Čekejte, prosím...
A A A
182/2004 Sb. znění účinné od 21. 4. 2004 do 31. 12. 2014

182

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. března 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky

a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.:

Čl. I

V § 6 nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30․ dubna 2004; práva a povinnosti vzniklé podle tohoto nařízení se vypořádají podle dosavadních právních předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.