Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

223/1993 Sb. znění účinné od 1. 9. 1998 do 31. 12. 2016
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 149/1998 Sb.

1.9.1998

223

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 28. července 1993

o hracích přístrojích

 

Ministerstvo financí podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, dále jen „zákon“) stanoví:

§ 1

Úvodní ustanovení (k § 17 a 19 zákona)

(1)

zrušen

(2)

zrušen

(3)

zrušen

(4)

zrušen

(5)

zrušen

(6)

Dvojí kontrola vložených a vyplacených mincí musí být zajištěna dvěma elektromechanickými počítadly (jedno pro vložené mince a jedno pro vyplacené mince) bez možnosti jejich nulování a zároveň elektronickou kontrolou chráněnou proti výpadku elektrického proudu nejméně po dobu jednoho měsíce. Provozovatel hracího přístroje je povinen využívat oba systémy počítadel a zaznamenávat jejich hodnoty do účetních dokladů.

(7)

Pro posouzení toho, zda od výroby hracího přístroje neuplynulo pět let, je rozhodující datum výroby hardware uvedené v průvodních dokladech. Od 1. ledna 1995 u nově osvědčovaných přístrojů musí být toto datum uvedeno též na originálním štítku přístroje jeho výrobcem.

§ 2

Osvědčování provozuschopnosti hracího přístroje (k § 19 zákona)

(1)

Osvědčování provozuschopnosti hracího přístroje podle zákona provádí státní zkušebna. Žadatel o osvědčení provozuschopnosti hracího přístroje (dále jen „osvědčení“) předkládá státní zkušebně tyto doklady:

a)

podrobný popis hry v českém jazyce a herní plán,

b)

originál paměťového prvku ověřený výrobcem a jeho obsah na disketě,

c)

disketu s výpisem programu ve vyšším programovacím jazyku,

d)

statistický výpis hry na disketě s průběhem výherního podílu (z 100 000 her v členění po 1000 her) provedený při minimální nastavené hodnotě,

e)

potvrzení výrobce hardware o stáří hracího přístroje,

f)

prohlášení výrobce programu o jeho shodnosti s programem již osvědčeným.

(2)

Při opakovaném osvědčování shodného modelu hracího přístroje nebo při osvědčování modelu již ve státní zkušebně osvědčeného se předkládají pouze doklady uvedené v písmenech e) a f). V případě pochybností je státní zkušebna oprávněna v průběhu osvědčování si vyžádat další nutné doplňující doklady.

§ 3

Osvědčení o provozuschopnosti hracího přístroje (k § 19 zákona)

(1)

Osvědčením se potvrzuje, že

a)

pro hrací přístroj bylo vydáno rozhodnutí o schválení podle zvláštního zákona,3

b)

hrací přístroj odpovídá svým provedením ustanovení § 19 odst. 4 a 5 písm.a), b), d) zákona.

(2)

Osvědčení obsahuje tyto údaje:

a)

název a sídlo žadatele,

b)

model, hra,

c)

název a sídlo výrobce,

d)

identifikační čísla osvědčovaných přístrojů,

e)

výše sázky na jednu hru,

f)

výše maximální výhry,

g)

údaj o platnosti osvědčení,

h)

datum vydání osvědčení a jeho číslo.

(3)

Státní zkušebna vydá pro každý hrací přístroj výpis osvědčení, který v povolovacím řízení nahrazuje osvědčení.

§ 4

Povolovací řízení (k § 17, 18, 19 zákona)

(1)

Povolujícím orgánem podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona se rozumí obecní nebo městský úřad.4

(2)

Známka podle § 18 odst. 4 zákona má formát 15 x 7 cm a povolující orgán do ní vpisuje

a)

identifikační znaky hracího přístroje (název, model, výrobce, číslo),

b)

dobu, na níž je vystaveno povolení k provozování podle § 18 odst. 2 zákona,

c)

hodnotu zaplaceného správního poplatku,

d)

provozovatele a jeho úplnou adresu,

e)

číslo jednací vystaveného povolení k provozování,

f)

číslo osvědčení zkušebny.

(3)

Povolující orgán opatří známku kulatým razítkem, datem a podpisem oprávněné osoby.

(4)

Povolující orgán může na základě písemné žádosti provozovatele změnit povolení, pokud jde o stálé umístění hracího přístroje podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 5

Podklady pro vyúčtování provozu hracích přístrojů (k § 20 zákona)

(1)

Při uvedení hracího přístroje do provozu provozovatel pořídí protokol, ve kterém budou uvedeny počáteční stavy počítadel příslušného hracího přístroje, identifikační znaky a adresa umístění.

(2)

Provozovatel je povinen nejméně jednou za měsíc provést u každého přístroje porovnání tržby dosažené podle obou systému počítadel se skutečnou tržbou. O tomto porovnání musí být pořízen protokol, který obsahuje:

a)

identifikační znaky přístroje a jeho umístění,

b)

stavy elektromechanických a elektronických počítadel,

c)

účetní tržby podle počítadel,

d)

tržby skutečně dosažené,

e)

zdůvodnění rozdílu tržeb.

(3)

Při ukončení provozu hracího přístroje pořizuje provozovatel protokol o konečném výběru a o ukončení provozu hracího přístroje s údaji o konečném stavu počítadel.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Ministr:

v z. Ing. Klak v. r.

I. náměstekPoznámky pod čarou:

§ 20 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
3

§ 20 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.