Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

359/1992 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

zákonem č. 227/2009 Sb.

1.7.2010

zákonem č. 499/2004 Sb.

1.1.2005

Více...

359

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o zeměměřických a katastrálních orgánech

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Zeměměřické a katastrální orgány a jejich působnost (§ 1-6)

§ 1

[Ústředí]

(1)

Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze. Úřad je účetní jednotkou.1

(2)

V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

§ 2

[Orgány]

(1)

Zřizuje se Zeměměřický úřad jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze. Zeměměřický úřad je účetní jednotkou.1

(2)

Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Inspektoráty a katastrální úřady jsou účetními jednotkami.1

(3)

Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(4)

Sídla a územní působnost inspektorátů jsou stanoveny v příloze č. 1 tohoto zákona. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto zákona.

§ 3

[Působnost Úřadu]

(1)

Úřad

a)

zabezpečuje jednotné provádění těchto činností

1.

správy katastru nemovitostí České republiky,1a

2.

budování a údržby bodových polí,

3.

tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,

4.

standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku,

5.

vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

6.

dokumentace výsledků zeměměřických činností,

b)

koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,

c)

zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

d)

řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,

e)

vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového přístupu,

f)

rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností,4)

g)

schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,

h)

rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,

i)

stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,

j)

uděluje a odnímá úřední oprávnění,5)

k)

organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,

l)

vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,

m)

vydává základní státní mapová díla5a a tématická státní mapová díla,5b

n)

vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a informačního systému územní identifikace,

o)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6 a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky․

(2)

Ministerstvo obrany při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu plní obdobné úkoly jako Úřad.

§ 3a

[Působnost zeměměřického úřadu]

Zeměměřický úřad

a)

vykonává správu geodetických základů České republiky,6a

b)

rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole,6a včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,

c)

vykonává správu základních státních mapových děl5a a tématických státních mapových děl5b stanovených Úřadem,

d)

vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách,

e)

vykonává správu základní báze geografických dat České republiky,

f)

vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem2,

g)

provádí zeměměřické činnosti6b na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c

h)

projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,6d

i)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

§ 4

[Působnost inspektorátů]

Inspektoráty

a)

kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,

b)

dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,

c)

předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),

d)

rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7

e)

předkládají návrh na odejmutí úředního oprávnění,8)

f)

projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona,8a

g)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9 a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.

§ 5

[Působnost katastrálních úřadů]

(1)

Katastrální úřady

a)

vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a

b)

vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového,

c)

projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10

d)

schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,

e)

schvalují změny hranic katastrálních území,

f)

vykonávají správu základních státních mapových děl5a stanovených Úřadem,

g)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

(2)

Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad sdělením ve Sbírce zákonů.10b

§ 6

[Odkaz na správní řád]

Obecné předpisy o správním řízení 11 se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f), h) a j), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 odst. 1 písm. a), c) a e) tohoto zákona.

Část druhá

zrušena (§ 7-10)

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

Část třetí

Změna zákona Č eské národní rady

č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev

a jiných ústředních orgánů

státní správy České republiky,

ve znění pozdějších předpisů (§ 11)

§ 11

[Změna zákona české národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů]

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

§ 2 odst. 1 bod 2 zní:

2.

Český úřad zeměměřický a katastrální,“.

Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení (§ 12-14)

§ 12

[Přechod práv a povinností]

(1)

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.

(2)

Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.

§ 13

[Zrušovací ustanovení]

Zrušují se:

1.

Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

2.

Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

§ 14

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Burešová v. r.

Pithart v. r.

Příloha č. 1

Sídla a územní působnost inspektorátů

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

 

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Příloha č. 2

Územní působnost a sídla katastrálních úřadů

1. Katastrální úřad pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

2. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,

3. Katastrální úřad pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,

4. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,

5. Katastrální úřad pro Liberecký kraj se sídlem v Liberci,

6. Katastrální úřad pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,

7. Katastrální úřad pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,

8. Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,

9. Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,

10. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,

11. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,

12. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,

13. Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,

14. Katastrální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 175/2003 Sb.1.1.2004
Čl. II zákona č. 62/1997 Sb.1.1.1995
§ 23 zákona č. 200/1994 Sb.1.1.1995


Poznámky pod čarou:

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

§ 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

§ 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

§ 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

§ 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.

§ 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 8 odst. 4, §  16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

§ 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

§ 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb. a zákona č. 476/2002 Sb.

1a

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

2

§ 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

5a

§ 2 písm. g) zákona č. 200/1994 Sb.

5b

§ 2 písm. h) zákona č. 200/1994 Sb.

6

Např. § 14 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

6a

§ 2 písm. c) a e) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

6b

§ 3 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb.

6c

§ 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.

6d

§ 17a odst. 1 písm. b) bod 1, § 17a odst. 1 písm. c) a § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 8 odst. 4, §  16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

8a

§ 17a odst. 1 písm. a), b) bod 2, § 17a odst. 1 písm. d) a e), § 17b odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

Např. § 7 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

10

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

10a

§ 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

10b

§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

11

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).