Čekejte, prosím...
A A A
20/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

zákonem č. 309/2002 Sb.

1.1.2015

Zákon byl zrušen před nabytím účinnosti

zákonem č. 137/2002 Sb.

15.4.2002

Více...

20

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,

metrologie a státního zkušebnictví

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení (§ 1-2)

§ 1

(1)

Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.

(2)

V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

§ 2

Orgány státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví jsou

a)

ministerstvo,

b)

Úřad.

ČÁST DRUHÁ

Působnost orgánů státní správy

v oblasti technické normalizace,

metrologie a státního zkušebnictví (§ 3-6)

§ 3

Ministerstvo v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a)

vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví,

b)

řídí Úřad a Český metrologický institut,

c)

rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2

§ 4

Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

a)

řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zákonem3 Federálnímu úřadu pro normalizaci a měření,

b)

zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3

c)

rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím metrologických orgánů,7)

d)

zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády,

e)

smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů․

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 7-11)

§ 7

(1)

Výnosy a výměry týkající se stanovených měřidel a výrobků podléhajících schvalování nebo povinné certifikaci vydané Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2)

Pokud je ve výnosech nebo výměrech podle odstavce 1 uvedena jako státní zkušebna organizace se sídlem ve Slovenské republice, podává se přihláška ke schvalování nebo povinné certifikaci Úřadu.

§ 8

(1)

Technické normy vydané před účinností tohoto zákona podle dosavadních předpisů zůstávají nadále v platnosti.

(2)

Československé technické normy se považují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za České technické normy; písmenná značka „ČSN“ se nemění.

§ 9

Osvědčení o autorizaci a akreditaci11 vydaná Federálním úřadem pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů subjektům se sídlem v České republice zůstávají nadále v platnosti.

§ 10

Správní akty vydané podle právních předpisů o metrologii a státním zkušebnictví před účinností tohoto zákona zůstávají nadále v platnosti.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

§ 13 odst. 2 písm. c), § 16, 2021 zákona č. 505/1990 Sb.

Poznámky pod čarou:
2

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

3

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.

11

§ 13 odst. 2 písm. c), § 16, 2021 zákona č. 505/1990 Sb.