Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

252/1992 Sb. znění účinné od 29. 4. 1994 do 31. 12. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 262/2006 Sb.

1.1.2007

zrušeno

nařízením č. 77/1994 Sb.

29.4.1994

252

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání

činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

 

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):

§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku (dále jen "příplatek") za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách zaměstnancům zaměstnavatelů, uvedených v § 1 odst. 1 zákona, v působnosti České republiky.

§ 2

Příplatek se poskytuje zaměstnancům za vykonávání činností v prostředí, v němž převládají ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu

a)

profesionální infekce,

b)

ionizujícího a elektromagnetického záření, práce s lasery,

c)

chemických karcinogenů,

d)

dalších chemických škodlivin nebo

e)

fyzikálních vlivů.

§ 3

(1)

Činnosti, za jejichž vykonávání se příplatek poskytuje, jsou rozděleny podle míry rizika do dvou skupin a uvedeny v příloze, která je součástí tohoto nařízení.

(2)

Činnost neuvedenou v příloze a vykonávanou v prostředí, v němž převládají ztížené a zdraví škodlivé podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu profesionální infekce, ionizujícího a elektromagnetického záření, práce s lasery, chemických karcinogenů, dalších chemických škodlivin nebo fyzikálních vlivů, zaměstnavatel zařadí do I. nebo II. skupiny porovnáním s činnostmi uvedenými v příloze.

§ 4

(1)

Výši příplatku stanoví zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení škodlivých vlivů v průběhu vykonávání činnosti ve vnitřním platovém předpisu nebo ji sjedná v kolektivní smlouvě

a)

pro pracovní činnosti uvedené v první skupině ve výši 100 až 400 měsíčně,

b)

pro pracovní činnosti uvedené ve druhé skupině ve výši 300 až 700 měsíčně.

(2)

Provádí-li zaměstnanec různé činnosti, které jsou z hlediska nároku na poskytování příplatku zařazeny do obou skupin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci příplatek nejméně ve výši 300 měsíčně.

(3)

Ke skutečnostem uvedeným v odstavci 2 se přihlédne při sjednávání výše příplatku v kolektivní smlouvě.

§ 5

Příplatky podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc květen 1992.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pithart v. r.

Příloha

Seznam prací, při jejichž výkonu ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách se poskytuje příplatek

 

Skupina 1

 

A. PROFESIONÁLNÍ INFEKCE

 

1. Pracovní činnosti, které mohou být výjimečně zdrojem onemocnění, poškození zdraví nebo příčinou nemoci z povolání, při nichž jsou pracovníci:

-

v prokazatelném styku s pacienty při poskytování ambulantní nebo lůžkové péče,

-

v prokazatelném styku s biologickým materiálem odebíraným od pacientů.

 

Práce v riziku specifické infekce (při výskytu běžných lidských patogenů):

 

Práce v prostředí s rizikem profesionálního infekčního onemocnění, které je zpravidla klasifikováno jako lehké a zcela výjimečně jako středně těžké, vyžadující od pracovníků ve zdravotnictví náročnou odbornou způsobilost s vysokými požadavky na důsledné dodržování hygienických a protiepidemických zásad. Jde zpravidla o nákazy neuvedené v seznamu nákaz pro poskytování nárokových příplatků - "příplatek vyššího stupně" (dále jen "ostatní nákazy").

1. Vyšetřování a ošetřování nemocných infekčními nemocemi a nosičů choroboplodných zárodků v organizacích nebo zařízeních pro léčbu ostatních nákaz.

2. Odběr biologického materiálu od nemocných infekčními nemocemi způsobenými ostatními nákazami a nosičů choroboplodných zárodků včetně zpracování těchto materiálů v laboratořích.

3. Manipulace s prádlem před desinfekcí v ambulantních a lůžkových zařízeních pro léčbu ostatních nákaz.

4. Ošetřování laboratorních zvířat infikovaných ostatními nákazami.

5. Práce v mikrobiologických, imunologických a dalších laboratořích pro diagnostiku ostatních nákaz včetně dekontaminace a mytí skla.

6. Ověřování včetně mikrobiologické kontroly nových kultivačně diagnostických půd a biochemických testů (setů) zaměřených na ostatní nákazy.

7. Bakteriologická, serologická a imunologická příprava antigenů, očkovacích látek a autovakcín proti ostatním nákazám.

8. Profesionální vyšetřování epidemiologické, epizootologické, zoologické, entomologické a ekologické včetně provádění a kontroly opatření v ohnisku ostatních nákaz.

 

Práce v blíže neidentifikovaném infekčním prostředí, s výskytem zpravidla jen podmíněných patogenů, práce v odpuzujícím prostředí:

9. Vyšetřování a ošetřování včetně odběru a zpracování biologického materiálu u nemocných léčených pro infekční komplikace po imunosupresivní léčbě jak bakteriálního, tak virového původu nebo nemocných s infekčními komplikacemi nádorových onemocnění jak bakteriálního, tak virového původu.

 

10. Vyšetřování a ošetřování včetně odběru a zpracování biologického materiálu u pacientů na jednotkách intenzivní péče, koronárních jednotkách, resuscitačních odděleních a jim na roveň postavených lůžkových zařízeních.

11. Ošetřování a vyšetřování včetně odběru a zpracování biologického materiálu zpravidla na lůžkových odděleních s těžkými, imobilními nebo dlouhodobě na lůžko upoutanými pacienty, jako jsou např. nemocní po prodělaném iktu, s těžkými popáleninami, gerontopsychiatričtí pacienti, těžké chirurgické, traumatologické a ortopedické případy, nemocní v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.

12. Manipulace s prádlem před jeho desinfekcí na všech ambulantních i lůžkových zařízeních, kde dochází k značné kontaminaci prádla infekčním materiálem, krví a jiným biologickým materiálem.

13. Převoz infekčně nemocných včetně desinfekce vozidel.

14. Ošetřování a vyšetřování včetně odběru a zpracování biologického materiálu u nemocných kožními chorobami bakteriálního, mykotického nebo parazitálního původu včetně manipulace s kontaminovaným prádlem.

15. Práce v organizacích nebo zařízeních, v nichž je obvykle poskytován příplatek vyššího stupně, při nichž nedochází k stálému (opakovanému) a přímému styku s pacienty nebo biologickým materiálem, avšak tento kontakt nelze vyloučit (např. údržbářské, pomocné a administrativní práce, odvoz odpadků z těchto pracovišť, úklidové práce apo d.).

16. Práce v organizacích nebo zařízeních, v nichž se provádí hemodialýza, a dále vybrané práce na pooperačních pokojích při nichž nedochází k stálému (opakovanému) a přímému styku s pacienty nebo biologickým materiálem, avšak tento kontakt nelze vyloučit. (Např. komplexní údržba zdravotnické techniky, demineralizační stanice apod., práce dietních sester spojené s přípravou a manipulací se stravou včetně převažování zbytků stravy u pacientů s bilančními dietami, poradenská a psychologická služba včetně zpracování písemných materiálů z hemodializačních oddělení, mytí nádobí a úklidové práce na těchto pracovištích apod.).

17. Práce spojené s chirurgickými výkony za použití mimotělního oběhu včetně instrumentace a dalších pomocných prací na operačním sále, např. kardiochirurgii, cévní chirurgii, při transplantacích apod.

18. Laboratorní zpracování biologických materiálů z gastroenterologických pracovišť, tj. zejména krve, žaludečního a duodenálního obsahu, žluče, pankreatické šťávy, stolice a tkáňových biopsií včetně pomocných, obslužných a úklidových prací na těchto pracovištích.

19. Laboratorní práce spojené s průkazem patogenních mikroorganismů nebo jejich toxinů a práce spojené s průkazem endo - a ekoparazitů v materiálu, který byl jimi kontaminován nebo je z kontaminace podezřelý (např. ověřování desinfekčních a desinsekčních metod apod.).

20. Svoz infekčního materiálu (např. do laboratoří), včetně přípravných a pomocných prací s tím spojených, jakož i desinfekce dopravních prostředků.

21. Práce výzkumné a rutinní včetně prací diagnostických při nemikrobiologických vyšetřováních a analýzách chemických, biochemických, biofyzikálních, hematologických, toxikologických, imunologických, histologických a jiných, v laboratořích pro zpracování biologického materiálu, při čemž je riziko kontaminace tohoto materiálu patogenními mikroorganismy a jejich toxiny (např. práce spojené se zpracováním krve jakékoliv provenience, tkání, buněk, stolice, hnisu, mozkomíšního moku, punktátů, sekretů, exkretů apod., ale také biologických odpadních vod).

22. Práce spojené se soustavným prováděním odběrů krve a dalších biologických materiálů.

23. Experimentální a rutinní práce s buněčnými kulturami, pokud nejde o práce hodnocené příplatkem vyššího stupně.

24. Pomocné a laboratorní práce na anatomických, patologicko-anatomických a soudně lékařských pracovištích a dalších obdobných pracovištích, při nichž nedochází k pravidelnému (opakovanému) a přímému styku s těly zemřelých.

25. Odběry materiálů od kadaverosních dárců.

26. Provádění a kontrola provádění desinfekce, desinsekce a deratizace.

27. Práce v mechanicko-biologické čistící stanici odpadních vod.

28. Manipulace s pevnými odpady na skládkách a ve spalovnách, čištění a opravy odpadových nádob (popelnice, kontejnery, fekální a popelové vozy).

29. Vybírání a čištění žump, kalových jímek a vyhnívacích polí a dalších zařízení na odpady tuhé i tekuté včetně příp. odběrů vzorků těchto materiálů pro laboratorní vyšetření.

30. Práce s tkáněmi a orgány laboratorních zvířat, jež předtím nebyla zbavena specifických i nespecifických patogenních zárodků, jejichž jsou nositeli.

31. Vyšetřování a ošetřování velkých laboratorních zvířat (psi, opice apod.) před zařazením do experimentu v karanténních odděleních včetně odběrů biologického materiálu i orgánů při provádění pitev těchto zvířat.

32. Kopání a otvírání hrobů a hrobek, úklid hrobek.

33. Pitvání biologického materiálu, ruční manipulace s vnitřnostmi a obsahem zažívacího traktu, manipulace s peřím a srstí, preparování zvířat.

34. Sběr uhynulých zvířat.

 

B. IONIZUJÍCÍ A ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ, PRÁCE S LASERY

 

Práce s radioaktivními látkami (preparáty) a jinými zdroji ionizujícího záření spojené s nízkým rizikem ozáření a malou pravděpodobností vyšších ozáření při odchylkách od provozního stavu na pracovištích I. kategorie1) a práce s impulsními typy laserů.

1. Práce s radionuklidovými preparáty a otevřenými zářiči o aktivitě nepřesahující aktivity povolené pro pracoviště I. kategorie, např. aktivační kvantitativní analýza, využití radioizotopů v papírové chromatografii, kontrola sedimentu ve vodním hospodářství, analýza znečištění oceli v hutnictví včetně úklidu a údržby těchto pracovišť a manipulace a úpravy odpadů na nich.

2. Praní prádla a pracovních (ochranných) oděvů z pracovišť s radioaktivními preparáty a manipulace s tímto prádlem před praním.

3. Přeprava radioaktivních látek, např. radioaktivních surovin, radiofarmak, jaderného paliva v transportních obalech.

4. Práce při radiodiagnostických vyšetřeních omezených na použití dálkově ovládaných přístrojů bez přítomnosti vyšetřujících ve vyšetřovně.

5. Strukturální, fázová a spektrální analýza látek ionizujícím zářením na difraktometrech, spektrometrech apod.

6. Práce se zdroji ionizujícího záření při výzkumu a ověřování nových metod pro měření různých druhů ionizujícího záření a radioaktivních látek a dále cejchování a použití zařízení pro měření ionizujícího záření a radioaktivních látek, pokud nejde o práce hodnocené příplatkem vyššího stupně.

7. Výstupní technická kontrola radioaktivity a čistoty radioaktivních látek.

8. Práce na zařízeních v prostředí ionizujícího záření, např. údržba strojní, elektro a drobná stavební údržba, úklid, mytí skla po analýzách radioaktivních zářičů.

9. Základní a aplikovaný výzkum, vývojové a další práce při řízení, obsluze a údržbě zařízení zdrojů gama záření i záření korpuskulárního, např. reaktorů nulového výkonu, urychlovačů nabitých částic apod.

10. Rentgenoskopie při vyhodnocování zkoušeného předmětu nebo materiálu vizuálním pozorováním, např. při zkoušení slitin lehkých kovů, plastických hmot, tenkostěnných ocelových výrobků apod.

11. Práce při dozoru, kontrole a měření kontrolními pracovníky na pracovištích s nízkým rizikem ozáření (mimo kontrolovaná pásma) na pracovištích, kde je ostatním pracovníkům přiznán příplatek podle tohoto nařízení ve skupině I.

12. Činnost dohlížejících pracovníků na pracovištích užívajících zdrojů ionizujícího záření s nízkým rizikem ozáření na pracovištích, kde je ostatním pracovníkům přiznán příplatek podle tohoto nařízení ve skupině I.

13. Zkoušení vad materiálu, zařízení, polotovarů i výrobků bez porušení celistvosti (nedestruktivní zkoušky) na stabilních pracovištích pomocí uzavřených radioaktivních zářičů (defektoskopie gama zářením) nebo rentgenovými přístroji s dálkovým ovládáním.

14. Práce s lasery třídy IIIa) a nižší, používanými k chirurgickým úkonům.

15. Práce při dozoru, kontrole a měření laserů třídy IIIa) a nižší.

16. Práce při dozoru, kontrole a měření elektromagnetického záření o vysoké a velmi vysoké frekvenci.

17. Experimentální práce při studiu biologických účinků elektromagnetického záření o vysoké a velmi vysoké frekvenci.

18. Výzkumné a vývojové práce v obrazové a reprodukční technice při seřizování, zkoušení a opravách prototypů a funkčních vzorů obrazovky, která je zdrojem ionizujícího záření.

19. Obsluha rentgenu v laboratoři při mikrostrukturních a rentgenomotorických fázových analýzách materiálů, kovů, keramiky a dalších předmětů.

20. Práce na konzervačním ozařovacím pracovišti při sterilizaci a desinsekci sbírkových předmětů.

21. Práce se simulátorem při plánování radioterapie.

22. Práce se zdroji záření a uzavřenými zářiči při léčbě pomocí vnitrodutinové, vnitrotkáňové i povrchové aplikaci zářičů včetně přípravy zářičů a obsluhy pacientů při použití automatických afteroendingových systémů.

 

C. CHEMICKÉ KARCINOGENY

 

1. Práce v chemických, fyzikálně chemických a biochemických laboratořích, v nichž ve výzkumném procesu, zejména při chemické syntéze, se používá látek se závažným pozdním orgánovým účinkem (např. aflatoxiny, akrylonitril, diazomethan, 1,2-dibromethan, 3,3-dichlorbenzidin, dimethylsulfát, epichlorhydrin, ethylenoxid, fenylhydrazin, methyljodid, 4-nitrobifenyl, N-nitrosodimethylamin, polychromované bifenyly, beta-propiolakton, tetrachlormethan, cytostatika a všechny látky, směsi nebo výrobky obsahující více než 1 % těchto uvedených látek; dále též benzen).

2. Provádění analýz karcinogenů a mutagenů (látek s genotoxickým účinkem) a testů genotoxického účinku těchto látek.

3. Testování mutagenních účinků chemických látek včetně vyšetřování, např. periferních lymfocytů u pracovníků pracujících v riziku těchto látek.

4. Obsluha sterilizátorů na plyn (etylénoxid, formaldehyd).

5. Rutinní a výzkumné práce spojené s přípravou a aplikací cytostatik na pracovištích, kde chemoterapie je výjimečnou léčebnou disciplínou. Týká se to jak přípravy (ředění) cytostatik, tak ošetřování pacientů léčených cytostatiky a manipulace s prádlem a exkrety těchto pacientů, které jsou kontaminovány biodegradačními nebo aktivovanými bioprodukty léčby cytostatiky.

6. Práce v laboratořích spojené se syntézou a vývojem cytostatik a mutagenních látek.

 

D. DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY

 

Pracovní činnosti, které mohou být výjimečně zdrojem onemocnění, poškození zdraví nebo příčinou nemoci z povolání, při nichž jsou pracovníci:

-

prokazatelně ohroženi vlivem specifických chemických nebo fyzikálních faktorů pracovního prostředí, zpravidla nedosahujících úrovně (výše), pro níž jsou práce těmito vlivy ztížené, vyhlašované za rizikové.

1. Odběr a zpracování materiálu na biologické expoziční testy.

2. Odběr vzorků pracovního ovzduší a biologického materiálu na pracovištích s následným zpracováním odebraných vzorků s cílem stanovit korelaci mezi naměřenými hodnotami v pracovním ovzduší a v biologickém materiálu.

3. Provádění dozoru na pracovištích, sledování zdravotního stavu a odběr s následným zpracováním vzorků ovzduší v laboratořích, zejména pro stanovení chemických sloučenin a prašnosti a jejich vlivu na zdraví.

4. Provádění dozoru nad pracemi vykonávanými na pracovištích s výskytem chemických škodlivin a prašnosti, jestliže jsou tyto práce zařazeny do kategorie 2 a vyšší ve smyslu metodického návodu ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1987 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o provádění hygienického dozoru na pracovištích a vyhlašování rizikových prací.

5. Práce spojené s inhalačními pokusy v plynových komorách včetně odběru biologického materiálu i vzorků ovzduší a vyšetřování zdravotního stavu osob, s cílem stanovení vztahů mezi koncentracemi látek v ovzduší, jejich metabolitů v biologickém materiálu a zdravotním stavem.

6. Příprava prachu pro testování fibrogenní aktivity.

7. Práce anesteziologických týmů při poskytování celkové anestezie při anesteziích plynnými anestetiky nebo parami kapalných anestetik (např. halotan, éter, oxid dusný, cyklopropan) a další práce na anesteziologicko-resustitačních odděleních při poskytování anestezie a ošetřování pacientů.

8. Práce v toxikologické, chemické, fyzikálně chemické a biochemické nebo jiné zkušební laboratoři při kvalitativních a kvantitativních rozborech včetně přípravy vzorků k analýze, za předpokladu, že analyzovaná látka je pro člověka zvlášť nebezpečná a práce s ní vyžaduje z toho důvodu vysokou odbornost a dodržování náročných preventivních opatření včetně používání omezujících osobních ochranných pracovních prostředků (např. chemické analýzy takových sloučenin v laboratořích pro kontrolu léčiv, chemické analýzy látek neznámého složení, u kterých lze důvodně předpokládat, že mají vlastnosti takových sloučenin, chemická analýza cytostatik, hadích jedů, hormonů, substancí antibiotik, živých vakcín apod.).

9. Testování toxicity látek s neznámými účinky na laboratorních zvířatech včetně ošetřování těchto zvířat a analyticko-chemického, biochemického, toxikologického a histologického zpracování materiálu z nich.

10. Práce spojená s přímým kontaktem s nevytvrzenými pryskyřicemi, vznikem prašnosti těžkých kovů a prašnosti oxidu křemičitého při čištění tryskáním.

11. Laminování podle sádrového nebo dřevěného modelu.

12. Míchání fenoplastických pryskyřic a jejich ruční nanášení na skelnou přízi.

13. Práce v poloprovozních podmínkách při základním i aplikovaném výzkumu a vývoji, výrobě, zpracování a úpravě, ruční manipulaci při skladování, dělení a balení látek, kdy surovina, polotovar nebo hotový výrobek jsou jedovaté, práce v těchto podmínkách jsou spojeny s rizikem subakutní a subchronické otravy především cestou inhalace pevného i kapalného aerosolu i plynu nebo cestou perkutánní (neporušenou kůží).

14. Výzkumné hornické práce v pokusné štole, v prostředí uměle vytvořeném ke zkoušení nebezpečných účinků složek důlního ovzduší pro pracující apod.

15. Práce základního výzkumu zdrobňování uhlí, nerostných surovin (pískovec, mramor, siderit) ve vysoc e intenzivním magnetickém poli, ultrazvukem (akustickým polem) a vysokofrekvenčním polem v laboratorních a poloprovozních podmínkách.

16. Výzkumné práce při odsiřování a odstraňování arsenu a berylia loužením roztokem síranu železnatého s přídavkem bakterií, v poloprovozních podmínkách podpovrchové těžby uhlí.

17. Výzkumné práce při briketování uhlí - suché úpravě uhlí mletím, tříděním, sušením a briketováním na lisech s případnými pojivy (kamenouhelná smola, dehtové a ropné zbytky) v polopovozních i provozních podmínkách.

18. Výzkumné práce v laboratorních podmínkách při přípravě a zpracování monokrystalů, čištění, vnášení směsi, pěstování krystalu apod. z toxických sloučenin rtuti, vizmutu, thalia, kadmia, arsenu a selenu.

19. Příprava a opracování monokrystalu galiumarsenidu a galiumfosfidu, pěstování objemových monokrystalů z vysokoteplotních roztoků za normálního i vysokého tlaku do 20 MPa s rizikem vzniku bílého fosforu a různých plynných směsí.

20. Výzkumné práce a obsluha laboratorních plazmatronů v prostředí ultrafialového a ionizujícího záření zionizovaného plazmatu o teplotě cca 15000 K, nitrosních plynů, ozonu a nadměrné hlučnosti z nadzvukového proudění plynů.

21. Práce s tekutými alkalickými kovy v poloprovoze při plnění experimentálního zařízení, destilací a filtrací i údržby zařízení včetně odběru vzorků.

22. Práce s různými druhy pesticidů při aplikaci poprachem a postřikem při studiu jejich vlivu na biologickou aktivitu organismu při vyšších dávkách, než je komerční využití.

23. Postřik a poprach látkami klasifikovanými jako jedy k ochraně proti škůdcům, plevelům, k desinfekci půdy, ošetřování osiva a sadby takovými látkami.

24. Práce při údržbě a opravách živičných povrchů vozovek.

 

Přímý kontakt s inhalačními alergeny:

 

25. Příprava obecných, pylových, bakteriálních, plísňových, popř. jiných alergenů a práce spojené s inhalačními pokusy v plynových komorách, zejména při provádění provokačních inhalačních testů.

 

Další chemické vlivy:

 

26. Zpracování barevných fotografií a barevných inverzních filmů.

27. Konzervační práce sbírkových předmětů chemickými prostředky se specifickými závažnými pozdními účinky (pentachlorfenol).

28. Mechanické opracování výrobků z olova a jeho slitin (nad 75 % Pb).

29. Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic.

30. Stříkání dvousložkovými epoxydovými laky, nitrolaky a syntetickými emaily ve stříkacím boxu a v uzavřených prostorách.

31. Čištění výrobního zařízení, tanků, nádrží, zásobníků a cisteren, pokud zaměstnanec pracuje uvnitř.

32. Svařování elektrickým obloukem ocelí a barevných kovů ve svařovnách.

33. Svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře (argon, kysličník uhličitý).

34. Svařování hliníku a jeho slitin argonarcem a arcatonem.

35. Práce s asfaltovými hmotami zpracovávanými za tepla, například ruční nanášení, rovnání a zpracování obalovaných drtí, těsnění trub.

36. Práce při výzkumu, výrobě, používání a skladování zvlášť nebezpečných a ostatních jedů a jejich derivátů a práce spojené s výrobou odmořovacích a dezaktivačních směsí s obsahem škodlivin.

 

 

E. FYZIKÁLNÍ VLIVY

 

1. Práce v hluku přesahujícím výši N 115.

2. Práce s vrtacími kladivy, vrtnými soupravami, dlabačkami, nýtovačkami, vibračními pěchy, ručními podbíječkami a dalšími vibračními zařízeními.

3. Kácení, odvětvování a zpracování dřeva pilou se spalovacím motorem.

4. Obrábění zubních náhrad z tvrdého materiálu spojené s velkým stiskem a přítlakem jedné ruky na nářadí a s protitlakem druhé ruky svírající pevně obráběnou náhradu, nepřesahující 20 % pracovní směny, na které navazují další práce spojené s přetěžováním horních končetin tak, že celková doba práce spojená s přetěžováním malých svalových skupin ruky nepřesahuje 50 % pracovní doby.

5. Manipulace se škvárou a popelem v kotelnách, teplárnách a spalovnách za horka.

6. Opracování kamene ručně nebo strojně za sucha, řezáním, broušením a leštěním tvrdých kamenů.

7. Čištění kanálů, roštů a lapačů prachu v klimatizačních zařízeních.

8. Práce prováděné s respirátory nebo s filtračními maskami.

9. Práce prováděné ve výškách nad 10 m na zajištěných pracovištích (na lešení, vysokozdvižných lávkách apod.).

10. Tryskání křemičitým pískem v tryskacích strojích s obsluhou mimo tryskací prostor.

11. Příprava slévárenských formovacích písků ve slévárenském prostředí (mísení, sušení, prosévání), ruční pěchování forem.

12. Drcení šamotových a křemenných materiálů na čelisťových drtičích nebo v kulových mlýnech.

13. Broušení pískovcovými kotouči za sucha.

14. Klouzkování prostředků chemické obrany jednotlivce.

15. Obrušování odlitků z pískových forem na kyvadlových nebo stojanových bruskách v cidírenském prostředí.

 

 

Skupina II

 

A. PROFESIONÁLNÍ INFEKCE

 

Práce v riziku přesně definovaných infekcí:

 

Práce v prostředí s rizikem profesionálního infekčního onemocnění, které je klasifikováno jako středně těžké, těžké až velmi těžké, mnohdy s trvalými následky na zdraví i trvalou invaliditou, zpravidla vyžadující náročnou odbornou způsobilost s vysokými požadavky na důsledné dodržování hygienických a protiepidemických zásad. Jde zejména o onemocnění:

-

aerobními klostridiemi,

-

antraxem,

-

brucelosou,

-

břišním tyfem,

-

CM virem,

-

EB virem,

-

entamebou dysenteriae,

-

cholerou,

-

LCMV (Lymphocytic choriomeningitis virus),

-

legionářskou nemocí,

-

legionellami,

-

leprou,

-

lidskými retroviry vč. HIV,

-

morem,

-

multiresistentní infekcí,

-

mykoplasmaty,

-

onkogenními lidskými viry typu DNA, RNA,

-

opičími a lidskými herpetickými viry,

-

orgánovými mykosami,

-

ornitosou,

-

pasterelosou,

-

pomalými virovými infekcemi,

-

příjicí,

-

psitakosou,

-

Q horečkou,

-

retroviry,

-

rikettsiosami,

-

SV 40 virem,

-

toxoplasmosou,

-

tuberkulosou,

-

virem Marburg,

-

virovými hemoragickými horečkami,

-

virovými hepatitidami všech skupin,

-

viry vyvolávajícími záněty centrální nervové soustavy, vzteklinou,

-

Weilovou nemocí,

-

způsobená bakteriálními a mykotickými toxiny, dále jen "uvedené nákazy".

1. Vyšetřování a ošetřování nemocných infekčními nemocemi a nosičů choroboplodných zárodků včetně odběru materiálu k laboratornímu vyšetření na pracovištích s těžištěm uvedených nákaz.

2. Výzkum nebo vývoj, mikrobiologická kontrola a ověřování nových kultivačně diagnostických půd a biochemických testů zaměřených na diagnostiku některé z uvedených nákaz.

3. Práce s živými kmeny mikroorganismů, event. jejich toxiny v laboratořích provádějících studium jejich vlastností, izolaci kmenů pro přípravu antigenů a očkovacích látek, jestliže těžištěm práce jsou uvedené nákazy.

4. Práce při desinfekci a desinsekci, dekontaminaci a mytí skla, manipulace s prádlem a jeho praní apod. na infekčních odděleních zdravotnických a veterinárních zařízení a ústavů a diagnostických pracovišť s těžištěm uvedených nákaz.

5. Provádění a kontrola desinfekce, desinsekce a deratizace s těžištěm rizika uvedených nákaz.

6. Převoz infekčně nemocných zvláštními útvary záchranné služby včetně desinfekce vozidel s těžištěm rizika uvedených nákaz.

7. Práce při provádění desinfekce, desinsekce a deratizace v zařízeních, v nichž byli ošetřováni nemocní nebo prováděny jakékoliv další práce (včetně laboratorní práce se zvířaty apod.) s výskytem uvedených nákaz.

8. Práce rutinní i výzkumné včetně diagnostických v mikrobiologických a imunologických laboratořích zpracovávajících vzorky s výskytem uvedených nákaz včetně provádění vyšetřování biologického materiálu osob dispenzarizovaných pro anti HIV pozitivitu, jakož i vyšetření krve osob z tzv. rizikových skupin vzniku AIDS a práce při ošetřování laboratorních zvířat infikovaných některou z uvedených nákaz.

9. Práce výzkumné a rutinní včetně prací diagnostických při nemikrobiologických vyšetřováních a analýzách chemických, biochemických, biofyzikálních hematologických, toxikologických, imunologických, histologických a jiných v laboratořích pro zpracování biologického materiálu, včetně materiálů osob dispenzarizovaných pro anti HIV pozitiv itu, ev. včetně vyšetřování a ošetřování laboratorních zvířat, jestliže jde o vzorky z pracovišť s těžištěm uvedených nákaz.

10. Vyšetřovací, přípravné a pomocné práce včetně manipulace s těly zemřelých na patologických a soudně lékařských odděleních v případech předcházejícího onemocnění některou z uvedených nákaz.

11. Rutinní i výzkumné práce s laboratorními zvířaty uměle infikovanými uvedenými nákazami.

12. Práce při likvidaci produkčních a laboratorních zvířat infikovaných některou z uvedených nákaz.

13. Manipulace s prádlem a jeho praní, dekontaminace a mytí skla v prostředí, provozech a zařízeních s těžištěm uvedených nákaz.

14. Práce při profesionálním epidemiologickém vyšetřování včetně provádění a kontroly opatření v ohnisku některé z uvedených nákaz, včetně pracovníků epidemiologických oddělení hygienických stanic provádějících odběry krve v ohnisku nákazy od kontaktů HIV pozitivních osob.

15. Práce v odděleních klinické hematologie, pokud mají v dispenzární péči osoby HIV pozitivní.

16. Experimentální a výzkumné práce s živými kmeny patogenních mikroorganismů uvedených nákaz a jejich toxiny při studiu účinnosti desinfekčních látek pro zdravotnickou, veterinární a experimentální práci a při provádění a kontrole desinfekce ve zdravotnické i veterinární praxi.

 

Práce v riziku specifické infekce (při výskytu závažných lidských patogenů):

 

17. Výroba a výzkum bakteriálních a virových vakcín, antigenů, suspenzí, bakteriálních lyzátů a bakteriofágů - práce s kmeny, očkování a kultivace všech druhů, izolace kultur, příprava toxinů a práce s nimi, průmyslové zpracování velkých kvant virů - příprava seed virů, očkování a harvesty, homogenizace a lyofilizace - obsluha výrobních zařízení a zkoušky kvality při výzkumu a výrobě virových a bakteriálních vakcín a ostatních produktů.

18. Zpracování linií lidských a zvířecích transformovaných heteroploidních buněk nádorového charakteru, práce s těmito kulturami, příprava a udržování seed virů, práce na experimentálních zvířatech.

19. Kultivace a s ní spojené komplexní zpracování lidských buněk a lidských nádorových buněk infikovaných lidskými onkogenními viry DNA, RNA a onkogeny včetně eventuálního přídavku onkogenních virů v buněčných kulturách.

20. Výzkumné práce spojené s využitím buněčných kultur pro kultivaci původců virových onemocnění centrální nervové soustavy.

21. Výroba a výzkum monoklonálních protilátek - práce s patogenními mikroby a viry, imunizace zvířat, ošetřování infikovaných zvířat, příprava antigenů z nádorových tkání, práce s potenciálně patogenními lidskými sery, kultivace savčích buněk potenciálně obsahujících mikrobiální a virové patogeny, případně onkogenní viry.

22. Výzkumné práce využívající rekombinantní DNA, zejména pokud je genetická informace v experimentálních objektech odvozena od lidských a primátních virů, od onkogenů nebo od jiných potenciálně nebezpečných elementů.

23. Práce se vstupními plasmatickými materiály a kontrola jejich kvality, izolační i frakcionační postupy a lyofilizace plasmatických materiálů a další obdobné práce při výrobě a výzkumu krevních derivátů na bázi lidských plasmatických materiálů.

24. Studium preparátů proti spektru virů na tkáňových kulturách, kuřecích embryích a na zvířatech.

25. Ošetřování opic v karanténě a práce s nimi.

26. Zpracování orgánů opic na primární kultury buněk a experimentální i rutinní práce s těmito kulturami.

27. Zpracování opičí krve a práce s opičími krvinkami při sérologickém testování a provozní kontrole virových vakcín.

28. Vyšetřování a ošetřování nemocných na hemodializačních jednotkách a jednotkách intenzivní péče vyčleněných pro infekční komplikace po provedených transplantacích, retransplantacích a kardiochirurgických výkonech včetně odběrů a zpracování materiálů k laboratornímu vyšetření, tj. práce spojené s přímým a stálým kontaktem s pacienty a biologickým materiálem.

29. Provádění léčebné tělesné výchovy na hemodializačních pracovištích.

30. Zpracování vzorků krve z hemodializačních oddělení.

31. Práce na specializovaných gastroenterologických pracovištích (diagnostické a terapeutické metody digestivní endoskopie, bioptická vyšetření trávicí trubice, jater, pankreatu, funkční vyšetření spojená se sondáží a odběrem žaludečního a duodenálního obsahu, pankreatické šťávy a stolice )včetně střevních výplachů v balneoprovozech.

32. Obsluha spalovací pece při likvidaci uhynulých velkých infikovaných produkčních a pokusných zvířat (např. koně, hovězí dobytek, berani).

33. Práce zdravotníků a veterinárních pracovníků při přímém styku s infekčním materiálem a předměty včetně odpadu v asanačních ústavech, kafileriích, veterinárních prosekturách apod.

34. Doplňování, namražování a lyofilizace infekčních materiálů.

35. Vyšetřování a ošetřování nemocných ve specializovaných infekčních odděleních nemocnic a léčeben vzácných a cizokrajných a málo známých onemocnění s technicky obtížně zabezpečovatelnou ochranou před nákazou.

36. Přípravné, pomocné a vyšetřovací práce v pitevnách včetně manipulace s těly zemřelých a v mikrobiologických a imunologických laboratořích anatomických, patologickoanatomických a soudnělékařských pracovišť.

37. Práce spojené s přímým a stálým kontaktem s těly zemřelých.

38. Čištění žump, kalových jímek a dalších zařízení na odpady tuhé i tekuté se vstupem do kalového prostoru včetně odběrů vzorků těchto materiálů pro laboratorní vyšetřování.

39. Hubení myší a potkanů (deratizace) v průlezných stokách.

40. Ukládání zesnulých, kteří jsou ve značném stupni rozkladu do rakve, exhumace pozůstatků zesnulých.

 

B. IONIZUJÍCÍ A ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ, PRÁCE S LASERY

 

Práce s radioaktivními látkami (preparáty) a jinými zdroji ionizujícího záření spojené s vyšším rizikem vyššího stupně ozáření a s větší pravděpodobností vyšších ozáření při odchylkách od provozního stavu na pracovištích II. a III. kategorie.1)

1. Radiodiagnostické vyšetření předpokládající přítomnost pracovníka ve vyšetřovně nebo u rentgenového přístroje, zejména rentgenové úkony, které vyžadují skiaskopii.

2. Práce s pojízdnými rtg. přístroji mimo stabilní rtg. vyšetřovny.

3. Oprava a zkoušení rentgenových přístrojů za provozu.

4. Práce se zdroji záření a uzavřenými zářiči při léčbě pomocí vnitrodutinové, vnitrotkáňové i povrchové aplikace zářičů v četně přípravy zářičů a obsluhy pacientů.

5. Základní a aplikovaný výzkum, vývojové a další práce při řízení, obsluze a údržbě zařízení zdrojů gama záření i záření korpuskulárního, např. reaktorů nulového výkonu, urychlovačů nabitých částic apod.

6. Defektoskopické měření pomocí mobilních defektoskopů (rtg. gama, neritronových a pod.) mimo stabilní defektoskopické provozy.

7. Práce na pracovištích s otevřenými zářiči II. a III. kategorie.1)

8. Kontrola těsnosti uzavřených zářičů, demontáž větších zářičů, seřizování, opravy a měření ozařovačů, manipulace s radioaktivními látkami, jejich distribuce a svoz radioaktivních odpadů.

9. Výzkumné a vývojové práce včetně dozimetrické kontroly v zařízeních a na pracovištích v aktivní a neaktivní části kontrolovaného pásma jaderného reaktoru o výkonu vyšším než nulovém.

10. Čerpání radonu a příprava radonových koupelí.

11. Obsluha technologických zařízení pro centrální zpracování pevných, kapalných a plynných radioaktivních odpadů otevřených zářičů spalováním, lisováním, separací, zahušťováním, koncentrací apod. s úpravou pro jejich konečné uložení nebo další zpracování.

12. Práce v centrálních skladech radioaktivních zářičů, např. vyjímání zářičů z přepravních obalů, jejich ukládání do tresorů, manipulace, balení a příprava k expedici.

13. Práce při dozoru, kontrole a měření na pracovištích s rizikem ionizujícího záření, kde je zaměstnancům přiznán příplatek za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí a práce při zvládnutí radiačních nehod na pracovištích se zdroji ionizujícího záření ve skupině II tohoto nařízení.

14. Práce s impulsními generátory velmi vysokých frekvencí a průměrné výkonové hustotě od 6 do 10 mW.cm-2. středního výkonu při osmihodinové pracovní době.

15. Seřizování pulzních laserů a řezacích laserových jednotek, práce při dozoru, kontrole a měření laserů třídy IIIb) a vyšší. Práce na těchto typech laserů, pokud není paprsek zakrytován.

16. Činnost dohlížejících pracovníků na pracovištích, kde je ostatním pracovníkům přiznán příplatek II. skupiny podle tohoto nařízení.

17. Řízení, obsluha a údržba, včetně prací dekontaminačních technologických zařízení a pracovišť v aktivní a neaktivní části kontrolovaného pásma energetického reaktoru o výkonu vyšším než nulovém.

18. Práce na urychlovacích systémech protonů, deuteronů nebo části alfa v cyklotronech (vnitřních-deflektor, duant), v aktivní zóně reaktoru se silně zamořenými terči (radiofarmaky) s rizikem vzniku vysoké koncentrace radioaktivních aerosolů.

19. Manipulace s radioaktivními odpady v prostorách ústředních skladišť.

20. Práce při separaci izotopů chemickým zpracováním ozářeného jaderného paliva, např. regenerace palivových jaderných článků, výroba štěpných materiálů jadernými reakcemi, extrakcí štěpných materiálů, zpracování radioaktivních zbytků a pod.

21. Práce při léčení ionizujícím zářením za použití uzavřených radionuklidových zářičů, rentgenových přístrojů a urychlovačů (betatronů), omezené na použití dálkově ovládaných přístrojů.

22. Práce při výrobě uzavřených zářičů s radiem, americiem, stronciem, promethiem a podobně včetně oprav pouzder zářičů, tj. při dělení, dávkování, rozkladu, homogenizaci, srážení, loužení, zahušťování, měření radioaktivity a podobně.

 

 

C. CHEMICKÉ KARCINOGENY

 

1. Práce v chemických, fyzikálně chemických a biochemických laboratořích, v nichž ve výzkumném procesu, zejména při chemické syntéze, je jedna ze složek (např. surovina, meziprodukt: 4-aminobifenyl, benzidin, bis(chlormethyl)ether, 2-naftylamin, vinylchlorid (monomer) a všechny látky, směsi nebo výrobky obsahující více než 0,1 % uvedených látek. To se týká i mytí zařízení a zneškodňování odpadu.

2. Poloprovozní a provozní práce s vinylchloridem (zejména při výrobě polyvinylchloridu a jeho kapolymerů).

3. Výkon běžného hygienického dozoru na pracovištích spojený s odběrem a následným zpracováním vzorků ovzduší i biologického materiálu na pracovištích, kde se vyrábějí nebo zpracovávají prokázané a podezřelé chemické karcinogeny pro člověka a na pracovištích s rizikem chemické karcinogenity pro člověka.

4. Rutinní a výzkumné práce spojené s přípravou a aplikací cytostatik na onkologických, popř. dalších pracovištích, kde chemoterapie je stálou léčebnou disciplínou.

 

5. Příprava a ředění cytostatik.

6. Ošetřování pacientů léčených cytostatiky a manipulace s prádlem a exkrety těchto pacientů, které jsou kontaminovány biodegradačními nebo aktivovanými bioprodukty léčby cytostatiky.

7. Kultivace a s ní spojené komplexní zpracování lidských buněk včetně eventuálního přídavku chemických karcinogenů v buněčných kulturách.

8. Podávání látek s prokázaným karcinogenním a mutagenním účinkem nebo látek, u nichž lze takový účinek předpokládat, pokusným zvířatům, odběr biologického materiálu od těchto zvířat a jeho biochemické a analytickochemické zpracování.

9. Práce v chemických laboratořích, v nichž použití prokázaných a podezřelých karcinogenů při běžných chemických operacích představuje hlavní náplň vědecké a výzkumné činnosti.

10. Práce v laboratořích spojené se syntézou a vývojem cytostatik a mutagenních látek, ve kterých tato činnost představuje hlavní náplň výzkumné a vědecké činnosti.

11. Broušení osinkových lisovaných výrobků a gumoosinkových pásů na brusných agregátech včetně jejich seřizování.

 

 

D. DALŠÍ CHEMICKÉ ŠKODLIVINY

 

1. Výkon běžného hygienického dozoru na pracovištích s výskytem chemických a fyzikálních škodlivin, zařazených do kategorie 3 a 4 podle metodického návodu ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1987 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o provádění hygienického dozoru na pracovištích a vyhlašování rizikových prací.

2. Výkon běžného hygienického dozoru na pracovištích v dolech, výstavby tunelů a při dalších pracích pod zemí včetně odběru vzorků ovzduší na stanovení prašnosti nebo chemických sloučenin.

3. Práce v poloprovozních podmínkách při fluorizaci uranových sloučenin.

4. Práce v chemických, fyzikálně chemických a biochemických laboratořích, v nichž ve výzkumném procesu, zejména při chemické syntéze, je jedna ze složek (např. surovina, meziprodukt) zvláště nebezpečně jedovatá (jedná se zpravidla o látky, jejichž smrtelná dávka pro polovinu pokusných zvířat je menší než 25 mg.kg-1. To se týká i mytí a zneškodňování odpadu.

5. Práce s tekutým olovem.

6. Opravy olověných akumulátorových baterií.

7. Práce s asfaltovými hmotami zpracovávanými za tepla v uzavřených prostorech.

8․ Destilace a provozní čištění rtuti.

9. Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic v uzavřených prostorech.

10. Svařování elektrickým obloukem v uzavřených prostorech.

 

 

E. FYZIKÁLNÍ VLIVY

 

1. Práce v přetlakových (hyperbarických) komorách, a letadel.

2. Práce pilotů a osádek vrtulníků.

3. Obrábění zubních náhrad z tvrdého materiálu spojené s velkým stiskem a přítlakem jedné ruky na nářadí a s protitlakem druhé ruky svírající pevně obráběnou náhradu, přesahující 20 % pracovní směny, na které navazují další práce spojené s přetěžováním horních končetin tak, že celková doba práce spojená s přetěžováním malých svalových skupin ruky přesahuje 50 % pracovní doby.

4. Výkon dozoru státní báňské správy na pracovištích s výskytem chemických a fyzikálních škodlivin a při průmyslové výrobě výbušnin.

5. Práce prováděné v oblecích chránících proti sálavému nebo chemickým či jinak nebezpečným látkám.

6. Práce prováděné v dýchacích izolačních kyslíkových nabo s nucením přívodem vzduchu.

7. Práce prováděné ve výškách nad 5 m na nezajištěných pracovištích (provazové žebříky, lana apod.).

 

 

 

Článek III nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

 

Příplatky podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc duben 1994.

 

 

 

1)

ČSN 34 1730