Čekejte, prosím...
A A A
172/1993 Sb. znění účinné od 22. 6. 1993

172

 

ZÁKON

ze dne 20. května 1993

o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu

České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků

České republiky souvisejících se zánikem České

a Slovenské Federativní Republiky

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Ministerstvo financí vydá v průběhu roku 1993 a následujících dvou let státní dluhopisy v rozsahu 16 802 mil. Kč; z toho je určeno

a)

1697 mil. Kč ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992,

b)

4667 mil. Kč ke krytí poměrné části schodku státního rozpočtu federace za rok 1992, která přešla na Českou republiku,

c)

10 438 mil. Kč ke splacení úvěru Československé obchodní bance.

 

(2)

Dluhopisy podle odstavce 1 jsou splatné do deseti let ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Zrušuje se § 4 zákona České národní rady č. 10/1993 Sb․, o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel. v. r.

Klaus v. r.