Čekejte, prosím...
A A A
180/2004 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004

180

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. března 2004

o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje některá opatření pro provádění společné organizace trhu s obilovinami, jejichž úpravu závazné právní předpisy Evropských společenství1 (dále jen „předpisy Evropských společenství“) členským státům Evropské unie přikazují nebo umožňují členským státům Evropské unie samostatně upravit.

§ 2

Skladování intervenčně nakoupených obilovin

Skladování intervenčně nakoupených obilovin se provádí v souladu se zvláštními právními předpisy.2

§ 3

Prodej intervenčně nakoupených obilovin k prodeji na trhu v Evropských společenstvích

(1)

Nabídka na odkoupení intervenčně nakoupených obilovin v nabídkovém řízení3 k prodeji těchto obilovin Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) na trhu v Evropských společenstvích podle předpisů Evropských společenství3 je platná, obsahuje-li záruku podle předpisu Evropských společenství,4 odpovídající jistotě nejméně 5 EUR/t těchto obilovin.

(2)

Fond uzavře s osobou, která byla vybrána v nabídkovém řízení podle odstavce 1, kupní smlouvu o prodeji intervenčně nakoupených obilovin, určených pro trh v Evropských společenstvích.

§ 4

Prodej intervenčně nakoupených obilovin určených k vývozu

Fond uzavře s osobou, která byla vybrána v nabídkovém řízení k prodeji intervenčně nakoupených obilovin pro vývoz podle předpisu Evropských společenství3 kupní smlouvu o prodeji intervenčně nakoupených obilovin, určených k vývozu.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 237/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin).

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.Poznámky pod čarou:

Nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami.

Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur.

Nařízení Komise (ES) č. 2148/1996 ze dne 8. listopadu 1996, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů.

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb․, zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

Čl. 1 až 5 nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993.

Čl. 1 až 5 nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993.

Čl. 13 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993.

Čl. 1 až 5 nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami.

Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.

Nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993 ze dne 28. července 1993, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur.

Nařízení Komise (ES) č. 2148/1996 ze dne 8. listopadu 1996, kterým se stanoví pravidla pro vyhodnocení a kontrolu veřejných intervenčních zásob zemědělských produktů.

2

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 94/2004 Sb.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb․, zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb.

3

Čl. 1 až 5 nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993.

4

Čl. 13 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993.