Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

333/1993 Sb. znění účinné od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 262/2006 Sb.

1.1.2007

zrušeno

nařízením č. 514/2005 Sb.

1.7.2006

nařízením č. 514/2005 Sb.

1.1.2006

Více...

333

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 1993

o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém

a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci

 

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů:

§ 1

Toto nařízení stanoví minimální mzdové tarify a příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

§ 2

Výše minimálních mzdových tarifů

(1)

Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí:

 

Tarifní stupeň

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

48,10

7 955

2.

50,10

8 280

3.

52,30

8 650

4.

55,00

9 090

5.

58,70

9 710

6.

63,10

10 440

7.

68,10

11 260

8.

73,90

12 210

9.

80,30

13 270

10.

88,10

14 570

11.

97,50

16 120

12.

108,30

17 900

 

(2)

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se výše minimálních hodinových mzdových tarifů uvedených v odstavci 1 úměrně upraví.

(3)

Zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, kteří mají sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu1 anebo neodpracovali v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzdové tarify ve výši odpovídající odpracované době.

(4)

Výše minimálního mzdového tarifu činí:

a)

90 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,

b)

80 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o mladistvého zaměstnance,1a

c)

75 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,

d)

50 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

§ 3

Charakteristiky tarifních stupňů

a příklady prací

Tarifní stupně jsou podle míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vymezeny charakteristikami prací a příklady prací uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4

Příplatek

za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí

Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí činí nejméně 6 Kč za hodinu práce v tomto prostředí. Vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí je uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 5

Příplatek za práci v noci

Příplatek za hodinu práce v noci2 činí nejméně 6 Kč.

§ 5a

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.

Závěrečná ustanovení

§ 6

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 43/1992 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb.

Charakteristiky tarifních stupňů a příklady prací

 

1. tarifní stupeň

 

Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací konané s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji (úklid, mytí) bez vazeb na další procesy a činnosti, jednotlivé manipulační operace s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do 5 kg) v příznivých vnějších podmínkách. Odpovědnost za snadno odstranitelné škody, které mohou vzniknout vlastní činností.

 

Běžné nároky na smyslové funkce. Běžná zátěž nervové soustavy a běžné nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu. Práce bez rizika pracovního úrazu.

 

Příklady prací

 

1.

Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů.

2.

Provádění běžného úklidu, výměna prádla, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem.

3.

Přípravné a dílčí práce v obchodním provozu včetně ruční přepravy zboží.

4.

Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

5.

Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

6.

Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.

7.

Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly a surovinami do 5 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanizačních prostředků.

8.

Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.

9.

Balení a příprava sazenic k expedici.

10.

Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

11.

Doručování různých druhů zásilek.

 

2. tarifní stupeň

 

Práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy, s malou možností odchylky od stanoveného postupu a s rámcovými návaznostmi. Předmětem práce je více prvků tvořících celek nebo celky a sestavy s logickým (účelovým) uspořádáním bez vazeb. Provádění dalších úkonů, které jsou součástí širších procesů. S prací je spojena odpovědnost za bezpečnost spolupracovníků v rámci jednoho kolektivu.

 

Dlouhodobé a jednostranné zatížení drobných svalových skupin (prstů, zápěstí, předloktí, celých paží), při pracovní poloze vsedě nebo ve stoje, vnuceném pracovním rytmu a při mírně zhoršených (např. klimatických) vnějších podmínkách. Práce v prostředí s určitým specifickým vlivem na nervovou soustavu, například stejnorodé pracovní operace opakující se v rychlém sledu (monotóně). Práce s případným (ojedinělým) rizikem pracovního úrazu.

 

Příklady prací

 

1.

Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích s případným použitím různých mechanizačních úklidových strojů nebo úklidu velkých ploch s použitím samohybných mechanizmů.

2.

Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.

3.

Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 5 kg do 15 kg.

4.

Manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu.

5.

Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic dálkového vytápění.

6.

Provádění odečtů energií v podnicích i domácnos-tech.

7.

Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.

8.

Přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat.

9.

Pomocné práce při ošetřování zvířat.

10.

Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.

11.

Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha jednoduchých závěsných zařízení, manipulační práce u zemědělských strojů.

12.

Mytí, mazání a konzervace silničních motorových vozidel.

13.

Obsluha pobočkových telefonních ústředen.

14.

Prodej vstupenek a propagačního materiálu na sportovní, kulturní nebo jiné akce včetně vyúčtování.

15.

Nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem.

16.

Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře.

17.

Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel zhotovovaných z polotovarů podle stanovených pracovních postupů.

18.

Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s případným inkasem.

19.

Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb.

20.

Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.

 

3. tarifní stupeň

 

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "dílčí odborné práce"), například jednoduchá obsluha pracovních strojů, skladování, expedice, technickoadministrativní činnosti, příprava podkladů k odborným pracím, jednoduché ošetřovatelské úkony․ Předmětem práce jsou celky a sestavy několika jednotlivých prvků s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy), například s penězi, závaznými doklady, složitými tabulkami. Práce předpokládají jednoduché pracovní vztahy v rámci odboru (oddělení), provozu, střediska nebo jiného organizačního celku nebo v rámci skladu, obchodní nebo jiné provozní jednotky, se zákazníky, pacienty, klienty nebo jednotlivými občany.

 

Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin (paží a trupu) v podřepu, vleže nebo vkleče při rozdílné hmotnosti předmětů do 50 kg a ve zhoršených podmínkách, např. při zvýšené teplotě, ve výparech, kouři, v těsných prostorech, ve výškách, v podzemí apod. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených úkonů a pracovních operací podle daných postupů s případným rozhodováním mezi danými, přesně vymezenými možnostmi podle jednoznačného kritéria (výběr nástrojů, postupů), s nutností malého přizpůsobování vnějším podmínkám a s nároky na krátkodobou paměť.

 

Příklady prací

 

1.

Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

2.

Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavení dokladů pro pokladnu.

 

3.

Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel například gulášů, polévek, ovocných knedlíků a příloh k hlavním jídlům.

4.

Příprava a kultivování půdy malou mechanizací, výsadba okrasných a ovocných stromů, provádění postřiků a dezinfekce půdy, ruční odvětvování.

5.

Obsluha secích strojů při setí kukuřice a obilí a obsluha adaptérů pro výsev jetelovin.

6.

Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků s případným vyvoláváním filmů a zhotovováním fotografií.

7.

Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

8.

Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

9.

Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

10.

Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti do 50 kg.

11.

Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.

12.

Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice.

13.

Skladování tuhých komunálních odpadů na skládkách včetně inkasa poplatků.

14.

Opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným použitím ručních stavebních strojů.

15.

Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

16.

Vyzdívání příček ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek zatřených na ostro.

17.

Truhlářské opravy kancelářského nábytku.

18.

Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a plošných materiálů na tloušťkovacích tří- a čtyřstranných frézách (hoblovkách) a rovinných frézách včetně jejich seřizování.

19.

Obkládání stěn a stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z prken.

20.

Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a polosvětlých tónech, maleb vzorkovaných válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání.

21.

Řízení, obsluha a běžná údržba lopatkových rypadel do 2 m3.

22.

Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem.

23.

Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

24.

Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.

25.

Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.

26.

Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů, například mixérů, vysavačů, žehliček, kuchyňských robotů, kávovarů a grilů.

27.

Základní kominické práce při čištění kotlů, pecí, komínů, topenišť, kamen, jejich opravy včetně vložkování komínů.

28.

Obsluha soukacích strojů.

29.

Tkaní stuh a popruhů.

30.

Kompletní sesazování jednoduchých galantérních výrobků.

31.

Běžné odborné holičské a kadeřnické práce.

32.

Dozor nad provozem sportovních a rekreačních center včetně dohledu při aplikaci cvičebních plánů.

33.

Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

 

4. tarifní stupeň

 

Dílčí odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky, které jsou součástí určitého systému, například pořizování jednoduché technické dokumentace, příprava, příp. jednoduché zpracování ekonomických, obchodních, výrobních a pro-vozních dokladů, evidencí a jiné dokumentace, běžné opravy a údržba složitých strojů a zařízení, řízení jednoduchých technologických procesů, ošetřovatelská činnost pod odborným dohledem, jednoduché odborné pěstitelské a chovatelské práce, příprava hlavních jídel. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací nebo procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez organické podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

 

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou převážně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího charakteru s menší časovou proměnlivostí, z nutnosti provádění určitých dílčích běžných změn ve stanoveném postupu v důsledku působení vnějších podmínek podle jednoznačně stanovených několika kritérií a s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a předvídavost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné rozlišování drobných detailů, odstínů jednotlivých barev, zraková kontrola kvality (např. povrchu), výskytu závad apod. na pohybujících se předmětech (kontrola kvality předmětů). Značně zvýšené nároky na hloubkové vidění, značně zvýšené nároky na okohybné svaly, sledování zrakových informací se složitějším způsobem kódování, přesné rozlišování sluchových informací (různé významy frekvencí apod.). Dlouhodobé, jednostranné a nadměrné zatížení svalových skupin pracemi vykonávanými v nefyziologických polohách, při špatných úchopových možnostech, s rizikem pádu a za trvale zhoršených podmínek.

 

Příklady prací

 

1.

Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t.

2.

Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických druhů rostlin.

3.

Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd a klasifikace školkařských výpěstků. Aplikace chemických prostředků a přihnojování všech zahradnických kultur.

4.

Řízení a údržba kolových traktorů.

5.

Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.

6.

Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, samostatné vyřizování reklamací.

7.

Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas nebo specialit studené kuchyně.

8.

Opracování a úprava jatečního masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování včetně třídění podle druhů.

9.

Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb v ubytovacích provozech.

10.

Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW.

11.

Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.

12.

Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

13.

Fotografování barevných snímků včetně reportáž-ních.

14.

Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

15.

Vyvětvování stromů spojené s výstupem do korun, kácení stromů ve ztížených podmínkách.

16.

Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxférů.

17.

Dlaždičské práce při kladení řádkových, kroužkových nebo litých asfaltobetonových dlažeb.

18.

Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.

19.

Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

20.

Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů, silničních fréz a podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

21.

Strojní i ruční obrábění materiálů v toleranci IT 8 až IT 10 bez dalších zvláštních požadavků.

22.

Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1 150 mm.

23.

Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

24.

Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování, prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování tolerancí.

25.

Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav.

26.

Řízení vysoušecích procesů při sušení řeziva, hranolků a vlysů včetně obsluhy mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.

27.

Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích.

28.

Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.

29.

Zhotovování a šití kalhot (celý výrobek).

30.

Opravy domácích šicích a pletacích strojů a jízdních kol.

31.

Kompletní sesazování galantérních výrobků strojním šitím nebo zakládáním přes hrany.

32.

Napínání kožešinových výrobků.

33.

Provádění plastického nebo tupého střihu vlasů, speciálních módních střihů podle požadavků zákazníka.

34.

Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, inkaso valut a úvěrových karet.

35.

Sázení, předpékání a vypékání chleba a pečiva v sázecích a vytahovacích pecích, příprava a obsluha pecí.

36.

Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.

37.

Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

38.

Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

 

5. tarifní stupeň

 

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a značnými vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"), které se provádějí s ucelenými sys-témy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů, například řízení a koordinace jednoduchých pracovních nebo technologických úseků (čistění, manipulace, nakládka), odborné práce na konvenčních obráběcích strojích, nastavování parametrů a opravy složitých dopravních prostředků, pracovních a jiných strojů, příprava speciálních pokrmů, práce na přesných měřicích zařízeních, vedení jednotlivých účtů, příprava dokladů v rámci odborných agend, zpracovávání technických podkladů, zajišťování provozuschopnosti jednoduchých provozních a výrobních zařízení, zajišťování dílčích agend. Koordinace prací v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích. Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů nebo opatření odstranitelné za delší období.

 

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy s větší časovou proměnlivostí nebo z nutnosti provádění určitých běžných změn ve stanoveném postupu. Značná zraková náročnost a značně zvýšené nároky na hloubkové vidění, na okohybné svaly, sledování zrakových informací se složitějším způsobem kódování. Značná zátěž velkých svalových skupin, výkon prací v nefyziologických polohách, v podřepu, vleže nebo vkleče, včetně případného používání celotělových ochranných oděvů.

 

Příklady prací

 

1.

Výroba technologicky náročných specialit teplé kuchyně, například speciálních rolád, atypických jídel ze zvěřiny a ryb, složitých plněných a zapékaných minutek.

2.

Pěstování okrasných druhů rostlin, jejich roubování a očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů, včetně případného setí.

3.

Řízení výlovů rybníků včetně přípravy (strojení) rybníků k výlovům.

4.

Lámání včetně korektur časopisů jedno i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

5.

Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

6.

Vyzdívání zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

7.

Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi druhy materiálů.

8.

Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.

9.

Zhotovování a osazování krovů a nosníků sedlových a pultových střech.

10.

Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších zvláštních požadavků.

11.

Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.

12.

Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení.

13.

Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím, včetně provádění zkoušek.

14.

Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

15.

Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků.

16.

Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků.

17.

Zajišťování pohostinského provozu s výrobou tep-lých jídel, vedení administrativně ekonomické agendy.

18.

Vykonávání odborných knihařských prací na kniž- ních vazbách a převazbách, zpracování neprůmys- lové vazby včetně zhotovení desek ručně, karto- nážní a řezačské práce.

19.

Tapetování členitých stěn textilem (brokátem), sesazování vzorů na tapetě.

20.

Ošetřování a kování koňských kopyt, úprava podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt.

21.

Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí soupravy) včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po těžbě.

22.

Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 12 t.

23.

Řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob.

24.

Porážení skotu a jateční zpracování masa.

25.

Opravy a seřizování závodních a jiných speciálních kol, např. horských.

26.

Celková oprava jednoduchých náramkových hodinek.

27.

Zajišťování příjmu, uložení a výdeje ve skladech. Inventarizace majetku.

28.

Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

 

6. tarifní stupeň

 

Zajišťování širšího souboru prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"), například specializované nebo umělecké řemeslné práce, instruktáž, výcvik, zajišťování činnosti obchodního úseku s úzkým sortimentem a méně položkami, dílčí části odborných agend, prováděcí analýza, oživování elektronických systémů strojů, činnost středních zdravotnických zaměstnanců pod odborným dohledem. Práce se konají v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy s vnitřním členěním i mimo rámec organizace, například zajišťování činnosti lokální počítačové sítě, vyučování v rekvalifikačním kurzu, správa souboru technických, provozních a jiných zařízení, pomůcek, nástrojů a postupů.

 

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru a proměnlivé v čase, z nároků na operativnost, aplikační schopnosti a přizpůsobivost růz- ným podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost, s nutností provádět a rozhodovat o změnách podle rozhodovacích kritérií různé povahy (příp. i rozporných) z několika variant. Vysoké nároky na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací s často se vyskytujícími změnami a obtížně rozlišitelnými na pozadí (malé kontrasty) nebo s výskytem různých kontrastů a jasů. Nároky na rozlišování tónových charakteristik (hudebníci, ladiči) a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Při výkonu prací se předpokládá dlouhodobé, jednostranné a nadměrné zatížení velkých svalových skupin, např. trupu v kombinaci s pažemi nebo drobnými svalovými skupinami spojené s častou změnou pracovního místa, výkon prací v trvale nefyziologických polohách těla a pod trvalým vlivem podmínek, které značně zvyšují fyzickou zátěž.

 

Příklady prací

 

1.

Výroba náročných specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

2.

Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace, provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

3.

Komplexní ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně umělého odchovu jejich mláďat.

4.

Řízení, obsluha a seřizování samojízdných strojů a zařízení a kombinovaných sklízečů pro sklizeň píce, slámy, technických plodin, okopanin, zeleniny apod.

5.

Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a podobně.

6.

Provádění a opravy venkovních obkladů kamennými deskami.

7.

Zhotovování, montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.

8.

Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

9.

Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.

10.

Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.

11.

Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

12.

Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svis- lých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.

13.

Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.

14.

Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.

15.

Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

16.

Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením zařízení do provozu.

17.

Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

18.

Zhotovování slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovování šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.

19.

Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického a elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad.

20.

Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností při opravě živičných povrchů vozovek.

21.

Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů pro těžbu dřeva.

22.

Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel osobních a nákladních vlaků na vedlejších železničních tratích.

23.

Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

24.

Zmáhání dlouhých důlních děl se stupněm zaboření více než 1/3 profilu nebo zmáhání křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl.

25.

Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů.

26.

Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabelek, kabel, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

27.

Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a palet.

28.

Samostatné řízení plavidel, řízení nakládky a vykládky zboží z a do plavidel, odborné a bezpečné ukládání nákladů a kapitánské práce na remorkérech.

29.

Provádění souhrnných odborných prací podle stanovených postupů, například v personální agendě, účetních prací za skupiny účtů, zajišťování realizace nákupu a prodeje jednotlivých dodávek nebo zakázek včetně vyřizování reklamací nebo řízení rozsáhlé expedice.

30.

Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.

 

7. tarifní stupeň

 

Složité odborné specializované práce, například specializované umělecké práce, plánování, rozpočtování, bilanční činnost, majetková správa, technický dozor a revize, účtování, kalkulace, normování, normalizace, obrana, kontrola, zajišťování ucelených odborných ekonomických, obchodních, provozních, technických a jiných agend, specializovaná ošetřovatelská činnost, zajišťování účetního systému organizační jednotky, účetního úseku (provozního, materiálového, honorářového), zajišťování úvěru, zajišťování zásobování, výchovná zájmová mimoškolní činnost, vychovatelská činnost, pilotování (mimo pravidelný letecký provoz). Předmětem práce je komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků, například rozsáhlý systém nákupu nebo prodeje, personální úsek, pružná provozní (výrobní) zařízení, soubor složitých technických, provozních a jiných zdravotnických zařízení, pomůcek, nástrojů a postupů (ošetřovatelský systém sestry), konkrétní vyučovací látka s danými pedagogickými postupy (učební obor), biologická laboratoř, počítačová síť (LAN), redakční kartografický systém (tématické mapy). Pracovní vztahy mezi právními subjekty. Řízení, koordinace a usměrňování odborných prací.

 

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou spíše zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů a s nutností provádět a rozhodovat o změnách z několika variant postupů podle více rozhodovacích kritérií a s ohledem na možné důsledky a při plném respektování vnějších podmínek, s vysokými nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a dílčího zobecňování, dedukce a obecného srovnávání. Práce v prostorech se zvláštními podmínkami a režimem osvětlení, práce v temných komorách (používání elektronových mikroskopů, radarových obrazovek, osciloskopů apod.). Vysoké nároky na vestibulární aparát (práce v kesonech) a v pracovním nebo společenském prostředí předpokládající vysoké nároky na soustředěnost, pohotovost a emocionální stabilitu v souvislosti s plněním úkolů v nejnáročnějších časových a prostorových souvislos- tech a s vysokou odpovědností mimořádně zatěžující nervovou soustavu. Případná značná rizika pracovního úrazu spojená s pracemi na pracovištích, kde i přes provedená zábranná opatření dochází k častým pracovním úrazům, které jsou ve svém důsledku častou příčinou velmi vážného a trvalého poškození zdraví včetně výskytu smrtelných úrazů.

 

Příklady prací

 

1.

Zhotovování prototypů výrobků.

2.

Zhotovování a restaurování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.

3.

Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.

4.

Provádění oprav číslicových řídicích systémů.

5.

Vypracovávání návrhů a samostatné zhotovování vzorů umělecky náročných knihařských výrobků.

6.

Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.

7.

Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

8.

Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti.

9.

Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.

10.

Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

11.

Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.

12.

Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.

13.

Dálkové řízení kontinuálního štěpení benzinu ve výrobě monomeru vinylchloridu na aceton a etylén a komprimování štěpného plynu.

14.

Zajišťování ucelených úseků personální a mzdové agendy za skupiny zaměstnanců.

15.

Zajišťování správy rozsáhlého majetku.

16.

Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.

17.

Zajišťování zásobování a odbytu včetně provádění prací při průzkumu trhu.

18.

Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.

19.

Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

20.

Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.

21.

Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

22.

Odborné práce středních zdravotnických pracovníků.

 

8. tarifní stupeň

 

Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce"), například provozní systémová činnost, oceňování, financování, odměňování, vzdělávání, audit, interpretace (uměleckého díla), obchodní činnost, technické činnosti, diagnostika, příprava a realizace investic. Předmětem práce jsou komplexní systémy složené ze samostatných různorodých dílčích systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami, například rozsáhlý personální systém, který se člení na organizačně samostatné úseky (oddělení), správní celopodnikový systém, který není hlavním předmětem činnosti organizace, investice nebo majetek (se stavební a technologickou částí). Provádění složitých odborných specializovaných prací, kde je předmětem činnosti složitý, komplexní a samostatný systém složený z dalších celků, například ekonomický celopodnikový systém malé organizace, složitý účetní systém, který se člení na samostatné účetní úseky (účtárny). Řízení, koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

 

Odpovědnost za neodstranitelné a nenahraditelné škody, které mohou vzniknout vlastní činností, nebo za škody, které mohou vzniknout jednáním široké skupiny pracovníků mimo organizaci, v důsledku chybného rozhodnutí, příkazu nebo opatření, odstranitel-né pouze za pomoci širokého kolektivu pracovníků (i mimo organizaci) za velmi dlouhé období. Odpovědnost za škody s negativními dopady na jednání širokých skupin osob, které nemají možnost jiné volby (postupují podle obecně závazného předpisu).

 

Příklady prací

 

1.

Komplexní správa (technická správa) značně rozsáhlých majetkových souborů.

2.

Zajišťování vnějších vztahů organizace.

3.

Komplexní zajišťování účetnictví v organizaci, daňové nebo cenové agendy anebo souhrnných činností ve finanční agendě.

4.

Zajišťování obchodní agendy organizace, zásobování a odbytu včetně průzkumu a vyhodnocování trhu.

5.

Zajišťování správy lokálních počítačových sítí, ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, odborné práce při zavádění a aplikaci počítačových systémů.

6.

Samostatná řešení projektových úkolů méně složitých objektů nebo jednodušších ucelených částí staveb a konstrukčních řešení modelů, tvarů a vzorů výrobků nebo částí souborů a celků.

7.

Samostatné zajišťování technologické přípravy ucelených výrob nebo provozů.

8.

Řízení odborných specializovaných prací na vymezeném technologickém, výrobním nebo pro- vozním úseku (mistr, dispečer).

9.

Zajišťování požadované úrovně kvality (jakosti).

 

9. tarifní stupeň

 

Složité systémové práce, dílčí metodické a koncepční práce, například komplexní zajišťování nejsložitějších úseků a agend, marketing, komplexní obchodní činnost, příprava a realizace investic, optimalizace uspořádání, právní činnost, vzdělávání, audit, kozultační a poradenská činnost. Předmětem práce jsou dílčí obory činností se širokou působností, například celopodnikové systémy jako ekonomický, obchodní, provozní, výrobní, správní nebo jiné soubory komplexních různorodých systémů nebo jinak složité systémy.

 

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti poznávacích procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, z požadavků na představivost, generalizaci a z nutnosti rozhodování mezi značným počtem možných postupů podle různých kritérií nebo rozhodování o použití kritérií rozhodování, z vysokého stupně abstraktnosti užívaných jevů a ze značné míry jejich kombinovatelnosti a proměnlivosti.

 

Příklady prací

 

1.

Stanovování programů rozvoje firemních soustav a systémů, například personálního, finanční nebo obchodní politiky a marketingu.

2.

Komplexní zajišťování právní agendy.

3.

Práce s technickými a programovacími prostředky osobních počítačů. Zajišťování správy jednotlivých aplikací systémů výpočetní techniky včetně metodického usměrňování uživatelů více systémů výpočetní techniky. Navrhování databází a zajišťování jejich ochrany a údržby. Zajišťování správy sítí.

4.

Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí. Navrhování architektonických a urba-nistických řešení.

5.

Navrhování složitých konstrukčních řešení, například strojů a zařízení řízených elektronickými sys-témy.

6.

Komplexní technologická příprava výrob a provozů.

7.

Řízení složitých odborných specializovaných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer). Řízení a koordinace systémových prací.

8.

Komplexní usměrňování redaktorských prací.

9.

Výchova a vzdělávání žáků základní školy.

 

10. tarifní stupeň

 

Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované práce"), například analytická činnost, metodická činnost, projektová činnost, tvůrčí umělecká interpretace, diagnostická, preventivní a léčebná činnost, vzdělávací, výchovná, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na vysoké škole, nejnáročnější právní činnost, mezinárodní právní činnost. Předmětem práce jsou nejsložitější komplexní technické a technologické systémy, složitý technicko provozní systém složený ze subsystémů a s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami, obor vědeckovýzkumné nebo umělecké disciplíny, hudebně dramatické dílo, látka vysokoškolského studia, počítačový víceoborový systém (inženýrský, komunikační, informační, vědeckotechnický, grafický apod.), s mimořádným objemem dat a nejnáročnějšími způsoby jejich zpracování a přenosu. Práce předpokládají pracovní vztahy s proměnlivými skupinami právních subjektů na celostátní a mezinárodní úrovni. Řízení, komplexní koordinace a usměrňování systémových prací.

 

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení, objevování nových postupů a způsobů. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Prostor a volnost pro rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

 

Příklady prací

 

1.

Právní činnost ve složitých případech, například podle mezinárodního práva nebo práva cizí země.

2.

Stanovování finanční, personální, obchodní a jiné strategie organizace.

3.

Vývoj, hodnocení a stanovování nejúčinnějších programovacích prostředků. Komplexní správa nejsložitějších operačních systémů, aplikací, databází a sítí výpočetní techniky.

4.

Tvůrčí řešení konstrukcí a technologické přípravy nejsložitějších výrob a provozů.

5.

Projektování rozsáhlých a složitých investičních celků, jejich stavební i technologické části.

6.

Řízení a koordinace složitých systémových a dílčích metodických a koncepčních prací.

 

11. tarifní stupeň

 

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost, systémová koordinace, například hodnotové řízení, výzkum, vývoj, nejsložitější vývojová koncepční projektová a architektonická činnost, nejsložitější diagnostická, preventivní a léčebná činnost, vrcholná tvůrčí umělecká činnost (dále jen "tvůrčí systémové práce"). Předmětem práce jsou nejsložitější systémy nebo soubor oborů činnosti s dopadem na široké skupiny obyvatelstva. Nejsložitější systémové specializované práce, jejichž předmětem jsou výzkumné, vývojové a vědecké obory, umělecké disciplíny, včetně jejich případného řízení, koordinace a usměrňování. Práce mají širokou (celostátní, příp. zahraniční) působnost. Odpovědnost za neodstranitelné škody, které mohou vzniknout v důsledku chybného rozhodnutí, příkazu nebo opatření činností široké skupiny osob, organizací nebo dalších subjektů. Odpovědnost za škody s negativními dopady na jednání na mezinárodní úrovni.

 

Příklady prací

 

1.

Řízení a koordinace systémových specializovaných prací.

2.

Stanovování zaměření a způsobů realizace podnikatelské filozofie organizace zásad tvorby marketingových strategií a tvorby a používání marketingových nástrojů.

3.

Projektování nových nebo zásadních úprav stávajících počítačových systémů, například operačních, multimediálních, pro řízení báze dat, komunikačních a informačních. Navrhování nových aplikací, například vědeckých, vědeckovýzkumných, technických, inženýrských, informačních.

4.

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu. Tvůrčí činnosti v oblasti umění spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu včetně přednášení a vedení přednášek.

 

12. tarifní stupeň

 

Nejsložitější tvůrčí systémové práce a činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

 

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na převážně tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech. Při výkonu prací nejsou stanoveny ani známy limitující podmínky a rozhodování vychází pouze z velmi obecných hypotéz.

 

Plnění hledisek složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce uvedených v nižších tarifních stupních se předpokládá i v tarifních stupních vyšších, pokud se u těchto druhů prací vyskytují.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb.

Vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí

 

1. Příplatek přísluší za práci v pracovním prostředí, kde

1.1. chemické škodliviny1) vyvolávají chronické otravy, jejich koncentrace v ovzduší překračují průměrnou nejvyšší přípustnou koncentraci pro pracovní prostředí (dále jen NPK-P“) nebo současné působení více škodlivin vyvolává chronické otravy, za předpokladu jejich aditivního účinku, pokud je součet podílů průměrných koncentrací jednotlivých látek a jejich průměrných NPK-P větší než podle vzorce

 

 

a škodliviny vyvolávají akutní otravy s nebezpečím smrti v krátké době (například oxid uhelnatý, kyanovodík, sirovodík), pokud je významné nebezpečí výronů těchto látek v koncentracích překračujících mezní NPK-P.

1.2. koncentrace prachu2) (aerosoly bez toxického účinku) s fibrogenním účinkem v ovzduší překračují průměrné NPL-P a kde se vyskytuje prach při práci v podzemí.

1.3. hodnoty zrychlení vibrací3) v dB nebo efektivní hodnoty zrychlení vibrací3) v m/s2 překračují celosměnné přípustné hodnoty.

1.4. ionizující záření4) překračuje 3/10 nejvyšší přípustné dávky pro zaměstnance.

1.5. hygienicky únosné hodnoty elektromagnetického zaření5) platné pro zaměstnance jsou překračovány.

1.6. infračervené záření – teplo6) způsobuje výskyt žárové katarakty (práce s tekutým kovem nebo sklem v průmyslové výrobě) nebo výskyt tak nepříznivých mikroklimatických podmínek, při nichž výsledná teplota kulového teploměru vysoce přesahuje maximální teplotu TgA a pracovní režim nemůže být upraven tak, aby tato expozice byla časově kompenzována.

1.7. technické zabezpečení laserů třídy III.b a vyšší7) nevylučuje zasažení přímým nebo odraženým paprskem.

1.8. riziko profesionálního infekčního onemocnění je klasifikováno jako těžké s případnými trvalými následky na zdraví vlivem nákazy brucelózy, virových hepatitid všech skupin, lepry, ornitózy a psitakózy, příjice, tuberkulózy, břišního tyfu, rikettsios, Weilovy nemoci, Q horečky, onemocnění anaerobními klostridiemi, antraxu, cholery, moru, vztekliny, dále u onemocnění způsobených lidskými a opičími herpatickými viry, virovou hemoragickou horečkou, viry vyvolávajícími záněty centrální nervové soustavy, bakteriálními a mykotickými toxiny, lidskými a opičími retroviry, pomalými virovými infekcemi, onkogenními lidskými viry typu DNA a RNA, nákazy vyvolané tzv. orgánovými mykózami a dalšími infekcemi obdobného závažného účinku, například legionellozy, pasteurelozy, amebová dyzenterie, onemocnění EB virem, cytomegalovirem, virem lymfocytární choriomeningitidy, virem Marburg apod.

a dále při:

1.9. přímém kontaktu s alergeny, tj. při práci s látkami, které jsou známy jako silné alergeny, jestliže se opakovaně vyskytují alergická onemocnění dýchacích cest; jedná se zejména o práce spojené s výrobou dinitrochlorbenzenu, výrobou a výzkumem diagnostických preparátů a výrobou barvotvorných složek pro foto,

1.10. práci s prokázanými chemickými karcinogeny nebo v provozech s rizikem chemické karcinogenity,8)

1.11. práci ve zvýšeném tlaku vzduchu (hyperbarické komory, kesony).

 

2. Při posuzování konkrétních případů ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí se přihlíží k charakteru prováděných prací a pracovních postupů zejména při kolísání intenzity působení ztěžujících vlivů nebo při využívání mechanizace, dálkového řízení apod. a k závažnosti možných onemocnění nebo poškození zdraví, zejména u škodlivin chemické povahy, infekce, alergenů a podobných, s nimiž v praxi dosud nejsou dostatečné zkušenosti (nová rizika nebo nově odhalené účinky).

 

3. Ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí se hodnotí tak, jako by byla realizována všechna technická a organizační opatření, která jsou za současného stavu technicky uskutečnitelná; hodnotí se taková míra ztěžujících vlivů, která je při výkonu hodnocených prací obvyklá, nepřihlíží se k občasným odchylkám a k havarijním stavům.

 

4. Za ztížené a zdraví škodlivé se dále považuje pracovní prostředí vymezené vybranými typickými příklady výrob, provozů a činností; příklady jsou uspořádány podle uvedeného pořadí jednotlivých vlivů:

4.1. chemické škodliviny (mimo příkladů uvedených v tomto bodě jsou škodliviny chemické povahy uvedeny dále v bodech i) (alergeny) a j) (chemické karcinogeny).

Antimon a jeho sloučeniny:

4.1.1. Příprava octanu antimonitého rozpouštěním oxidu antimonitého v acetanhydridu v prostředí toluenu.

Baryum a jeho rozpustné sloučeniny:

4.1.2. Výroba rozpustných sloučenin barya (chlorid barnatý, uhličitan barnatý a podobně).

4.1.3. Zpracování tavenin sirníku barnatého na roztok sirníku barnatého protiproudým vyluhováním, včetně manipulace.

Chrom a trojmocné sloučeniny chromu:

4.1.4. Sušení a prosévání chromové strusky.

Mangan a jeho sloučeniny:

4.1.5. Rozklad manganové rudy a mangananu draselného tavením ve dvouetážových tavicích pecích při výrobě nanganistanu draselného.

4.1.6. Drcení, mletí, mísení nebo prosévání depolarizační směsi pro suché baterie obsahující burel na míchacích strojích a kalandrech.

Kadmium a jeho sloučeniny:

4.1.7. Výroba sirníku kademnatého spalováním směsi par kadmia v muflové peci, kondenzace, egalizace.

Olovo a jeho sloučeniny:

4.1.8. Výroba sloučenin olova (dusičnan olovnatý, klejt, suboxid olova, suřík, olovnatá sušidla a podobně).

4.1.9. Zpracování sloučenin olova ve výrobě některých nátěrových hmot (antikorozní nátěrové hmoty s obsahem suříku nebo suboxidu olova a podobně).

4.1.10. Odlévání vložek z olova pro armatury, vylévání otvorů olovem, lití olova ručně do forem a poolovění kovových dílců v tekutém olovu včetně případného opracování.

4.1.11. Tavení olova v kelímcích včetně sázení buchet do lázně a odlévání housek.

4.1.12. Mazání akumulátorových mřížek aktivní hmotou ve výrobě olověných akumulátorů.

4.1.13. Mechanické opracování olověných akumulátorových desek vyplněných aktivní hmotou (řezání, frézování, vrtání a podobně) ve výrobnách nebo opravnách akumulátorů.

4.1.14. Opravy použitých olověných akumulátorových baterií.

4.1.15. Stříkání průmyslových kotlů olovnatým smaltem uvnitř uzavřených prostor.

4.1.16. Etylizování benzínů tetraetylolovem (nikoliv práce s etylizovaným benzínem).

Rtuť a její sloučeniny:

4.1.17. Technologická příprava elektrolyzérů různých typů ve výrobě louhu sodného a draselného amalgamovou elektrolýzou (zařazování anod podle úbytku napětí, výměna anod, manipulace se rtutí včetně nastavení parametrů elektrolytického rozkladu a podobně).

4.1.18. Destilace a provozní čištění rtuti.

4.1.19. Výroba chloridu rtuťnatého a ostatních solí rtuti srážením.

4.1.20. Otevírání a uzavírání použitých rtuťových hořáků a rtutí plněných výbojek včetně slévání rtuti.

4.1.21. Plnění tonometrů, teploměrů a dalších měřících přístrojů rtutí se současným zatavením skla nebo uzavřením kovové kapiláry.

4.1.22. Míchání hmot pro katody rtuťových článků.

Těžké kovy, popřípadě výskyt několika těžkých kovů současně:

4.1.23. Plnění nebo výměna katalyzátorů obsahujících sloučeniny chromu, vanadu, arsenu, rtuti.

4.1.24. Kontinuální vypalování surovin pro katalyzátory s obsahem oxidu chromového v rotační peci.

4.1.25. Čištění metavanadičnanu amonného, výroba a čištění šťavelanů europia, yttria, sušení a mletí jejich směsí, homogenizace a prosévání.

Brom:

4.1.26. Řízení výroby tetrabromparaxylenu radiační syntézou.

4.1.27. Bromace ve výrobě čistých chemikálií, např. výroba p-bromanilinu a bromindoxylacetátu a podobně.

Fluor a jeho sloučeniny:

4.1.28. Neutralizace kyseliny fluorovodíkové hydroxidem hlinitým za vzniku kyseliny fluorohlinité a její srážení na kryolit.

4.1.29. Rozklad fosfátů (surového apatitu) kyselinou sírovou (například ve výrobě kyseliny fosforečné, diamoniumfosfátu, superfosfátu a podobně).

4.1.30. Obsluha reakčního bubnu a strojní vykrajování (nebo ruční vytloukání) surového fluoridu hlinitého včetně obsluhy dopravního zařízení do zásobníku.

4.1.31. Srážení kyseliny fluorokřemičité se směsí kyseliny fluorovodíkové a fluorokřemičité na fluorokřemičitan sodný chloridem sodným.

4.1.32. Výroba kyseliny fluorovodíkové rozkladem kazivce.

4.1.33. Leptání skla a porcelánových souprav, vyleptávání dekoru kyselinou fluorovodíkovou.

4.1.34. Chemické leštění skla v lázni kyseliny fluorovodíkové a sírové.

Chlor a chlorovodík:

4.1.35. Zkapalňování plynného chloru komprimováním ve šroubových a pístových kompresorech s freonovým (nebo jiným) chlazením.

4.1.36. Manipulace s tekutým chlorem, stáčení z cisteren do zásobníků, obsluha chlorového hospodářství.

4.1.37. Chlorace plynným chlorem ve výrobě například chlorparafinu, tetrachloretanu a pentachloretanu, chloridu měďnatého, propylenchlorhydrinu, benzylchloridu, benzaldehydu, bezotrichloridu, chlorbenzenu, nitrochlorbenzenu, chlornitrobenzenu, dinitrochlorbenzenu, dichlornitrobenzenu, epichlorhydrinu, chlorderivátů pyrimidinů a purinů, benzensulfochloridu a dalších chlorovaných aromatických uhlovodíků a podobně.

4.1.38. Syntéza chlorovodíku při výrobě kyseliny solné z chloru.

4.1.39. Elektrolytický rozklad solanky při výrobě louhu sodného a draselného amalgamovou elektrolýzou na různých typech elektrolyzérů.

Jod:

4.1.40. Mletí jodu v kulových mlýnech například při přípravě jodonalů.

4.1.41. Katalytická jodace práškovým jodem například ve výrobě metyljodidu, metylenjodidu, dijodnitrofenolu a podobně.

Oxid uhelnatý, kouřové plyny:

4.1.42. Obsluha výsypky a vybírání škváry a popele v uzavřených prostorách pod kotly.

4.1.43. Řízení suché destilace dřeva kontinuálním způsobem.

4.1.44. Řízení a kontrola zařízení pro výrobu a čištění oxidu uhelnatého ve výrobě kyseliny mravenčí.

4.1.45. Řízení a kontrola vysokotlakých kompresorů ke komprimování oxidu uhelnatého a obsluha chemického vypírání oxidu uhelnatého.

4.1.46. Ruční zavážení vápenných pecí vápencem a koksem, včetně kontroly poměrů navážených komponentů ve výrobě páleného vápna.

4.1.47. Zmáhání důlních požárů (ohňů) a záparových komor.

4.1.48. Kominické práce průmyslové (čištění kanálů, komínů a podobně).

Oxidy dusíku (nitrosní plyny):

4.1.49. Řízení diskontinuální tlakové oxidace oxidů dusíku ve výrobě koncentrované kyseliny dusičné.

4.1.50. Řízení kontinuální destilace tetroxidu a roztoku koncentrované kyseliny dusičné a jeho zkapalňování včetně řízení oxidace vstupních plynů.

4.1.51. Nitrace a nitrosace derivátů např. kyseliny ribonukleové při výrobě 5-nitrocytosinu a 4,5,6-tromono-2-merkaptopyrimidinu.

Oxidy síry:

4.1.52. Výroba chemicky čisté kyseliny sírové kontinuálním způsobem, stabilizace oxidu sírového dimetylsulfátem, destilace nízkoprocentálního olea na stoprocentní oxid sírový a řízení výroby olea.

Metanol:

4.1.53. Řízení soustavy závislých destilačních kolon s přípravou destilační a denaturační směsi při výrobě čistého metanolu v suché destilaci dřeva.

Sirouhlík:

4.1.54. Sulfidace alkalicelulózy v bubnech, na xantátových strojích nebo v Si-Xa aparátech.

4.1.55. Příprava a regenerace zvlákňovací lázně (koupele) ve výrobě viskózových vláken.

4.1.56. Zvlákňování viskózových vláken (hedvábí, kordu, střiže) odstředivkovým nebo kontinuálním způsobem na všech typech zvlákňovacích strojů včetně periodické kontroly trysek, výměny náhradních dílů a podobně.

4.1.57. Chemické zušlechťování viskózových vláken (odkyselování, odsíření, bělení a stabilizace) například formou tlakového praní nebo na kontinuálních strojích.

Anilin a nitrobenzen, výroba i zpracování:

4.1.58. Výroba anilinu (anilinového oleje) a cyklohexylaminu.

4.1.59. Hydrogenace nitrobenzenu při výrobě anilinového oleje.

4.1.60. Redukce nitrobenzenu ve výrobě anilinového oleje a anilinové soli.

Kyanovodík a kyanidy, acetonkyanhydrin, akrylonitril:

4.1.61. Výroba přípravků pro galvanické lázně ve výrobě galvanických solí na bázi kyanidů.

4.1.62. Výroba kalicích solí na bázi kyanidů, mletí a mísení jednotlivých složek, jejich tavení včetně odlévání.

4.1.63. Amidace acetonkyanhydrinu, esterifikace, azeotropická rektifikace při výrobě monomeru metylmetakrylátu a butylmetakrylátu.

4.1.64. Desinsekce, popřípadě deratizace plynným kyanovodíkem.

Metylchlorid a etylchlorid:

4.1.65. Opravy a plnění chladicích metylchloridových zařízení.

4.1.66. Dvojstupňová katalytická reakce chlorovodíku s plynným etanolem nebo metanolem ve výrobě etylchloridu nebo metylchloridu, sušení plynného etylchloridu nebo metylchloridu a jejich zkapalňování.

Černouhelný, hnědouhelný a dřevouhelný dehet a výrobky z dehtu [vybrané práce, pokud nebyly zařazeny mezi pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity - bod j)]:

4.1.67. Vaření dehtoasfaltových směsí ve výrobě izolačních materiálů ve velkých dávkách včetně impregnační směsi s obalem kamenouhelné smoly.

4.1.68. Impregnování dřeva a dřevěných výrobků karbolinovou nebo dehtovou impregnační hmotou v impregnačních kádích a kotlech za tepla.

4.1.69. Obsluha dehtové impregnační lázně ve výrobě střešních krytin a izolačních pásů.

Výroba a zpracování sazí (viz též gumárenská výroba):

4.1.70. Kompletování a navažování veškerých gumárenských surovin pro černé směsi včetně sazí.

4.1.71. Příprava a mísení gumárenských směsí se sazemi na kalandrech.

4.1.72. Drcení, mletí, mísení nebo prosévání směsi grafitu, sazí, práškové bronzi ve výrobě uhlíků včetně lisování.

4.1.73. Čištění hnětičů od zbytků složek gumárenských směsí.

4.1.74. Příprava a dávkování různých druhů staré pryže a jednotlivých komponent pro regeneraci.

4.1.75. Lisování pytlů od sazí v polouzavřených prostorách gumárenské výroby.

Organická (dehtová) barviva a jejich polotovary:

4.1.76. Výroba polotovarů organických syntetických barviv na bázi nitrolátek.

4.1.77. Výroba aromatických amino-, nitro-, chlor-, sulfo- a jiných derivátů benzenového, naftalenového a antrachinového řádu pro výrobu organických syntetických barviv nebo polotovarů pro výrobu dehtových barviv.

Výroba a používání pesticidních přípravků:

4.1.78. Výroba pesticidních (antiparazitárních) přípravků kapalných i pevných homogenizací, mletím, mísením a jejich používání postřikem, jestliže jde o přípravky označené jako jedy nebo zvlášť nebezpečné jedy.

4.1.79. Výroba rtuťových mořidel.

4.1.80. Dezinfekce, dezinsekce a deratizace plynováním.

4.1.81. Nátěry, postřik a poprach pesticidních přípravků (chemických látek na ochranu rostlin), které jsou klasifikovány jako jedy, zařazené do skupiny zvlášť nebezpečných nebo ostatních jedů.

Vybrané práce s plastickými, popř. dalšími obdobnými hmotami, včetně vybraných prací s horkým asfaltem:

4.1.82. Izolační práce (příprava tmelů, keramické obklady, dlažby a vyzdívky včetně spárování a potěrů) kyselinovzdornými tmely na bázi syntetických pryskyřic v uzavřených prostorách.

4.1.83. Izolace ploch deskami různých druhů, kladenými do horkých asfaltových tmelů v uzavřených prostorách.

4.1.84. Nanášení a úprava polyesterových laminátových izolací stříkáním na montážních pracovištích strojní soupravou v uzavřených prostorách.

4.1.85. Povrchové úpravy litým asfaltem s ručním roztíráním vkleče.

Práce v uzavřených prostorách (nádobách):

4.1.86. Čištění výrobního zařízení, tanků, nádrží, zásobníků, železničních cisteren a autocisteren, pokud zaměstnanec pracuje uvnitř.

Výroba výbušnin:

4.1.87. Řízení poloautomatické linky, dávkování a dovažování surovin.

4.1.88. Homogenizace sypkých amonledkových trhavin na kolobězích.

4.1.89. Homogenizace polosypkých amonledkových trhavin na malaxérech.

4.1.90. Násyp sypků trhavinové masy do plnicích strojů.

4.1.91. Obsluha automatických strojů (například typu Niepman) ve výrobě náložek sypkých amonledkových trhavin.

4.1.92. Drcení a prosévání dinitrotoluenu a trinitrotoluenu ve výrobě želatinových nebo amonledkových trhavin.

4.1.93. Řízení mletí ledku amonného v kladivových mlýnech, prosévání a vážení jednotlivých dávek příměsí pro výrobu želatinových trhavin.

4.1.94. Míchání sypkých (práškových) nitroglycerinových, poloplastických a plastických trhavin.

4.1.95. Homogenizace plastických, poloplastických a amonledkových trhavin na malaxérech.

4.1.96. Želatinace a mísení želatinových a plastických trhavin na hnětačích.

4.1.97. Praní, filtrace a dávkování nitroexterů (nitroglycerin, nitroglykol, dinitroglykol) ve výrobě výbušnin.

4.1.98. Řízení nitrace o-kresolu na dinitro-o-kresol, resorcinu na trinitroresorcin, toluenu na dinitro- nebo trinitrotoluen a podobně.

4.1.99. Řízení separace, stabilizace a praní například monitrotoluenu, dinitrotoluenu a podobně.

4.1.100. Flegmatizace a stabilizace pantritu a hexogenu trinitrotoluenem.

4.1.101. Řízení procesu nitrace ve výrobě nitrocelulózy.

4.1.102. Předlisování, filtrace a lisování nitroglycerinových a dinitroglykolových prachů za tepla.

4.1.103. Válcování nitroglycerinových, diglykolových a jiných obdobných prachů.

4.1.104. Řízení kontinuálních válců s tabletovacími matricemi na výrobu nitroglycerinových a dinitrodiglykolových prachů za tepla.

4.1.105. Ruční řezání vylisovaných prachových vláken a jejich zavěšování do předsoušecího válce.

4.1.106. Dávkování plastických želatinových trhavin do automatického dávkovacího stroje.

Slévárenské prostředí ztížené výskytem chemických škodlivin:

4.1.107. Odlévání kovů do skořepinových fenolformaldehydových forem.

4.1.108. Ruční odlévání elektronu nebo tlakové lití elektronu.

Speciální svářečské práce:

4.1.109. Svařování velkých předehřátých výrobků a sváření v uzavřených předehřátých nádobách argonarcem.

4.1.110. Svařování elektrickým obloukem v uzavřených prostorách.

Extrakce, izolace a syntéza ostatních alkaloidů, glykosidů a purinových derivátů:

4.1.111. Sušení a homogenizace surových námelových alkaloidů.

4.1.112. Izolace báze ergotaminu ze surového námelového souhrnu.

4.1.113. Ruční prosévání suchých basí ergotaminu a solí ergotaminu, krystalovaných z metanolu, dioxanu a éteru.

4.1.114. Sušení a homogenizace solí DH-ergotaminu a DH-ergotoxinu.

4.1.115. Sušení solí kyseliny lysergové, meziproduktů a konečných produktů při výrobě ergometrinu.

4.1.116. Sušení báze a solí metylergometrinu.

4.1.117. Izolace Lysergamidu po kondenzaci námelové báze s diethylaminem a krystalizace Lysergamidu z organického rozpouštědla v předepsané kvalitě.

4.1.118. Filtrace vysráženého surového Radobellinu, sušení surového Radobellinu a krystalizace Radobellinu substance na požadovanou kvalitu.

4.1.119. Krystalizace Digoxinu a Digitoxinu, Lanatosidu C a Lanatosidu ABC na čistotu požadovanou lékopisem.

4.1.120. Sušení Lanatosidu C nebo ABC v horkovzdušné sušárně.

Výroba účinných látek získávaných z živočišných orgánů (organopreparáty):

4.1.121. Enzymatická protolýza hovězích plic ve výrobě heparinu.

4.1.122. Izolace surového heparinu z proteolyzátu frakcionovaným srážením.

4.1.123. Čištění surového heparinu a heparinu S včetně depyrogenizace a izolace čistého heparinu v lékopisné formě.

Výroba antibiotik, aminokyselin a dalších výrobků získávaných fermentační cestou:

4.1.124. Mechanická desintegrace a mikronizace na molekulárních mlýnech ve výrobě fungicidinu.

4.1.125. Extrakce vedlejších produktů po chloraci benzaldoximu ve výrobě Oxacilinu.

4.1.126. Chlorace roztoku benzoldoximu plynným chlorem za vzniku chloridu kyseliny benzyldroxamové ve výrobě Oxacilinu.

4.1.127. Sušení farmaceutických substancí ve výrobě chlorefedrinia.

Výroba sulfonamidů:

4.1.128. Acetylace anilinu anhydridem kyseliny octové ve výrobě acetanilidu.

4.1.129. Odstřeďování paraacetylaminobenzensulfochloridu na odstředivkách ve výrobě paraacetylaminobenzensulfochloridu.

4.1.130. Rozpouštění dusíkatého vápna pro výrobu acetylsulfanilkyanamidu vápenatého ve výrobě sulfaquanidinu.

Výroba vitaminů a polotovarů pro jejich výrobu:

4.1.131. Diazotace anilinu s následující kopulací vzniklé amoniové soli s ribaminem ve výrobě riboflavinu.

4.1.132. Elektrolytická redukce ribonolaktonu na rtuťové katodě při výrobě D-ribózy včetně výměny rtutě v elektrolyzérech.

4.1.133. Vakuová jednostupňová destilace fosforoxichloridu například ve výrobě sulfametosypyridazinu (spofadazinu).

4.1.134. Destilace metanolu a toluenu z výroby metylmerkaptopyrimidinu.

4.1.135. Kondenzace monoacetátu metylnaftohydrochinonu s izofytolem v dioxanu na vitamin K 1 a jeho izolace v lékopisné formě.

4.1.136. Hydroxyetylace rutinu, zahuštění, krystalizace a filtrace produktu ve výrobě troxerutinu.

Výroba lučebnin a přípravků s antiseptickým, dezinfekčním a protiplísňovým účinkem:

4.1.137. Bromace laurylalkoholu za přítomnosti červeného fosforu na laurylbromid a jeho destilace za vakua ve výrobě Ajatinu (dimetyllaurylbenzylamoniumbromid).

4.1.138. Hydrolýza octanu fenylrtuťnatého roztokem hydroxidu sodného na hydroxid fenylrtuťnatý, jeho izolace a sušení ve výrobě Famoseptu (boritan fenyl rtuťnatý).

4.1.139. Hydrolýza mastných kyselin louhem a rozpouštění vzniklého mýdla v kresolu ve výrobě Cresolum saponatum.

4.1.140. Aminolysa metylesteru kyseliny p-chlorsalicylové a krystalizace Septichenu.

Výroba ostatních farmaceutických lučebnin a přípravků:

4.1.141. Výroba phenylmetylpyrazolonu.

4.1.142. Výroba aminopyrinu a antipyrinu.

4.1.143. Kondenzace etyl-, metyl- a butylkyanoctanu metylnatého s thiomočovinou ve výrobě Thiopentalu a jeho derivátů.

4.1.144. Bromace kyseliny salicylové a acetanilidu bromem.

4.1.145. Chlorace kyseliny lutidon-karbonové plynným chlorem pro výrobu Clopidolu.

4.1.146. Kyanizace benzylchloridu kyanidem sodným a esterifikace uvolněné kyseliny fenyloctové a fenyloctanu metylnatého pro výrobu barbiturátů.

4.1.147. Alkylace benzaldehydu a jeho rozklad kyselinou sírovou za vzniku fenylbutylkarbinolu, včetně čištění a destilace.

4.1.148. Jodace metanolu jódem při přípravě metyljodidu.

4.1.149. Sušení surového produktu methyljodidu chloridem vápenatým a destilace surového metanolu.

4.1.150. Vytřepávání reakční směsi po jodaci metanolu roztokem louhu.

4.1.151. Fotosyntéza 2-brom-2-chlor 1,1,1-trifluoretanu (Narcotanu) s přesnou kontrolou dávkování plynného trifluorchloretanu a bromovodíku.

4.1.152. Chlorace kyseliny acetylsalicylové thionylchloridem na chlorid kyseliny acetylosalicylové ve výrobě pelentanu.

4.1.153. Homogenizace, mletí a prosévání pelentanu.

4.1.154. Kondenzace ve výrobě psychofarmak (Chlorprothixen, Clotepin, Oxazepam, Diazepam, Prothiaden a podobně).

4.1.155. Chlorace thionylchloridem ve výrobě psychofarmak.

4.1.156. Izolace účinných látek v lékopisné formě ve výrobě psychofarmak.

4.1.157. Bromace cyklohexanolu na cyklohexylbromid ve výrobě Thiospasminu.

4.1.158. Chlorace ve výrobě kyseliny chlorsalicylové pro výrobu Taenifuginu.

4.1.159. Jodace trietanolamnu a antipyrinu a krystalizace reakčních produktů ve výrobě Intrajodinu nebo Jodpyrasolonu.

4.1.160. Výroba ganglioplegik (Procuran, Succinylcholinjodid, Thiamethon a podobně).

4.2. prach (aerosoly bez toxického účinku).

Prach s obsahem oxidu křemičitého:

4.2.1. Příprava kmenů ve výrobě keramických a smaltéřských frit.

4.2.2. Obsluha povlakové a posypací stolice impregnačního automatu ve výrobě dehtových střešních krytin a izolačních pásů.

4.2.3. Příprava sklářských surovin a zhotovení olovnatého a barnatého sklářského kmene s přísadou oxidu olovnatoolovičitého v automatických kmenárnách.

4.2.4. Jemné mletí smaltéřských pudrů, keramických pojiv a podobně na kulových mlýnech včetně plnění a balení.

4.2.5. Tryskání křemičitým pískem v tryskacích strojích nebo ručně s obsluhou mimo tryskací prostor.

4.2.6. Příprava slévárenských formovacích písků ve slévárenském prostředí (mísení, sušení, prosévání).

4.2.7. Ruční pěchování forem slévárenským pískem.

4.2.8. Tryskání broky, ocelovou drtí v tryskací komoře za použití ochranné masky nebo ochranného oděvu s přívodem vzduchu.

4.2.9. Cídění odlitků tlakovou vodou (hydroblast) uvnitř komory v ochranném oděvu.

4.2.10. Drcení šamotových a křemenných materiálů na čelisťových drticích nebo kulových mlýnech.

4.2.11. Obsluha drticích, mlecích, prosévacích, třídicích a brousicích zařízení při suché úpravě zejména kameninových ostřiv, pálených lupků, šamotových a dinasových surovin, pegmatitů, strusky, křemence, křemičitých písků, dinasových zlomů, perlitu a podobně.

4.2.12. Ruční plnění pytlů nebo obsluha strojních (pytlovacích) souprav na plnění mleté strusky, šamotového a dinasového meliva, umělých omítek s obsahem křemičitých mouček, pegmatitů, čistých křemičitých písků a mouček v polouzavřených prostorách.

4.2.13. Zdění dinasových a chrommagnezitových vyzdívek uvnitř pecí včetně příslušenství za studena.

4.2.14. Zdění šamotových vyzdívek uvnitř všech hutních pecí včetně příslušenství, jako ohřívačů různých typů, potrubí, uzávěrů, poklopů a kanálů v prostorách pecí a příslušenství za studena.

4.2.15. Zpracování volné skelné, struskové a čedičové vaty v uzavřených prostorách.

Prach s obsahem asbestu [vybrané práce, pokud nebyly zařazeny mezi pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity - bod j)]:

4.2.16. Míchání kompletních gumoosinkových směsí na dvouválci.

4.2.17. Obsluha drticích, mlecích, prosévacích a třídicích zařízení při suché úpravě například serpentinu prostoupeného asbestem a podobně.

4.2.18. Ruční plnění nebo obsluha strojních (pytlovacích) souprav na plnění serpentinu prostoupeného asbestem v polouzavřených prostorách.

Výskyt prachu při práci v podzemí (viz též chemické škodliviny oxid uhelnatý, kouřové plyny):

4.2.19. Práce na předku při ražení překopů a ostatních důlních děl v horninách při dobývání, hloubení jam a šibíků a ostatních prací v podzemí v prostředí se značným obsahem oxidu křemičitého.

4.2.20. Nakládání, napouštění a vykládání rudnin s vysokým obsahem oxidu křemičitého pod zemí.

4.2.21. Ražení chodeb pro komorové odstřely.

4.3. vibrace.

4.3.1. Odstraňování kotelního kamene pneumatickými kladivy a bruskou uvnitř kotlů.

4.3.2. Čištění odlitků z pískových forem pneumatickými kladivy nebo stojanovými bruskami.

4.3.3. Bourání vyzdívek průmyslových pecí a jiných tepelných agregátů ze žáruvzdorného materiálu (šamot dinas, chrommagnesit a podobně) s použitím pneumatických nástrojů.

4.3.4. Rozpojování soudržných hornin s vysokým obsahem oxidu křemičitého (jako například droba, pískovec, žula, křemenec a podobně) pneumatickým kladivem, pneumatickou vrtačkou za sucha (otáčivě s příklepem).

4.3.5. Opracování kamene pneumatickým kladivem nebo pemrlovacím strojem (droba, žula, pískovec) za sucha.

4.3.6. Kácení a odvětvování stromů a zpracování dřeva motorovou pilou se spalovacím motorem.

4.4. ionizující záření.

Práce s uzavřenými radioaktivními zářiči a v riziku rtg záření:

4.4.1. Defektoskopické měření pomocí mobilních defektoskopů.

4.4.2. Práce s uzavřenými zářiči o aktivitě 1 mCi a více.

4.4.3. Kontrola odlitků a svarů tlakových nádob a potrubí na mobilních pracovištích rtg zářením a zářením gama.

4.4.4. Radiodiagnostické vyšetření předpokládající přítomnost zaměstnance ve vyšetřovně nebo u rentgenového přístroje, například při vyšetřování gastrointestinálního traktu, angiografii, katetrizaci, perimyelografii, pooperačních vyšetřeních, provádění vyšetřování na lůžku apod.

4.4.5. Oprava a zkoušení rtg přístrojů za provozu.

4.4.6. Práce při léčbě pomocí vnitrodutinové, vnitrotkáňové i povrchové aplikace zářičů, včetně přípravy zářičů a obsluhy pacientů.

4.4.7. Základní a aplikovaný výzkum, vývojové a další práce při řízení, obsluze a údržbě zařízení, zdrojů gama záření i záření korpuskulárního, například reaktorů nulového výkonu, urychlovačů nabitých částic a podobně.

4.4.8. Zkoušení vad zařízení a konstrukcí bez porušení celistvosti (defektoskopie, nedestruktivní zkoušky) na mobilních (přechodných) pracovištích uzavřenými radioaktivními zářiči (defektoskopie gama zářením) nebo přenosnými a mobilními rentgenovými přístroji, například v geologickém průzkumu při karotáži a podobně.

4.4.9. Rentgenoskopie při vyhodnocení zkoumaného předmětu nebo materiálu vizuálním pozorováním například při zkoušení slitin lehkých kovů, plastů, tenkostěnných ocelových výrobků a pod.

4.4.10. Výzkumné a vývojové práce včetně dozimetrické kontroly na zařízeních a pracovištích v aktivní i neaktivní části kontrolovaného pásma jaderného reaktoru o výkonu vyšším než nulovém.

Práce s otevřenými radioaktivními zářiči (radionuklidy):

4.4.11. Provozní a výzkumné práce s radionuklidovými preparáty, přesahujícími aktivity I. kategorie, to je o aktivitě vyžadující povolení pro práce na pracovním místě II. kategorie. Týká se i úklidu a údržby na těchto pracovištích, úpravy odpadů na těchto pracovištích a manipulace s nimi.

4.4.12. Práce s otevřenými zářiči na pracovištích II. a III. kategorie.

4.4.13. Výzkumné a provozní práce s radioizotopy (radionuklidy) přesahující aktivity II. kategorie, to je o aktivitách vyžadujících povolení pro práce na pracovištích III. kategorie. Týká se i úklidu a údržby na těchto pracovištích, úpravy odpadů na těchto pracovištích a manipulace s nimi.

4.4.14. Čerpání radonu a příprava radonových koupelí.

4.4.15. Experimentální práce na zvířatech s radioaktivními látkami (radionuklidy) včetně ošetřování zvířat.

4.4.16. Manipulace a distribuce radioaktivních látek, kontrola uzavřenosti zářičů, demontáž větších zářičů, svoz radioaktivních odpadů a dekontaminace záření i pracovních (výrobních) prostorů pracovišť II. a III. kategorie.

4.4.17. Přeprava radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v transportních obalech včetně manipulace při nakládání a skládání.

4.4.18. Práce při výrobě uzavřených zářičů s radiem, americiem, stronciem, promethiem a podobně včetně oprav pouzder zářičů, to je při dělení, dávkování, rozkladu, homogenizaci, srážení, loužení, zahušťování, sušení, plnění, měření radioaktivity apod.

4.4.19. Řízení, obsluha a údržba, včetně dekontaminačních prací na technologických zařízeních a pracovištích v aktivní a neaktivní části kontrolovaného pásma energetického reaktoru o výkonu vyšším než nulovém.

4.4.20. Práce na urychlovacích systémech protonů, deuteronů nebo částic alfa v cyklotronech (vnitřních - deflektor, duant), v aktivní zóně reaktoru se silně zamořenými terči (radiofarmaky) s rizikem vzniku vysoké koncentrace radioaktivních aerosolů.

4.4.21. Obsluha technologických zařízení pro centrální zpracování pevných, kapalných a plynných radioaktivních odpadů - otevřených zářičů spalováním, lisováním, separací, zahušťováním, koncentrací a podobně s úpravou pro jejich konečné uložení nebo další zpracování.

4.4.22. Manipulace s radioaktivními odpady v prostorách ústředních odklidišť.

4.5. elektromagnetické záření.

4.5.1. práce s pulzními generátory velmi vysokých frekvencí (vvf) a průměrné výkonové hustotě od 6 do 10 mW/cm2 středního výkonu při osmihodinové pracovní době.

4.6. infračervené záření - teplo.

4.6.1. Obsluha pecí pro tavení korundu a karbidu křemíku včetně přípravy taveniště.

4.6.2. Obsluha elektrické obloukové pece včetně regulace automatického ovládání odprašovacího zařízení a automatického dávkování při výrobě mikrokrystalického korundu.

4.6.3. Odpich a odlévání taveného korundu do van včetně jejich přípravy a úpravy výrobků k dalšímu zpracování.

4.6.4. Řízení, obsluha a odpich karbidových elektrických obloukových pecí s diskontinuálními uhlíkovými elektrodami při výrobě karbidu vápníku.

4.6.5. Ruční odlévání čedičových výrobků.

4.6.6. Obsluha výsypek a vybírání škváry a popele v uzavřených prostorách pod kotly elektráren, tepláren a kotelen (popelové výpusti).

4.6.7. Izolace klenby po ukončení temperování vany ve sklářské výrobě.

4.6.8. Bourání vík elektrických pecí za tepla v provozní hale ocelárny nebo bourání horního dinasového zdiva koksových komor.

4.6.9. Zdění šamotových vyzdívek všech hutních pecí včetně příslušenství, jako ohřívačů různých typů, potrubí, uzávěrů, poklopů a kanálů v prostorách pecí a příslušenství za tepla (po odstavení).

4.6.10. Zdění šamotových vyzdívek všech druhů pánví, nádrží, kádí, jímek, vík, kokilových nástavců, nálevek, žlabů a licích desek v hutních provozech za tepla (po odstavení).

4.6.11. Zakládání, skládání nebo vybírání (při teplotě okolí nad 45 °C) surovin a výrobků v kruhových a komorových pecích za tepla při manipulaci uvnitř horkého prostoru pece.

4.6.12. Tavení vysokopecní strusky nebo minerálů bohatých na oxid křemičitý v kupolových pecích s rozfoukáváním lávy pomocí stlačeného vzduchu.

4.6.13. Vnitřní opravy vyzdívek pecí za horka v asbestovém oděvu.

4.6.14. Zevní úprava a úprava žáruvzdorných vyzdívek všech hutních pecí a příslušenství v malém rozsahu za chodu pece nebo s přistaveným plynem.

4.6.15. Opravy a údržba zařízení vanového agregátu vytápěného elektricky, plynem nebo kombinovaně za provozu, například ve sklářské výrobě.

4.6.16. Vybírání písku v podpecním kanálu za provozu.

4.6.17. Stavby různých i závěsných lešení a bednění uvnitř teplých pecí s příslušenstvím nebo ve stabilních mísičích či ohřívačích.

4.6.18. Opravy žhavé vyzdívky ingotových hlav šamotovou hmotou.

4.6.19. Vypalování a vybírání keramických a porcelánových výrobků v komorových, kruhových nebo kulatých pecích.

4.6.20. Příprava kmene pro výrobu smaltéřských a keramických frit včetně tavení ve vanových a rotačních pecích.

4.6.21. Poprašování koupacích van a jiných velkých předehřátých výrobků suchým smaltem.

4.6.22. Zavážení tavicích pecí pomocí jeřábu ve výrobě keramických frit.

4.6.23. Tavení křemičitých a olovnatých frit ve vanových a rotačních pecích.

4.6.24. Vypalování trhlin v ingotech a velkých výkovcích za tepla.

4.6.25. Zakládání velkých teplých výkovků od lisů do žíhacích pecí včetně zasypávání popelem.

4.6.26. Čištění žhavých odlitků na vytřásacích strojích ve slévárenském prostředí.

4.6.27. Obsluha výpustě odpichu při přerušování toku tekuté litiny.

4.6.28. Odlévání ručními pánvemi.

4.6.29. Sázení a tavení v kelímkových a vysokofrekvenčních pecích nad 2 t ve slévárenském prostředí.

4.6.30. Příprava pánví a licích souprav o obsahu nad 10 t ve slévárenském prostředí za tepla.

4.6.31. Pražení pyritu a sirných sloučenin v etážových pecích při výrobě kyseliny sírové.

4.6.32. Obsluha pecí pro sintraci a předsintraci výrobků z práškových uhlíkových materiálů s organickými pojidly.

4.7. lasery.

4.7.1. Seřizování řezacích laserových jednotek.

4.7.2. Seřizování pulzních laserů v průmyslové výrobě.

4.8. infekce s rizikem profesionálního onemocnění ve skupině vyjmenovaných nákaz.

Práce v riziku přesně definovaných infekcí:

4.8.1. Práce v prostředí s rizikem profesionálního infekčního onemocnění, které je klasifikováno jako středně těžké, těžké až velmi těžké, mnohdy s trvalými následky na zdraví i trvalou invaliditou, zpravidla vyžadující náročnou odbornou způsobilost s vysokými požadavky na důsledné dodržování hygienických a protiepidemických zásad. Jde zejména o onemocnění anaerobními klostridiemi, antraxem, brucelosou, břišním tyfem, CM virem, EB virem, entamebou dysenteriae, cholerou, LCMV (Lymphocytic choriomeningitis virus), legionářskou nemocí, legionellami, leprou, lidskými retroviry, včetně HIV, morem, multiresistentní infekcí, mykoplasmaty, onkogenními lidskými viry typu DNA, RNA, opičími a lidskými herpetickými viry, orgánovými mykosami, ornitosou, pasterelosou, pomalými virovými infekcemi, příjicí, psitakosou, Q horečkou, reoviry, rikettsiosami, SV 40 virem, toxoplasmosou, tuberkulosou, virem Marburg, virovými hemoragickými horečkami, virovými hepatitidami všech skupin, viry vyvolávajícími záněty centrální nervové soustavy, vzteklinou, Weilovou nemocí, způsobená bakteriálními a mykotickými toxiny.

Těmto rizikům odpovídají zejména tyto práce:

4.8.2. Vyšetřování a ošetřování nemocných infekčními nemocemi a nosičů choroboplodných zárodků, včetně odběru materiálu k laboratornímu vyšetření na pracovištích s těžištěm uvedených nákaz.

4.8.3. Výzkum nebo vývoj, mikrobiologická kontrola a ověřování nových kultivačně diagnostických půd a biochemických testů zaměřených na diagnostiku některé z uvedených nákaz.

4.8.4. Práce s živými kmeny mikroorganismů, eventuálně jejich toxiny, při studiu vlastností, jejich izolaci, přípravě antigenů a očkovacích látek, jestliže těžištěm práce jsou uvedené nákazy.

4.8.5. Práce při desinfekci a desinsekci, mytí skla, praní prádla a podobně na infekčních odděleních zdravotnických nebo veterinárních zařízení a ústavů, diagnostických veterinárních pracovišť s těžištěm uvedených nákaz.

4.8.6. Provádění a kontrola desinfekce, desinsekce a deratizace s těžištěm rizika uvedených nákaz.

4.8.7. Převoz infekčně nemocných zvláštními útvary záchranné služby s těžištěm rizika uvedených nákaz.

4.8.8. Práce při provádění desinfikce, popřípadě desinsekce a deratizace v zařízeních, v nichž byli ošetřováni nemocní nebo prováděny jakékoliv další práce (laboratorní, včetně prací se zvířaty a podobně), s výskytem uvedených nákaz.

4.8.9. Práce s laboratorními zvířaty infikovanými některou z uvedených nákaz a jejich ošetřování.

4.8.10. Vyšetřování, přípravné a pomocné práce včetně manipulace s těly zemřelých na patologických a soudně lékařských odděleních v případech předcházejícího onemocnění některou z uvedených nákaz.

4.8.11. Práce výzkumné a rutinní včetně prací diagnostických při nemikrobiologických vyšetřováních a analýzách chemických, biochemických, biofyzikálních, hemotologických, toxikologických, imunologických, histologických a jiných v laboratořích pro zpracování biologického materiálu, včetně materiálů osob dispenzarizovaných pro anti HIV pozitivitu ev. včetně vyšetřování a ošetřování laboratorních zvířat, jestliže jde o vzorky z pracovišť s těžištěm uvedených nákaz.

4.8.12. Práce při profesionálním epidemiologickém vyšetřování včetně provádění a kontroly opatření v ohnisku některé z uvedených nákaz, včetně pracovníků epidemiologických oddělení hygienických stanic provádějících odběry krve v ohnisku nákazy od kontaktů HIV pozitivních osob.

4.8.13. Práce v odděleních klinické hematologie, pokud mají v dispenzární péči osoby HIV pozitivní.

4.8.14. Práce při likvidaci produkčních a laboratorních zvířat infikovaných některou z uvedených nákaz.

4.8.15. Manipulace s prádlem a jeho praní, dekontaminace a mytí skla v prostředí, provozech a zařízeních s těžištěm uvedených nákaz.

4.8.16. Práce při profesionálním epidemiologickém vyšetřování včetně provádění a kontroly opatření v ohnisku některé z uvedených nákaz.

Práce v riziku specifické infekce (při výskytu závažných lidských patogenů):

4.8.17. Výroba a výzkum bakteriálních a virových vakcin, antigenů, suspenzí, bakteriálních lyzátů a bakteriofágů - práce s kmeny, očkování a kultivace všech druhů, izolace kultur, příprava toxinů a práce s nimi, průmyslové zpracování velkých kvant virů - příprava seed virů, očkování a harvesty, homogenizace a lyofilizace - obsluha výrobních zařízení a zkoušky kvality při výzkumu a výrobě virových i bakteriálních vakcin a ostatních produktů.

4.8.18. Zpracování linií lidských a zvířecích transformovaných heteroploidních buněk nádorového charakteru, práce s těmito kulturami, příprava a udržování seed virů, práce s experimentálními zvířaty.

4.8.19. Kultivace a s ní spojené komplexní zpracování lidských buněk a lidských nádorových buněk, včetně eventuálně přídavku chemických karcinogenů, onkogenů a onkogenních virů DNA, RNA v buněčných kulturách.

4.8.20. Výroba a výzkum monoklonálních protilátek - práce s patogenními mikroby a viry, imunizace zvířat, ošetřování infikovaných zvířat, příprava antigenů z nádorových tkání, práce s potenciálně patogenními lidskými séry, kultivace savčích buněk potenciálně obsahujících mikrobiální a virové patogeny, případně viry.

4.8.21. Výzkumné práce spojené s využitím buněčných kultur pro kultivaci původců virových onemocnění centrální nervové soustavy.

4.8.22. Práce se vstupními plasmatickými materiály a kontrola jejich kvality, izolační i frakcionační postupy a lyofilizace plasmatických materiálů a další obdobné práce při výrobě a výzkumu krevních derivátů na bázi lidských plasmatických materiálů.

4.8.23. Studium preparátů proti spektru virů na tkáňových kulturách, kuřecích embryích a na zvířatech.

4.8.24. Ošetřování opic v karanténě a práce s nimi.

4.8.25. Zpracování orgánů opic na primární kultury buněk a práce s těmito kulturami.

4.8.26. Zpracování opičí krve a práce s opičími krvinkami při sérologickém testování a provozní kontrole virových vakcin.

4.8.27. Vyšetřování a ošetřování nemocných na hemodialyzačních jednotkách a jednotkách intenzivní péče, vyčleněných pro infekční komplikace po provedených transplantacích, retransplantacích a kardiochirurgických výkonech, včetně odběrů a zpracování materiálů k laboratornímu vyšetření, tj. práce spojené s přímým a stálým kontaktem s pacienty a biologickým materiálem.

4.8.28. Práce na specializovaných gastroenterologických pracovištích (diagnostické terapeutické metody digestivní endoskopie, bioptická vyšetření trávicí trubice, jater, pankreatu, funkční vyšetření spojená se sondáží a odběrem žaludečního a duodenálního obsahu, pankreatické šťávy a stolice), včetně střevních výplachů v balneoprovozech.

4.8.29. Obsluha spalovací pece při likvidaci uhynulých velkých infikovaných produkčních a pokusných zvířat (např. koně, hovězí dobytek, berani).

4.8.30. Práce zdravotníků a dalších veterinárních pracovníků při přímém styku s infekčním materiálem a předměty včetně odpadu v asanačních ústavech (kafileriích, veterinárních prosekturách apod.)

4.8.31. Práce ve veterinární diagnostické laboratoři při mikrobiologickém, mykologickém a pathologickém vyšetřování uhynulých a nemocných zvířat.

4.8.32. Rozplňování, namražování a lyofilizace infekčních materiálů.

4.8.33. Vyšetřování a ošetřování nemocných ve specializovaných infekčních odděleních nemocnic a léčeben vzácných a cizokrajných a málo známých onemocnění s technicky obtížně zabezpečovatelnou ochranou před nákazou.

4.8.34. Provádění léčebné tělesné výchovy na hemodialyzačních pracovištích.

4.8.35. Zpracování vzorků krve z hemodialyzačních oddělení.

4.8.36. Přípravné, pomocné a vyšetřovací práce v pitevnách včetně manipulace s těly zemřelých a v mikrobiologických a imunologických laboratořích anatomických, patologickoanatomických a soudnělékařských pracovišť.

4.8.37. Práce spojené s přímým a stálým kontaktem s těly zemřelých.

4.8.38. Ukládání zesnulých, kteří jsou ve značném stupni rozkladu do rakve, exhumace pozůstatků zesnulých.

Práce v blíže nedefinovaném infekčním prostředí, s výskytem zpravidla jen podmíněných patogenů, práce v odpuzujícím prostředí:

4.8.39. Čištění žump a vpustí nebo průlezných kanalizačních stok, kanalizačního potrubí a přípojek v podzemí.

4.8.40. Čištění žump, kalových jímek a dalších zařízení na odpady tuhé i tekuté se vstupem do kanálového prostoru, včetně odběru vzorků těchto materiálů pro laboratorní vyšetřování.

4.8.41. Zpopelňování zesnulých včetně úpravy popela do uren.

4.8.42. Obsluha a údržba zařízení hrubého předčištění a vyhnívání kalů a obdobných zařízení na čistírnách odpadních vod v podzemí.

4.8.43. Práce uvnitř kalových nádrží na lodi, hrnutí kalů k jímce čerpadla, čištění kalových prostorů.

4.8.44. Hubení myší a potkanů (deratizace) v průlezných stokách.

4.8.45. Práce v celách při zpracování kvasného louhu ve výrobě kyseliny citrónové.

4.8.46. Hydrolýza živočišných bílkovin (peří) v alkalickém prostředí, neutralizace, odpařování a stabilizace ve výrobě afrodonu.

4.8.47. Svážení a nakládání kostí, rohoviny a vepřových chlupů, štětin z jatek.

4.8.48. Třídění a přejímání surových kožek a kůží ve speciálních provozovnách sběrných surovin.

4.8.49. Třídění kopyt, rohů a ostatní manipulace se surovou rohovinou.

4.9. přímý kontakt s alergeny.

4.9.1. Výroba dinitrochlorbenzenu.

4.9.2. Výroba a výzkum diagnostických preparátů - příprava antigenů, imunizace zvířat, odběry krve, izolace, čištění a další zpracování účinných frakcí, práce se vstupními rizikovými materiály, obsluha výrobních zařízení, zkoušky kvality.

4.9.3. Výroba barvotvorných složek pro foto.

4.10. chemické karcinogeny.

Prokázané chemické karcinogeny [bis/chlormetyl/éter, vinylchlorid (monomer), 2-naftylamin, benzidin, 4-aminobifenyl]:

4.10.1. katalytická chlormetylace kopolymerů, hydrolýza chlormetyléteru ve výrobě ionexů.

4.10.2. Syntéza formaldehydu, metanolu a chlorovodíku, odlučování plynných podílů, dělení vodní fáze a chlormetyléterů ze zpětných surovin.

4.10.3. Řízení syntézy vinylchloridu v reaktoru z panelu ve výrobě.

4.10.4. Obsluha reaktoru katalytické syntézy vinylchloridu.

4.10.5. Praní a sušení vinylchloridu, rektifikace a zkapalňování vinylchloridu tlakovou kondenzací a stáčení vinylchloridu do cisteren ve výrobě vinylchloridu.

4.10.6. Řízení výroby polyvinylchloridu v provozu, řízení polymerizace a obsluha polymerizačních reaktorů.

4.10.7. Příprava vodní fáze vinylchloridu pro polymeraci, včetně přečerpávání, rozpouštění a přípravy merzolátu.

4.10.8. Kontinuální odplyňování emulze nebo suspenze polyvinylchloridu a regenerace monomeru vinylchloridu.

4.10.9. Čištění vnitřních částí polymerizačních reaktorů ve výrobě polyvinylchloridu.

4.10.10. Ředění a manipulace s cytostatiky.

4.10.11. Veškeré práce spojené s přípravou a aplikací cytostatik na onkologických pracovištích, včetně vyšetřování a ošetřování pacientů léčených cytostatiky a manipulace s prádlem a exkrety těchto pacientů.

4.10.12. Podávání látek s prokázaným karcinogenním a mutagenním účinkem pokusným zvířatům, odběr biologického materiálu z těchto zvířat a jeho biochemické a analytickochemické zpracování, prováděné na specializovaných pracovištích.

Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity:

Výroba arsenu a jeho sloučenin

4.10.13. Výroba arsenu a jeho sloučenin.

Těžba, prvovýroba a průmyslové zpracování asbestu a výrobků, které ho obsahují (zejména výroba asbestových tkanin, těsnicích provazců, brzdového obložení, různých izolačních materiálů obsahujících asbest, dále řezání, obrábění a jiné operace spojené s výrobou a opracováním materiálů obsahujících asbest, jestliže jsou překračovány nejvyšší přípustné koncentrace asbestu v pracovním ovzduší):

4.10.14. Mletí a míchání různých druhů osinků a odpadů z vysokotlakých desek (za sucha).

4.10.15. Mykání přástu včetně čištění a seřizování mykacích strojů ve výrobě osinkotextilu.

4.10.16. Údržba a seřizování tkalcovských stavů, pletacích, spřádacích, skacích a soukacích strojů v osinkové výrobě včetně mazání těchto strojů.

4.10.17. Skaní osinkových přízí, snování a tkaní osinkového propletu, snování osinkových nití za sucha.

4.10.18. Spřádání osinkových přízí a skelných vláken, tkaní osinkových pásů a osinkového tkaniva za mokra.

4.10.19. Broušení brzdového a spojkového obložení, osinkových lisovaných výrobků a gumoosinkových pásů na brusných agregátech včetně seřízení.

4.10.20. Soustružení asbestových válců za sucha.

4.10.21. Lisování asbestových bavlněných a vatových válců pod tlakem 20 až 40 MPa.

4.10.22. Příprava asbestových papírů a balení odpadu.

4.10.23. Výroba asbestových hmot (obsah asbestu 40 až 50 %) ve výrobě fenoplastů (kalandrování lisovacích prášků, obsluha pytlovacího stroje, vážení a mletí přísad, dávkování a homogenizace surovin a podobně).

4.10.24. Mletí, mísení a homogenizace různého sortimentu fenolformaldehydových a jiných obdobných pryskyřic při výrobě brzdových obložení (obsah asbestu 55 - 65 %).

4.10.25. Řezání, opracování a broušení korosetových dílů za sucha.

Výroba a průmyslové zpracování benzenu, zejména destilace a používání benzenu jako suroviny, rozpouštědla nebo reakčního media a rovněž plnění nebo přečerpávání benzenu do obalů ve větším množství (zpravidla více než 50 litrů na jednu výrobní operaci nebo směnu, popřípadě jde-li o plnění do obalů o obsahu nad 50 litrů):

4.10.26. Plnění benzenu do expedičních obalů včetně stáčení surového benzolu.

4.10.27. Mono- a dinitrace benzenu ve výrobě nitrobenzenu, dinitrobenzenu a podobně.

4.10.28. Řízení kontinuální krystalizace a filtrace, obsluha dílčích stupňů krystalizace a filtrace a oddělování rafinátu a extraktu na odstředivkách při odparafinování olejů na rozpustidlové parafince systém dichloretan-benzen.

4.10.29. Kontinuální destilace benzenu a dichloretanu při odparafinování olejů.

Výroba berylia a jeho sloučenin:

4.10.30. Drcení valounů berylia.

4.10.31. Broušení otřepů beryliových destiček ruční bruskou za sucha.

4.10.32. Odstředivé lití beryliových ingotů.

4.10.33. Lisování destiček z drti berylia při ohřevu plamenem na 750 °C.

4.10.34. Mechanické opracování a žíhání beryliových destiček.

4.10.35. Pokrývání stínítek elektronek luminoforem s obsahem dusičnanu berylnatého.

Výroba a zpracování oxidu kademnatého:

4.10.36. Výroba záporné akumulátorové hmoty mísením více komponentů (největší podíl oxidu kademnatého) a její aktivací.

4.10.37. Výroba oxidu kademnatého frakcionovanou destilací v retortových pecích.

Koksárenské zpracování černého uhlí (zejména pracoviště koksové baterie včetně vyčleněné údržby), dále koksochemické zpracování černého uhlí (zejména pracoviště chemické části koksovny včetně stáčení produktů), dále přímé zpracování černouhelného dehtu a smoly (zejména pracoviště zplyňování hnědého uhlí ve vysokotlakých zplyňovacích generátorech směsí přehřáté vodní párou a kyslíku za tlaku 2,0 - 30 MPa, včetně čištění odpadních vod z tohoto procesu). Konečné zpracování primárních meziproduktů (surový generátorový plyn, surová fenolová voda, plyn z uhelných vpustí), meziproduktů (chudý a bohatý expanzní plyn, odfenolovaná voda, odčpavkovaná voda) a vedlejších produktů (hnědouhelný dehet, benzín, čpavková voda, fenolový koncentrát) a expedice a chemické zpracování vedlejších produktů tlakového zplyňování hnědého uhlí:

4.10.38. Čerpání dehtových surovin, dehtových a fenolových produktů včetně nastavení dopravních cest.

4.10.39. Vakuová destilace dehtových olejů, například na kontinuálním pětikolonovém systému s celkovým odběrem deseti frakcí.

4.10.40. Zpracování surového dehtu ve výrobě.

4.10.41. Výroba antrachinonu a antracenu z dehtu.

4.10.42. Obsluha granulačního zařízení pro výrobu šupinkového antracenu, včetně plnění a manipulace s plnými obaly.

4.10.43. Vícestupňová destilace jednomocných a dvojmocných fenolů.

4.10.44. Řízení dvoustupňové destilace hnědouhelných dehtů.

4.10.45. Čerpání, přečerpávání a plnění dehtů a fenolů do přepravních obalů (cisteren, sudů a podobně).

4.10.46. Stáčení dehtu a horké kamenouhelné smoly.

4.10.47. Opravy, obsluha a čištění plynových generátorů.

4.10.48. Stáčení, mísení a čerpání horkých hnědouhelných plynárenských dehtů z železničních cisteren.

4.11. zvýšený tlak vzduchu.

4.11.1. Práce v kesonech prováděné za přetlaku vzduchu.

__________

1)

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

2)

Směrnice MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb., jíž se mění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb.

3)

Vyhláška MZ ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (příloha Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací) č. 41/1977 Sb. Hygienické předpisy. Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 53/1980 Sb. Hygienické předpisy, jimiž se stanoví způsob měření a hodnocení vibrací, reg. v částce 32/1980 Sb.

4)

Vyhláška MZ ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

5)

Vyhláška MZ ČR č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření.

6)

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, ve znění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb. a výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 74/1989 Sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

7)

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 61/1982 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práci s lasery, reg. v částce 14/1982 Sb.

8)

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny, reg. v částce 1/1985 Sb., ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č.j. HEM-340.2-6.2.90 ze dne 27.2.1990, č. 4/1991 Věst. MZ ČR (uveřejněného též pod č. 76/1990 ve sb. Hygienické předpisy), kterým se mění a doplňují směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 64/1984 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny, oznámené pod č. 190/1990 Sb.Poznámky pod čarou:

§ 274 odst. 2 zákoníku práce.

§ 99 odst. 1 zákoníku práce.

Poznámky pod čarou:
1
1a

§ 274 odst. 2 zákoníku práce.

2

§ 99 odst. 1 zákoníku práce.