Čekejte, prosím...
A A A
272/1992 Sb. znění účinné od 1. 6. 1992 do 30. 9. 2004

272

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti

a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti,

ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 4 odst. 1 zní:

(1) Uchazečem o zaměstnání je občan, který není v pracovním pověru nebo obdobném vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, ani se nepřipravuje soustavně na povolání a který se osobně u úřadu práce uchází na základě písemné žádosti o zprostředkování vhodného zaměstnání.5) Žádost s občanem sepíše úřad práce.“.

 

2.

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

§ 6a

 

Zaměstnavatelům, kteří zabezpečují absolventům středních a vysokých škol v pracovním poměru odbornou praxi7a) nebo zabezpečují získání kvalifikace mladistvým pracovníkům,7b) mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností.“.

 

3.

V § 7 věta třetí zní: „Vyjadřují se zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů, ke zřizování většího počtu společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací, k programům strukturálních a organizačních změn, k programům rekvalifikace, k organizaci poradenské činnosti a k problematice zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností․“.

 

4.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

§ 9a

 

Pro účely výkonu kontrolní činnosti podle § 8 a 9 se zaměstnavatelem rozumí též právnická osoba8a) nebo fyzická osoba, oprávněná podnikat podle zvláštních předpisů,8b) i když uvádí, že žádného zaměstnance nezaměstnává.“.

 

5.

§ 11 písm. k) zní:

k)

uděluje nebo odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám k výkonu zprostředkování zaměstnání za úhradu a stanoví výši poplatku za toto zprostředkování; povolení může udělit nebo odejmout i pro zprostředkování zaměstnání v cizině. Zprostředkování zaměstnání v cizině lze povolit jen, bude-li prováděno v souladu s mezinárodními dohodami sjednanými s příslušnými státy, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána,“.

 

6.

V § 12 odst. 1 písm. j) se za slova „hodnotí stav trhu práce“ vkládají slova „a zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti“.

 

7.

§ 12 odst. 1 se doplňuje písmenem p), který zní:

p)

na základě písemné dohody poskytuje zaměstnavateli z účelově určených prostředků příspěvek k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů.11a)“.

 

8.

V § 12 odst. 2 písm. c) se vypouštějí slova „,jestliže jim bylo uděleno povolení k pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky13)“.

 

9.

V § 13 odst. 2 písm. d) se za slova „na řízení“ vkládají slova „a provoz“.

 

10.

V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Přestupkem je též, uvede-li uchazeč o zaměstnání v čestném prohlášení, jímž osvědčuje skutečnost rozhodnou pro poskytování hmotného zabezpečení, nepravdivý údaj o tom, že nevykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo neohlásí změnu této skutečnosti uvedené v čestném prohlášení.“.

 

11.

§ 15 odst. 2 zní:

(2) Příslušný úřad práce může uložit za přestupek podle věty první odstavce 1 pokutu do 1000 Kčs a za přestupek podle věty druhé odstavce 1 pokutu do 10 000 Kčs.“.

 

12.

V § 16 odst. 2 se slova „o přestupku“ nahrazují slovy „o přestupcích“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

Burešová v. r.

Pithart v. r.