Čekejte, prosím...
A A A
136/1991 Sb. znění účinné od 23. 12. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 597/1992 Sb.

23.12.1992

zákonem č. 494/1992 Sb.

29.10.1992

136

 

ZÁKON

ze dne 20. března 1991

o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní

Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou

ve věcech tisku a jiných informačních prostředků

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech tisku a jiných hromadných informačních prostředků patří:

a)

zrušeno

b)

přijímat právní úpravu na úseku tisku, rozhlasového a televizního vysílání a šíření agenturního zpravodajství;

c)

udělovat po dohodě s orgány republik licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání, k šíření agenturního zpravodajství, pokud půjde o subjekty působící podle zákona vydaného na základě písmena b) na celém území federace nebo pokud tato činnost podstatně přesahuje území jedné z republik anebo pokud půjde o licence k vysílání z území České a Slovenské Federativní Republiky pro zahraničí;

d)

spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České repub liky i Slovenské republiky.

§ 2

Do působnosti České republiky a Slovenské republiky patří:

a)

realizace zásad státní politiky ve vztahu k hromadným informačním prostředkům;

b)

výkon státní správy, zejména udělování licencí rozhlasovým a televizním organizacím, organizacím pro šíření audiovizuálních programů a zpravodajským agenturám, pokud jsou organizacemi, které působí na území České republiky nebo Slovenské republiky;

c)

zřizovat a spravovat vydavatelské podniky, jakož i rozhlasové a televizní organizace, organizace k šíření audiovizuálních programů a agenturního zpravodajství, pokud jde o subjekty působící na území České republiky nebo Slovenské republiky, a přijímat právní úpravu jejich postavení.

§ 3

Právnické a fyzické osoby mohou zřizovat a provozovat rozhlasové a televizní organizace a zpravodajské agentury na základě licence udělené za podmínek stanovených zákonem Federálního shromáždění․ To neplatí pro organizace zřízené podle § 2 písm. c).

§ 4

Československý rozhlas, Československá televize a Československá tisková kancelář provedou do tří měsíců ode dne zřízení Českého rozhlasu a České televize, Slovenského rozhlasu a Slovenské televize a Československé tiskové kanceláře České republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky rozdělení a převod majetku a vypořádání jiných právních poměrů majetkové povahy.

§ 5

Zrušuje se zákon č. 167/1968 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v: r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. III zákona č.597/1992 Sb.23.12.1992
Čl. III zákona č. 494/1992 Sb.29.10.1992