Čekejte, prosím...
A A A
107/2004 Sb. znění účinné od 10. 3. 2004 do 30. 4. 2004

Tato částka byla rozeslána přednostně před částkou33/2004 Sb.

107

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka

na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 11d odst. 10 a § 11e odst. 14 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „splňující požadavky stanovené zvláštními právními předpisy1)“.

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

__________

1)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

Vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

 

2.

Poznámka pod čarou č. 1a) zní:

__________

1a)

Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.“.

 

3.

V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ustanovení § 9 neplatí pro poskytnutí kompenzační podpory za období od 1. dubna 2003 do 31. března 2004.“.

 

4.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

§ 9a

Kompenzační podpora za období

od 1. dubna 2003 do 30. dubna 2004

 

(1) Fond poskytne na základě žádosti producentovi, který má přidělenou individuální produkční kvótu mléka, kompenzační podporu․ Žádost o kompenzační podporu za období od 1. dubna 2003 do 30. dubna 2004 žadatel doručí Fondu nejpozději do 10. března 2004. Fond rozhodne o žádosti nejpozději do 30. dubna 2004. V žádosti producent uvede výši individuální produkční kvóty mléka, kterou ke dni podání žádosti disponuje. Fond vydá rozhodnutí o stanovení kompenzační podpory do výše individuální produkční kvóty mléka, kterou producent ke dni podání žádosti disponuje, navýšenou o její jednu dvanáctinu. Kompenzační podporu lze poskytnout zálohově.

(2) Kompenzační podpora se stanoví

a)

pro producenta, u něhož podíl výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků nacházejících se v méně příznivých oblastech vymezených podle zvláštního právního předpisu2a) dosahuje alespoň 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných zemědělských pozemků, nebo pro producenta, který je ekologickým podnikatelem,3) v rozmezí od 0,15 do 0,30 Kč za každý litr mléka dodaný v období od 1. dubna 2003 do 30. dubna 2004 odbytové organizaci nebo zpracovateli, případně prodaný přímo spotřebiteli v rámci individuální produkční kvóty mléka; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku do 30. června 2004,

b)

pro ostatní producenty v rozmezí od 0,10 do 0,25 Kč za každý litr mléka dodaný v období od 1. dubna 2003 do 30. dubna 2004 odbytové organizaci nebo zpracovateli, případně prodaný přímo spotřebiteli v rámci individuální produkční kvóty mléka; sazbu Fond zveřejní v Obchodním věstníku do 30. června 2004.“.

 

5.

Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

§ 13a

Tržní a cenová hlášení

 

(1) Zpracovatelé hlásí Fondu každý první pracovní den v týdnu vždy do 12.00 hod. prodejní ceny bez daně z přidané hodnoty a objem prodaného množství za uplynulý týden za tyto mléčné výrobky: sušené mléko celkem, sušené odstředěné mléko, sušené plnotučné mléko, mléko zahuštěné neslazené, mléko zahuštěné slazené, máslo, laktóza, eidam, sýr ementálského typu. U všech těchto mléčných výrobků musí být současně uveden způsob balení, hmotnost balení a vlastnosti mléčného výrobku (u všech mléčných výrobků obsah tuku a u másla obsah tuku a vody).

(2) Zpracovatelé podávají Fondu měsíčně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce, informace o

a)

nákupu mléka včetně informace, od koho bylo mléko nakoupeno (poducent, jiný zpracovatel nebo odbytová organizace, dovoz z členských států Evropské unie, dovoz ze třetích zemí), obsah mléčného tuku, průměrný obsah bílkovin a cena, za kterou bylo mléko nakoupeno,

b)

prodeji mléka včetně informace, komu bylo mléko prodáno (zpracovateli nebo odbytové organizaci, vývoz do členských států Evropské unie, vývoz do třetích zemí), obsah mléčného tuku, průměrný obsah bílkovin a cena, za kterou bylo mléko prodáno,

c)

výrobě másla, sušeného plnotučného mléka, sušeného odstředěného mléka, sýrů polotvrdých, tvrdých a extra tvrdých,

d)

spotřebě mléka na výrobu másla, sušeného plnotučného mléka, sušeného odstředěného mléka, sýrů polotvrdých, tvrdých a extra tvrdých,

e)

zásobě másla, sušeného plnotučného mléka, sušeného odstředěného méka, sýrů polotvrdých, tvrdých a extra tvrdých.

(3) Odbytové organizace podávají Fondu měsíčně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce, informace o

a)

nákupu mléka včetně informace, od koho bylo mléko nakoupeno (producent, jiný zpracovatel nebo odbytová organizace, dovoz z členských států Evropské unie, dovoz ze třetích zemí), obsah mléčného tuku, průměrný obsah bílkovin a cena, za kterou bylo mléko nakoupeno,

b)

prodeji mléka včetně informace, komu bylo mléko prodáno (zpracovateli nebo odbytové organizaci, vývoz do členských států Evropské unie, vývoz do třetích zemí), obsah mléčného tuku, průměrný obsah bílkovin a cena, za kterou bylo mléko prodáno.

(4) Zpracovatelé a odbytové organizace předávají informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 na formulářích vydaných Fondem. V případě více provozoven 1 zpracovatele nebo 1 odbytové organizace na území České republiky je možné poskytovat údaje celkem za všechny provozovny nebo za každou provozovnu zvlášť, je však třeba zajistit zamezení dvojího započítávání stejné položky.

(5) Fond získané informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 poskytuje Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“).“.

 

6.

V § 14 odst. 4 se slova „Ministerstva zemědělství (dále jen „Ministerstvo“) nahrazují slovem „ministerstva“.

Čl. II

Účinnost

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.