Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

495/1992 Sb. znění účinné od 29. 10. 1992 do 30. 6. 2001

495

 

ZÁKON

ze dne 8. října 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 10 odst. 1 a 2 zní:

 

(1) Působnost úřadu pro hospodářskou soutěž vykonává

a)

Úřad pro hospodářskou soutěž České republiky, jde-li o ochranu proti omezování nebo vylučování soutěže, které vyvolává nebo může vyvolat účinky na území České republiky,

b)

Slovenský protimonopolní úřad, jde-li o ochranu proti omezování nebo vylučování soutěže, které vyvolává nebo může vyvolat účinky na území Slovenské republiky.

(2) Úřady si mohou po vzájemné dohodě postoupit k projednání a rozhodnutí jednotlivé případy ochrany hospodářské soutěže, je-li to účelné pro lepší a rychlejší objasnění případu nebo i z jiných důvodů.“.

 

2.

V § 12 odst. 2 se za druhou větu vkládá třetí věta, která zní: „Jsou-li účastníky řízení dva nebo více navrhovatelů se sídlem v obou republikách, je k řízení příslušný úřad zvolený na základě vzájemné dohody účastníků․“.

 

3.

V § 12 se za odstavec 2 vkládají odstavce 3, 4, 5 a 6, které zní:

 

(3) V případech, kdy zvláštní předpis ukládá povinnost zaplatit správní poplatek, náležitostí podání je i doklad o zaplacení správního poplatku.

(4) Nevyhoví-li účastník řízení ve stanovené lhůtě výzvě úřadu k odstranění nedostatků podání, může úřad řízení zastavit.

(5) Tomu, kdo nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě úřadu na doplnění svého návrhu nebo jiného podání určeného úřadu anebo pokud ve stanovené lhůtě nepředloží úřadu doklady, které si od něho úřad v rámci své působnosti vyžádal, může úřad uložit pokutu do výše 10 000 Kčs.

(6) Za nesplnění vykonatelného rozhodnutí úřadu může úřad podnikateli uložit pokutu do výše 1 000 000 Kčs, a to nejpozději do jednoho roku ode dne zjištění nesplnění rozhodnutí. Tuto pokutu lze uložit i opakovaně.“.

 

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

 

4.

V § 12 se vkládá nový odstavec 10, který zní:

 

(10) Rozhodnutí úřadu jedné republiky je platné a vykonatelné i ve druhé republice.“.

 

5.

Ustanovení § 15 se vypouští.

 

6.

Ustanovení § 22 se vypouští.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1)

Řízení zahájené na Federálním úřadě pro hospodářskou soutěž před účinností tohoto zákona ve věcech, které ode dne účinnosti tohoto zákona patří do působnosti republikových úřadů, dokončí republikové úřady. Příslušnost republikového úřadu se určuje sídlem podnikatele, který je účastníkem řízení. Jde-li o účastníky z obou republik, dokončí řízení Slovenský protimonopolní úřad, pokud se v jednotlivém případě republikové úřady nedohodnou jinak.

(2)

O změně příslušnosti republikové úřady bezodkladně informují účastníky řízení.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Stráský v. r.

Kováč v. r.