Čekejte, prosím...
A A A
499/1990 Sb. znění účinné od 15. 4. 1998
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 84/1998 Sb.

15.4.1998

 

499

 

ZÁKON

ze dne 16. listopadu 1990

o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek

a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Rozsah zákona

V důsledku změn kursů československé koruny provedou vybrané organizace (dále jen "organizace") přepočet svých devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků (dále jen "přepočet").

§ 2

Způsob provedení přepočtu

(1)

Přepočet ke dni 8. ledna 1990 provedou organizace koeficientem 1,186 za oblast volně směnitelných clearingových měn a koeficientem 0,90 za oblast převoditelného rublu.

(2)

Přepočet v zahraniční měně ke dni 15. října 1990 provedou organizace za oblast volně směnitelných a clearingových měn kursem platným k tomuto datu.

(3)

V případě další změny kursu v důsledku přechodu československé měny na vnitřní směnitelnost provedou organizace přepočet za oblast volně směnitelných měn a clearingových měn obdobným způsobem jako v odstavci 2.

§ 3

Způsob vypořádání přepočtu

Rozdíly z přepočtu organizací se vypořádají prostřednictvím zvláštního účtu finančních aktiv České republiky tak, aby výsledek vypořádání nevedl k nárokům na rozpočtové prostředky České republiky.

§ 4

Zmocňovací ustanovení

(1)

Okruh organizací, na které se tento zákon vztahuje, určí a podrobnosti o způsobu přepočtu upraví ministerstvo financí vyhláškou.

(2)

Organizacím vykazujícím z přepočtu zisková salda a z nich vyplývající závazky vůči zvláštnímu účtu finančních aktiv České republiky může Ministerstvo financí na základě jimi podaných žádostí

a)

snížit výši těchto závazků nebo je zcela prominout,

b)

stanovit lhůty splatností těchto závazků, nebo

c)

snížit výši těchto závazků o hodnotu úroků z rozdílů mezi počáteční kalkulovanou úrokovou sazbou a následně zvýšenou úrokovou sazbou z úvěrů poskytnutých bankami na financování pohledávek, které byly předmětem přepočtu.

(3)

Oprávnění Ministerstva financí podle odstavce 2 písm. a) a b) se týká pouze závazků vyplývajících z pohledávek

a)

v zemích, vůči kterým byly uplatněny hospodářské sankce na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů,

b)

v zemích, jejichž hospodářství bylo narušeno národnostními a válečnými konflikty, nebo

c)

v zemích, kterým je ze strany věřitelů sdružených v mezinárodních organizacích věřitelů (Pařížský klub věřitelů, Londýnský klub věřitelů) umožněno prominutí dluhů nebo rozložení jejich splácení․

(4)

Při rozhodování podle odstavce 2 Ministerstvo financí bere v úvahu zejména nakolik se pohledávky organizací v zahraničí staly přechodně nebo trvale nevymahatelnými.

(5)

Organizace je oprávněna o změnách podle odstavce 2 účtovat počínaje účetním obdobím roku 1997; o změnách v roce 1997 lze účtovat nejpozději do uzavření účetních knih a sestavení účetní uzávěrky za tento rok.

(6)

Řízení podle tohoto ustanovení nepodléhá správnímu řádu.1

§ 5

Závěrečné ustanovení

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. prosince 1990.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).