Čekejte, prosím...
A A A
66/1991 Sb. znění účinné od 1. 3. 1991 do 30. 6. 1997

66

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hospodářství

ze dne 31. ledna 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství

a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem

 

Federální ministerstvo hospodářství v dohodě se zúčastněnými orgány stanoví podle § 6 odst. l zákona č. 63/1950 Sb. o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:

Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem, se mění takto:

 

 

1.

V § 3 prvá věta zní: „Líh smějí vyrábět právnické osoby, které jsou lihovarskými závody, popřípadě do nichž je začleněn lihovarský závod, a pokud jde o pěstitelské pálení ovoce, 1) i fyzické osoby oprávněné k provozování výroby podle zvláštních předpisů. K výrobě lihu se vyžaduje povolení ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky vydané po projednání s federálním ministerstvem financí a příslušným ministerstvem republiky.“.

 

2.

V § 4 se vypouštějí slova „s federálním ministerstvem zemědělství a výživy“.

 

3.

§ 5 se vypouští včetně odkazu pod čarou.

 

4.

V § 7 se vypouští odstavec 1.

 

5.

§ 7 odst. 2 zní:

(2) Veškerý líh vyrobený nebo dovezený na území České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou syntetického lihu určeného pro průmyslové zpracování, smí být vyskladněn nebo uveden do oběhu pouze se souhlasem ministerstva zemědělství České republiky nebo ministerstva zemědělství a výživy Slovenské republiky“.

 

6.

V § 7 odst. 3 se slova „ČSSR“ nahrazují slovy „do České republiky nebo Slovenské republiky“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1991.

Ministr:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.