Čekejte, prosím...
A A A
545/1990 Sb. znění účinné od 1. 2. 1991 do 31. 12. 2009

545

 

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Článek I

Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 175/1990 Sb. a č. 457/1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1.

Do § 66 se za text „(§ 124)“ vkládá text „porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c)“.

 

2.

Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní:

§ 118a

Neoprávněné obchodování devizovými hodnotami

 

(1) Kdo neoprávněně obchoduje s devizovými prostředky

a)

ve větším rozsahu nebo

b)

byl za takový nebo obdobný čin v posledních dvou letech odsouzen nebo v posledním roce za neoprávněnou koupi, prodej nebo směnu devizových hodnot postižen,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b)

spáchá-li takový čin výdělečně,

c)

byl-li za takový nebo obdobný čin v posledních dvou letech potrestán nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový nebo obdobný čin v posledních dvou letech propuštěn, nebo

d)

získá-li takovým činem značný prospěch․

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.

 

3.

Za § 124 se vkládají § 124a, 124b a 124c, které včetně nadpisu znějí:

Porušování předpisů

o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi

 

§ 124a

 

(1) Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů,1) bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů1) nebo je převede na cizí stát nebo na organizaci, která má sídlo v cizině, anebo na cizího činitele, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až na osm let anebo peněžitým trestem anebo propadnutím majetku.

 

§ 124b

 

(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů1) nebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)

jestliže se v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 zboží dostalo do ciziny,

b)

spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo

c)

způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jinou značnou újmu.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a)

spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

b)

spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

c)

způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jinou újmu velkého rozsahu.

 

§ 124c

 

(1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu potřebného pro orgány kontrolující zboží a technologie podle zvláštních předpisů,1) bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zboží a technologií, kontrolovaných podle zvláštních předpisů,1) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.“.

 

4.

Do § 167 se za text „(§ 114)“ vkládá text „porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c)“.

 

5.

Do § 168 se za text „(§ 106 a 107)“ vkládá text „porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a, 124b, 124c)“.

Článek II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.