Čekejte, prosím...
A A A
383/1990 Sb. znění účinné od 15. 10. 1990

383

 

ZÁKON

ze dne 19. září 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství,

a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon),

ve znění zákona č. 43/1976 Sb.

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 se slova „společenskému a státnímu zřízení Československé socialistické republiky“ nahrazují slovy „ústavnímu zřízení České a Slovenské Federativní Republiky“.

 

2.

V § 3 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

3.

§ 3 odst. 3 zní:

 

(3) Seznamy uvedené v odstavci 1 jsou jednotné a platí na celém území České a Slovenské Federativní Republiky; každý je do nich oprávněn nahlížet u federálního ministerstva vnitra a u příslušných federálních a republikových ministerstev a ústředních orgánů.

 

4.

§ 6 se vypouští.

 

5.

V § 7

a)

předvětí zní: „Federální ministerstvo vnitra plní při ochraně státního tajemství v orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky tyto úkoly:“;

b)

písmeno b) se vypouští;

c)

dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

6.

§ 8 se vypouští.

 

7.

V § 9

a)

odstavec 2 zní:

 

(2) Určenou osobou může být občan České a Slovenské Federativní Republiky, který svými charakterovými a osobními vlastnostmi poskytuje záruku, že státní tajemství nebude ohroženo.“;

 

b)

odstavec 3 zní:

 

(3) Organizace je povinna si vyžádat před určením osoby ke styku se státním tajemstvím vyjádření federálního ministerstva vnitra k této osobě, zda mu nejsou známy překážky, které by tomuto určení bránily․“;

 

c)

odstavec 4 zní:

 

(4) Zjistí-li organizace, že určená osoba již stanoveným předpokladům nevyhovuje, je povinna učinit ihned potřebná opatření.“.

 

8.

V § 11 odst. 2 se vypouští slovo „(kádrového)“.

 

9.

V § 12 se odstavec 2 vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

 

Za slova „v pracovním (služebním)“ se vloží slova „nebo členském“.

 

10.

§ 14 se vypouští.

 

11.

§ 15 se vypouští.

 

12.

V § 16

a)

odstavec 1 se doplňuje větou: „Jde-li o věc, kterou projednávají orgány zákonodárných sborů, může o zproštění mlčenlivosti rozhodnout předsednictvo tohoto sboru.“;

b)

v odstavci 2 se za slova „Vedoucí organizace“ vkládají slova „nebo předsednictvo zákonodárných sborů“.

 

13.

Část čtvrtá se vypouští.

 

14.

§ 21 včetně nadpisu zní:

§ 21

Zákaz fotografování a filmování

 

(1) Na území České a Slovenské Federativní Republiky je zakázáno fotografovat, filmovat, zakreslovat nebo jinak zaznamenávat (dále jen „fotografovat“) objekty, prostory a zařízení označené tabulkou ZÁKAZ FOTOGRAFOVANÍ.

 

(2) O zákazu fotografování v zájmu obrany a bezpečnosti České a Slovenské Federativní Republiky rozhoduje federální ministerstvo obrany a federální ministerstvo vnitra; tato ministerstva rozhodují též o výjimkách z tohoto zákazu.

 

(3) O zákazu fotografování v zájmu ochrany státního tajemství v prostorech organizace a o výjimkách z tohoto zákazu rozhoduje její vedoucí.“.

 

15.

§ 22 zní:

§ 22

 

Šifrovou službu v České a Slovenské Federativní Republice metodicky řídí federální ministerstvo vnitra, za její činnost odpovídá vedoucí organizace.“.

Čl. II

Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb.,o civilním letectví(letecký zákon), se mění takto: § 37 písm. b) se vypouští.

Čl. III

Zrušují se:

 

1.

směrnice federálního ministerstva vnitra z 23. 12. 1971 pro činnost zvláštních oddělení (odborů) č. j. SKU-207/71 (registrované v částce 6/1972 Sb.),

2.

směrnice federálního ministerstva vnitra z 23. 12. 1971 pro výběr a výchovu osob určených pro styk se státním, hospodářským a služebním tajemstvím č. j. SKU-207/71 (registrované v částce 6/1972 Sb.),

3.

nařízení ministra vnitra ČSSR č. 17/1974 o pověření útvarů Sboru národní bezpečnosti zajišťováním úkolů podle zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství (registrované v částce 6/1974 Sb.),

4.

nařízení ministra vnitra ČSSR č. 31/1974, kterým se vydávají směrnice pro udělení výjimek ze zákazu fotografování, filmování, zakreslování a jiného zaznamenávání z letadel a balónů (registrované v částce 24/1974 Sb.),

5.

směrnice federálního ministerstva vnitra pro zabezpečení ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství v útvarech obrany č. j. SKU-056/76(registrované v částce 24/1974 Sb.),

6.

směrnice federálního ministerstva vnitra pro povolování styku cizinců se státním, hospodářským a služebním tajemstvím, jejich vstup a zaměstnávání v zařízeních na obranu vlasti a pro styk osob určených ke styku se státním tajemstvím s cizinci č. j. SKU-0127/76 (registrované v částce 1/1977 Sb.),

7.

směrnice federálního ministerstva vnitra pro zařazování výrobních a opravárenských podniků, vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť i jiných zvláštních objektu do seznamu zařízení na obranu vlasti č. j. SKU-017/78 (registrované v částce 11/1978 Sb.).

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.