Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

437/1991 Sb. znění účinné od 1. 11. 1991

437

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb.,

o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky,

ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č.

25/1991 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V názvu zákona se slova „Česká socialistická republika“ nahrazují slovy „Česká republika“.

 

2.

Nad § 1 se vkládá nadpis, který zní: „Č Á S T P R V N Í“.

 

3.

§ 1 odst. 1 zní:

 

(1) Orgány veterinární péče České republiky jsou:

a)

ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „ministerstvo“),

b)

obce a okresní úřady,

c)

nákazové komise,

d)

orgány veterinární správy.“.

 

4.

V § 1 odst. 2 se slova „České socialistické republiky“ nahrazují slovy „České republiky“.

 

5.

V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

(3) Orgány veterinární péče dbají při plnění svých úkolů na vytváření podmínek pro ochranu a upevňování zdraví zvířat a pro zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin živočišného původu.“.

 

6.

V § 2 odst. 1 písm. e) se vypouští text za slovy „veterinární péče“ a čárka se nahrazuje tečkou.

 

7.

Nadpis nad § 3 zní: „Obce a okresní úřady“.

 

8.

§ 3 zní:

 

„§ 3

 

Obce v dohodě s příslušným orgánem veterinární správy určují místa pro trhy určené k prodeji potravin a surovin živočišného původu (dále jen „živočišné produkty“), místa výstav, trhů, přehlídek nebo soutěží zvířat, popřípadě svodů zvířat pro jiné účely (dále jen „svody zvířat“) a povolují jejich konání.“.

 

9.

V § 4 se slova „Okresní národní výbory“ nahrazují slovy „Okresní úřady“․

 

10.

V § 4 písm. a) se slovo „rozhodují“ nahrazuje slovy „vydávají obecně závazné vyhlášky“.

 

11.

V § 4 se vypouští písmena b), d) a e) a písmeno c) se označuje jako písmeno b). Vysvětlivka č. 3 se vypouští.

 

12.

§ 5 se vypouští.

 

13.

§ 6 odstavce 1 a 2 včetně nadpisu zní:

§ 6

Nákazová komise

 

(1) Přednosta okresního úřadu zřizuje k plnění úkolů souvisejících s ochranou proti nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat nákazovou komisi. 4)

(2) Za předsedu nákazové komise jmenuje přednosta okresního úřadu pracovníka okresního úřadu, za tajemníka pracovníka příslušného orgánu veterinární správy; ostatní členy komise jmenuje z řad pracovníků orgánů a organizací, jimž přísluší uskutečňovat opatření ke zdolávání a zamezení šíření nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat.

__________

4)

§ 9 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.“.

 

14.

V § 6 odst. 3 písm. a) a c) se slova „národního výboru“ nahrazují slovy „okresního úřadu“, v písmenu b) se slova „plenárnímu zasedání nebo radě národního výboru“ nahrazují slovy „okresnímu úřadu“, a v písmenu d) se vypouštějí slova „jde-li o nákazovou komisi okresního národního výboru,“.

 

15.

V § 7 odst. 2 se slova „České socialistické republiky“ nahrazují slovy „České republiky“ a slova „ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky“ se nahrazují slovy „ministr zemědělství České republiky“.

 

16.

§ 8 odst. 1 zní:

 

„(1) Orgány veterinární správy jsou:

a)

Státní veterinární správa České republiky (dále jen „státní veterinární správa“),

b)

okresní veterinární správy pro územní obvody okresních úřadů,

c)

městská veterinární správa pro území hlavního města Prahy a městské veterinární správy pro územní obvody statutárních měst (dále jen „městské veterinární správy“),

d)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen „ústav“).“.

 

17.

V § 8 odst. 4 v části druhé věty za středníkem se za slova „městských veterinárních správ“ vkládají slova „a ústavu“.

 

18.

§ 8 odst. 5 zní:

 

(5) Státní veterinární správa, okresní veterinární správy, městské veterinární správy a ústav jsou rozpočtovými organizacemi.“.

 

19.

Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

§ 8a

 

Ústav

a) vykonává veterinární dozor nad výrobou veterinárních léčiv a přípravků, nejde-li o výrobu v organizacích v působnosti ministerstva a zdravotnictví České republiky,

b) dává souhlas ke schválení ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu veterinárních léčiv a přípravků, které podléhají schválení podle zvláštních předpisů, 13) a povoluje v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky ověřování, výrobu, dovoz a uvádění do oběhu ostatních veterinárních léčiv a přípravků,

c) vykonává odbornou kontrolu vyráběných a dovážených veterinárních léčiv a přípravků, pokud nejde o působnost kontrolních orgánů podle zvláštních předpisů; 13) při veterinárním dozoru jsou využívány pouze autorizované výsledky laboratorních vyšetření.“.

 

20.

V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „národnímu výboru“ nahrazují slovy „okresnímu úřadu“ a slova „Sboru národní bezpečnosti“ se nahrazují slovem „policie“.

 

21.

§ 9 odst. 1 písm. l) zní: „l) vydává právnickým a fyzickým osobám, které chovají zvířata, pokyny pro vypracování pohotovostních plánů ochranných a zdolávacích opatření pro případ výskytu velmi nebezpečných nákaz zvířat a pro zpracování ozdravovacích plánů ke zdolání stanovených nebezpečných nákaz a jiných hromadných onemocnění,“.

 

22.

V § 9 odst. 1 písm. m) se slovo „organizacím“ nahrazuje slovy „právnickým a fyzickým osobám“ a tečka na konci ustanovení se nahrazuje čárkou.

 

23.

V § 9 odst. 1 se doplňují písmena n), o) p) a r), která zní: „n) vydává právnickým a fyzickým osobám povolení k výkonu odborných veterinárních činností podle zákona o veterinární péči; před vydáním povolení fyzické osobě si vyžádá vyjádření příslušné stavovské organizace.

o)

vydává právnickým a fyzickým osobám povolení k zužitkování a neškodnému odstraňování odpadů živočišného původu podle zákona o veterinární péči,

p)

projednává přestupky na úseku veterinární péče a ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty podle zákona o veterinární péči.

r)

vydává osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle zákona o veterinární péči.“.

 

24.

V § 9 odst. 2 se slova „národní výbory“ nahrazují slovy „okresní úřady“ a slova „národní výbor“ se nahrazují slovy „okresní úřad“.

 

25.

§ 9 odst. 3 zní:

 

(3) Okresní a městské veterinární správy vykonávají odborné veterinární činnosti pouze za účelem výkonu státní správy.“.

 

26.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

§ 9a

 

(1) Okresní nebo městská veterinární správa příslušná podle místa bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby udělí povolení k výkonu odborných veterinárních činností podle § 9 písm. n) tohoto zákona a určí v něm jejich rozsah, popřípadě územní působnost, jestliže

a)

odborné veterinární činnosti budou vykonávány osobou odborně způsobilou, 14)

b)

zařízení, přístroje, protinákazová a jiná hygienická opatření odpovídající rozsahu odborných veterinárních činností o jejichž povolení se žádá.

(2) Návrh na udělení povolení musí obsahovat jméno a příjmení, místo výkonu činnosti a bydliště, jde-li o osobu fyzickou nebo sídlo a označení právní formy podnikání, jde-li o osobu právnickou.

(3) Povolení může orgán veterinární správy příslušný podle § 9 písm. n) tohoto zákona změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo uděleno.

__________

14)

§ 25 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.“.

 

27.

§ 10 písm g) zní: „g) předkládá ministerstvu návrhy ozdravovacích programů ke zdolání stanovených nebezpečných nákaz a jiných hromadných onemocnění,“.

 

28.

V § 10 se vypouští písmeno i). Vysvětlivka č. 11 se vypouští.

 

29.

Za § 11 se vkládají nové § 11a, 11b a 11c, které včetně nadpisu zní:

Č Á S T D R U H Á

PŘESTUPKY

 

§ 11a

 

(1) Přestupku na úseku veterinární péče se dopustí ten, kdo

a)

ztěžuje nebo maří výkon veterinárního dovozu nebo neprovede v určené lhůtě závazný pokyny orgánů veterinární správy k odstranění zjištěných nedostatků,

b)

poruší povinnost stanovenou zákonem o veterinární péči 1) a předpisy vydanými na jeho základě nebo jinými obecně závaznými právními předpisy upravujícími povinnosti na úseku veterinární péče k ochraně zdraví zvířat, předcházení nákazám a jiným hromadným onemocněním zvířat a jejich zdolávání, k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, krmiv anebo k dovozu, průvozu a vývozu zvířat, živočišných produktů a krmiv, jakož i předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz,

c)

poruší povinnost vyplývající pro něj z mimořádných veterinárních opatření.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) a za opětovné spáchání přestupku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nebo b) pokutu do 10 000 Kčs.

(3) Přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) byl spáchán opětovně, dopustil-li se ho občan, kterému byla v posledním roce za jednání podle odstavce 1 písm. a) nebo b) uložena pokuta pravomocným rozhodnutím o přestupku.

 

§ 11b

 

Pracovníci orgánu veterinární správy pověření výkonem dozoru, mohou za přestupky na úseku veterinární péče, které zjistili při plnění svých úkolů, ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení. 15)

 

§ 11c

 

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy. 16)

__________

15)

§ 84 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

16)

Zákon č. 200/1990 Sb. Zákon č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád).

 

 

„.

 

30.

Před nadpis nad § 12 se vkládá nadpis, který zní: „Č Á S T T Ř E T Í“.

 

31.

V § 13 odst. 1 se vypouštějí slova „hospodářsky významným“, slova „České socialistické republiky“ a “Slovenské socialistické republiky“ se nahrazují slovy „České republiky“ a “slovenské republiky“ a v odstavci 2 se slova „Slovenské socialistické republiky“ a “České socialistické republice“ nahrazují slovy „Slovenské republiky“ a “České republice“.

 

32.

§ 14 zní:

§ 14

 

Výnos pokut uložených podle zákona o veterinární péči je příjmem státního rozpočtu České republiky.“.

 

33.

V § 15 se doplňují písmena f), g) a h), která zní:

f)

vydávání, změnu nebo odnětí povolení právnickým a fyzickým osobám k výkonu odborných veterinárních činností podle zákona o veterinární péči,

g)

vydávání, změnu nebo odnětí povolení právnickým a fyzickým osobám k zužitkování a neškodnému odstraňování odpadů živočišného původu podle zákona o veterinární péči,

h)

vydávání povolení ke konání výstav, trhů, přehlídek a soutěží zvířat a svodů zvířat ( § 3).“.

Čl. II

Zrušují se:

 

1.

vyhláška č. 113/1987 Sb., o podnikové veterinární službě,

2.

s účinností pro Českou republiku ustanovení § 29, 3031 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.

Čl. III

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.

Burešová v. r.

Pithart v. r.