Čekejte, prosím...
A A A
217/2004 Sb. znění účinné od 28. 4. 2004

217

 

ZÁKON

ze dne 8. dubna 2004,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 24 odstavec 8 zní:

(8) Výnos pokut uložených podle odstavců 1 až 4 je příjmem státního rozpočtu České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24 odst. 9).“.

 

2.

V § 24 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 obecními živnostenskými úřady11a) je příjmem rozpočtu příslušné obce.“.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

 

3.

V § 24 odstavec 13 zní:

(13) Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu obce, vybírá a vymáhá obecní živnostenský úřad, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 22a) a 22b) se zrušují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 40/1995 Sb. , o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. , o provozování rozhlasového a televizního vysílání (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 40/1995 Sb․, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 132/2003 Sb., se mění takto:

V § 8 odstavec 6 zní:

(6) Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. a), b) a c) je příjmem státního rozpočtu. Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. d) je příjmem rozpočtu kraje. Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu kraje, vybírá a vymáhá krajský živnostenský úřad, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 34) a 35) se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ (čl. 3)

Čl. III

Řízení o uložení pokut zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.