Čekejte, prosím...
A A A
14/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

 

zákonem č. 417/2004 Sb.

19.7.2004

 

14

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Úřad průmyslového vlastnictví (§ 1-2)

§ 1

[Postavení úřadu]

(1)

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví České republiky.

(2)

Sídlem Úřadu je Praha.

(3)

V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě․

§ 2

[Působnost]

Úřad

a)

rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu výrobků,

b)

vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích,1

c)

vede ústřední fond světové patentové literatury.

Část druhá

Přechodná ustanovení (§ 3-5)

§ 3

[Zahájená řízení]

(1)

Řízení o přihláškách objevů, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

(2)

Přihlášky vynálezů a průmyslových vzorů,2 užitných vzorů,3 topografií polovodičových výrobků,4 označení původu výrobků5 a ochranných známek,6 o nichž nebylo před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodnuto, projedná Úřad podle dosavadních předpisů.

(3)

Právní úkony učiněné v řízení před Federálním úřadem pro vynálezy, jakož i právní skutečnosti rozhodné podle dosavadních předpisů, které nastaly před nabytím účinnosti tohoto zákona, nadále platí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 4

[Platnost vydaných osvědčení a jiných rozhodnutí]

Autorská osvědčení a patenty na vynálezy, osvědčení a patenty na průmyslové vzory, zápisy průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, označení původu výrobků a ochranných známek do rejstříků, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona platné, zůstávají na území České republiky podle dosavadních předpisů nadále v platnosti.

§ 5

[Řízení o zrušení a výmazu]

Řízení o zrušení patentu či autorského osvědčení na vynález, o výmazu průmyslového vzoru, užitného vzoru, topografie polovodičového výrobku a ochranné známky z rejstříku, o návrhu na odnětí ochrany užitným vzorem nebo topografie polovodičového výrobku, o určení, zda řešení v žádosti popsané spadá do rozsahu určitého patentu, autorského osvědčení či užitného vzoru nebo zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého zapsaného průmyslového vzoru, o udělení nucené licence na vynález, užitný vzor, či na topografii polovodičového výrobku, která neskončila před nabytím účinnosti tohoto zákona, jsou dále v řízení podle dosavadních předpisů.

Část třetí

Závěrečná ustanovení (§ 6-7)

§ 6

zrušen

§ 7

[Účinnost]

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích.

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

2

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

3

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

4

Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.

5

Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

6

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.