Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

125/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 487/2001 Sb.

1.1.2002

vyhláškou č. 74/2000 Sb.

31.3.2000

vyhláškou č. 98/1996 Sb.

26.4.1996

Více...

125

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 5. dubna 1993,

kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Podmínky pojištění (§ 1-12)

§ 1

(1)

Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“) jsou pojištěny

a)

u České pojišťovny, a.s., ti zaměstnavatelé,1 kteří s ní měly sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992; takto pojištěny jsou i zaměstnavatelé, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů,

b)

u Kooperativy, pojišťovny, a. s., ostatní zaměstnavatelé.1

(2)

Není-li právního nástupce zaměstnavatele, který zanikl

a)

před 1. lednem 1993, má poškozený právo na plnění podle § 2 za škodu poprvé ohlášenou po 31. prosinci 1992 a dosud neuhrazovanou přímo vůči Kooperativě, pojišťovně, a. s.,

b)

po 31. prosinci 1992, má poškozený, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání po vzniku zákonného pojištění, právo na plnění podle § 2 přímo vůči té pojišťovně, u které byl pojištěn jeho zaměstnavatel před svým zánikem.

(3)

Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence zaměstnavatele.

§ 2

(1)

Zaměstnavatel má právo, aby za něj pojišťovna příslušná podle § 1 (dále jen "pojišťovna") nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce.3 Nárok na náhradu škody z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny (dále jen "škodná událost"), musí být poprvé uplatněn zaměstnavatelem u pojišťovny v době trvání zákonného pojištění, s výjimkou případů, kdy poškozený má právo na plnění přímo vůči příslušné pojišťovně.

(2)

Pojistnou událostí je vznik povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu podle odstavce 1. Rozhoduje-li o náhradě této škody soud, platí, že pojistná událost nastala dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna poskytnout plnění, nabylo právní moci.

§ 3

Pojišťovna nahradí náklady soudního i mimosoudního projednávání vedeného v souvislosti se škodnou událostí jen tehdy, pokud se k jejich úhradě písemně zavázala.

§ 4

Pojišťovna nehradí škodu, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit nad rámec stanovený právními předpisy.

§ 5

(1)

Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemských zákonných penězích.

(2)

Nahradil-li zaměstnavatel poškozenému škodu nebo její část přímo, má právo, aby mu pojišťovna po odečtení případné náhrady podle § 9 až 12 této vyhlášky vydala to, co by za něj jinak plnila poškozenému.

§ 6

Pojišťovna je povinna plnit nejpozději do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění. Šetření je skončeno, pokud byla dohodnuta výše náhrady škody nebo pokud pojišťovna obdržela pravomocné rozhodnutí o výši náhrady škody. To platí i pro případy upravené v § 5 odst. 2.

§ 7

(1)

Má-li zaměstnavatel vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky, na snížení náhrady nebo na zastavení její výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za něj tuto částku zaplatila nebo za ni vyplácí náhradu.

(2)

Na pojišťovnu přechází též právo zaměstnavatele na úhradu nákladů uvedených v § 3, které zaměstnavateli byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za zaměstnavatele zaplatila.

Součinnost zaměstnavatele

§ 8

Zaměstnavatel je povinen:

a)

dbát, aby nenastala škodná událost. Zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou jí uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Pokud již škodná událost nastala, musí učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;

b)

bez zbytečného odkladu oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště),

1.

každé zvýšení nebezpečí, o němž zaměstnavatel ví a které nastalo po vzniku pojištění,

2.

že nastala škodná událost a že poškozený uplatnil proti organizaci právo na náhradu škody, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, případně zmocnit pojišťovnu, aby za ni v této věci jednala,

3.

že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti zaměstnanci zaměstnavatele nebo třetí osobě, a informovat pojišťovnu o průběhu a výsledku řízení,

4.

že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu;

c)

v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny, zejména bez souhlasu pojišťovny se nezavazovat k náhradě promlčené pohledávky;

d)

nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru․

§ 9

(1)

Poruší-li zaměstnavatel povinnosti uvedené v § 8 písm. a), b) a c) a tím ztíží zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody, má pojišťovna vůči němu právo na přiměřenou náhradu, zejména nákladů vyvolaných tímto porušením, nejvýše však do poloviny částek, které z důvodu pojistné události vyplatila.

(2)

Nevznese-li zaměstnavatel v řízení o náhradě škody, kterou má pojišťovna uhradit, bez souhlasu pojišťovny námitku promlčení ( § 8 písm. c)) nebo zaváže-li se bez tohoto souhlasu uhradit promlčenou pohledávku, není pojišťovna povinna plnit. Pojišťovna není povinna plnit, ani když zaměstnavatel bez souhlasu pojišťovny uzavře soudní smír ( § 8 písm. d)).

§ 10

(1)

Pojišťovna má vůči zaměstnavateli právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění:

a)

způsobil-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec zaměstnavatele škodu úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;

b)

došlo-li ze strany zaměstnavatele nebo jeho zaměstnance k zvláště závažnému porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pokud toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody;

c)

došlo-li ke škodě v přímé souvislosti s výkonem činnosti provozované neoprávněně.

(2)

Stejné právo má pojišťovna proti zaměstnavateli, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením pracovních povinností v pracovněprávních vztazích, avšak jen do výše, kterou může zaměstnavatel požadovat na odpovědném zaměstnanci podle pracovněprávních předpisů.

(3)

Proti zaměstnavateli, který byl v době výplaty pojistného plnění v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna právo na úhradu až do výše plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí vzniklých v době, za kterou nebylo zaplaceno pojistné.

§ 11

(1)

Pokud pojišťovna nahradila za zaměstnavatele škodu, přechází na ni právo zaměstnavatele na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za takovou škodu odpovídá.

(2)

Zaměstnavatel je povinen vůči jinému toto právo zabezpečit. Poruší-li zaměstnavatel tuto povinnost, je pojišťovna oprávněna požadovat na ní náhradu až do výše vyplaceného plnění.

(3)

zrušen

§ 12

Pojistné

(1)

Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit organizační jednotce pojišťovny, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo (trvalé bydliště) a uvést své identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.

(2)

Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle zvláštního zákona.4 Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. K výpočtu použije sazbu uvedenou v příloze této vyhlášky pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele.

(3)

Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října. Pojistné za I. a II. čtvrtletí 1993 je splatné do 31. května 1993.

(4)

Vznikne-li zaměstnavateli, který v předcházejícím čtvrtletí nezaměstnával žádného zaměstnance, povinnost platit pojistné na toto pojištění, zaplatí zaměstnavatel první pojistné vypočítané ze základu dle odstavce 2 stanoveného pro dané čtvrtletí, a to zpětně, nejpozději do konce prvního měsíce následujícího čtvrtletí.

(5)

Pojistné platí:

a)

zaměstnavatel příslušné k České pojišťovně, a.s., na účet číslo 90034-17433-021/0100 Komerční banka, Praha město, konstantní symbol 3558,

b)

zaměstnavatel příslušný ke Kooperativě, pojišťovně, a. s., na účet číslo 40002-50404-011/0100 Komerční banka, a. s., Praha 1,

c)

zrušeno

U veškerých úhrad pojistného je nutné uvádět jako variabilní symbol identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiné označení, které je nahrazuje.

(6)

Nespotřebované pojistné se nevrací.

(7)

Zaplacení pojistného za celou dobu trvání pojištění a správnost jeho výpočtu je zaměstnavatel povinen prokázat. Jinak se má za to, že pojistné uhrazeno nebylo.

(8)

Nesplnil-li zaměstnavatel povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 nebo sdělil-li pojišťovně nesprávné či neúplné údaje, je pojišťovna oprávněna požadovat od něho úhradu zvýšených nákladů vzniklých pojišťovně porušením uvedených povinností.

(9)

Nebylo-li pojistné zaplaceno řádně a včas, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

ČÁST DRUHÁ

Společná a závěrečná ustanovení (§ 13-19)

§ 13

Pokud není v této vyhlášce zákonné pojištění upraveno jinak, použijí se přiměřeně příslušná ustanovení občanského zákoníku.

§ 14

Pojišťovna je oprávněna si ověřit údaje týkající se pojistného i údaje nezbytné pro vyřizování pojistné události. Zaměstnavatel je povinen pojišťovně toto ověření umožnit.

§ 15

Od vymáhání pohledávky uplatněné podle ustanovení § 9 odst. 1, § 10, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 8 a 9 může pojišťovna podle konkrétních okolností případu zčásti nebo zcela upustit; převyšuje-li pohledávka částku 250000 Kč, může tak učinit pouze se souhlasem orgánu státního dozoru. 5

§ 16

Náklady správní režie činí 13,5 % z celkového objemu přijatého pojistného zaplaceného zaměstnavateli v daném kalendářním roce.

§ 17

Zrušují se:

1.

vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 138/1990 Sb., kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,

2.

vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 55/1979 Sb. a vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb.,

3.

vyhláška ministerstva financí České republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb.,

4.

vyhláška ministerstva financí České republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, ve znění vyhlášky ministerstva financí České republiky č. 337/1991 Sb.

§ 18

(1)

Pojištění sjednaná podle předpisů zrušovaných v § 17 bodech 3 a 4 před 1. lednem 1993 se řídí příslušnými Všeobecnými pojistnými podmínkami České pojišťovny, a. s., schválenými pod č. j. 103/45904/1992/I ministerstvem financí České republiky jako orgánem státního dozoru v pojišťovnictví podle § 788 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaný rozsah pojištění se nemění.

(2)

Vznik právních vztahů uvedených v odstavci 1, jakož i závazky z nich vzniklé před 1. lednem 1993 se posuzují podle dosavadních předpisů.

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.

Příloha č. 1

zrušena

Příloha č. 2

Sazby pojistného podle převazující činnosti vykonávané organizací

OKEČ-kód

Ekonomická činnost (OKEČ-název)

Z vyměřovacího základů v promile

10.1

Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket

 

12

Dobývání a úprava uranových a thoriových rud

50,4

13

Dobývání rud

 

15.1

Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže)

 

15.2

Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování)

 

15.4

Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků

 

20.1

Výroba pilařská a impregnace dřeva

 

24.11

Výroba technických plynů

9,8

26.11

Výroba plochého skla

 

26.7

Zpracování přírodního kamene

 

27.5

Odlévání kovů (slévárenství)

 

37.1

Zpracování kovového odpadů a šrotu

 

45

Stavebnictví

 

75.25

Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce

 

02

Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby

 

10.2

Dobývaní hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket

 

11

Dobývaní ropy a zemního plynů a související služby

 

14.1

Dobývání a úprava kameniva

 

15.5

Úprava a zpracování mléka

 

15.83

Výroba cukru

 

15.9

Výroba nápojů

 

17.14

Úprava a spřádání lnářských vláken

 

17.25.4

Tkaní jutařských tkanin

 

17.53

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů)

 

20.2

Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků

 

20.3

Výroba stavebně truhlářská a tesařská

 

20.4

Výroba dřevěných obalů

 

21.1

Výroba vlákniny, papírů a lepenky

 

24.3

Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů

 

24.64

Výroba chemických výrobků pro fotografické účely

8,4

24.7

Výroba chemických vláken

 

25.11

Výroba pryžových pneumatik

 

24.12

Protektorování a opravy pryžových pneumatik

 

26.13

Výroba dutého skla

 

26.26

Výroba žáruvzdorných keramických výrobků

 

26.3

Výroba keramických obkládaček a dlaždic

 

26.5

Výroba cementu, vápna a sádry

 

26.6

Výroba výrobků z betonů, cementu a sádry

 

26.81

Výroba brusiv

 

27.1-27.4

Výroba kovů (kromě slévárenství)

 

28

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí

 

29

Výroba strojů a přístrojů

 

31.3

Výroba kabelů a vodičů

 

35.1

Stavba lodí a člunů (vč. oprav)

 

36.1

Výroba nábytku

 

37.2

Zpracování nekovového starého materiálů a zbytkového materiálů

 

60.2

Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD

 

85.2

Veterinární činnosti

 

90

Odstraňování odpadů a odvod odpadních vod

 

01

Zemědělství

7

16

Zpracování tabáků

 

17.23

Tkaní česaných vlnařských tkanin

 

17.24

Tkaní hedvábnických tkanin

 

17.25.3

Tkaní lnářských tkanin

 

17.25.5

Tkaní vigoňových tkanin

 

17.4

Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.

 

17.52.1

Výroba provaznická

 

17.54.1

Výroba stuh a prýmků

 

17.54.2

Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek

 

17.6

Výroba pletených materiálů

 

17.7

Výroba pleteného zboží

 

18

Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin

 

19

Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi

 

26.21

Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů

 

26.22

Výroba keramických výrobků pro sanitární účely

 

30.02

Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat

 

32

Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů

4,2

33

Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin

 

35.3

Výroba letadel a kosmických lodí

 

36.2

Výroba zlatnických a šperkařských předmětů

 

41

Výroba a rozvod vody

 

55

Pohostinství a ubytování

 

60.3

Potrubní doprava

 

61.11

Námořní doprava

 

62

Letecká doprava

 

63.3

Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost

 

64.2

Telekomunikace

 

70

Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury)

 

73.1

Výzkum a vývoj oblasti přírodních a technických věd

 

74.1

Právní, daňové a podnikatelské poradenství; Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhů a veřejného mínění; Správa cenných papírů

 

74.2

Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby

 

75

(kromě

Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální pojištění (kromě protipožární ochrany

 

75.25)

a ostatních záchranářských prací)

 

80

Školství

 

85.1

Zdravotnictví

 

85.3

Sociální činnosti

 

91

Činnosti organizací společenských

 

92.2

Provoz rozhlasů a televize

 

22.1

Vydavatelské činnosti

 

65

Peněžnictví

2,8

66

Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení

 

67

Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím

 

72

Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)

 

73.2

Výzkum a vývoj oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře

 

74.4

Reklamní činnosti

 

74.81

Fotografické služby

 

92.1

Výroba, půjčovaní a distribuce filmů a videa

 

92.5

Činnosti knihoven, veřejných archivů

 

(kromě

muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě

 

92.53)

činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací)

 

93.02

Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony)

 

 

Činnosti nezačazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny „Ostatní ekonomické činnosti“), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách

10,5

 

Ostatní ekonomické činnosti

5,6

Minimální pojistné za kalendářní čtvrtletí je 100 Kč.

 

Členění ekonomických činností bylo převzato z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) zpracované Českým statistickým úřadem.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II. vyhlášky č. 487/2001 Sb.1.1.2002


Poznámky pod čarou:

§ 190 a násl. zákoníku práce.

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 8 odst. 1 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

Poznámky pod čarou:
1
3

§ 190 a násl. zákoníku práce.

4

§ 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

5

§ 8 odst. 1 zákona ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.