Čekejte, prosím...
A A A
439/1991 Sb. znění účinné od 1. 11. 1991 do 31. 12. 2000

439

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. října 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č.

418/1990 Sb., o hlavním městě Praze

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), se mění a doplňuje takto:

1.

§ 26 zní:

"§ 26

 

Místní referendum upravuje zvláštní zákon.".

 

2.

Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní:

"§ 70a

 

(1) Sloučení či rozdělení obcí k 1. lednu 1992 lze uskutečnit bez uspořádání místního referenda.

(2) O rozdělení obce rozhodne ministerstvo vnitra na návrh obce.

(3) Obec neprodleně zveřejní svůj návrh na rozdělení obce na úřední desce obecního úřadu a způsobem v místě obvyklým.

(4) Obec nepostoupí návrh na rozdělení ministerstvu vnitra, pokud proti němu do 20 dnů od zveřejnění návrhu uplatní svým podpisem nesouhlas alespoň jedna desetina občanů obce starších 18 let majících trvalý pobyt v té části obce, která má být oddělena․ Pro shromažďování podpisů se přiměřeně použijí ustanovení zákona o právu petičním. 1)

(5) Při slučování či rozdělování obcí k 1. lednu 1991 se postupuje přiměřeně podle hlavy první oddílu druhého tohoto zákona.

__________

1)

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. ".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, se mění takto:

§ 21 zní:

"§ 21

 

Místní referendum upravuje zvláštní zákon.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.