Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

264/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 91/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

Více...

264

 

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství

a o řízení před státním notářstvím (notářský zákon) a mění a doplňují některé další zákony

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

§ 5 odst. 3 zní:

(3) Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.“.

 

2.

§ 8 zní:

§ 8

 

K návrhu na vklad do katastru nemovitostí je oprávněná osoba povinna předložit příslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení částek uvedených v § 7, případně o tom, že se uzavřela dohoda o splátkách.“.

Poznámka č. 6a) pod čarou zní:

__________

6a)

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.“.

Čl. III

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění takto:

V § 5 odst. 3 druhá věta zní: „Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.“.

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

Čl. VI

Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, se mění takto:

V § 31 odst․ 2 písm. a) se slova „státní notářství“ nahrazují slovem „soud“.

Čl. VII

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se mění takto:

1.

V § 60 odst. 1 poslední věta zní: „Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem.“.

 

2.

§ 297 odst. 2 zní:

(2) Zástavní právo vznikne vkladem do katastru nemovitostí na základě návrhu výstavce dluhopisu a vlastníka nemovitosti podle zvláštního předpisu. Výstavce hypotéčních zástavních listů je oprávněn předat je do oběhu až po vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.“.

 

3.

V § 483 odst. 3 druhá věta zní: „Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí.“.

 

4.

V § 493 odst. 1 druhá věta zní: „Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí.“.

 

5.

V § 546 odst. 1 se citace „(§ 536 odst. 2)“ mění na citaci „(§ 536 odst. 3)“.

 

6.

V § 565 v první větě se slovo „zhotovitel“ nahrazuje slovem „objednatel“.

Čl. VIII

zrušen

Čl. IX

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, se mění takto:

§ 38 odst. 4 se vypouští.

Čl. X

zrušen

Čl. XI

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., se mění takto:

V § 19 odst. 3 se slova „registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje“ nahrazují slovy „vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí“. Poznámka č. 8) k § 19 odst. 3 se vypouští.

Čl. XII

(1)

Zrušuje se zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

(2)

Zvláštní zákony stanoví, kdo vykonává činnosti náležející podle dosavadních předpisů do působnosti státních notářství.

(3)

Okresní soud, v jehož obvodu působilo státní notářství, převezme dnem účinnosti tohoto zákona spisy, písemnosti, předměty, úschovy, evidenční pomůcky a úřední razítka státního notářství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(4)

Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory.

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.