Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

156/2004 Sb. znění účinné od 9. 4. 2004 do 31. 3. 2012

156

 

ZÁKON

ze dne 20. února 2004,

kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 67b odst. 10 písm. l) se slova „(§ 67d odst. 2)“ zrušují.

2.

V § 67c odst. 2 se slova „v rozsahu a způsobem, který stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou“ nahrazují slovy „v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem“.

3.

§ 67d včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11l) zní:

§ 67d

Registry

 

(1) Součástí NZIS jsou registry, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

(2) Účelem registrů je evidence a sledování pacientů s vybranými společensky závažnými nemocemi, vyhodnocování diagnostické a léčebné péče, sledování vývoje, příčin a důsledků těchto onemocnění a stavů a statistická a vědecká zpracování zdravotnického charakteru.

(3) V registrech vedených podle tohoto zákona lze zpracovávat bez souhlasu subjektů údajů tyto osobní a další údaje:

a)

pro identifikaci subjektu údajů, a to

1․

rodné číslo, je-li přiděleno,11l)

2.

číslo pojištěnce zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo,

3.

datum narození,

b)

pro identifikaci subjektu údajů, kterým je zdravotnický pracovník, údaj uvedený v písmenu a) bodu 1, a dále údaje o vzdělání a pracovním nebo obdobném poměru,

c)

související se zdravotním stavem subjektu údajů, a to

1.

anamnestické a diagnostické údaje,

2.

o průběhu a léčbě nemoci,

3.

o dispenzarizaci a aktuálním zdravotním stavu,

4.

údaje o výkonu povolání nebo zaměstnání, popřípadě údaje o výkonu služebního poměru potřebné pro posouzení zdravotního stavu subjektu údajů.

(4) Údaje podle odstavce 3 předávají do NZIS zdravotnická zařízení, pokud je neposkytují podle zvláštního právního předpisu.2a),11j)

(5) Údaje shromažďované podle zvláštního právního předpisu2a),5a) předávají do Statistického ústavu správci nebo jimi pověření zpracovatelé těchto údajů.

(6) Pro plnění úkolů NZIS Statistický ústav vydává závazné pokyny, klasifikace a standardy.

(7) Osobní údaje jsou v registrech uchovávány po dobu stanovenou v příloze k tomuto zákonu. Po uplynutí doby stanovené v příloze k tomuto zákonu jsou osobní údaje anonymizovány.

(8) Přístup k osobním údajům vedeným v registru má správce, zpracovatel a oprávněný zdravotnický pracovník zdravotnického zařízení poskytujícího pacientovi zdravotní péči, která je sledována v registru. Oprávněným zdravotnickým pracovníkem se rozumí zdravotnický pracovník určený ředitelem nebo jiným statutárním zástupcem zdravotnického zařízení a schválený správcem registru.

(9) Pro statistické a vědecké účely správce poskytuje z registrů pouze údaje v anonymizované podobě.

(10) Úkoly správce související s nepřetržitým provozem registrů vedených podle tohoto zákona plní Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zřízené Ministerstvem zdravotnictví, které je zpracovatelem.

__________

11l)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

4.

Za § 67d se vkládá nový § 67e, který zní:

§ 67e

 

(1) Zpracování osobních údajů v NZIS, pokud tento zákon nestanoví jinak, se řídí zvláštním zákonem.11b)

(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou

a)

okruh zdravotnických zařízení předávajících požadované osobní a další údaje do NZIS,

b)

způsob předávání požadovaných osobních a dalších údajů do NZIS,

c)

periodicitu a lhůty předání požadovaných osobních a dalších údajů do NZIS,

d)

pro účely zjišťování údajů podle § 67c odst. 1 písm. a) bližší vymezení údajů předávaných zdravotnickými zařízeními do NZIS.“.

5.

Doplňuje se příloha, která včetně poznámek pod čarou č. 1) až 3) zní:

Příloha k zákonu č. 20/1966 Sb.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Špidla v. r.