Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

75/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 1999

75

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 1998 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.*,**

Rozhodnutí č. 6/98 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 1999.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

PŘIDRUŽENÍ MEZI

EVROPSKOU UNIÍ

A ČESKOU REPUBLIKOU

Rada přidružení

ROZHODNUTÍ Č. 6/98

Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími

a jejich členskými státy na jedné straně

a Českou republikou na straně druhé

ze dne 21. prosince 1998

o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě

zakládající přidružení mezi

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy

na jedné straně a Českou republikou na straně druhé (čl. 1-2)

Rada přidružení,

majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) podepsanou v Bruselu 4. října 1993 a zvláště článek 38 Protokolu 4;2)

vzhledem k tomu, že je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky“ uvedeného v Protokolu 4 k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EEA“), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 4 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím ke zvláštnímu ujednání o průmyslových výrobcích mezi Společenstvím a Tureckem by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění obchodu a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 4;

vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

rozhodla takto:

__________

1)

OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 2.

2)

Protokol 4 byl nahrazen Rozhodnutím č. 3/96 Rady přidružení (OJ L 343, 31. 12. 1996, str.1).

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

 

1.

Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

(i)

„přidanou hodnotou“ se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4 nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Společenství nebo České republice.“;

 

2.

Články 3 a 4 se nahrazují tímto:

Článek 3

Kumulace v Evropském společenství

 

1.

Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Společenství, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních ve Společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) nebo Turecku2) v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Společenstvím a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2.

Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní ve Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

3.

Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

 

Společenství sdělí České republice prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise Evropských společenství zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

 

Článek 4

Kumulace v České republice

 

1.

Bez dotčení ustanovení odstavce 2 článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních ve Společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) nebo Turecku2) v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu․ Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2.

Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3.

Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Česká

republika sdělí Společenství prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise Evropských společenství zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.“;

__________

1)

Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2)

Kumulace stanovená tímto článkem se nevztahuje na materiály původní v Turecku, které jsou uvedeny v seznamu přílohy V k tomuto protokolu.

 

3.

Článek 12 se nahrazuje následujícím:

Článek 12

Územní princip

 

1.

Vyjma ustanovení písmene (c) odstavce 1 článku 2, článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Společenství nebo České republice.

2.

Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Společenství nebo České republiky do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a)

zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b)

nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3.

Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo z České republiky a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Společenství nebo České republiky, za předpokladu, že:

a)

uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo České republice nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b)

celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

i)

zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

ii)

celková hodnota přidaná mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4.

Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Společenství nebo České republiky. Nicméně stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5.

Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota“ rozumí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Českou republiku, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6.

Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7.

Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8.

Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku, a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Českou republiku, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.“;

 

4.

V článcích 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 se text „uvedené v článku 4“ nahrazuje textem „uvedené v článcích 3 a 4“;

 

5.

V posledním odstavci článku 15(6) se datum „31. prosince 1998“ nahrazuje datem „31. prosince 2000“;

 

6.

V odstavci 1 článku 26 se odkaz „C2/CP3“ nahrazuje odkazem „CN22/CN23“;

 

7.

V příloze I poznámce 5.2:

a)

mezi odseky

umělá chemická vlákna“ a

syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu

se doplňuje následující:

elektrovodivá vlákna“;

b)

ruší se pátý příklad („Koberec se střapci... je splněno hmotnostní kritérium.“);

 

8.

Příloha II se pozměňuje následujícím:

a)

mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 se vkládá následující pravidlo:

Číslo HS

Popis výrobku

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné pro získání statusu původu

(1)

(2)

(3) nebo

(4)

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více;

ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba:

- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208“,

 

 

b)

pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

kapitola 57

Koberce a jiné textilnípodlahové krytiny:

 

 

 

- Z vpichované plsti

Výroba z1):

- přírodních vláken, nebo

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.

Avšak:

- polypropylenové hedvábí čísla 5402,

- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,

- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu,

- jutová tkanina může být použita jako podložka.

 

 

- Z jiné plsti

Výroba z 1):

- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.

 

 

- Ostatní

Výroba z 1):

- příze z kokosových nebo jutových vláken,(a)

- syntetické nebo umělé příze,

- přírodních vláken, nebo

- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,

- jutová tkanina může být použita jako podložka.

 

(a)

Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000.“,

 

c)

pravidlo pro čísla HS 7006 se nahrazuje tímto:

7006

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:

 

 

 

- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII12)

Výroba z nepotažených plochých skleněných podložek čísla 7006

 

 

- Ostatní

Výroba z materiálů čísla 7001

 

12)

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).“,

 

d)

pravidlo pro číslo HS 7601 se nahrazuje tímto:

7601

Surový (nezpracovaný) hliník

Výroba, v níž:

- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a

- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu,

nebo

výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu.“.

 

 

9.

Za přílohu IV se doplňuje následující:

PŘÍLOHA V

Seznam výrobků původních v Turecku,

pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4,

seřazený podle kapitol a čísel HS

 

Kapitola 1

Kapitola 2

Kapitola 3

 

0401 až 0402

ex 0403 -

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0404 až 0410

0504

0511

 

Kapitola 6

 

0701 až 0709

ex 0710 -

Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0710 40 00, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená

ex 0711 -

Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0711 90 30, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání

0712 až 0714

 

Kapitola 8

 

ex Kapitola 9 -

Kapitola 10

Kapitola 11

Kapitola 12

Káva, čaj a koření, kromě maté čísla 0903

ex 1302 -

1501 až 1514

Pektinové látky, pektináty a pektany

ex 1515 -

Ostatní rostlinné tuky a oleje (kromě jojobového oleje a jeho frakcí) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené

ex 1516 -

Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě hydrogenovaného ricinového oleje, zvaného „opalwax“ (opálový vosk)

ex 1517 a ex 1518 -

Margariny, umělé (nepravé) vepřové sádlo a ostatní připravené poživatelné tuky

ex 1522 -

Zbytky po zpracování tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků, kromě degrasu

Kapitola 16

1701

 

ex 1702 -

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel, kromě podpoložek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10

1703

1801 a 1802

 

ex 1902 -

Nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu

ex 2001 -

Okurky, nakládačky a malé nakládací okurčičky, cibule, „chutney“ z manga, plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, houby a olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové

2002 a 2003

 

ex 2004 -

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice

ex 2005 -

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice

2006 a 2007

 

ex 2008 -

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma arašídové máslo, palmová jádra, kukuřici, hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, révové listy, chmelové výhonky a ostatní podobné jedlé části rostlin

2009

 

ex 2106 -

Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva

2204

2206

 

ex 2207 -

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených

ex 2208 -

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených

2209

Kapitola 23

2401

4501

5301 a 5302“.

 

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 1999.

 

Dáno v Bruselu dne 21. prosince 1998.

Za Radu přidružení:

J. Kavan v. r.

předseda

G. Testa v. r.

P. Poštulka v. r.

tajemníciPoznámky pod čarou:

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.

Poznámky pod čarou:
*

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

**

Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.