Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/1990 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 31. 3. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 79/1997 Sb.

1.1.1998

vyhláškou č. 427/1992 Sb.

31.8.1992

61

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky,

federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra,

federálního ministerstva dopravy,

ministerstva vnitra České socialistické republiky,

ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 20. února 1990

o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

 

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c), § 79 odst. 4 a § 80 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, s přihlédnutím k § 72 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče:

ODDÍL I

Postup při předepisování léků (§ 1-7)

§ 1

Předepisovat humánní léčiva (dále jen "léčiva") a prostředky zdravotnické techniky (dále jen "prostředky") v souladu se zvláštním předpisem17 na účet příslušné zdravotní pojišťovny (dále jen "Pojišťovna")18 nebo Pojišťovny a nemocného anebo na účet nemocného jsou oprávněni:

a)

lékaři při poskytování první pomoci na účet Pojišťovny,

b)

lékaři poskytující zdravotní péči

1.

ve zdravotnických zařízeních na účet Pojišťovny nebo Pojišťovny a nemocného anebo nemocného,

2.

v zařízeních sociální péče na účet Pojišťovny, a to na recepturní tiskopisy i na žádanky.

§ 2

(1)

Lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léčiva, která jsou zařazena do lékopisu nebo jejichž používání je ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo") povoleno.1 Při předepisování léčiv a prostředků jsou povinni postupovat účelně a při předepisování léčiv a prostředků na účet Pojišťovny podle zásad uvedených ve zvláštním předpisu.19

(2)

Předepsání léčiv a prostředků včetně počtu jejich balení a dávkování musí být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci nemocného. Léčiva se předepisují pro nemocného na recepturní tiskopis;20 jde-li o léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21 a psychotropní látky skupiny II seznamu22 předepisují se pro nemocného na zvláštní recepturní tiskopis.23 Prostředky se předepisují pro nemocného na tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.24

(3)

Lékaři mohou předepisovat léčiva, jež jsou potřebná pro výkon diagnostické, preventivní a terapeutické činnosti stanovené v jejich pracovní náplni a jejichž indikace a účinky bezpečně znají. Prostředky hrazené v plném rozsahu Pojišťovnou mohou lékaři předepisovat pouze v provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(4)

Při poskytování první pomoci lze předepisovat jen léčiva nezbytná pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u lékaře.

(5)

Na jeden recepturní tiskopis lze předepsat nejvýše dva druhy hromadně vyráběných léčiv s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 3, nebo pouze jeden druh léčiva vyráběného individuálně. V případě, že je předepsán jen jeden druh léčiva, musí předepisující lékař zbylé prázdné místo proškrtnout.

(6)

Při předepsání více původních balení léčiva nebo více dávek individuálně (magistraliter) připravovaného léčiva v lékárně vyznačí předepisující lékař na recepturním tiskopisu nebo na žádance počet balení nebo dávek římskou číslicí a slovy.

(7)

Lékařem vyplněný

a)

recepturní tiskopis (dále jen "recept"),

b)

tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen "poukaz")

musí mít tyto náležitosti:

1.

jméno, příjmení, rodné číslo, adresu nemocného;

2.

předpis léčiva (prostředku); záměrné překročení nejvyšší dávky léčiva je nutno označit symbolem ("!") a vypsáním slovy. V případě, že lékař trvá na předepsaném léčivu nebo prostředku, označí jej symbolem "R";

3.

při předepsání individuálně připravovaných léčiv lze používat pouze lékopisných názvů a zkratek, u hromadně vyráběných léčiv jejich registrovaných názvů (ochranných značek); při předepisování léčiv mezinárodním nechráněným (generickým) názvem je lékař povinen uvést na receptu koncentraci účinné látky;

4.

návod k použití léčiva (prostředku);

5.

podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu (poukazu);

6.

otisk razítka zdravotnického zařízení s jmenovkou předepisujícího lékaře; u lékařů, kteří poskytují první pomoc, pouze otisk razítka s jeho jmenovkou a adresou.

(8)

Recepty (poukazy), na nichž jsou předepsané léčiva (prostředky)

a)

označené písmenem "Z" v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu,19)

b)

přesahující nejvyšší stanovenou úhradu Pojišťovnou musí mít náležitosti uvedené v předchozím odstavci a musí být opatřeny otiskem razítka příslušného revizního lékaře, jeho podpisem a datumem, kdy tak učinil.

(9)

Jestliže předepisující lékař předepíše léčivo nebo prostředek, na jehož úhradě se podle zvláštního předpisu19) podílí nemocný, je povinen ne tuto skutečnost upozornit nemocného.

Způsob předepisování a objednávání léků pro zdravotnická zařízení

§ 3

zrušen

§ 4

(1)

Pro potřebu zdravotnických zařízení se objednávají léčiva na žádanky25)(objednací tiskopisy); léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a psychotropní látky skupiny II seznamu22) na žádanky.26) Léčiva lze objednat i pomocí výpočetní techniky.

(2)

Doklady uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny razítkem oddělení, jmenovkou a podpisem předepisujícího lékaře a podepsány vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem.

Způsob předepisování léků na účet nemocného

§ 5

(1)

Na účet nemocného se předepisují léky v případě, kdy o to občan výslovně požádá.

(2)

Léčiva a prostředky na účet nemocného se předepisují podle zásad uvedených v § 1 a 2.

(3)

Předepisující lékař vyznačí na receptu kolikrát smí být výdej léku opakován, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne vystavení receptu. Bez tohoto údaje má recept stejnou dobu platnosti jako recept na účet státní zdravotní správy. Opakování výdeje nesmí lékař vyznačit na receptu při předepsání omamných látek a psychotropních látek nebo léku se zvýšeným rizikem drogové závislosti. Manipulační poplatek se v tomto případě nevybírá.

§ 6

zrušen

§ 7

Recepturní tiskopisy a doba platnosti receptů

(1)

Léčiva se předepisují na recepturních tiskopisech, které lékařům i s razítky vydává zdravotnické zařízení, v němž nebo pro něž pracují, popřípadě v jehož obvodu mají trvalý pobyt.

(2)

Lékaři jsou povinni dbát na takové ukládání recepturních tiskopisů a razítek, aby bylo zabráněno jejich odcizení a možnosti jejich zneužití nebo padělání. Ztrátu prázdného recepturního tiskopisu nebo tiskopisu žádanky je vedoucí příslušného zdravotnického zařízení povinen hlásit bez průtahů místně příslušnému útvaru Policie České republiky a zdravotnímu referátu okresního úřadu.

(3)

Při předepisování léků při lékařské službě první pomoci se používá zvláštního razítka.

(4)

Recept má omezenou dobu platnosti. Recept na omamné látky skupiny I seznamu2) a na psychotropní látky skupiny II seznamu3) pozbývá platnosti za 5 dnů, jde-li o antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika za 3 dny po jeho vystavení. Recept na ostatní léčiva platí, neurčí-li předepisující lékař jinak, po dobu 1 týdne ode dne jeho vystavení. Recept vystavený při lékařské službě první pomoci platí nejdéle následující den.

ODDÍL II

Postup při výdeji léků (§ 8-12)

§ 8

(1)

Výdej léčiv upravuje zvláštní předpis.6) V místech, kde není lékárna, zabezpečuje výdej veterinárních léčiv a prostředků veterinární techniky pomocné zařízení zřízené u veterinárního lékaře, který vydává léčiva ze základní zásoby za úhradu. Základní zásobu léčiv odebírá veterinární lékař z lékárny.

(2)

Některá léčiva mohou být vydána nemocným za úhradu i bez receptu. Seznam těchto léčiv je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3)

Při výdeji léčiv předepsaných na recept se zpravidla vybírá v lékárně poplatek.7)

(4)

Není-li na receptu předepisujícím lékařem vyznačena velikost balení, vydá se nejmenší balení uvedené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu.19) Obdobně se postupuje, není-li uvedena koncentrace léčiva určeného pro konkrétní věkovou skupinu.

(5)

Chybí-li na receptu předepsané náležitosti a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.

(6)

Jsou-li na receptu předepsány dva druhy léčiv a prostředků a není-li jeden z nich k dispozici a nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivo nebo prostředek výpis z receptu (poukazu) s označením "Výpis". Výpis musí obsahovat všechny údaje původního receptu (poukazu). Na původním receptu (poukazu) se uvede poznámka "Pořízen výpis". Ustanovení o době platnosti receptu (poukazu) se vztahují i na výpis a tato se počítá ode dne vystavení výpisu.

(7)

Není-li v lékárně k dispozici předepsané léčivo, nahradí je lékárník jiným, které je totožné obsahem nebo koncentrací účinných látek․ Jestliže se léčivo liší obsahem nebo koncentrací účinných látek, lékárník po konzultaci s předepisujícím lékařem upraví způsob jeho dávkování tak, aby odpovídal předepsanému. Výjimečně lze chybějící léčivo nahradit v souladu s obsahem věty prvé a druhé jiným léčivem, jehož úhrada je pro nemocného finančně nákladnější. Lékárník upozorní ne mocného na výměnu léčiva a vyznačí ji na receptu. Pokud se předepsaná velikost balení liší od původního balení, lékárna vydá nejbližší balení odpovídající receptu a tento údaj na něm lékárník vyznačí.

(8)

Individuálně připravovaná léčiva, která nebyla nemocným vyzvednuta ve stanovenou dobu, se v lékárně uchovávají jen po dobu platnosti receptu (výpisu); tuto skutečnost vyznačí lékárník na receptu (výpisu).

(9)

Vedoucí lékárník informuje o situaci v zásobování léčivy místně příslušnou okresní Pojišťovnu.

(10)

Recept (poukaz), na který bylo vydáno léčivo (prostředek), lékárna opatří svým razítkem, údajem o ceně vydaného léčiva (prostředku) a datem jeho vydání.

§ 9

Výdej léků pro zdravotnická zařízení

(1)

Omamné látky a psychotropní látky smějí být vydány nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení objednávky.

(2)

Při výdeji objednaných léčiv a prostředků musí jejich převzetí potvrdit na originálu a průpisu žádanky svým podpisem pověřený pracovník oddělení zdravotnického zařízení. Omamné látky a psychotropní látky smí převzít lékař nebo pověřený střední zdravotnický pracovník.

§ 10

Výdej léků jiným odběratelům

(1)

Odběratelům uvedeným v ustanoveních § 25 až 31 mohou být v lékárnách vydávána léčiva a prostředky na zvláštní objednávku. Pokud jsou vyžadována léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, musí být zvláštní objednávka podepsána lékařem a opatřena razítkem zdravotnického zařízení. Přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře mohou být vydány i na objednávku chovatelské organizace potvrzenou příslušným veterinárním lékařem, pokud tato objednávka obsahuje údaje uvedené ve zvláštním předpisu.15)

(2)

Těmto odběratelům nesmějí být vydávány omamné látky a psychotropní látky, pokud nemají povolení k zacházení s nimi. 8

§ 11

zrušen

§ 12

Vzorky zahraničních léků ke klinickému hodnocení

(1)

Vzorky zahraničních léků, které nejsou v České a Slovenské Federativní Republice registrovány a mají sloužit ke klinickému hodnocení nebo k výzkumu a jsou zasílány v množství větším než 5 balení na adresu zdravotnického zařízení nebo lékaře v něm pracujícího, smějí tato zařízení obdržet, převzít a používat k danému účelu jen po předchozím souhlasu ministerstva.

(2)

Se vzorky zahraničních léčiv, které na povolení ministerstva zdravotnické zařízení převzalo, hospodaří toto zařízení stejně jako s jinými léčivy.

(3)

Vzorky zahraničních léčiv pro účely řízení o jejich registraci zabezpečuje z pověření ministerstva organizace jím určená.4)

ODDÍL III

Zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami a s přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti (§ 13-14)

§ 13

Předepisování přípravků obsahujících omamné látky a psychotropní látky a přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti

(1)

Přípravky obsahující omamné látky, psychotropní látky a přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti 9 se předepisují buď na zvláštní recepturní tiskopisy ( § 2 odst. 2) a zvláštní objednací tiskopisy ( § 4) nebo na běžné recepturní tiskopisy.

(2)

Na běžné recepturní tiskopisy se předepisují omamné látky skupiny II seznamu,2) psychotropní látky skupiny III a IV seznamu3) a jiné léčiva se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) jak monokomponentní, tak i kombinované.

(3)

Pro nemocného v ambulantní péči smí být na jeden recepturní tiskopis předepsán jen jeden druh léku s obsahem omamné látky skupiny I nebo psychotropní látky skupiny II anebo léku se zvýšeným rizikem drogové závislosti.

(4)

Při předpisu léku na zvláštní recepturní tiskopis (s modrým pruhem) vyplní předepisující lékař originál a dva průpisy tiskopisu. Originál a první průpis předá nemocnému k vyzvednutí léku v lékárně a druhý průpis ponechá v bloku. Při předepsání musí být čitelně a přesně uveden druh, koncentrace (síla) léčivého přípravku, velikost balení a úplný návod k jeho použití. Při předpisu individuálně připravovaného léku musí být počet dávek uveden římskou číslicí a slovem (např. D.t.d. No X /decem/).

(5)

Pro potřebu zdravotnických zařízení se na zvláštní tiskopisy žádanek (s modrým pruhem) předepisují omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu.3) Předepisující lékař vyplní originál a tři průpisy. Originál a dva průpisy se předají do lékárny, třetí průpis se ponechá v bloku.

(6)

Ředitelství zdravotnického zařízení vede zásoby těchto zvláštních tiskopisů a jejich výdej v přísné evidenci. Lékařům je vydává v blocích na základě písemného souhlasu ředitele jím pověřený pracovník. V záhlaví tohoto tiskopisu musí být tiskem nebo razítkem uveden název zařízení.

(7)

Bloky receptů nebo žádanek je povinen lékař uchovávat tak, aby bylo zabráněno jejich odcizení. Prázdné tiskopisy (recepty, žádanky) není dovoleno předem orazítkovat razítkem zařízení a jmenovkou lékaře. Ztrátu nepoužitého recepturního tiskopisu nebo žádanky je povinen vedoucí zařízení ohlásit okamžitě příslušnému okresnímu úřadu, orgánům Policie České republiky a ministerstvu.

(8)

Neupotřebené bloky receptů nebo žádanek se vracejí ředitelství zařízení. Stejně tak se vracejí bloky (s průpisy) po použití posledního receptu nebo žádanky. Ředitelství zařízení uchovává tyto bloky po dobu pěti let ode dne vystavení posledního předpisu ,nebo žádanky.

§ 14

Příprava, výdej a skladování omamných látek, psychotropních látek, léčiv obsahujících omamné látky, léčiv obsahujících psychotropní látky

a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich

(1)

Omamné látky, psychotropní látky, léčiva obsahující omamné látky a léčiva obsahující psychotropní látky (dále jen "návykové látky") a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) mohou být přejímána, připravována, skladována a vydávána jen v lékárnách.

(2)

Není dovoleno připravovat v lékárnách do zásoby léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) nebo psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu22) s výjimkou léčiv, která nelze zajistit od dodavatele.

(3)

Léčiva obsahující omamné látky uvedené ve skupině I seznamu,21) psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu22) a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) mohou být vydávány jen na recepty nebo žádanky vystavené

a)

lékaři poskytujícími zdravotní péči podle ustanovení § 1,

b)

veterinárními lékaři poskytujícími veterinární péči.

(4)

Jestliže lékárník zjistí nebo má podezření, že předložený recept byl padělán, léčivo nevydá a je povinen takový případ ohlásit bez průtahů orgánům Policie České republiky.

(5)

Ničení vadných nebo neupotřebitelných návykových látek a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) provádí vedoucí lékárník v přítomnosti osoby určené k tomuto účelu příslušným okresním úřadem. O zničení uvedených léčiv pořídí vedoucí lékárník protokol, který musí obsahovat údaje o době, místu, množství konkrétních léčiv a důvodu jejich zničení. Protokol podepíše vedoucí lékárník a osoba, v jejíž přítomnosti byla uvedená léčiva zničena; vedoucí lékárník je povinen uchovávat protokol po dobu pěti let v lékárně. U zdravotnických zařízení v působnosti ministerstva spravedlnosti České republiky, ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva vnitra České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva dopravy lékárník pověřený touto činností podle příslušných resortních předpisů.

(6)

Léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu,21) kodein, etylmorfin i monokomponentní léčiva tyto látky obsahující a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) a efedrin musí být v lékárnách uchovávány v kovových uzamykatelných skříních, odděleně od ostatních léčiv.

ODDÍL IV

Postup při poskytování léků a vybavování lékárniček první pomoci pro hromadné akce a při poskytování léků čs. občanům při jejich cestách

do zahraničí (§ 15-17)

§ 15

(1)

Při tělovýchovných nebo sportovních akcích zajišťuje léčiva a prostředky zdravotnické zařízení zvolené pořadatelem, který je tomuto zdravotnickému zařízení povinen poskytnutá léčiva a prostředky uhradit.

(2)

Záchranné stanice Horské služby vybavují léčivy a prostředky zdravotnická zařízení určená příslušnými okresními úřady, v jejichž obvodech jsou stanice Horské služby umístěny. Tato zdravotnická zařízení rovněž zabezpečují úhradu těchto léčiv a prostředků. Jejich vybavení dohodne podle podmínek příslušné stanice Horské služby její vedoucí s vedoucím určeného zdravotnického zařízení.

(3)

zrušen

(4)

Sportovcům v péči Ústavu sportovní medicíny pro vrcholový sport poskytuje léčiva při cestách do zahraničí tento ústav.

§ 16

zrušen

§ 17

O poskytování léků československým občanům při jejich cestách do zahraničí, zvláště o náhradě za léčiva koupené nemocným při pobytu v zahraničí, platí předpisy o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí.10

ODDÍL V

(§ 18-46)

§ 18

zrušen

§ 19

Poskytování prostředků

(1)

Prostředky předepisují lékaři poskytující zdravotní péči podle ustanovení § 1 v souladu s 2. částí seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu19)

a)

nemocným na poukazy,24)

b)

zdravotnickým zařízením na žádanky.

Na jeden poukaz24) musí obsahovat náležitosti uvedené v § 2 odst. 7, prostředky musí být přesně označeny. U zapůjčených prostředků musí být uvedena doba jejich předpokládaného používání. Poukaz podepisuje v rubrice "Schválil" ošetřující lékař, pokud schválení není vyhrazeno vedoucímu oddělení zdravotnického zařízení nebo reviznímu lékaři Pojišťovny, popřípadě jím pověřenému lékaři.

(3)

Nestanoví-li lékař jinak, platí poukaz jeden měsíc. Prostředek musí být odebrán do měsíce po dni, kdy bylo stanoveno jeho zhotovení nebo vydání. Z poukazu lze vystavit výpis obdobně jako z receptu; pro výpis se použije tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.24)

(4)

Nemocný je povinen s prostředkem řádně zacházet, při úmyslném poškození, zničení nebo ztrátě prostředku je povinen zdravotnickému zařízení uhradit vzniklou škodu.

(5)

Prostředek lze předepsat po uplynutí užitné doby stanovené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu;19) revizní lékař Pojišťovny může užitnou dobu prostředku změnit. Vozíky a zvedáky pro imobilní osoby lze znova předepsat jen na základě vyřazovacího protokolu vystaveného příslušnou servisní organizací.

Poskytování léčebných a ortopedicko protetických pomůcek na účet státní zdravotní správy

§ 20

zrušen

§ 21

Pro nemocné pracovníky železnic se předepisují na účet Pojišťovny

a)

léčebné a ortopedicko protetické prostředky,

b)

ostatní prostředky jen jako součást potřebné zdravotní péče, kterou jim nemohou poskytnout železniční zdravotnická zařízení.

§ 22

Předepisování a výdej prostředků na účet nemocného

Jestliže si osoba výslovně přeje zakoupit prostředek na vlastní náklady, předepisující lékař označí poukaz poznámkou "Hradí nemocný".

§ 23

Evidence prostředků

(1)

Zdravotnická zařízení evidují ve zdravotní dokumentaci nemocného poskytnutí

a)

brýlí všech druhů včetně výměny nákladnějších obrub a skel, kontaktních čoček, posuvných lup na čtení, okluzorů a mušlí na dalekohledové brýle; tuto dokumentaci vede odborný oční lékař, který provedl vyšetření nebo ošetření,

b)

protéz, epitéz a ortopedické obuvi; tuto dokumentaci vede příslušný protetický lékař,

c)

ostatních prostředků, s výjimkou vozíků a a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel; tuto dokumentaci vedou příslušná oddělení.

(2)

Zdravotnická zařízení evidují na evidenčních lístcích28) zapůjčení

a)

prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel, v jednotlivých příslušných odděleních,

b)

vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dětských kočárků pro postižené děti na příslušných odborných odděleních,

c)

sluchadel ve foniatrických odděleních.

(3)

Inventarizaci prostředků uvedených v odstavci 2 provádějí zdravotnická zařízení vždy k 31. prosinci.

§ 23a

Financování prostředků

(1)

Sériově vyráběné i individuálně zhotovené léčebné a ortopedicko protetické prostředky hradí podle zvláštního předpisu19) zdravotnické zařízení, které prostředek poskytlo nebo na jehož poukaz byl předepsán.

(2)

Ustanovení § 21 a § 29 odst. 4 nejsou ustanovením odstavce 1 dotčena.

§ 24

zrušen

Ozbrojené síly

§ 25

Vojenské útvary, ústavy a zařízení Československé armády mohou odebírat tuzemská i dovážená léčiva a některé prostředky z lékáren.

a)

pro individuální potřebu na recepturní tiskopisy nemocenské péče v ozbrojených silách - sklad. č. NV 118/Z a č. NV 119/Z,

b)

pro potřebu ošetřovny hromadně na tiskopisu SEVT sklad. č. 14 284 0.

§ 26

(1)

Předepisování léků a zdravotnických potřeb na účet nemocenské péče v ozbrojených silách Československé armády se řídí předpisy Československé armády. 14

(2)

Náležitosti receptu a poukazu upravuje ustanovení § 2 odst. 7. Razítko musí obsahovat číslo (označení) a místo útvaru nebo musí být použito razítka posádkové správy s označením "Posádková lékařská služba první pomoci".

(3)

Pro potřebu ošetřoven vojenských útvarů vydávají léčiva lékárny určené vedoucím lékárníkem zdravotnického zařízení v dohodě s náčelníkem zdravotnické služby útvaru.

(4)

Omamné látky skupiny I seznamu 2 a psychotropní látky skupiny II seznamu 3 se předepisují na recepturní tiskopis sklad. č. NV 119/Z, na nichž se místo jména nemocného uvede "Pro ošetřovnu". V těchto případech se v lékárně vystavuje zvláštní dodací list.

(5)

Objednávky léků a zdravotnických potřeb musí být podepsány náčelníkem zdravotnické služby útvaru.

(6)

Za výdej léčiv na objednávky federálního ministerstva obrany a na jeho recepty29) označené slovy "Pro ošetřovnu" se nevybírá poplatek.

Sbor nápravné výchovy ČR

§ 27

(1)

Předepisování léčiv a prostředků ve Sboru nápravné výchovy České republiky se řídí ustanoveními této vyhlášky a předpisy ministerstva spravedlnosti České republiky.

(2)

Výkonná zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní lékárnou, odebírají tuzemská a dovážená zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren, a to

a)

pro individuální potřebu

1.

na recepturním tiskopisu20) s předtiskem "SNV",

2.

léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) na zvláštním recepturním tiskopisu,23)

b)

hromadně pro potřebu výkonných zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky

1.

na žádankách,

2.

léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) na tiskopisu.26)

(3)

Recepturní tiskopisy20) s předpisem "SNV" a zvláštní recepturní tiskopisy23) se evidují a jsou zajišťovány centrálně správou Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky. Další potřebné tiskopisy včetně tiskopisu poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku24) si zabezpečují výkonná zařízení Zdravotnické služby samostatně.

§ 28

(1)

Při předepisování léků a zdravotnických potřeb na účet Sboru nápravné výchovy ČR se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 1 odst. písm. b) a c) a odst. 2.

 

(2)

Recept a poukaz na prostředky musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 7, pouze

a)

místo adresy nemocného se uvádí

1.

zkratka "MS", jde-li o příslušníka Sboru nápravné výchovy ČR nebo člena jeho rodiny,

2.

otisk razítka nápravně výchovného ústavu nebo věznice, jde-li o odsouzeného nebo obviněného,

b)

se připojí číslo občanského průkazu, jde-li o předepsání přípravků obsahujících omamné látky skupiny I seznamu, 2 psychotropní látky skupiny II seznamu 3 nebo přípravků ze zvýšeným rizikem drogové závislosti 9 pro člena rodiny příslušníka Sboru nápravné výchovy.

§ 29

Policie České republiky

(1)

Předepisování léků a zdravotnických potřeb pro Policii České republiky se řídí ustanoveními této vyhlášky s odchylkami stanovenými pro Policii České republiky. Kontrolu správnosti a oprávněnosti jejich předepisování provádějí orgány zdravotnických služeb Policie České republiky.

(2)

Výkonná zdravotnická zařízení Policie České republiky a Federálního policejního sboru, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní ústavní lékárnou, odebírají tuzemská a zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren

a)

pro individuální potřebu

1.

na recepturních tiskopisech označených písmenem "M",

2.

přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2 a psychotropní látky skupiny II seznamu 3 na recepturním tiskopisu SEVT sklad. č. 26 283 0,

b)

pro potřebu výkonných zdravotnických zařízení Policie České republiky hromadně

1.

na žádankách

2.

přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2 a psychotropní látky skupiny II seznamu 3 na recepturním tiskopisu SEVT sklad. č. 26 283 0,

(3)

Recept a poukaz na prostředky musí mít stejné náležitosti jako ve státní zdravotní správě, pouze

a)

místo adresy nemocného se uvádí zkratka "MV", jde-li o příslušníka Policie České republiky nebo člena jeho rodiny,

b)

se připojí číslo občanského průkazu, jde-li o předepsání přípravků obsahujících omamné látky skupiny I seznamu,2) psychotropní látky skupiny II seznamu3) nebo přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) pro člena rodiny příslušníka Policie České republiky.

(4)

Pro nemocné osoby v oboru působnosti ministerstva vnitra České republiky a federálního ministerstva vnitra na území České republiky ambulantně ošetřované se předepisují prostředky na účet Pojišťovny.

Veterinární péče

§ 30

(1)

Recepty vystavené v rámci veterinární péče musí mít náležitosti stanovené zvláštním předpisem;15) jestliže tyto náležitosti na receptu chybí a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.

(2)

Veterinární lékař může v indikovaných případech na veterinární recept předepisovat i humánní léčiva pro použití ve veterinární péči.

§ 31

(1)

Léčiva a prostředky na účet právnických a fyzických osob30) se vydávají na objednávky léčiv,25) výjimečně na zvláštní objednávky podepsané oprávněnou osobou. Omamné látky skupiny I seznamu,21) léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu,21) psychotropní látky skupiny II seznamu22) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) pro právnické a fyzické osoby30) se vydávají po předložení receptu.26) O spotřebě omamných látek a psychotropních látek musí být vedena předepsaná evidence. Veterinární lékaři předepisují přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na zvláštním recepturním tiskopisu.

(2)

Pokud není na receptu uvedeno "Na účet organizace státní veterinární služby", vydávají se léčiva a prostředky na účet chovatele zvířete.

(3)

Poplatek za recept předepsaný veterinárním lékařem se nevybírá.

(4)

Léčiva pro potřeby veterinární péče ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se vydávají v individuálních případech na recepty veterinární péče ozbrojených sil,31 pro potřebu organizací vojenské veterinární péče na žádanky používané zdravotnickými zařízeními,25) omamné látky a léčiva obsahující omamné látky se předepisují na zvláštním tiskopisu.32)

§ 32

Léčiva a prostředky na jednotlivých odděleních nemocnic, popřípadě v jiných zdravotnických zařízeních33) se uchovávají v množství stanoveném ředitelem zdravotnického zařízení.

§ 33

(1)

Léčiva a prostředky musí být skladovány přehledně podle příslušných předpisů16) a musí se s nimi zacházet hospodárně. Za správné uchovávání léků a zdravotnických potřeb odpovídá vedoucí příslušného oddělení a vrchní sestra.

(2)

Kvalitativním požadavkům neodpovídající léčiva a prostředky likviduje pracovník skupiny (kontrolující lékárník, vedoucí oddělení, vrchní sestra a zástupce hospodářskotechnické služby zařízení) po předchozím schválení ředitele, který také rozhodne o případném schválení ředitele, který také rozhodne o případném předepsání škody k náhradě nebo o jiném opatření.

(3)

Léčiva neodpovídající kvalitativním požadavkům vyřazené ve větším množství a vadné léčiva vyřazené z použití v léčebně preventivní péči po uplynutí doby použitelnosti nebo exspirace nebo podle "Zpráv o kvalitě léčiv" se odepíší a zničí se souhlasem ředitele zdravotnického zařízení a za přítomnosti pověřeného kontrolujícího lékárníka. V ostatních zdravotnických zařízeních tak učiní pověřený pracovník hospodářskotechnické služby ve spolupráci s vedoucím lékárníkem dodávající lékárny. Ke stanovení způsobu hromadného zničení léčiv je nutný souhlas příslušného orgánu hygienické služby.

Členění a fakturace dodávek léků a zdravotnických potřeb

§ 34

(1)

Fakturaci dodávek léčiv a prostředků provádí jejich dodavatel.

(2)

Lékárna vystavuje

a)

souhrnný účet pro Pojišťovnu za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a poukazů a celkové hodnoty v Kčs,

b)

sběrné faktury pro

1.

federální ministerstvo obrany za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a celkové hodnoty v Kčs,

2.

Sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České republiky s uvedením počtu receptů, poukazů a jejich celkové hodnoty v Kčs, a to na adresu zdravotnických zařízení uvedených v otiscích razítek na receptech, poukazech nebo objednávkách,

3.

železnici v působnosti federálního ministerstva dopravy za recepty s uvedením jejich počtu a celkové hodnoty v Kčs,

c)

faktury pro ostatní odběratele za jimi objednaná a odebraná léčiva a prostředky.

(3)

Lékárna pro potřeby ministerstva vnitra České republiky u sběrné faktury uvádí

a)

počet receptů označených písmenem "M",

b)

hodnotu receptů uvedených pod písmenem a) v Kčs.

§ 35

zrušen

§ 36

Doklady o fakturaci musí být uchovávány takto:

a)

faktury a schválené formy soupisů položek po dobu pěti let,

b)

recepty, poukazy a objednávky nejméně do vypořádání druhé úplné inventarizace od data vydaných faktur v lékárně. Byla-li provedena kontrola těchto dokladů po stránce odborné i početní, lze je vyřadit po jednom roce po jejich vyfakturování.

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

Odborná a ekonomická kontrola

§ 39

(1)

Za objednávky, přejímání a uložení léčiv, prostředků, krve a krevních výrobků ne odděleních zdravotnických zařízení odpovídá a jejich kontrolu provádí vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník.

(2)

Uložení léčiv a prostředků ve zdravotnických zařízeních kontroluje nejméně dvakrát za rok pověřený kontrolující lékárník. Namátkově kontrolují léčiva a prostředky ve zdravotnických zařízeních pověření pracovníci laboratoří pro kontrolu léčiv a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. U veterinárních lékařů provádí kontrolu uložení léčiv orgány státní veterinární správy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(3)

Za odbornou kontrolu prostředků odpovídají vedoucí příslušných odborných oddělení zdravotnických zařízení.

(4)

Odbornou kontrolu uchovávání a používání krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení provádějí namátkově vedoucí transfúzních oddělení spolu s vedoucími zúčastněných oddělení.

§ 40

zrušen

§ 41

zrušen

§ 42

K usměrňování preskripce a spotřeby léčiv, včetně krve a krevních výrobků, mohou zdravotnická zařízení a ministerstvo zřizovat lékové komise.

Sledování nežádoucích účinků léků

§ 43

(1)

Zjistí-li lékař při použití hromadně vyráběného léčiva jakýkoliv nežádoucí účinek, vyplní tiskopis SEVT sklad. č. 14 084 0 "Zpráva o nežádoucím účinku léku", který neprodleně zašle Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v Praze.

(2)

V případě podezření, že nežádoucí účinek je vyvolán kvalitativní závadou, vyplní rovněž zprávu uvedenou v odstavci l a současně zašle i vzorek podezřelé nebo vadné šarže léčiva. Státní ústav pro kontrolu léčiv provede jeho kvalitativní laboratorní kontrolu.

(3)

V případě zjištění závažného nežádoucího účinku Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Komisí pro sledování nežádoucích účinků léčiv Vědecké rady ministerstva bezprostředně informuje ministerstvo a předkládá návrh na patřičná opatření.

§ 44

(1)

Při důvodném podezření, že v důsledku závady v jakosti léčiv a prostředků došlo k poškození zdraví, nepříznivé reakci, nežádoucím vedlejším účinkům u osob nebo zvířat, které užívaly tato léčiva a prostředky nebo při zjištění jejich zjevných závad

a)

orgány hygienické služby,

b)

zdravotnická zařízení (včetně lékáren),

c)

veterinární lékaři

toto podezření neprodleně oznámí

1.

ministerstvu, jde-li o humánní léčiva a prostředky,

2.

Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, jde-li o veterinární léčiva a prostředky.

Do konečného rozhodnutí těchto orgánů nesmějí být tato léčiva a prostředky vydávány ani aplikovány.

(2)

Ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zabezpečí podle své věcné působnosti předání informace podle odstavce 1 pomocí technických prostředků34) zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům, a to prostřednictvím okresních úřadů, v jejichž územním obvodu se tato zařízení a výrobci nacházejí. Konečné rozhodnutí o těchto léčivech a prostředcích sdělí ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle své věcné působnosti zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům obdobně.

§ 45

Zrušují se:

1.

§ 32 odst. 2 a § 36 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

2.

směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, které lze vydávat bez lékařského předpisu (reg. v částce 1/1982 Sb.), ve znění směrnic č. 6/1985 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 24/1985 Sb.) a výnosu č. j. LO-721-2.6.87 ze dne 24.7.1987 (reg. v částce 17/1987 Sb.).

§ 46

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky:

Prof. MUDr. Klener DrSc v. r.

Ministr národní obrany Československé socialistické republiky:

Genplk. Vacek v. r.

Ministr vnitra Československé socialistické republiky:

JUDr. Sacher v. r.

Ministr dopravy Československé socialistické republiky:

Ing. Podlena v. r.

Ministr vnitra České socialistické republiky:

JUDr. Hrazdíra v. r.

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky:

JUDr. Burešová v. r.

Ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky:

Ing. Vodehnal v. r.

Příloha č. 1

SEZNAM LÉČIV, jejichž výdej není vázán na recept

A. Humánní hromadně vyráběné přípravky

 

Přípravek Výrobce

 

ABF vaginal contraceptive ICN Galenika, Jugoslávie

film 10 sáčků á 1 film

 

ACETYLCYSTEIN Berlin-Chemie, SRN

100 B-C tablety 30 x 100 mg

 

ACIFEIN tablety 10, 10 x 10 Slovakofarma, ČSFR

 

ACIPEPSOL tablety 20 Léčiva, ČSFR

 

ACYLCOFFIN tablety 10, Slovakofarma, ČSFR

10 x 10

 

ACYLPYRIN tablety Slovakofarma, ČSFR

10 x 500 mg, 10 x 10 x 500

mg,

10 x 30 x 500 mg

 

ACYLPYRIN EFFERVESCENS Slovakofarma, ČSFR

šumivé tablety 15 x 500 mg

 

ACYLPYRIN pro infantibus Slovakofarma, ČSFR

tablety 20 x 100 mg

 

ACTAL tablety 24 x 360 mg Sterling-Winthrop,

V.Británie

 

AESCIN potah. tablety Polfa, Polsko

30 x 20 mg, 100 x 20 mg

 

AGIOLAX granule 100 g, Madaus, SRN

250 g, 1000 g

 

AJATIN roztok 50 ml, Slovakofarma, ČSFR

1000 ml

 

AJATIN tinktura 50 ml, Slovakofarma, ČSFR

1000 ml

 

AKNECOLOR pasta 30 g Spirig, Švýcarsko

 

AKNEPUR maska 3 x 15 g Léčiva, ČSFR

prášek + 3 x 17 ml ředidla

 

AKNEPUR zásyp 30 g Léčiva, ČSFR

 

AKTIFERRIN Merckle, SRN/Rakousko

 

kapky 30 ml

 

AKTIFERRIN COMPOSITUM Merckle, Rakousko

tobolky 30, 100

 

AKUTOL spray 77 ml, Léčiva, ČSFR

80 ml, 210 ml, 420 ml

 

ALDERMON Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích 20

x 1,5 g

 

ALGESAL SURACTIVE LTM, Francie/Kali

mast 40 g Chemie, SRN

 

ALGESAL krém 50 g LTM, Francie/Kali

Chemie, SRN

 

ALGIFEN čípky 5 Léčiva, ČSFR

 

ALGINETE tablety Krka, Slovinsko

54 x 200 mg

 

ALKA-SELTZER Bayer, SRN/Miles,

šumivé tablety 10, 20, 40 V.Británie

 

ALEBRAN dražé Lek, Slovinsko

30 x 100 mg, 100 x 100 mg

 

ALEBRAN sirup 125 ml Lek, Slovinsko

 

ALLOCHOL Medexport, SNS

obalované tablety 50

 

ALTASOL čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1,5 g

 

ALVISAN NEO čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

AMBIDERMAN krém 5 g Léčiva, ČSFR

 

AMBROBENE Merckle, SRN

15 mg/5 ml sirup 100 ml

 

AMBROBENE Merckle, SRN

7,5 mg/5 ml roztok 40 ml,

100 ml

 

AMBROBENE Merckle, SRN

30 mg tablety 20

 

AMBROBENE RETARD Merckle, SRN

tobolky 10 x 75 mg,

20 x 75 mg

 

AMINALON obalované tablety Medexport, SNS

 

100 x 250 mg

 

AMYLIUM NITROSUM SPOFA Léčiva, ČSFR

rourky (nejvýše 3 rourky pro

první pomoc)

 

ANACID suspenze Galena, ČSFR

30 x 5 ml (sáčky)

 

ANACID COMPOSITUM suspenze Galena, ČSFR

240 ml (lahvička),

10 x 2 x 10 ml (sáčky)

 

ANDREWS ANSWER Sterling - Winthrop,

prášek 5 x 8 g V.Británie

 

ANDREWS LEVER SALT Sterling - Winthrop,

prášek 4 x 5 g, 227 g, 113 g V.Británie

 

ANDREWS LIVER SALT Sterling - Winthrop,

(Diabetic formula) prášek V.Británie

227 g

 

ANOPYRIN tablety Slovakofarma, ČSFR

10 x 400 mg,

10 x 10 x 400 mg

 

ANSAID tablety Upjohn, V.Británie

50 x 50 mg, 100 x 50 mg,

500 x 50 mg, 50 x 100 mg,

100 x 100 mg, 500 x 100 mg

 

ANTI-KO SPOFA Léčiva, ČSFR

čípky 5

 

APHLOX SPOFA Léčiva, ČSFR

pasta 200 g

 

APO-IBUPROFEN Apotex, Kanada

200 mg tablety 50,100,1000

 

APO-IBUPROFEN Apotex, Kanada

400 mg tablety 50, 100,1000

 

ASCORUTIN dražé Slovakofarma, ČSFR

50, 250

 

ASPIRIN tablety Bayer, SRN/Lek,

20 x 500 mg, 50 x 500 mg Jugoslávie

100 x 600 mg

 

ASPIRIN 100 tablety Bayer, SRN/Lek

20 x 100 mg, 100 x 100 mg Jugoslávie

 

ASPIRIN PLUS C šumivé Bayer, SRN/Bayer, Itálie

tablety 10, 20, 40

 

ASPRO tablety Nicholas, Francie

30 x 360 mg, 60 x 360 mg

 

ASPRO C šumivé tablety Nicholas, Francie

12, 20

 

ASPRO C-FORTE šumivý Nicholas, Francie

granulát 10 x 3,5 g,

20 x 3,5 g

 

ASPRO 500 šumivé tablety Nicholas, Francie

12 x 500 mg, 20 x 500 mg

 

ATARALGIN tablety 10 Léčiva, ČSFR

 

ATILEN pro infantibus Galena, ČSFR

sirup 100 ml

 

AVIRIL H čípky 10 Léčiva, ČSFR

 

AVIRIL H mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

B-KOMPLEX dražé 30, Léčiva, ČSFR

10 x 30

 

B-KOMPLEX FORTE Léčiva, ČSFR

dražé 20, 10 x 10

 

BALNEUM HERMAL Hermal, SRN

roztok 100 ml, 200 ml,

500 ml, 1000 ml

 

BALNEUM HERMAL F Hermal, SRN

roztok 100 ml, 200 ml,

500 ml, 100 ml

 

BALNEUM HERMAS PLUS Hermal, SRN

roztok 100 ml, 200 ml, 500

ml, 1000 ml

 

BEPELLA tablety Léčiva, ČSFR

20 x 100 mg

 

BETADINE roztok 30 ml Mundipharma, Švýcarsko

120 ml, 100 ml

 

BETADINE Mundipharma, Švýcarsko

ANTISEPTIC spray 90 ml,

200 ml

 

BETADINE SOLUTIO CHIRURG. Mundipharma, Švýcarsko

roztok 7,5 % 120 ml,

500 ml, 1000 ml

 

BETULAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

BEVIPLEX drg. 30 Galenika, Jugoslávie

 

BIOMIN H prášek 190 g Biomin H, ČSFR

(lahvička), 60 x 3 g (sáčky)

 

BIOPLANT Serum-Werk, SRN

Pflegeemulsion mit

Dexpanthenol emulse 45 g

 

BIOSORBIN MCT prášek Pfrimmer, SRN

5 x 89 g

 

BISACODYL obalované Krka, Slovinsko

tablety 105 x 5 mg

 

BISOLVON roztok Boehringer

0,2 % 40 ml, 100 ml, Ingelheim/Dr. Thomae,

250 ml SRN

 

BONIDON gel 20 g, 50 g Mepha, Švýcarsko

 

BROMHEXIN drg. Fahlberg-List.SRN

25 x 12 mg,

100 x 25 x 12 mg

 

BROMHEXIN INHALAT Pharma, SRN

kapky 50 ml

 

BROMHEXIN 8 kapky Pharma, SRN

20 ml

 

BROMHEXIN 4 Berlin-Chemie Berlin-Chemie, SRN

mixtura 60 ml, 100 ml

 

BROMHEXIN 8 Berlin-Chemie Berlin-Chemie, SRN

mixtura 60 ml, 100 ml

 

BROMHEXIN 10 Berlin-Chemie Berlin-Chemie, SRN

mixtura 60 ml, 100 ml

 

BRONCHOPRONT Mack, SRN

kapky 50 ml, 100 ml

 

BRONCHOPRONT Mack, SRN

sirup 100 ml

 

BRONCHOPRONT RETARD Mack, SRN

tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75

mg,

50 x 75 mg

 

BRUFEN drg. Boots, V.Británie

100 x 200 mg, 500 x 200 mg

 

BRUFEN 200 mg Galenika, Jugoslávie

obalované tablety 30

 

BRUFEN 400 mg Galenika, Jugoslávie

obalované tablety 30

 

BRUFEN 400 obalované tablety Léčiva, ČSFR

30

 

BRUFEN sirup Boots Galenika,

100 ml Jugoslávie

 

CALABRON šumivé Slovakofarma, ČSFR

tablety 12 x 1,5 g

 

CALCIUM C Slovakofarma, ČSFR

SLOVAKOFARMA

šumivé tablety 12

 

CALCIUM Galena, ČSFR

CHLORATUM SPOFA

roztok 100 ml

 

CALCIUM Slovakofarma, ČSFR

PANTOTHENICUM SPOFA

mast 30 g

 

CALCIUM SANDOZ FF Sandoz, Švýcarsko

1000 mg šumivé tablety

20, 100

 

CALCIUM SANDOZ FORTE Sandoz, Švýcarsko

šumivé tablety

20 x 500 mg, 100 x 500 mg

 

CALCIUM SPOFA Slovakofarma, ČSFR

tablety 50 x 500 mg

 

CALCIUM SLOVAKOFARMA Slovakofarma, ČSFR

EFFERVESCENS

šumivé tablety 20 x 500 mg

 

CALIFIG sirup 55 ml Sterling-Winthrop,

110 ml V.Británie

 

CALMONAL PRO BALNEO roztok Léčivé rostliny, ČSFR

200 ml

 

CAMILCA dětský olej Galena, ČSFR

55 ml

 

CAMILCA oční voda Galena, ČSFR

55 ml

 

CARBOCIT SEVAC Imuna, ČSFR

tablety 20

 

CARBOSORB tablety Imuna, ČSFR

10 x 250 mg, 20 x 250 mg

 

CARBOSORB (OSTACOL 85) Imuna, ČSFR

prášek 25 g

 

CARBOTOX tablety Imuna, ČSFR

10 x 250 mg, 20 x 250 mg,

50 x 250 mg

 

CARDILAN tablety Slovakofarma, ČSFR

100 x 175 mg

 

CEBION kapky 30 ml Merck, SRN

 

CEBION tablety 20 Merck, SRN

 

CEBION (BLUTORANGE) Merck, SRN

šumivé tablety 10,20

 

CEBION (Citrus) šumivé Merck, SRN

tablety 10,20

 

CELASCON tablety Léčiva, ČSFR

20 x 100 mg

 

CELASCON Slovakofarma, ČSFR

EFFERVESCENS šumivé

tablety 15 x 500 mg

 

CENTRUM FROMA to ZINC Lederle/Cyanamid, USA

potahované tablety

30, 100

 

COCCULINE tablety 30 Bioron, Francie

 

CHAMOMILLA SPOFA Galena, ČSFR

roztok 25 ml, 100 ml,

500 ml

 

CHINASCORBIN dražé Léčiva, ČSFR

20

 

CHLOROPHYLLUM SPOFA Galena, ČSFR

spray 62 g

 

CHOLAGOL kapky Galena, ČSFR

10 ml

 

CHOLESTIL tablety Polfa, Polsko

50 x 200 mg

 

CHYMOTRYPSIN SPOFA Léčiva, ČSFR

zásyp 1 g

 

CHYPSIN zásyp 1 x 1 g, Léčiva, ČSFR

10 x 1 g

 

CILKANOL tobolky Léčiva, ČSFR

30 x 300 mg

 

CINCHOCIAN SPOFA Léčiva, ČSFR

mast 20 g

 

COLDREX tablety 12, 24 Sterling-Winthrop,

V.Británie

COLDREX BLACKCURRANT Sterling-Winthrop,

prášek 5 x 5 g V.Británie

 

COLDREX LEMON Sterling-Winthrop,

prášek 5 x 5 g V.Británie

 

COLFARIT tablety Bayer, SRN

50 x 500 mg, 100 x 500 mg

 

COMBIASE SPECIAL Luitpold, SRN

dražé 20, 50, 100

 

COMBIZYM COMPOSITUM Luitpold, SRN

dražé 20, 50, 100

 

CONTRASPAN Galena, ČSFR

kapky 10 ml

 

COTAZYM FORTE Organon, Holandsko

tablety 30

 

CUTISAN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

CYMALON granule Sterling-Winthrop,

6 sáčků V.Británie

 

CYSTENAL kapky Galena, ČSFR

10 ml

 

ČAKANKA OBYČAJNÁ Slovakofarma, ČSFR

čaj 50 g

 

DANIUM Léčiva, ČSFR

COMPOSITUM mast 30 g

 

DÁVKOVAČ INZULÍNU MADI Meta, ČSFR

1 balení

 

DELFEN vaginální Cilag, Švýcarsko

krém 70 g

 

DELFEN pěna 20 g Cilag, Švýcarsko

 

DERMABION Krka, Slovinsko

obalované tablety 60

 

DERMAZULEN mast Léčiva, ČSFR

30 g

 

DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM čaj Léčivé rostliny, ČSFR

50 g

 

DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM Léčivé rostliny, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1,5 g

 

DEVILAN zásyp 20 g Léčiva, ČSFR

 

DIABETAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

DIGESTIF RENNIE Aspro-Nicholas,

tablety 75 Rakousko

 

DITUSTAT kapky 10 ml Galena, ČSFR

 

DITUSTAT tablety Slovakofarma, ČSFR

20 x 30 mg

 

DOLGIT krém 50 g Dolorgiet, SRN

 

DOUBLE "D", Sheldon Drug Comp.,

Eucalyptus oil roztok Austrálie

50 ml

 

DOXIPROCT čípky 10 Lab. OM, Švýcarsko

 

DOXIPROCT mast Lab. OM, Švýcarsko

30 g

 

DOXIVENIL gel 20 g, Lab. OM, Švýcarsko

40 g, 100 g

 

DROXARYL krém 20 g, Continental Pharma,

50 g Belgie

 

Dr.THEISS Naturwaren, SRN

ECHINACEA KRÄUTER

TROPFEN kapky 50 ml

 

Dr.THEISS Naturwaren, SRN

RINGELBLUMEN

SALBE mast 50 g, 100 g,

200 g

 

Dr.THEISS Naturwaren, SRN

SCHWEDENBITTER

FLÜSSIG roztok 100 ml,

250 ml, 500 ml, 1000 ml

 

Dr.THEISS Naturwaren, SRN

SCHWEDENKRÄUTER

ANSATZMISCHUNG

bylinná směs 30 g, 60 g

 

DULCOLAX dražé Zdravlje, Jugoslávie

30 x 5 mg

 

DUOVIT obalované Krka, Slovinsko

tablety 40

 

DUVIRA gel 5 g Léčiva, ČSFR

 

ELEUTHEROCOCCUS Medexport, SNS

EXTRACT roztok 50 ml

 

ELEVIT pro infantibus Hoffmann-La Roche,

sirup 100 ml Švýcarsko

 

ELMETACIN roztok Luitpold, SRN

50 ml, 100 ml

 

ELMEX gel 25 g, 215 g Gaba, Švýcarsko

 

ENCEPHABOL dražé Merck, SRN

20 x 100 mg, 100 x 100 mg

 

ENCEPHABOL sirup Merck, SRN

200 ml, 1000 ml

 

ENCEPHABOL FORTE Merck, SRN

dražé 50 x 200 mg

 

ENDIARON mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

ENDIARON pasta 30 g Léčiva, ČSFR

 

ENDIARON potahované Léčiva, ČSFR

tablety 20 x 250 mg

 

ENDIARON zásyp 20 g Léčiva, ČSFR

 

ENDIFORM potahované Léčiva, ČSFR

tablety 20

 

ENERBOL dražé Polfa, Polsko

20 x 100 mg, 500 x 100 mg

 

ENERBOL FORTE Polfa, Polsko

obalované tablety

50 x 200 mg

 

ENUCLENE oční kapky Alcon, USA

15 ml

 

ENYPER pěna 41 g Galena, ČSFR

 

ENZYM-PARACTOL Homburg, SRN

žvýkací tablety 20, 40

 

ENZYNORM dražé Nordmark, SRN

25, 50, 100

 

ENZYNORM roztok Nordmark, SRN

100 ml, 200 ml, 500 ml

 

ENZYNORM FORTE Nordmark, SRN

dražé 20, 50, 100

 

EREVIT mast 30 g Slovakofarma, ČSFR

 

EREVIT kapky 10 ml Slovakofarma, ČSFR

 

ERYFER tobolky 60 Jugoremedija, Jugoslávie

 

ESPUMISAN tobolky Berlin-Chemie, SRN

100 x 40 mg

 

ESPUMISAN granule Milchzucker, SRN

100 g

 

ESSENTIALE FORTE Bosnalijek, Jugoslávie

tobolky 50

 

ESSENTIALE FORTE Nattermann, SRN

tobolky 30, 50, 100, 250

 

ETOGEL gel 40 g Krka, Slovinsko

 

EUDIABEN čaj 50 g, Slovakofarma, ČSFR

100 g

 

EUGASTRIN čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových

sáčcích 20 x 1,5 g

 

EUNALGIT čípky 5 Léčiva, ČSFR

 

EVERCIL oční kapky Galena, ČSFR

10 ml

 

EXCIPIAL U Spirig, Švýcarsko

HYDROLOTIO lotio

200 ml

 

EXCIPIAL U Spirig, Švýcarsko

LIPOLOTIO lotio 200 ml

 

EXTRALAX čípky 10 Léčiva, ČSFR

 

FAKTU čípky 10, 100 Byk Gulden, SRN

 

FAKTU mast 20 g, 50 g, Byk Gulden, SRN

250 g

 

FARINGOSEPT tablety Terapia, Rumunsko

20 x 10 mg

 

FEBICHOL tobolky Slovakofarma, ČSFR

50 x 100 mg

 

FELDENE gel 0,5 % 25 g Pfizer, Belgie

 

FENISTIL gel 30 g Zyma, Švýcarsko/Biogal,

Maďarsko

 

FENOLAX dražé Polfa, Polsko

30 x 5 mg, 200 x 5 mg

 

FENORIN tobolky Lek, Slovinsko

30 x 375 mg, 100 x 375 mg

 

FENORIN sirup 125 ml, Lek, Slovinsko

200 ml

 

FENORIN P sirup 200 ml Lek, Slovinsko

 

FERRO-GRADUMET Galenika, Jugoslávie

obalované tablety 30

 

FERRONAT suspenze Galena, ČSFR

100 ml

 

FERRONAT obalované Léčiva, ČSFR

tablety 50

 

FERRONAT RETARD Léčiva, ČSFR

potahované tablety 30

 

FLEGAMINA tablety Polfa, Polsko

20 x 8 mg

 

FLORSALMIN kapky Slovakofarma, ČSFR

50 ml

 

FLUOCARIL bi-fluore Goupil, Francie

ústní voda 200 ml

 

FLUOCARIL bi-fluore Goupil, Francie

180 zubní pasta 50 ml

 

FLUOCARIL bi-fluore Goupil, Francie

250 zubní pasta 75 ml

 

FOCUSAN zásyp 30 g Lundbeck, Dánsko

 

FOLTUSIN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

FRESUBIN Fressenius, SRN

NUSSGESCHACK

roztok 1 x 500 ml,

12 x 500 ml

 

FRESUBIN Fressenius, SRN

SCHOKOLADENGESCHMACK roztok

1 x 500 ml, 12 x 500 ml

 

FRESUBIN Fressenius, SRN

VANILLGESCHMACK

roztok 1 x 500 ml,

12 x 500 ml

 

FUNGICIDIN SPOFA Léčiva, ČSFR

mast 10 g

 

FURANTOIN SPOFA Léčiva, ČSFR

pasta 30 g

 

GALODYN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

GASTERIN gel 20 x 16 g Slovakofarma, ČSFR

GASTROGEL SPOFA Slovakofarma, ČSFR

tablety 50 x 500 mg

 

GASTROLYTE prášek USV Pharma, Rakousko

4 x 8,8 g, 20 x 8,8 g

 

GELASPON želatinová Ankerpharm, SRN

houba 1 ks, 5 ks

 

GELUSIL LIQUID Gödecke, SRN

suspenze 200 ml

 

GELUSIL LIQUID Gödecke, SRN

suspense 20 x 12 ml,

50 x 12 ml (v sáčcích)

 

GELUSIL-LAC tablety Gödecke, SRN

tablety 20, 50, 100

 

GERIAVIT Pharmaton, Švýcarsko

PHARMATON tobolky

30, 100

 

GLAUCINI Medexport, SNS

HYDROCHLORIDUM

tablety 20 x 50 mg

 

GLYCILAX čípky Engelhard, SRN

10 x 0,75 g, 100 x 0,75 g,

10 x 1 g, 100 x 1 g

 

GLYNNVIT kapky Paines & Byrne,

2 x 15 ml V.Británie

 

GUAJACURAN dražé Léčiva, ČSFR

30 x 200 mg

 

GUAJACURAN FORTE Léčiva, ČSFR

tablety 20 x 400 mg

 

GUAJANAL tablety 10 Léčiva, ČSFR

 

GUAREM granule 30 x 5 g Orion, Finsko

 

GUTTALAX kapky Galena, ČSFR/Inst.

10 ml de Angeli, Itálie

 

GYNASTAN čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

HAEMORRISAN mast Léčiva, ČSFR

30 g

 

HAPPY LOVE spray 20 g Gohl Pharma, Švýcarsko

 

HELMIRAZIN roztok Slovakofarma, ČSFR

200 ml

HELMIRAZIN tablety Slovakofarma, ČSFR

50 x 300 mg

 

HEMORAL přísada Slovakofarma, ČSFR

do koupele 50 g

 

HEPAROID SPOFA Léčiva, ČSFR

gel 30 g

 

HEPAROID SPOFA Léčiva, ČSFR

mast 30 g

 

HEPAROID SPOFA Léčiva, ČSFR

subl. tablety 50

 

HEPAROID SPOFA FORTE Léčiva, ČSFR

subl. tablety 30

 

HERBILEX tablety 20 Krka, Slovinsko

 

HIBICET nemocniční Eastwood Pharm., ČSFR

koncentrát roztok 5 l

 

HIPEKSAL tablety Leiras, Finsko

100 x 1 g

 

HISMANAL tablety Janssen, Belgie

10 x 10 mg, 30 x 10 mg

 

HISMANAL tablety Slovakofarma, ČSFR

30 x 10 mg

 

HYDROCORTISON SPOFA Léčiva, ČSFR

mast 1 % 10 g, 50 g

 

HYLAKOMBUN dražé Merckle, SRN

20, 50

 

HYPRO-SORB kolagenní Hypro, ČSFR

plsť 1

 

HYPRO-SORB 0 Hypro, ČSFR

kolagenní plsť 20

 

IBUPROFEN 200 SPOFA Léčiva, ČSFR

obalované tablety

30 x 200 mg

 

IBUPROFEN 400 SPOFA Léčiva, ČSFR

obalované tablety

30 x 400 mg

 

IBUPROFEN Polfa, Polsko

obalované tablety 60 x 200

mg,

100 x 200 mg

 

ICHTOXYL mast 30 g Léčiva, ČSFR

IMELO BIELE čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

INFADOLAN mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

INHALEX roztok 25 ml Galena, ČSFR

 

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY Chirana, ČSFR

LUER (jednorázové) 2 ml,

5 ml, 10 ml, 20 ml

 

INJEKČNÍ JEHLY Chirana, ČSFR

LUER (jednorázové)

0,5 x 20; 0,5 x 25;

0,6 x 25; 0,65 x 30;

0,7 x 35; 0,8 x 40;

0,9 x 40; 1,2 x 40

 

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY Stera, Indonésie

A JEHLY "STERA" 1 ml,

2,5 ml, 5 ml,

10 ml

 

IMAZOL krém 30 g Spirig, Švýcarsko

 

IMAZOL krémpasta 30 g Spirig, Švýcarsko

 

INRUSSIN kapky 10 ml Galena, ČSFR

 

INTUSSIN tablety Slovakofarma, ČSFR

30 x 5 mg

 

IPECARIN tablety Slovakofarma, ČSFR

20 x 0,1 mg

 

IRFEN-400 obalované Mepha, Švýcarsko

tablety 20 x 400 mg

 

ISOCHOL obalované Léčiva, ČSFR

tablety 30 x 400 mg

 

ISOPTO-FRIN Alcon, USA

oční kapky 15 ml

 

JODISOL roztok, 4 g Léčiva, ČSFR

10 g, 40 g, 80 g,

200 g, 760 g

 

JODOSAPOL roztok Léčiva, ČSFR

25 ml

 

JOX spray 45 ml Galena, ČSFR

 

KALIJEV JODID Lek, Slovinsko

tablety 4 x 65 mg

 

KETAZON 10 % mast Léčiva, ČSFR

20 g

 

KETAZON Léčiva, ČSFR

COMPOSITUM mast 30 g

 

KETAZON H mast 20 g Léčiva, ČSFR

 

KETAZON MIX mast Léčiva, ČSFR

30 g

 

KETOVITE roztok Paines & Byrne,

100 ml, 150 ml V.Británie

 

KINEDRYL tablety 4 Slovakofarma, ČSFR

 

KOREŇ IBIŠA Slovakofarma, ČSFR

LEKÁRSKEHO čaj 100 g

 

KREON tobolky Kali-Chemie, SRN

20 x 300 mg, 50 x 300 mg,

100 x 300 mg

 

KUTOPUR čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

KVET A LIST SLEZU Slovakofarma, ČSFR

čaj 30 g

 

KVET A LIST SLEZU Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

KVET BAZY ČIERNEJ Slovakofarma, ČSFR

čaj 50 g

 

KVET BAZY ČIERNEJ Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

 

20 x 1 g

 

KVET LIPY čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

KVET LIPY Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1,5 g

 

LACRISYN oční kapky Galena, ČSFR

10 ml

 

LACTOGYN pěna 41 g Galena, ČSFR

 

LAEVADOSIN tablety Laevosan, Rakousko

25, 50

 

LAFINOL emulse 100 ml Galena, ČSFR

 

LAKINAL roztok 50 ml Slovakofarma, ČSFR

LASONIL mast 14 g, Bayer, SRN

40 g, 150 g

 

LIPOIC ACID tablety Medexport, SNS

100 x 25 mg

 

LIPOVITAN dražé 50 Léčiva, ČSFR

 

LIQUIFILM oční kapky Allergan, SRN

10 ml

 

LIQUIFILM Allergan, SRN

KUNSTLICHE TRANEN

oční kapky 10 ml

 

LIST ŽIHLAVY čaj 30 g Slovakofarma, ČSFR

 

LOFENALAC prášek Mead Johnson, USA

453 g

 

LUBOVNÍK Slovakofarma, ČSFR

BODKOVANÝ čaj 70 g,

100 g

 

LUBOVNÍK Slovakofarma, ČSFR

BODKOVANÝ čaj

v nálevových sáčcích

20 x 1,5 g

 

MAALOX suspense Pharmaindustrie, Francie/

250 ml (lahvička), /Rhone-Poulenc, Irsko,

30 x 15 ml (sáčky) Rorer/SRN

 

MAALOX 70 suspense Pharmaindustrie, Francie/

 

250 ml (lahvička), /Rhone-Poulenc, Irsko/

20 x 10 ml, 50 x 10 ml /Rorer, SRN

(sáčky)

 

MAALOX tablety 40 Pharmaindustrie, Francie/

/Rhone-Poulenc, Irsko

MAGNE-B6 dražé 50 Sanofi, Francie

 

MANDELAMINE Gödecke, SRN

500 dražé 50 x 500 mg,

100 x 500 mg

 

MANDELAMINE Gödecke, SRN

1000 dražé 50 x 1000 mg,

100 x 1000 mg

 

MANTISOL čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

MATA PIEPORNA Slovakofarma, ČSFR

čaj 60 g

 

MATA PIEPORNA Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

MATERINA DÚŠKA Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

MATERNA potahované Lederle/Cyanamid, USA

tablety 100

 

MEDOVKA LEKÁRSKA Slovakofarma, ČSFR

čaj 50 g

 

MEDOVKA LEKÁRSKA Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g, 40 x 0,6 g

 

MELATON čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1,5 g

 

MENDIAXON 400 Byk Gulden, SRN

tablety 20 x 400 mg,

50 x 400 mg

 

MENTACHOL kapky Egal, Maďarsko

10 ml

 

MESOSEPT spray 50 ml Galena, ČSFR

 

MEXALEN čípky Merckle, SRN

6 x 125 mg, 6 x 250 mg,

6 x 500 mg, 6 x 1000 mg

 

MEXALEN sirup 100 ml, Merckle, SRN

 

200 mg/5 ml

 

MEXALEN tablety Merckle, SRN

10 x 500 mg, 20 x 500 mg,

50 x 500 mg

 

MEXAVIT šumivé tablety Merckle, SRN

10, 20

 

MICRISTIN tablety Oranienburger

20 x 500 mg Pharmawerk, SRN

 

MIL-PAR suspense Sterling-Winthrop,

200 ml, 500 ml V.Británie

 

MILK OF MAGNESIA Sterling-Winthrop,

suspense 100 ml, 200 ml V.Británie

 

MILK OF MAGNESIA Sterling-Winthrop,

tablety 24 x 300 mg V.Británie

 

MIRONAL tablety 10 Slovakofarma, ČSFR

 

MISTABRON roztok UCB, Belgie

6 x 3 ml

 

MOBILAT krém 25 g, Luitpold, SRN

50 g, 100 g

 

MOBILAT gel 10 x 50 g, Luitpold, SRN

10 x 100 g

 

MOBILISIN mast 40 g, Luitpold, SRN

100 g

 

MUCODYNE sirup Zorka, Jugoslávie

200 ml/10 g

 

MUCODYNE tobolky Zorka, Jugoslávie

30 x 375 mg

 

MUCODYNE sirup Rorer, V.Británie

300 ml 125 mg/5 ml

 

MUCOLON čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

MUCOPRONT sirup Mack, SRN

200 ml/11,2 g

 

MUCOPRONT tobolky Mack, SRN

20 x 375 mg, 50 x 375 mg

 

MUCOSOLVAN roztok Boehringer Sohn, SRN

100 ml, 250 ml

 

MUCOSOLVAN sirup Boehringer

100 ml, 250 ml Ingelheim, SRN/

/dr. K.Thomae, SRN/

 

/Bender, Rakousko/

 

MUCOSOLVAN tablety Boehringer

20 x 30 mg, 50 x 30 mg Ingelheim, SRN/

/dr. K Thomae, SRN/

/Bender, Rakousko

 

MUCOSOLVAN Galena, ČSFR

15 mg/2 ml roztok 50 ml

 

MUCOSOLVAN Galena, ČSFR

15 mg/5 ml sirup 100 ml

 

MUCOSOLVAN tablety Galena, ČSFR

20 x 30 mg

 

MUCOSOLVAN Boehringer Sohn,

RETARD tobolky SNR

10 x 75 mg, 20 x 75 mg,

50 x 75 mg, 100 x 75 mg

 

MUKOSEPTONEX Galena, ČSFR

nosní kapky 10 ml

 

MULTIBIONTA FORTE Merck, SRN

tobolky 20, 50

 

MULTIBIONTA PLUS Merck, SRN

MINERAL obalované

tablety 20, 60

 

MUNDISAL gel 8 g Mundipharma, SRN

 

MUTHESA suspense Wyeth, V.Británie

200 ml

 

MYCO-DECIDIN Galena, ČSFR

roztok 25 ml

 

MYKOSEPTIN mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

N-SEPTONEX zásyp 20 g Léčiva, ČSFR

 

NASIVIN 0,025 % Merck, SRN

nosní kapky 10 ml

 

NASIVIN 0,05 % spray Merck, SRN

10 ml

 

NATURIDENT SPOFA Léčivé rostliny, ČSFR

roztok 25 ml

 

NEOPEVITON mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

NEPHROSAL čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

 

20 x 1 g

 

NICOBREVIN N IBP, SRN

tobolky 48

 

NICORETTE žvýkací Leo, Švédsko

guma

105 x 2 mg, 105 x 4 mg

 

NILACID tablety 5 Chinoin, Maďarsko

 

NITROFUNGIN Galena, ČSFR

roztok 25 ml

 

NITROGLYCERIN SPOFA Slovakofarma, ČSFR

tablety (nejvýše

4 tablety pro první pomoc)

 

NITROX-5 Pharmachin, Bulharsko

obalované tablety

80 x 50 mg

 

NOFELAN prášek 400 g Polfa, Polsko

NOFEMIX prášek 350 g Polfa, Polsko

 

NONTUSYL čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

NOOTROPIL roztok UCB, Belgie

20 % 125 ml

 

NOOTROPIL 800 mg UCB, Belgie

tablety 30 x 800 mg

 

NOVO-PASSIT Galena, ČSFR

roztok 100 ml

 

NUTRAMIN M VÚAB, ČSFR

prášek 1 x 89 g

 

NUTRIZYM dražé Merck, SRN

20, 50, 100

 

NUTRODRIP Wander, SRN

STANDARD NEUTRAL

roztok 12 x 500 ml

 

NUTRODRIP Wander, SRN

STANDARD VANILLE

roztok 12 x 500 ml

 

OFTAN-STARINE Huhtamäki OY, Finsko

oční kapky 10 ml

 

OIKAMID tobolky Pliva, Chorvatsko

60 x 400 mg

 

OLFEN gel 20 g, Mepha, Švýcarsko

50 g

 

OPHTAL roztok 100 ml Galena, ČSFR

 

OPHTALMO-AZULEN Léčiva, ČSFR

oční mast 5 g

 

OPHTALMO-SEPTONEX Galena, ČSFR

oční kapky 10 ml

 

OPHTALMO-SEPTONEX Léčiva, ČSFR

oční mast 5 g

 

OPTICROM Fisons Pharm.,

oční kapky 2 % V.Británie

20 ml

 

OPTOCLEAN roztok Okula, ČSFR

22 g

 

OPTOSOAK roztok Okula, ČSFR

22 g, 200 g

ORENZYM dražé Slovakofarma, ČSFR

20 x 100 mg,

50 x 100 mg

 

ORIGINAL GROSSER R.Bittner, Rakousko

SCHWEDENBITTER

roztok

250 ml. 500 ml

 

ORIGINAL Riviera, Rakousko

SCHWEDENBITTER

TROPFEN kapky 200 ml,

500 ml

 

ORTHO Cilag, Švýcarsko

DIAPHARAGMA pesar 1

 

OSCILLOCOCCINUM Boiron, Francie

PELETY 1 x 1 g, 3 x 1 g,

6 x 1 g

 

OSSOPAN 800 Robapharm, Švýcarsko

potahované tablety

40 x 800 mg

 

PAIN EXPELLER Galena, ČSFR

roztok 50 ml

 

PALINA PRAVÁ Slovakofarma, ČSFR

 

50 g, 100 g

 

PALINA PRAVÁ čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

PAMAJORAN Slovakofarma, ČSFR

OBYČAJNÝ čaj

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

PANADOL tablety Sterling-Winthrop,

12 x 500 mg, V.Británie

24 x 500 mg

 

PANADOL rozpustné Sterling-Winthrop,

tablety 12 x 500 mg, V.Británie

24 x 500 mg

 

PANADOL tobolky Sterling-Winthrop,

12 x 500 mg, V.Británie

24 x 500 mg

 

PANADOL BABY Sterling-Winthrop,

AND INFANT V.Británie

suspense 100 ml

 

PANADOL EXTRA Sterling-Winthrop,

tablety 12, 24 V.Británie

 

PANADOL JUNIOR Sterling-Winthrop,

prášek 10 x 240 mg V.Británie

 

PANANGIN dražé 50, 500 G.Richter, Maďarsko

 

PANCREOLAN FORTE Léčiva, ČSFR

potahované tablety 30

 

PANKREON Kali-Chemie, SRN

COMPOSITUM obalované

tablety 20, 50, 100

 

PANKREON FORTE Kali-Chemie, SRN

dražé 20, 50, 100

 

PANPUR-N obalované Nordmark, SRN

tablety 20, 50, 100

 

PANTHENOL spray Jenapharm, SRN

140 g

 

PANTHENOL tablety Jenapharm, SRN

20 x 100 mg

 

PANTOTHEN Hafslund Nycomed,

HAFSLUND Rakousko

NYCOMED 5 % roztok

200 ml

 

PANZYNORM dražé 25, Nordmark, SRN

50, 100

 

PANZYNORM FORTE Nordmark, SRN/Krka,

dražé 20, 50, 100, 500 -Slovinsko

 

PANZYTRAT 10000 Nordmark, SRN

tobolky 20, 50, 100

 

PANZYTTRAT 20000 Nordmark, SRN

tobolky 20, 50, 100

 

PARACETAMOL Berlin-Chemie, SRN

MIXTUR

roztok 60 ml/2,4 g

 

PARADENTOL gel Léčiva, ČSFR

45 g

 

PARAGRIPPE tablety 60 Boiron, Francie

 

PARALEN čípky Léčiva, ČSFR

5 x 500 mg

 

PARALEN tablety Léčiva, ČSFR

10 x 500 mg,

10 x 10 x 500 mg

PARALEN PRO Léčiva, ČSFR

INFANTIBUS

čípky 5 x 100 mg

 

PARALEN PRO Léčiva, ČSFR

INFANTIBUS

tablety 20 x 125 mg

 

PATENTEX OVAL N Patentex, SRN

vaginální čípky 12

 

PAXIRASOL roztok Egis, Maďarsko

60 ml/120 mg

 

PAXIRASOL tablety Egis, Maďarsko

20 x 8 mg

 

PEPTISORB prášek Pfrimmer, SRN

6 x 83,3 g

 

PERCUTASE gel 50 g, Adenylchemie, SRN

100 g

 

PERCUTASE mast 50, Adenylchemie, SRN

100 g

 

PEROSPIR čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

PHARYNOL roztok 50 ml Slovakofarma, ČSFR

 

PHOSPHALUGEL Galenika, Jugoslavie

suspense 20 x 16 g

 

PIKOVIT Krka, Slovinsko

pastilky 30

 

PIKOVIT sirup 150 ml Krka, Slovinsko

 

PINOSOL nosní kapky Slovakofarma, ČSFR

10 ml

 

PITYOL mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

PLUMBIN prášek 1 + 1 Imuna, ČSFR

 

POLYSAN pasta 50 g, Slovakofarma, ČSFR

650 g

 

PORTAGEN prášek 100 g, Mead Johnson, USA

500 g

 

POTASSIUM OROTATE Medexport, SNS

tablety 30 x 500 mg

 

PRAVÁ PŘÍRODNÍ Západočeská zřídla,

KARLOVARSKÁ ČSFR

VŘÍDELNÍ SŮL

prášek 100 g

 

PRAVÁ PŘÍRODNÍ Západočeská zřídla,

KARLOVARSKÁ ČSFR

VŘÍDELNÍ SŮL

prášek v sáčcích

10 x 5 g

 

PREGNAVIT tobolky Marckle, Rakousko

30, 60, 100

 

PREPARATION H čípky Whitehall Lab.,

6, 12, 24, 48 V.Británie

 

PREPARATION H mast Whitehall Lab.,

51 g V.Británie

 

PROBON dražé Chinoin, Maďarsko

10 x 300 mg

 

PROCTO-GLYVENOL Ciba-Geigy, Švýcarsko

čípky 5, 10

 

PROCTO-GLYVENOL Ciba-Geigy, Švýcarsko

krém 30 g

 

PROCULIN Ankerwerk, SRN

oční kapky 10 ml

 

PROFENID gel 60 g Rhone-Poulenc, Francie

 

PROLIPASE tobolky Cilag, Švýcarsko

100 x 234 mg

 

PROPERISTOL dražé Léčiva, ČSFR

10 x 10

 

PULMORAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

PSORICUR spray Unipharma, Maďarsko

100 ml

 

PYRAMEM obalované Pharmachim, Bulharsko

tablety 40 x 400 mg

 

PYRIDOXIN SPOFA Léčiva, ČSFR

tablety 20 x 20 mg

 

PYRVINIUM SPOFA Galena, ČSFR

suspense 100 ml

 

REDUKTAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

REDUKTAN čaj Léčivé rostliny, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 2 g

 

REPARIL gel 40 g, Madaus, SRN

100 g

 

REPARIL gel 60 g, Zdravlje, Jugoslavie

100 g

 

REPARIL dražé Madaus, SRN/Zdravlje,

40 x 20 mg, 100 x 20 mg Jugoslavie

 

REPÍK LEKÁRSKY Slovakofarma, ČSFR

čaj 50 g, 100 g

 

REPÍK LEKÁRSKY čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

RESOFERON FOL B Ciba-Geigy, Švýcarsko

obalované tablety 50

 

RESOFERON Ciba-Geigy, Švýcarsko

LIQOUIDUM roztok

100 ml

 

RESOFERON Ciba-Geigy, Švýcarsko

obalované tablety

50 x 125 mg

 

REVALID tobolky 30, 120 Vifor Pharma, Švýcarsko

 

REWODINA seu Berlin-Chemie, SRN

DICLOFENAC

Berlin-Chemie čípky

10 x 50 mg

 

RHEUMON krém 40 g, Tropon, SRN

 

RHEUMON lotio 100 g Tropon, SRN

 

RHEUMOSIN mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

RIBOFLAVIN SPOFA Léčiva, ČSFR

dražé

30 x 10 mg, 10 x 30 x 10 mg

 

RING N Mack, SRN

tablety 20

 

ROTER tablety 40, 120 Crookes Heath.,

Holandsko

 

RUMANČEK PRAVÝ Slovakofarma, ČSFR

čaj 50 g

 

RUMANČEK PRAVÝ Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1,25 g

 

SAB SIMPLEX Parke Davis, SRN

suspense 30 ml, 4 x 30 ml

 

SAB SIMPLEX Parke Davis, SRN

žvýkací tablety

20 x 80 mg, 50 x 80 mg,

100 x 80 mg

 

SALOXYL mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

SALVAT THÉ čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

SALVIMULSIN MCT Salvia-Werks, ČSFR

SCHOKO roztok 500 ml

 

SALVIMULSIN MCT Salvia-Werks, SRN

NEUTRAL roztok 500 ml

 

SALVIMULSIN NUSS-VANNILLE Salvia-Werks, SRN

roztok 500 ml

 

SALVIPEPTID prášek Salvia-Werks, SRN

12 x 128,5 g

 

SANORIN roztok Galena, ČSFR

0,05 % 10 ml

 

SANORIN- Galena, ČSFR

 

-ANALERGIN

roztok 10 ml

 

SAVLON HOSPITAL ICI, V.Británie

CONCENTRATE roztok

50 x 10 ml, 1L, 5L

 

SENNAGRAN granule Léčivé rostliny, ČSFR

70 g

 

SENNAPUR tablety Medica, Finsko

100 x 15 mg

 

SEPTICHEN roztok 25 ml Léčiva, ČSFR

 

SEPTISAN pastilky 20 Slovakofarma, ČSFR

 

SEPTONEX mast 30 g Léčiva, ČSFR

 

SEPTONEX spray 50 ml, Galena, ČSFR

210 ml

 

SEPTONEX tinktura 1 % Slovakofarma, ČSFR

1000 ml

 

SHOSTAKOVSKY Medexport, SNS

BALSAM roztok 100 g

 

SINECOD dražé Hommel, Švýcarsko

20 x 5 mg

250 x 5 mg, 500 x 5 mg

 

SINECOD kapky Hommel, Švýcarsko

15 ml, 250 ml

 

SINECOD kapky 10 ml Galena, ČSFR

 

SINFEMIX prášek Imuna, ČSFR

100 g, 250 g, 300 g, 500 g

 

SINFENAL prášek Imuna, ČSFR

100 g, 250 g, 500 g

 

SKABICID emulse 100 g Léčiva, ČSFR

 

SOLCOSERYL gel 20 g Solco, Polsko/Solco,

Švýcarsko/Alkaloid,

Jugoslávie

 

SOLCOSERYL mast 20 g Solco, Polsko

 

SOLCOSERYL mast 20 g Solco,

Švýcarsko/Alkaloid,

Jugoslávie

 

SOLCOSERYL DENTAL Solco, Švýcarsko

 

ADHESIVE PASTA 5 g

 

SORBIFER DURULES Astra, Švédsko

tablety 100 x 100 mg

 

SORBILEX granule Krka, Slovinsko

60 g

 

SPASMO-EUNALGIT Léčiva, ČSFR

čípky 5

 

SPASMOCYSTENAL Galena, ČSFR

kapky 10 ml

 

SPECIES Slovakofarma, ČSFR

ANTIRHEUMATICAE

čaj 50 g

 

SPECIES Léčivé rostliny, ČSFR

CHOLAGOGAE

PLANTA

čaj 100 g

 

SPECIES Léčivé rostliny, ČSFR

DIURETICAE

PLANTA čaj 100 g

 

SPECIES Slovakofarma, ČSFR

LAXANTES PLANTA

čaj 90 g

 

SPECIES PECTORALES Léčivé rostliny, ČSFR

PLATNA čaj 100 g

 

SPECIES Léčivé rostliny, ČSFR

UROLOGICAE

PLANTA čaj 100 g

 

SPOFAVIT sirup Galena, ČSFR

100 ml

 

SPOFAX čípky 5 Léčiva, ČSFR

 

SPOFAX spray Léčiva, ČSFR

100 g/70 ml

 

SPONGOSTAN Ferrosan, Švédsko

ANAL želatinová houba

2 x 1 ks (80 x 30 mm)

 

SPONGOSTAN Ferrosan, Švédsko

DENTAL

želatinová houba 2 x 15 ks,

20 x 15 ks (10 x 10 mm)

 

SPONGOSTAN FILM Ferrosan, Švédsko

želatinová houba 2 x 20 ks

(200 x 70 mm)

 

SPONGOSTAN Ferrosan, Švédsko

SPECIAL

želatinová houba 2 x 20 ks

(70 x 50 mm)

 

SPONGOSTAN Ferrosan, Švédsko

STANDARD

želatinová houba 2 x 20 ks

(70 x 50 mm)

 

SPASMOPAN čípky 5 Léčiva, ČSFR

 

SPORTUPAC mast 40 g, Terra-Bio-Chemie, SRN

100 g

 

SPORTUPAC roztok Terra-Bio-Chemie, SRN

80 ml

200 ml

 

STAVIKRV VTÁČI Slovakofarma, ČSFR

čaj 60 g

 

SROMARAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

STOMATOSAN roztok Slovakofarma, ČSFR

50 ml

 

SROPANGIN roztok Galena, ČSFR

250 ml

 

SROPANGIN spray Galena, ČSFR

45 ml

 

STOPTUSSIN kapky Galena, ČSFR

10 ml

 

SUPERPYRIN tablety Slovakofarma, ČSFR

10 x 400 mg,

10 x 10 x 400 mg

 

SUPPOSITORIA Léčiva, ČSFR

GLYCERINI

čípky 100 x 1,4 g,

10 x 2,35 g

 

SUPRADYN N Hoffmann-La Roche,

obalované tablety 30 Švýcarsko

 

SUPRADYN N Hoffmann-La Roche,

šumivé tablety 10 Švýcarsko

 

SURVIMED Fressenius, SRN

BANANENGETRÄNK

prášek 1 x 6 x 90 g,

12 x 6 x 90 g

 

SYNTOPHYLLIN Léčiva, ČSFR

čípky 10

 

SYSTOGEN zásyp 20 g Léčiva, ČSFR

 

ŠALVIA Slovakofarma, ČSFR

LEKÁRSKA čaj 40 g, 50 g

 

ŠALVIA LEKÁRSKA Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

TALCID suspense Bayer, SRN

v sáčcích 20 x 10 ml,

50 x 10 ml

 

TALCIT žvýkací tablety Bayer, SRN

20 x 500 mg, 50 x 500 mg,

100 x 500 mg

 

TARDYFERON dražé Robapharm, Švýcarsko

30 x 250 mg,

100 x 250 mg

 

TARDYFERON dražé Egis, Maďarsko

20 x 270 mg

 

TERAPIN zásyp 350 g Polfa, Polsko

 

THEADRYLETTAE čípky Léčiva, ČSFR

10 x 10 mg

 

THEADRYLETTAE Léčiva, ČSFR

tablety

20 x 25 mg

 

THERMO-RHEUMON Tropon, SRN

krém 80 g

 

THIAMIN SPOFA tablety Léčiva, ČSFR

20 x 50 mg

 

THOMAPYRIN tablety Boehringer Sohn,

10, 20, 30, 60 SRN/Thomae, SRN

 

THOMAPRIN C Boehringer Sohn,

šumivé tablety 10, 20 SRN/Thomae, SRN

 

THYMOMEL Galena, ČSFR

sirup 100 ml

 

TISASEN dražé Alkaloida, Maďarsko

30 x 10 mg

 

TJ - 15 TSUMURA Tsumura, Japonsko

OREN-GEDOKU-TO

 

granule 3 x 2,5 g,

210 x 2,5 g

 

TJ - 96 TSUMURA Tsumura, Japonsko

SAIBOKU-TO granule

3 x 2,5 g, 189 x 2,5 g,

500 g

 

TOCLASE Polfa, Polsko

obalované tablety

20 x 25 mg, 100 x 25 mg

 

TOLMICEN krém Farmitalia, Itálie

10 % 10 g, 30 g

 

TOLMCEN lotio 30 ml Farmitalia, Itálie

 

TOLMICEN zásyp 100 g Farmitalia, Itálie

 

TORMENTAN čaj 100 g Léčivé rostliny, ČSFR

 

TRAUMON gel Tropon, SRN

10 % 40 g, 100 g

 

TROMCARDIN dražé 50, Trommsdorff, SRN

100

 

TROMCARDIN FORTE tablety 50, Trommsdorff, SRN

100

 

TROXEVASIN gel 40 g Pharmachim, Bulharsko

 

TROXEVASIN tobolky Pharmachim, Bulharsko

50 x 300 mg

 

TURIGEROL potahované Jenapharm, SRN

tablety 20, 60

 

TUSSILEN kapky 10 ml Galena, ČSFR

 

TUSSIN kapky 10 ml Galena, ČSFR

 

UNGOLEN čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

UNGUENTUM Slovakofarma, ČSFR

ACIDI BORICI mast

20 g, 900 g

 

UNGUENTUM Léčiva, ČSFR

AROMATICUM mast

20 g

 

UNGUENTUM ZINCI Léčiva, ČSFR

OXYDATI

mast 20 g, 100 g

 

UNICAP JUNIOR Upjohn, USA

obalované tablety 30, 120

 

UNICAP M Upjohn, V.Británie

obalované tablety 30, 90

 

UNICAP T Upjohn, V.Británie

obalované tablety 30, 90

 

URCYSTON Slovakofarma, ČSFR

PLANTA čaj

v nálevových sáčcích

20 x 1,5 g

 

VALETOL tablety 10, Léčiva, ČSFR

10 x 10

 

VALOFYT NEO Léčivé rostliny, SFR

čaj 100 g

 

VENISE globulin proti ÚSOL, ČSFR

zmijímu uštknutí injekce

1 x 10 ml

 

VENORUTON gel 40 g, Zyma, Švýcarsko

100 g

 

VENORUTON tobolky Zyma, Švýcarsko

20 x 300 mg,

50 x 300 mg

 

VENORUTON gel 40 g Biogal, Maďarsko

 

VENORUTON tobolky Biogal, Maďarsko

20 x 300 mg,

50 x 300 mg, 250 x 300 mg,

500 x 300 mg

 

VENOSAN tobolky 10, Mack, SRN

20, 50, 250

 

VICALIN tablety 100 Medexport, SNS

 

VICEDRIN dražé 20 Léčiva, ČSFR

 

VIPROSAL B mast 50 g Medexport, SNS

 

VISTOXYN oční kapky Allergan, SRN

10 ml

 

VITA-APINOL dražé 20 Slovakofarma, ČSFR

 

VITA-APINOL mast 20 g Slovakofarma, ČSFR

 

VITAMIN C dražé Medexport, SNS

50 x 100 mg

 

VITAMIN C tablety Lek, Slovinsko

20 x 100 mg,

500 x 100 mg,

1000 x 100 mg,

20 x 500 mg,

50 x 500 mg, 1000 x 500 mg

 

VITAMIN C UMB, Rumunsko

tablety 20 x 200 mg

 

VITAMIN C Pharmachim, Bulharsko

obalované tablety

40 x 100 mg

 

VITAMIN C NVC NVC, USA

250 mg žvýkací tablety

100 x 250 mg,

250 x 250 mg

 

VITAMIN C NVC 500 mg NVC, USA

tablety 100 x 500 mg,

250 x 500 mg,

500 x 500 mg,

1000 x 500 mg

 

VITAMIN E FORTE Slovakofarma, ČSFR

tobolky 30 x 100 mg

 

VITAZULEN gel 5 g Léčiva, ČSFR

 

VITIRON Mepha, Švýcarsko

šumivé tablety 10

 

VITIRON tobolky 30 Mepha, Švýcarsko

 

VOLTAREN emulgel 20 g, Ciba-Geigy, Švýcarsko

50 g

 

WOBENZYM Mucos, SRN

potahované tablety 40,

200, 800

 

YELLON gel 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

YZOP LEKÁRSKY Slovakofarma, ČSFR

čaj 60 g

 

YZOP LEKÁRSKY Slovakofarma, ČSFR

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g,

40 x 0,75 g

 

ZEMEŽLČ Slovakofarma, ČSFR

OKOLÍKATÁ čaj 50 g

 

ZEMEŽLČ Slovakofarma, ČSFR

OKOLÍKATÁ

čaj v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

ŽIHLAVA čaj 50 g Slovakofarma, ČSFR

 

ŽIHLAVA čaj Slovakofarma, ČSFR

v nálevových sáčcích

20 x 1 g

 

B. Veterinární hromadně vyráběné léčivé přípravky

 

ACETAPHLOX Farmakon, ČSFR

prášek 180 g

 

ACIPROGENTIN Bioveta, ČSFR

prášek 320 g

 

AKRIFLAVIN Farmakon, ČSFR

granule 36 g

 

AKUTOL SPRAY Dental, ČSFR

210 ml

 

AMASTOL mast 100 g Slovakofarma, ČSFR

 

APHLEGMIN mast 100 g Slovakofarma, ČSFR

 

BIO KILL spray 100 ml Jesmond Intertrading,

200 ml, 300 ml, 500 ml, Švýcarsko

1000 ml, 5000 ml

 

B-KOMPLEX Léčiva, ČSFR

SPOFA prášek 100 g,

2000 g

 

BIPROGENTIN prášek Bioveta, ČSFR

190 g, 3,8 kg

CELASKON prášek VÚBVL, ČSFR

25 % 250 g, 5000 g

 

COMBINAL A roztok Galena, ČSFR

25 ml

 

COMBINAL Galena, ČSFR

A FORTE roztok 25 ml

 

COMBINAL A + D2 Galena, ČSFR

FORTE roztok 25 ml

 

COMBINAL A + D3 Galena, ČSFR

roztok 25 ml

 

COMBINAL E Galena, ČSFR

roztok 25 ml, 250 ml

 

COMBINAL E Galena, ČSFR

FORTE roztok 25 ml

 

CORNUSAN pasta 700 g Slovakofarma, ČSFR

 

DESIDENT spray 210 ml Dental, ČSFR

 

DESINFICIN CL La. Buchrucker,

prášek 500 g, 1000 g Rakousko

 

EQUIBOL premix 1 kg Equibol, Švýcarsko

 

EQUIBOL H Equibol, Švýcarsko

premix 1 kg

 

FARMAFER Farmakon, ČSFR

prášek 800 g, 5000 g

 

FLAVOMYCIN prášek Hoechst, SRN

25 kg

 

INFADIN FORTE Slovakofarma, ČSFR

kapky 50 ml

 

KETAZON mast 50 g Léčiva, ČSFR

 

KLÍČKOVÝ OLEJ Galena, ČSFR

S VITAMÍNEM E

FORTE roztok 500 ml

 

KOLUMBIN Bioveta, ČSFR

PREVENTIVNÍ

granule 1000 g

 

KONVIT NEO Farmakon, ČSFR

prášek 1000 g,

5000 g

 

KUBATOL spray 210 ml Dental, ČSFR

 

MASTISAN mast 94 g Slovakofarma, ČSFR

 

MEDICIÁLNÍ LIZ Bioveta, ČSFR

kostka 500 g

 

MUCOGEL SICCUM Farmakon, ČSFR

granule 200 g

 

NITEKABIN roztok Galena, ČSFR

100 ml

 

ODORIT roztok 1000 g Slovakofarma, ČSFR

 

PLASTIN prášek 1 kg, Bioveta, ČSFR

5 kg

 

PLASTIN CUM Bioveta, ČSFR

JODO prášek

1 kg, 5 kg, 10 kg

 

PRETYMPAN Galena, ČSFR

roztok 50 ml

 

PRODIGESTAN granule Slovakofarma, ČSFR

300 g

 

PROFYMAST emulse Bioveta, ČSFR

1000 ml

 

REHYVET prášek Farmakon, ČSFR

10 x 300 g

 

ROBORAN prášek 250 g Farmakon, ČSFR

 

ROBORAN D prášek Farmakon, ČSFR

1 kg

 

ROBORAN H Farmakon, ČSFR

prášek 250 g

 

ROBORAN P Farmakon, ČSFR

prášek 1000 g

 

ROBORAN PRO EXOTY Farmakon, ČSFR

prášek 100 g

 

SALOCIN 120 Hoechst Veterinär, SRN

prášek 25 kg

 

SEPTONEX spray 210 ml Galena ČSFR

 

SEPTONEX COLOR Galena, ČSFR

spray 210 ml

 

STULMISAN prášek C.Richter, Rakousko

4 x 50 g,

100 g

 

TANNOFIL prášek 200 g Farmakon, ČSFR

 

TRANSFERMEDIUM Bioveta, ČSFR

roztok

300 ml, 1000 ml

 

TRIODERM spray Dental, ČSFR

210 ml

 

TUK NA DOJENÍ mast Slovakofarma, ČSFR

100 g

 

VITASA prášek 1 kg, Bioveta, ČSFR

5 kg

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
§ 76 odstavec 5 zákona č. 79/1997 Sb.1.1.1998


Poznámky pod čarou:

Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

§ 12 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.

§ 20 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky č. 426/1992 Sb.

SEVT sklad. č. 142820 (mutace vydané zdravotnickými zařízeními).

Seznam tvoří přílohu č. 3 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.

Seznam tvoří přílohu č. 4 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

SEVT sklad. č. 262830.

SEVT sklad. č. 142800.

SEVT sklad. č. 142810.

Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

Léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti jsou uvedeny v příloze 1.

§ 29 zákona č. 20/1966 Sb.

§ 68 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

Směrnice č. 10/1975 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí, ve znění směrnic č. 4/1987 Věst. MZ ČSR, reg. v částkách 23/1975 Sb.16/1986 Sb.

§ 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ministerstva národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče.

Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

Léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti jsou uvedeny v příloze 1.

Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

Tiskopis sklad. č. NV 85 K.

Poznámky pod čarou:
1

§ 20 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.

2

Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3

Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

8

Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

9

Léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti jsou uvedeny v příloze 1.

10

§ 29 zákona č. 20/1966 Sb.

§ 68 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

Směrnice č. 10/1975 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí, ve znění směrnic č. 4/1987 Věst. MZ ČSR, reg. v částkách 23/1975 Sb.16/1986 Sb.

14

§ 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ministerstva národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče.

17

Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

18

§ 12 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.

19

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky č. 426/1992 Sb.

20

SEVT sklad. č. 142820 (mutace vydané zdravotnickými zařízeními).

21

Seznam tvoří přílohu č. 3 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.

22

Seznam tvoří přílohu č. 4 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23

SEVT sklad. č. 262830.

24

SEVT sklad. č. 142800.

SEVT sklad. č. 142810.

31

Tiskopis sklad. č. NV 85 K.