Čekejte, prosím...
A A A
Rešerše
471/1992 Sb. znění účinné od 22. 10. 1992

471

 

ZÁKON

ze dne 9. října 1992

o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Ode dne účinnosti tohoto zákona do šesti měsíců může soud prohlásit konkurs 1 jen pro předlužení dlužníka.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 22. října 1992.

Stráský v. r.

Kováč v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.