označují jako písmena g) až i).

4.

V § 30 odst. 1 písm. h) a ch) se slova „v písmenu f)“ nahrazují slovy „v písmenu g)“.

5.

V § 30 odst. 1 písm. i) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.“.

6.

V § 30 odst. 2 se slova „písm. e) a f)“ nahrazují slovy „písm. e) až g)“, slova „písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. h)“ a slova „do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let“ se nahrazují slovy „do jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm․ ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 15 000 Kč“.

7.

§ 52 písm. c) zní:

c)

orgány Policie České republiky (dále jen „orgány policie“), jde-li o přestupky spáchané porušením právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a o přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. j),“.

8.

V § 54 se vypouštějí slova „obecně závazných“ a za slova „v blokovém řízení,“ se vkládají tato slova: „a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. j)“.

9.

V § 58 odst. 2 písm. f) se slova „§ 30 odst. 1 písm. d) až ch)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1 písm. d) až j)“.

10.

V § 86 písm. a) se slova „§ 30“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1 písm. a) až i)“ a v písmenu b) se slova „§ 30 odst. 1 písm. f), g) a ch)“ nahrazují slovy „§ 30 odst. 1 písm. g), h) a i)“.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998 s výjimkou čl. I bodů 1 a 5 a čl. II, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Zeman v. r.

Tošovský v. r.